Методичні вказівки до курсу «Клінічна психологія»
Скачати 259.45 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір259.45 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Клінічна психологія»

Автор: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Діденко С.В.., кандидат медичних наук, доцент кафедри факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_Одеський національний університет імені І. І. МечниковаКафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДО КУРСУ

3.07 КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
напряму підготовки 6.030102 Психологія
Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна системаорганізації навчального процесу

2011 - 2012

3.07Клінічна психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія,
«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -1,5,

укр. - 1

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Модулів - 1

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

3

4

Загальна кількість годин - 54

Семестр

6

8

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 30
самостійної роботи

студента - 24Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр


24 год.

8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

4 год.

Самостійна робота

24 год.

42 год.

НДЗ: 5 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,25

для заочної форми навчання ­– 0,2

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета формування у студентів теоретичних основ клінічної психології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медицини і педагогіки.
Завдання

 • опанувати фундаментальні теоретичні засади клінічної психології.

 • сформувати уявлення про місце клінічної психології в контексті інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами (медичною психологією, нейропсихологією, патопсихологією, психіатрією, віковою психологією, педагогікою, психофізіологією).

 • ознайомлення з основними поняттями та проблемами клінічної психології,

 • ознайомити студентів із загальнопсихологічними фундаментальними проблемами, вирішуваними клінічною психологією.

 • формування уявлень про основні складові розділи сучасної клінічної психології: патопсихологію, нейропсихологію, психосоматичні розлади і аномальну генезу психічного розвитку;

 • ознайомити студентів з основними принципами і методами діагностичних досліджень у клініці.

 • ознайомити студентів з основними підходами до критеріїв психічної норми.

 • ознайомити студентів з системами класифікації індивідів з психічними розладами.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: фундаментальні теоретичні основи клінічної психології патопсихології; основні методи діагностичного дослідження у клініці; загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані клінічною психологією.
вміти: формулювати завдання діагностичного дослідження у клініці та наводити її обґрунтування; володіти методикою Мінесотського багатошкального особистісного опитувальника (MMPI).
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Предмет і структура клінічної психології

Тема 1 Теоретико-методологічні основи клінічної психології.

Предмет і структура клінічної психології. Дефініції клінічної, медичної, нейропсихології і патопсихології. Історія зародження і становлення спеціальності. Об'єкт і спрямованість клінічної психології.Тема 2 Практичні задачі і функції клінічних психологів. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.

Клінічна психологія і суміжні дисципліни. Сфера застосування клінічної психології. Практичні задачі і функції клінічних психологів. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.Тема 3 Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ.

Теоретичні основи і дослідницькі проблеми клінічної психології. Базові категорії теоретичного апарату. Феноменологічний (Ясперс), психодинамічний (Фрейд) і екзистенціальний підходи до аналізу психопатологічних явищ. Принципи розмежування психологічних феноменів і психопатологічних симптомів. Аналіз умов виникнення: загальні тези.Тема 4 Поняття внутрішньої картини хвороби.

Проблема теоретичного моделювання внутрішньої картини хвороби. Функціональна структура внутрішньої картини хвороби. Застосування моделі хвороби до поведінки, яка відхиляється від норми. Модель хвороби в психіатрії і психоаналізі.Тема 5 Критерії психічної норми.

Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад. Психологічні концепції розладу. Системи класифікації індивідів за психічними розладами. Аналіз умов виникнення психічних розладів: генетичні, біохімічні, нейрофізіологічні, психофізіологічні, психологічні, соціально-психологічні, соціологічні чинники. Поняття психічної адаптації і дезадаптації. Психологічне і психопатологічне значення тривоги. Погляди


З. Фрейда на психопатологію. Порушення психічної адаптації з психодинамічної точки зору. Історія розвитку уявлень про захисні механізми. Захисні механізми як невід'ємна частина структури особистості. Позиція вчених у вітчизняній психології і психотерапії з питання про роль психологічного захисту. Взаємозв'язок особистісних рис, розладів особистості і механізмів захисту. Види і угрупування захисних механізмів. Свідомі і несвідомі стратегії долаючої поведінки в індивідуальному розвитку і процесі соціально-психологічної адаптації. Стрес і копінг як модератори психічних розладів.

Тема 6 Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх виникнення.

Типи ставлення особистості до хвороби: адекватне, зневажливе, заперечення, іпохондричне, нозофобне, утилітарне. Психологічні реакції хворих на захворювання. Агравація і симуляція. Психологічні проблеми подолання хвороби, кризи особистості. Прикордонні нервово-психічні розлади. Неврози, реактивні стани.Тема 7 Психосоматичні хвороби та моделі їх формування.

Психосоматичні співвідношення в нормі. Соматопсихічні процеси. Психосоматична патологія. Теорія стресу Г. Сельє. Теорія Александера про співвідношення певних типів дитячих конфліктів і хвороб.

Компоненти: спадкоємний нахил, раннє дитяче формування, органічний нахил, органічне ураження, символічне значення органу в індивідуальній психіці. Типи психосоматичних розладів за М. Блейлером:

Тема 8 Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (MMPI).

Основні принципи діагностики в клінічній психології. Мета і методи діагностики. Принципи побудови діагностичних досліджень. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (ММРІ). Загальна характеристика. Опитувальник ММРІ. Оцінні шкали, їхня конфігурація і інтерпретація. Клінічні шкали, їхня інтерпретація.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем


Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Предмет і структура клінічної психології

Тема 1. Теоретико-методологічні основи клінічної психології.

4

2

-2

5

1

-4

Тема 2. Практичні задачі і функції клінічних психо-логів. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.

8

4

-4

7

1

-6

Тема 3. Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ.

4

2

-2

5

1

-4

Тема 4. Поняття внутрішньої картини хвороби.

4

2

-2

5

1

-4

Тема 5. Критерії психічної норми.

8

4

-4

7

1

-6

Тема 6. Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх виникнен-ня.

8

4

-4

7

1

-6

Тема 7. Психосоматичні хвороби та моделі їх формування.

4

2

-2

5

1

-4

Тема 8. Принципи побу-дови діагностичних дос-ліджень у клініці. MMPI.

14

4

64

13

1

48

Разом за змістовим модулем 1

54

24

624

54

8

442

Усього годин

54

24

624

54

8

442


5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (MMPI).

6


6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Історія зародження і становлення спеціальності.

2

2

Сфера застосування клінічної психології.

4

3

Принципи розмежування психологічних феноменів і психопатологічних симптомів.

2

4

Модель хвороби в психіатрії і психоаналізі.

2

5

Поняття психічної адаптації і дезадаптації.

4

6

Психологічні проблеми подолання хвороби, кризи особистості.

4

7

Теорія стресу Г. Сельє. Теорія Александера про співвідношення певних типів дитячих конфліктів і хвороб.

2

8

Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (MMPI).

4
Разом

24


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Провести діагностичне дослідження випробуваного за допомогою методики MMPI та скласти висновок за даними дослідження, підготувати документацію дослідження для архіву (протокол дослідження).


8. Методи навчання

Лекції, дискусії, презентації лекцій.
9. Методи контролю

Поточний, підсумковий, модульний, для студентів заочного відділення – контрольна робота.

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль 1екзамен

100

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

10

10

10

10

10

10

10

30


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій й список літератури.
12. Рекомендована література

Базова

 1. Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Рожанец Р.В. Методика многостороннего исследования личности. – М.: Медицина, 1976.

 2. Кабанов М.М., Смирнов В.М., Личко А.Е. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина. – 1983. – 310 с.

 3. Карвасарский Б. Д. Клиническая психология. – СПб: Питер, 2006. – 960 с.

 4. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага: «Авиценум», 1983.

 5. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология, 2-е изд. – М.: Медицина, 1984. – 334 с.

 6. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. – М.: «МЕДпресс-информ», 2002. – 592 с.

 7. Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности. Методическое руководство. – М.: Речь, 1990. – 76 с.

 8. Тодд Дж., Богарт А.К. Основы клинической и консультативной психологии: Пер. с англ. – СПб.: Сова, М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 768 с.

 9. Ясперс К. Общая психопатология. – М.: «Практика», 1997.

Допоміжна

 1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. – М.: Медицина, 1993. – 400 с.

 2. Классификация психических и поведенческих расстройств (МКБ-10). – К.: «Факт», 1994.

 3. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: 1996. – 464 с.

 4. Психологическая диагностика / Под ред. К. М. Гуревича и Е. М. Борисовой. – М.: УРАО, 1997. – 196 c.

 5. Сидоров П.И., Парняков А.В. Введение в клиническую психологию. – Екатеринбург: 2000.

 6. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М.: ИПП-ИСП, 2000. – 512 с.

 7. Херсонский Б.Г. Глубинная психология. – Одесса: «Астропринт», 1998

 8. Хомская Е.Д. Нейропсихология. – М.: МГУ, 1984. – 192 с.

 9. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

15. Інформаційні ресурси

Біблілотеки, інтернет, електронні книги та підручники.

ДОДАТОК 1
Питання до підсумкового модулю для студентів відділення «Психологія»

за навчальним курсом

«КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»:


 1. Предмет і структура клінічної психології.

 2. Теоретико-методологічні основи клінічної психології.

 3. Предмет і структура клінічної психології.

 4. Дефініції клінічної, медичної, нейропсихології і патопсихології.

 5. Історія зародження і становлення спеціальності.

 6. Об'єкт і спрямованість клінічної психології.

 7. Практичні задачі і функції клінічних психологів.

 8. Етичні проблеми роботи клінічного психолога.

 9. Клінічна психологія і суміжні дисципліни.

 10. Сфера застосування клінічної психології.

 11. Теоретичні підходи до аналізу психопатологічних явищ.

 12. Теоретичні основи і дослідницькі проблеми клінічної психології.

 13. Базові категорії теоретичного апарату.

 14. Феноменологічний (Ясперс), психодинамічний (Фрейд) і екзистенціальний підходи до аналізу психопатологічних явищ.

 15. Принципи розмежування психологічних феноменів і психопатологічних симптомів.

 16. Аналіз умов виникнення психологічних феноменів і психопатологічних симптомів.

 17. Поняття внутрішньої картини хвороби.

 18. Проблема теоретичного моделювання внутрішньої картини хвороби.

 19. Функціональна структура внутрішньої картини хвороби.

 20. Застосування моделі хвороби до поведінки, яка відхиляється від норми.

 21. Модель хвороби в психіатрії і психоаналізі.

 22. Критерії психічної норми.

 23. Психічне здоров'я, психічна хвороба, психічний розлад.

 24. Психологічні концепції розладу.

 25. Системи класифікації індивідів за психічними розладами.

 26. Аналіз умов виникнення психічних розладів.

 27. Поняття психічної адаптації і дезадаптації.

 28. Психологічне і психопатологічне значення тривоги.

 29. Погляди З. Фрейда на психопатологію.

 30. Порушення психічної адаптації з психодинамічної точки зору.

 31. Історія розвитку уявлень про захисні механізми.

 32. Захисні механізми як невід'ємна частина структури особистості.

 33. Позиція вчених у вітчизняній психології і психотерапії з питання про роль психологічного захисту.

 34. Взаємозв'язок особистісних рис, розладів особистості і механізмів захисту.

 35. Види і угрупування захисних механізмів.

 36. Свідомі і несвідомі стратегії долаючої поведінки в індивідуальному розвитку і процесі соціально-психологічної адаптації.

 37. Стрес і копінг як модератори психічних розладів.

 38. Типи відношення особистості до хвороби і аналіз умов їх виникнення.

 39. Типи ставлення особистості до хвороби.

 40. Психологічні реакції хворих на захворювання.

 41. Агравація і симуляція.

 42. Психологічні проблеми подолання хвороби, кризи особистості.

 43. Прикордонні нервово-психічні розлади.

 44. Неврози, реактивні стани.

 45. Психосоматичні хвороби та моделі їх формування.

 46. Психосоматичні співвідношення в нормі.

 47. Соматопсихічні процеси.

 48. Психосоматична патологія.

 49. Теорія стресу Г. Сельє.

 50. Теорія Александера про співвідношення певних типів дитячих конфліктів і хвороб.

 51. Компоненти: спадкоємний нахил, раннє дитяче формування, органічний нахил, органічне ураження, символічне значення органу в індивідуальній психіці.

 52. Типи психосоматичних розладів за М. Блейлером.

 53. Принципи побудови діагностичних досліджень у клініці.

 54. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (MMPI).

 55. Основні принципи діагностики в клінічній психології.

 56. Мета і методи діагностики.

 57. Принципи побудови діагностичних досліджень.

 58. Мінесотський багатошкальний особистісний опитувальник (ММРІ).Загальна характеристика.

 59. Опитувальник ММРІ.

 60. Оцінні шкали ММРІ, їхня конфігурація і інтерпретація.

 61. Алгорітм інтерпретації методики ММРІ.

 62. Клінічні шкали, їхня інтерпретація.

 63. Методи психологічного дослідження, орієнтовані на виявлення характерологічного типу.

 64. Проективні методи дослідження особистості.

 65. Методи дослідження емоційно-вольової сфери і настрою.

 66. Методи дослідження уваги.

 67. Методи дослідження пам'яті.

 68. Методи дослідження сприйняття.

 69. Методи дослідження рівня і перебігу розумових процесів.

 70. Психометричні методи дослідження інтелекту.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка