Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів
Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра внутрішніх хвороб стоматологічного факультету

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
Навчально-методичний комплекс

для забезпечення навчального процесу з предмету«ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)»

за фаховим напрямком 7.110106 - “Стоматологія”

м. Івано-Франківськ

ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочий навчальний план.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

1.2.2. Тематичний план практичних занять.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів.

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.

2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації занять.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1 Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять.

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів.

2.3.3. Форми і тематика навчально-дослідницької та науково-дослідної роботи студентів.

Додаток 1. Щоденник виробничої практики.

Додаток 2. Підсумковий звіт про виконану під час практики роботу.3. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУЕрстенюк Г.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

___._________. 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
«ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ» (ПРАКТИКА)

(назва навчальної дисципліни)


7.110106 – «Стоматологія»

(шифр, назва спеціальності)

Факультети: 1) стоматологічний; 2) підготовки іноземних громадян

Кафедри: 1) внутрішніх хвроб; 2) хірургії стоматологічного факультету.

Нормативні дані

Форма

навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (семестр)

Підсумок по дисципліні (семестр)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні

заняття


Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Денна

2

ІІІ-ІV

105

-

64

-

-

41

Модуль І –

ІІІ семестрІІІ семестр

Примітка: змістовий модуль 1 вивчається на кафедрі внутрішніх хвороб стоматологічного факультету, а модуль 2 - на кафедрі хірургії стоматологічного факультету.

Робочу програму склали: Оринчак М.А., Пиптюк О.В., Човганюк О.С., Артеменко Н.Р., Сабадош Р.В.


Івано-Франківськ – 2011Робоча програма розроблена на основі типової програми навчальної дисципліни «Догляд за хворими (практика)» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації зі спеціальності 7.110106 – «Стоматологія», затвердженої першим заступником Міністра ОЗ Лазоришинцем В.В. 19 липня 2010 року.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету “___”_______2011 р. Протокол № ___.


Завідувач кафедри________________________ д.мед.н., професор М.А. Оринчак

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “___“______2011 р.

Протокол №___


Голова циклової комісії ____________________доцент, канд.мед.н. Бабенко І.Г.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри хірургії стоматологічного факультету “___“____________2011 р. Протокол №____
Завідувач кафедри_______________________________проф., д.м.н. Пиптюк О.В.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “___“______2011 р.

Протокол №___


Голова циклової комісії __________________________проф., д.м.н. Шевчук І.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)1. Робоча навчальна програма.

1.1. Виписка з робочого навчального плану.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма практики з догляду за хворими представлена одним модулем, поділеним на змістові модулі.

Змістовний модуль 1. Догляд за хворими терапевтичного профілю.

Змістовний модуль 2. Догляд за хворими хірургічного профілю.
Структурований план підготовки з дисципліни «Догляд за хворими (практика)» для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальністю

7.110106 «Стоматологія»


Структура

навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік

нав-чання
Види контролю


Всього/ Кредити

ECTSАудиторних годин

СРС

Лекцій

Практичних занять


Модуль 1.

105 / 3,5
64

41

ІІ

Поточний:

опитування, тестові завдання, практичні навички.

Підсумковий: модульний контроль.


Змістовий модуль 1.

Догляд за хворими терапевтичного профілю53
32

21

ІІ

Змістовний модуль 2.

Догляд за хворими хірургічного профілю52
32

20

ІІ

Примітка 1. Аудиторне навантаження – 61%, СРС – 39%.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

Тематичний план лекцій – не передбачений.1.2.2. Тематичний план практичних занять.


№ з/п

Тема

Кількість

годин

1

2

3
Змістовий модуль 1. Догляд за хворими терапевтичного профілю

1

Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю.

2

2

Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими терапевтичного стаціонару. Приймальне відділення.

2

3

Організація роботи терапевтичних відділень стаціонару.

2

4

Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта.

2

5

Роль огляду хворого в оцінці загального стану пацієнта.

2

6

Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації.. Догляд-за хворими з гарячкою.

2

7

Визначення основних показників гемодинаміки та дихання.

2

8

Застосування основних видів лікарських засобів. Зовнішнє та внутрішнє застосування лікарських засобів.

2

9

Застосування основних видів лікарських засобів. Зовнішнє застосування лікарських засобів та фізіотерапевтичних процедур.

2

10

Організація лікувального харчування хворих.

2

11

Загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючнми.

2

12

Поняття про клінічну і біологічну смерть. Поняття про реанімацію.

2

13

Методика виконання медичних маніпуляцій.

2

14

Методика виконання заходів першої медичної допомоги при невідкладних станах за надзвичайних умов.

2

15-16

Підсумковий модульний контроль (частина 1 – контроль змістового модуля 1).

4
Змістовий модуль 2. Догляд за хворими хірургічного профілю

17

Введення в хірургію. Гігієна у хірургічному стаціонарі.

2

18

Робота середнього персоналу в умовах хірургічного відділення.

2

19

Організація роботи в чистій перев'язочній. Десмургія, пе-рев'язочний матеріал. Типові бинтові пов'язки. Пов'язки на голову, шию, грудну клітку.

2

20

Догляд за хворими, оперованими на голові, шиї, грудній клітці.

2

21

Догляд за хворими, оперованими на органах черевної порож-нини, промежині, кінцівках. Пов'язки на живіт, промежину, кінцівки.

2

22

Догляд за хворими з переломами. Гіпсова техніка.

2

23

Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією.

2

24

Стерилізація перев'язочного матеріалу і операційної білизни.

2

25

Організація роботи в операційній.

2

1

2

3

26

Хірургічна обробка рук хірурга та операційного поля.

2

27

Організація роботи в стерилізаційній. Підготовка і стерилізація ріжучих, оптичних загальнохірургічних інструментів. Стерилізація шовного матеріалу.

2

28

Хірургічна операція.

2

29

Передопераційний період. Підготовка хворих до операцій.

2

30

Догляд за хворими у післяопераційному періоді.

2

31-32

Підсумковий модульний контроль (частина 2 – контроль змістового модуля 2).

4

Усього

64


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.
Змістовий модуль 1. Догляд за хворими терапевтичного профілю


№ з/п

Зміст

Кількість

годин


Вид контролю

1

Підготовка до практичних занять.

6

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Засвоєння практичних навичок, наведених у плані практичної підготовки

студента


8

Поточний контроль на

практичних заняттях3

Заповнення основної звітної документації — щоденника виробничої практики та підсумкового звіту.

3

Поточний контроль на

практичних заняттях4

Індивідуальна робота: — доповідь

реферату на практичному занятті, або підготовка санітарного бюлетеня та доповідь на клінічних конференціях баз кафедри2

Поточний контроль на

практичних заняттях5

Підготовка до підсумкового контролю

знань та практичної підготовки студентів2

Контроль знань та

практичної підготовкиРазом

21

Змістовий модуль 2. Догляд за хворими хірургічного профілю


№ з/п

Зміст

Кількість

годин


Вид контролюПідготовка до практичних занять.

7

Поточний контроль на практичних заняттяхЗасвоєння практичних навичок, наведених у плані практичної підготовки студента

8

Поточний контроль на практичних заняттяхЗаповнення основної звітної документації — щоденника виробничої практики та підсумкового звіту

3

Поточний контроль на практичних заняттяхПідготовка до підсумкового контролю знань та практичної підготовки студентів

2

Контроль знань та практичної підготовки

Разом

20  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка