Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «медичне правознавство»
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.7 Mb.
  1   2   3   4
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Кафедра медичного права факультету післядипломної освіти

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

«_____» _______________ 201_ р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

спеціальності: 7.12010001 Лікувальна справа;

7.12010002 Педіатрія;

7.12010003 Медико-профілактична справа

Медичний факультет, IV курс

Обговорено та ухвалено Затверджено

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

«__»______________2015 року «__»________________2015 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є.Січкоріз

___________________ підпис ___________________ підпис


2015

Вступ


Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами під час відвідування лекцій, формування у них вмінь і досвіду застосування цих знань, навиків творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових ситуацій.

Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань студент повинен: 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання та виконати усі завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття.

Теми практичних занять розміщені у послідовному порядку і відповідають тематиці практичних занять, передбачених Робочою навчальною програмою для студентів медичного факультету за спеціальностями: 7.12010001 Лікувальна справа; 7.12010002 Педіатрія; 7.12010003 Медико-профілактична справа з дисципліни «Медичне правознавство».

У кожній темі практичного заняття вміщено перелік теоретичних запитань, які стосуються тематики практичного заняття; запитання для самоконтролю; тестові завдання і задачі.

Відповіді на теоретичні запитання готуються студентом самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються практичного заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час практичного завдання студент, при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань, повинен надати чітку й аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.

Запитання для самоконтролю, тести та задачі виконуються студентом у письмовій формі, в зошиті для практичних занять. Кожен тест містить 5 варіантів відповідей, один із яких є правильний. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути чіткими та аргументованими. Розв’язання задач готується у письмовій формі, повинно містити чітку відповідь на поставлене запитання з посиланням на чинне законодавство України (бажано й судову практику). В разі, якщо, студент вважає, що задача може мати декілька розв’язків, він повинен зазначити кожен із них. Під час семінару, при розв’язанні задачі, студент повинен дати чітку відповідь та бути готовим відповісти на додаткові запитання, які можуть бути поставлені викладачем, або ж іншими студентами.


Тематичний план практичних занять


з/п

Тема

Кількість

годин

1

Змістовий модуль 1. Медичне право як правове утворення

2

2

Медичне право України в системах права і законодавства. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини. Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні.

1

3

Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я в Україні. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Договір про надання медичних послуг.

1

4

Змістовий модуль 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин і механізми та процедури захисту їхніх прав

6

5

Система прав людини у сфері охорони здоров’я. Особисті немайнові права людини у сфері охорони здоров’я.

2

6

Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин.

2

7

Дефекти надання медичної допомоги. Медична експертиза та контроль якості медичної допомоги за законодавством України.

Юридична відповідальність у сфері охорони здоров’я. Процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.2

8

Змістовий модуль 3. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності

2

9

Юридичне забезпечення надання окремих видів медичної допомоги


2

10

Усього годин

10


Змістовий модуль 1. Медичне право як правове утворення
Заняття 1 (2 год)
Тема 1. Медичне право України в системах права і законодавства. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини. Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні.

Тема 2. Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я в Україні. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Договір про надання медичних послуг
План заняття


 1. Медичне право України як галузь права: поняття, завдання, предмет і методи, система і джерела.

 2. Медичні правовідносини: поняття, види і склад.

 3. Медичне право як навчальна дисципліна і галузь науки.

 4. Міжнародні стандарти у сфері прав людини й охорони здоров’я: загальна характеристика.

 5. Регіональні стандарти у сфері прав людини й охорони здоров’я: загальна характеристика.

 6. Місце і значення актів Європейського Союзу в системі регіональних стандартів у сфері охорони здоров’я і прав людини. Угода про асоціацію Україна-ЄС в аспекті охорони здоров’я.

 7. Законодавство України про охорону здоров’я (конституційне регулювання і галузеве законодавство України).

 8. Господарської діяльності у сфері охорони здоров’я. Порядок та умови ліцензування господарської діяльності з медичної практики. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

 9. Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання у сфері охорони здоров'я. Акредитація закладів охорони здоров’я.

 10. Особливості правового статусу фізичних осіб підприємців як суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

 11. Добровільне медичне страхування.

 12. Загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.

 13. Страхування професійної відповідальності медичних працівників.

 14. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Договір про надання медичних послуг.

 15. Роль і значення практики Європейського суду з прав людини в галузі охорони здоров’я. Національна судова практика щодо медичних справ.


Запитання і завдання для самоконтролю


 1. Дайте дефініцію медичного права як галузі права. Визначте основні риси, що характеризують медичне право як комплексну галузь права.

 2. Дайте визначення поняття «суб’єкти медичних правовідносин» і назвіть їх види.

 3. Дайте визначення джерел медичного права України.

 4. Наведіть кілька прикладів (5-6) міжнародно-правових актів у сфері охорони здоров’я.

 5. Що таке «заклад охорони здоров’я»?

 6. Дайте визначення поняття «медична послуга» та вкажіть її ознаки?

 7. Розкрийте співвідношення понять «медична послуга» і «медична допомога»?

 8. Перелічіть особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування.

 9. Охарактеризуйте суб'єктний склад і зміст договору про надання медичної послуги.

 10. Визначте роль і значення рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в галузі охорони здоров’я України. Наведіть правові позиції ЄСПЛ (3-5).


Тестові завдання
1. Вставте пропущене слово: «Медичне право – це комплексна галузь права, що включає сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері __________________________________».

1) охорони здоров’я;

2) медичної практики;

3) медичного обслуговування;

4) медичної діяльності;

5) ліцензування певних видів медичної практики.2. У відповіді під яким номером правильно вказано елементи медичних правовідносин?

1) суб’єкти, об’єкт, зміст;

2) учасники, відносини, предмет;

3) суб’єкти, зміст;

4) права, обов’язки, зміст;

5) зміст, предмет, об’єкти.3. У відповіді під яким номером правильно зазначено послідовність заходів з проведення перевірки додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики?

А. Пред’явлення посадовими особами МОЗ України посвідчення на проведення перевірки.

Б. Оформлення посвідчення на проведення перевірки ліцензіата, яке підписується керівником або заступником керівника МОЗ України.

В. Видача наказу МОЗ України про проведення перевірки.

Г. Складання Акта планової або позапланової перевірки.

Д. Проставлення головою комісії МОЗ України відмітки в журналі відвідувань ліцензіата (за наявності журналу) із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, прізвищ та ініціалів голови та членів комісії. 1. А, Б, В, Г, Д;

 2. Д, Г, В, Б, А;

 3. В, Г, Д, Б, А;

 4. В, Б, А, Д, Г;

 5. В, Д, А, Б, Г.

4. Вставте пропущені слова: Перша акредитація закладу проводиться через ____ роки від початку провадження діяльності. Наступні акредитації проводяться кожні ___ роки.

1) два роки; три роки;

2) три роки; чотири роки;

3) три роки; два роки;

4) два роки; чотири роки;

5) два роки; п’ять років.

5. У відповіді під яким номером правильно вказано страховий випадок у системі обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції є?

1) смерть працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;

2) заподіяння моральної шкоди працівнику внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов'язків;

3) заподіяння шкоди здоров’ю працівнику закладу охорони здоров’я;

4) визнання працівника інвалідом;

5) інфікування працівника вірусом імунодефіциту поза часом виконання ним професійних обов’язків.


Задачі
Задача 1.

Громадянин Б. звернувся за медичною допомогою до комунальної лікарні м. Р. зі скаргою на біль у лівому передпліччі. Після проведеного обстеження, лікарі встановили у нього перелом променевої кістки. Б поінформували про те, що йому нададуть невідкладну медичну допомогу безоплатно, а подальше лікування Б. здійснюватиметься за його кошти, оскільки лікарня перебуває у скрутному фінансову становищі та не має змоги безоплатно забезпечувати пацієнтів медичною допомогою в обсязі, який вони потребують.

Дайте правову оцінку ситуації. Проаналізуйте норму ст. 49 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України у справі про безоплатну медичну допомогу від 29.05.2002 р. № 1-13/2002. З’ясуйте роль та значення рішень Конституційного Суду України у системі джерел медичного права України.

Задача 2.

Лікар-акушер-гінеколог ІІ кваліфікаційної категорії Л., що самостійно здійснює господарську діяльність з медичної практики, прийняв на роботу лікаря з ультразвукової діагностики для того, щоб надавати пацієнтам комплексні діагностичні послуги. Після проведення планової перевірки провадження господарської діяльності з медичної практики лікарю-акушеру-гінекологу Л. було видано розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов у частині порушення правил прийому на роботу.

Дайте правову оцінку ситуації. Які порушення чинного законодавства допустив роботодавець? Підготуйте письмову консультацію лікарю-акушеру-гінекологу Л.

Задача 3.

Пацієнт М. звернувся до комунального закладу з метою проведення консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію. Після підписання добровільної інформованої згоди на проведення тестування пацієнта було повідомлено, що йому необхідно сплатити внесок на страхування медичного працівника від інфікування ВІЛ, оскільки воно є обов’язковим. Пацієнт відмовився від проведення тестування, оскільки вважав, що він не є ВІЛ-інфікованим, а отже, не міг інфікувати медичного працівника.Дайте правову оцінку ситуації. Охарактеризуйте порядок обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків. Чи може таке страхування здійснюватись за кошти пацієнта? Свою позицію обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство.
Рекомендована література
Базова література

 1. Болотіна Н.Б. Медичне право як галузь права і навчальна дисципліна // Сучасне українське медичне право: монографія / за заг. ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 2. Майданик Р.А. Страхування зобов’язань з надання медичної допомоги : Навчально-практичний посібник. / Р.А. Майданик – К.: Алерта, 2013.

 3. Медичне право України: навчальний посібник / [укладач Котуха О.С.]. – Львів: Видавництво Львівська комерційна академія, 2014.

 4. Московко М. Проблеми впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні / М. Московко // Журнал «Практика управління медичним закладом». - 2012. – № 12.

 5. Московко М. Страхування професійної відповідальності медичних працівників: проблеми і перспективи / М. Московко // Юридичний вісник України. – 2013. – № 28 (941).

 6. Сенюта І. Медичне право України як галузь права, наука і навчальна дисципліна / І. Сенюта // Медичне право. – 2013. – 2 (12).

 7. Сучасне українське медичне право : монографія / за заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.

 8. Охорона здоров’я і права людини : ресурсний посібник / переклад з англійської; за науковою редакцією І. Сенюти / Центр здоров’я та прав людини імені Франсуа-Ксав’є Баню та Фонд відкритого суспільства. – Львів, 2015.

 9. Права людини в сфері охорони здоров’я : практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. / І. Берн, Т. Езер, Дж. Коен, Дж. Оверал, І. Сенюта. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012.

 10. Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування): монографія / С.Г. Стеценко, Я. М. Шатковський, В.Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010.

 11. Пашков В.М. Господарсько-правові механізми реалізації політики держави у сфері охорони здоров'я / В.М. Пашков // Засоби та механізми господарсько-правового регулювання: колективна монографія / За наук. ред. Д.В. Задихайла. – Х. : Юрайт, 2013.


Допоміжна література

 1. Пашков В.М. Господарська діяльність медичних закладів як результат економічних реформ / В.М. Пашков // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 23.11.2012 р. на базі Полтавського юридичного інституту «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини». – Полтава, 2012.

 2. Стеценко В. Ю. Обов’язкове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові засади запровадження): монографія / В.Ю. Стеценко. – К.: Атіка, 2010.

 3. Сенюта І.Я. Страхування в галузі охорони здоров’я : Навчальний посібник / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за заг. ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010.

Інформаційні ресурси
Міжнародні і регіональні стандарти

 1. Конвенція про права інвалідів. ООН, 13.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / ООН, 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042

 5. Європейська соціальна хартія / Рада Європи, 03.05.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062

 6. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / Рада Європи, 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 7. Конвенція про захист прав та гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину / Рада Європи, 04.04.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_334

 8. Лісабонська декларація про права пацієнта / Всесвітня медична асоціація. Асамблея ВМА, вересень-жовтень 1981 р., переглянута у 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.med-pravo.ru/Ethics/LisbonDecl.htm

 9. Хартія про право на охорону здоров’я / Міжнародний союз юристів. Генеральна асамблея МСЮ, 31.08.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uianet.org/documents/qquia/resolutions/Sante4Gb.pdf

 10. Декларація про медичну допомогу, орієнтовану на пацієнта / Міжнародний альянс організацій пацієнтів, 24.02.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.patientsorganizations.org

 11. Європейська хартія прав пацієнтів. листопад 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.activecitizenship.net/patients–rights/projects/29–european–charter–of–patients–rights.html


Нормативно-правові акти України

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/print1389889414323304

 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України вiд 19.11.1992 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

 5. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3477-15

 6. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/conv/print1389889414323304

 7. Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я: Постанова Кабінету Міністрів України №765 від 15.07.1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/765-97-%D0%BF

 8. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики: Наказ МОЗ України №49 від 02.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0171-11

 9. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров’я, що ліцензуються: Наказ МОЗ України № 80 від 10.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0634-11

 10. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Постанова Кабінету Міністрів України №1642 від 16.10.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF

 11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 66 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" (справа про платні медичні послуги) № 15-рп/98 від 25.11.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-98

 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 49 Конституції України "у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" (справа про безоплатну медичну допомогу) № 10-рп/2002 від 29.05.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-02


Змістовий модуль 2. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин і механізми та процедури захисту їхніх прав
Заняття 2 (2 год)
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка