Методичні вказівки до проведення практичних занять
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О.М. Бекетова

Л. М. ЖВАНКО


КРАЄЗНАВСТВО

Методичні вказівки до проведення практичних занять

та самостійної роботи

(для студентів 1 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.030601 Менеджмент)

c:\users\пользователь\pictures\74977_402568383165547_1315132355_n.jpg
ХАРКІВ 2015
КРАЄЗНАВСТВО: Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Укл. Жванко Л. М. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 36 с.

Укладач: д. іст. наук, проф. Л. М. Жванко

Рецензент: ВВКалініченкодоктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.
Рекомендовано кафедрою історії і культурології ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,

протокол 5 від 23 січня 2015 р....Слобожанщина дала багато щирих

культурних робітників у всіх галузях

життя, як то Каразін, дякуючи котрому

виник в Харкові університет, письменників–

Артемовського-Гулака,

Квітку-Основ'яненка,

Щоголева, Олександрова, Олеся, Алчевську,

громадських діячів – Гордієнка, Погорілка,

вчених – Матушинського, Дм.Міллера,

художників-майстрів – Васильківського, Репина і др.
Микола Федорович Сумцов


ВСТУП

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України з підготовки кваліфікованих фахівців у всіх галузях народного господарства у вищих навчальних закладах є обов'язковими для вивчення предмети гуманітарного циклу. Одним з таких є, безумовно, краєзнавство – важлива дисципліна, яка ввібрала в себе історію, культуру, духовность нашого краю, всього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері духовної та матеріальної культури. Саме воно є тим своєрідним містком, який зв'язує покоління минулі з поколіннями сучасними і прийдешніми.

Останнім часом спостерігається активізація краєзнавчої роботи – з'явилися видання з різних проблем регіонального краєзнавства, посилено увагу до цих проблем з боку музеїв, окремих дослідників, академічних інститутів, проведено кілька загальноукраїнських та регіональних конференцій з історичного краєзнавства.

Саме краєзнавство є безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь, всього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері духовної та матеріальної культури. Воно, безумовно, тим своєрідним містком, який зв'язує покоління минулі з поколіннями сучасними та прийдешніми.

У минулому Слобожанщини багато героїчного і багато трагічного, але поза всяким сумнівом – Слобожанщина є частиною єдиного українського контексту, її витворили українські переселенці, принісши на Дике Поле українське слово, українську пісню, українську ікону і, нарешті, – український дух!

Завдання курсу «Краєзнавство» – виховання національно свідомого студентства, яке не мислить стереотипами, поважає свою Батьківщину, бачить Україну європейською державою, а в майбутньому зможе стати потужним фундаментом української нації і забезпечити поступ України до європейської спільноти.Головною метою вивчення курсу «Краєзнавства» є формування у студентів системи знань історії Слобожанщини і міста Харкова з давніх часів до сьогодення, етнографічних студій та літературного процесу, витворів мистецтва та освітніх процесів; виховання молодого покоління на засадах патріотизму, шанобливого ставлення до свого минулого, утвердження національних пріоритетів.

Форми роботи з курсу «Краєзнавство»:

Аудиторна:

 • лекційні заняття;

 • практичні заняття

Самостійна:

 • виконання завдань по підготовці до практичних занять,

 • виконання індивідуальних завдань;

 • написання та захист рефератів, підготовка мультимедійних презентацій;

 • участь у студентських наукових конференціях,

 • написання конкурсних робіт,

 • відвідання експозицій Харківських музеїв.

Лекційний курс, забезпечений мультимедійним комплексом, покликаний допомогти студентам опанувати головні питання й проблеми тем, полегшити й поглибити їх вивчення за науковою літературою. Лекції мають пізнавальний, цілісний характер і сприяють розвитку історичного мислення у студентів. Застосування мультимедійних матеріалів додають курсу наочності та зацікавленості у студентської аудиторії.

Практичні заняття є формою контролю за самостійною роботою студентів. Водночас вони дають змогу розкрити індивідуальність особистості через підготовку доповідей, розгорнутих бесід, дискусій, круглих столів, рецензування та обговорення рефератів, колоквіумів. Такі активні форми навчання допомагають студенту поглибити й творчо осмислити одержані знання.

Самостійна робота в бібліотеках, Internet дає можливість знайомства з монографіями, документами, альтернативними точками зору різних авторів на конкретні проблеми. Крім того, вона виховує у студентів самодисципліну, почуття відповідальності, вміння орієнтуватися в розмаїтті думок і підходів, творчо осмислювати одержані знання.

При вивченні курсу «Краєзнавство» у студентів формується система відповідних знань і навичок:

Отже, студент повинен знати:


 • основні поняття, терміни, хронологію подій, періодизацію, концептуальні проблеми історії, здобутки та втрати культури й освіти Слобожанщини;

 • видатних діячів та їх внесок у розвиток краю.

вміти:

 • визначати місце і роль Слобожанщини в історичному розвитку України;

 • долати стереотипи історичного мислення щодо минулого Слобожанщини;

 • працювати з історичними джерелами;

 • виступати на наукових студентських зібраннях та аргументувати свою думку,

 • застосовувати набуті знання у спілкуванні, дискусіях, обговоренні питань сучасності.

Таким чином, виходячи з потреби подолання переважно інформаційного типу викладання гуманітарних курсів, кафедра історії і культорології ХНАМГ прагне до максимального широкого використання методів і засобів організації навчального процесу, що забезпечують ефективне керування пізнавальною діяльністю студентів, формування у них високої культури і професіоналізму.

Тематика курсу «КРАЄЗНАВСТВО»

МОДУЛЬ 1. Краєзнавство
Змістовий модуль 1. Історичне краєзнавство

Тема 1. Краєзнавство в системі гуманітарних наук.

Тема 2. Витоки історії краю.

Тема 3. Заселення і розвиток Слобожанщини (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.).

Тема 4. Заснування міста Харкова.
Змістовий модуль 2. Економічний розвиток та духовність Слобожанщини.

Тема 5. Етнографічне краєзнавство.

Тема 6. Економічний розвиток Слобожанщини.

Тема 7. Літературне краєзнавство.

Тема 8. Мистецтво Слобожанщини.

Тема 9. Освіта на Слобожанщині.ТЕМА 1. КРАЄЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

 1. Мета, предмет, завдання та напрямки краєзнавства.

 2. Становлення краєзнавства як науки.

 3. Доля краєзнавства та краєзнавців у ХХ ст.

 4. Видатні вчені-краєзнавці.


Завдання до заняття

 • Питання 2 виконати у вигляді таблиці «Становлення вітчизняного краєзнавства у ХІХ ст.».п/п

Дата заснування

Місце заснуванняо

Назва організації

Діячі

Напрямки роботи

Зробити висновки.

 • Підготувати повідомлення про репресованих краєзнавців Харківщини.


Самостійна індивідуальна робота (за вибором студентів)

Необхідно тут і далі підготувати усні повідомлення для виступу.

 1. Краєзнавство України: теоретичні засади.

 2. Діяльність харківських краєзнавців у ХІХ ст.

 3. Діяльність Українського комітету краєзнавців (1925 – поч. 30-х років).

 4. Степан Рудницький – батько української географії. Харківський період життя (1926-1933 рр.).

 5. Видатні вчені - краєзнавці.


Питання для самоконтролю

    1. Визначте предмет дослідження курсу «Краєзнавство».

    2. Проаналізуйте напрямки краєзнавчих досліджень.

    3. Коли відбувається становлення краєзнавства як науки?

    4. Коли і якою метою було засновано Товариство Нестора Літописця?

    5. Чому у 30-ті рр. ХХ ст. краєзнавчий рух зазнав переслідувань, а краєзнавці – репресій?

    6. Яку роль відіграє історичне краєзнавство?


Рекомендована література до теми 1

 • Дем′янчук Г.С. Українське краєзнавство: сторінки історії.-К., 2006.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій. – Х., 2013.

 • Історія міст і сіл України. Харківська область. - К., 1967.

 • Краєзнавство. - Науково-популярний журнал. - К., 1995.

 • Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки).- К., 1991.

 • Середяк А. Краєзнавчі дослідження в Україні (історіографічний аспект). //Історіографічні дослідження в Україні.-К., 2004.- Вип. 14.- С.249 – 272.

 • Тронько П.Т. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи). - К., 2001.


ТЕМА 2. ВИТОКИ ІСТОРІЇ КРАЮ

 1. Характеристика археологічних культур на території Харківщини:

1.1.ареал розселення та доба існування;

1.2. головні заняття та особливості побуту. 1. Скіфо-сарматський період на території Харківщини:

2.1. скіфські стоянки (VI-ІІІ ст. до н.е.).

2.2. доба сарматів (ІІ ст. до н.е. - IV ст. н.е.). 1. Харківщина у часи раннього середньовіччя:

3.1. Харківщина у складі Хозарського каганату (VIII-X ст.).

3.2. Перші слов'яни на території Харківщини – Сіверська земля. 1. Стародавнє місто Донець: історія і сучасний стан городища.


Завдання до заняття

 • Питання 1 виконати у вигляді таблиці «Археологічні культури краю».  п/п

  Назва культури

  Дата існування

  Ареал поширення

  Головні заняття

  Особливості розвитку

 • До питаня 4 підготувати мультимедійну презентацію «Віртуальний музей Донецького городища» (робота в групах).


Самостійна індивідуальна робота (за вибором студентів)

 1. Первісна історія Харківщини за матеріалами археологічних розкопок.

 2. Торгові зв′язки предків слобожан за матеріалами нумізматики.

 3. Салтівська археологічна культура.

 4. Боротьба населення сходу Київської Русі з монголо-татарами.


Самостійна позанавчальна робота

Відвідання Харківського історичного музею, експозиція «На перехресті століть». Написання звіту.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття «археологічна культура».

 2. Які риси включає в собі поняття «первісність».

 3. Характеристика археологічних культур епохи бронзи.

 4. Життя кочових народів на території сучасної Харківщини.

 5. З якими подіями пов'язано входження території сучасної Харківщини до складу Київської Русі.


Рекомендована література до теми 2

 • Археология Украины. Харьковская область.-К.,1974.

 • Білоусько О.Україна давня: євразійський цивілізаційний контекст.- К., 2002.

 • Древности римского времени на Слобожанщине.- Х., 2006.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій. – Х., 2013.

 • Зайцев Б. П., Скирда В.В. та ін. Історія рідного краю (Харківщинознавство): Частина 1.- Х., 2000.


ТЕМА 3. ЗАСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК СЛОБОЖАНЩИНИ

(ХІІІ - КІНЕЦЬ XVIII СТ.)

       1. Монголо-татарська навала. Дике поле.

       2. Початки заселення Харківщини: причини, етапи, особливості.

       3. Адміністративно-територіальний устрій та соціально-економічний розвиток Харківщини у другій половині XVII – кінці XVIII ст.:

3.1. адміністративно-територіальні утворення на території Харківщини – воєводство, намісництво, губернія;

3.2. соціальні стани на території Слобожанщини.


Завдання до заняття

 • До питаня 1скласти схему «Дике Поле. Татарські шляхи».


Самостійна позанавчальна робота

Відвідання Харківського історичного музею. Написання звіту.


Самостійна індивідуальна робота (за вибором студентів)

 1. Наслідки монголо-татарської навали на територію сучасної Слобожанщини.

 2. Участь монастирів у заселенні Слобожанщини.

 3. Татарські напади на Слобожанщину у 80 – 90 роках ХVІІ ст.


Питання для самоконтролю

 1. Визначте причини заселення Дикого Поля?

 2. Чому саме українці були першими переселенцями на Дике Поле?

 3. Які особливості устрою слобідських полків можна виділити?

 4. Чому козаки були головним станом на Слобожанщині?

 5. Порівняйте суспільні стани Слобожанщини і Гетьманщини.

 6. Причини ліквідації слобідських козацьких полків.Рекомендована література до теми 3

 • Альбовский Е. Харьковские казаки. Вторая половина XVII в. І-я книга.- Х., 2005.

 • Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Харків, 1993.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій. – Х., 2013.

 • Зайцев Б.П., Скирда В.В. та ін. Історія рідного краю. У 2 частинах. – Х., 2001.

 • Маслійчук В. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України 17 – 19 ст. – Х., 2007.

 • Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини 17 – перша третина 18 ст.-Х., 2003

 • Потрашков С.В. Харьковские полки: Три века истории. – Х., 1998.


ТЕМА 4. ЗАСНУВАННЯ МІСТА ХАРКОВА

 1. Теорії про походження міста Харкова та його назви.

 2. Харківська фортеця:

2.1. перші споруди міста;

2.2. перші вулиці і майдани міста. 1. Еволюція герба міста Харкова та міст Харківського намісництва.


Завдання до заняття

 • До 2 питаня скласти схему «Харківська фортеця».

 • До 3 питання скласти мультимедійну презентацію (робота у групах по 2 студенти).


Самостійна індивідуальна робота (за вибором студентів)

1. Легенди про виникнення міста Харкова.

2. Розбудова Харківської фортеці у XVIIІ ст.

3. Міське самоврядування Харкова у XVIIІ ст.

4. Історія міста Харкова у ХІХ ст.
Питання для самоконтролю

1. З чим пов′язане походження назв перших вулиць Харкова?

2. Назвіть перші споруди Харківської фортеці.

3. Що означають символи на гербах Харкова XVIIІ ст.?

4. Проаналізуйте еволюцію герба міста Харкова у ХІХ ст.

5. Чому дворянство Харкова протестувало проти нової символіки герба міста зразка 1878 р.?
Рекомендована література до теми 4


 • Альбовский Е.Харьковские казаки. Вторая половина XVII в. І-я книга І-го тома. - Х., 2005.

 • Антонов А.Л., Маслийчук В.Л. История Харьковского городского самоуправления. 1654 – 1917. -Х., 2004.

 • Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х., 1993.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій. – Х., 2013.

 • Зайцев Б.П., Скирда В.В. та ін. Історія рідного краю: У 2 част. - Харків, 2001.

 • Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: заметки о старом городе. - Х., 1998.

 • Маслійчук В.Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України. -Х., 2007.

 • Саратов І.Ю. Історія Харківських гербів. – Х., 2000.

 • Саратов І.Ю. Харкове, звідки ім'я твоє? – Х., 2005.


ТЕМА 5. ЕТНОГРАФІЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

1. Риси характеру слодожан.

2. Календарне коло народних свят та обрядів.

3. Традиційний одяг слобожан. 1. Народні страви та напої.

 2. Інтер'єр традиційного житла слобожан.


Завдання до заняття

 • До питання 2 підготувати характеристику народних родинних обрядів слобожан (робота у групах).

 • До питання 3 підібрати ілюстрації народного одягу різних історико-етнографічних земель України.

 • Підготувати мультимедійну презентацію «Жіночий і чоловічий одяг слобожан».

 • До питання 4-5 підготувати мультимедійну презентацію (робота у групах).


Самостійна індивідуальна робота (за вибором студентів)

 1. Образ хати у народній творчості слобожан.

 2. Особливості крою жіночого народного вбрання слобожанок.

 3. Вплив міської культури на одяг харківців у ХІХ ст.

 4. Народна слобожанська садиба.


Питання для самоконтролю

1. Визначте основні риси характеру слобожан.

2. Які позитивні й негативні фактори вплинули на формування світогляду слобожан?

3. Колорит слобожанського весілля.

4. Що вплинуло на формування слобожанського народного одягу?

5. Визначіть різницю в одязі різних суспільних груп слобожан XVII – XVIII ст.

6. Якими були традиційні слобожанські страви?
Рекомендована література до теми 5

 • Багалій Д. І. Історія Слобідської України.- Х., 1993.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій. – Х., 2013.

 • Зайцев Б. П., Скирда В. В. та ін. Історія радного краю: У 2 част. – Х., 2001.

 • Описи Харківського намісництва кінця XVIIІ ст. -К.,1992.

 • Сумцов М. Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України. - Х., 2008.

 • Сумцов М. Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. – Х., 2002.


ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СЛОБОЖАНЩИНИ

 1. Заняття перших переселенців: промисли і ремесла.

2. Розвиток торгівлі – ярмарки і базари у другій половині ХVІІ - ХVІІІ ст.

3. Особливості економічного розвитку Слобожанщини у пер. пол. ХІХ ст.

4. Пореформена економіка Слобожанщини: промисловість, торгівля, транспорт.
Завдання до заняття


 • До питання 1 скласти таблицю «Промисли Слобожанщини».

  Промисел

  Географія поширення

  Ринки збуту

  Особливості розвитку

 • До питання 4 підготувати дискусійні виступи (робота по групах): «Розвиток промисловості у другій половині ХІХ ст. на Слобожанщині»; «Розвиток торгівлі у другій половині ХІХ ст. на Слобожанщині»; «Розвиток транспорту у другій половині ХІХ ст. на Слобожанщині»; визначити пріоритетну галузь розвитку.


Самостійна індивідуальна робота (за вибором студентів)

1. Засновники харківських підприємств у ХІХ ст.

2. Торгівля на Слобожанщині за «Топографічним описом Харківського намісництва».

3. Вплив промислового перевороту на економіку Слобожанщині.Питання для самоконтролю

   1. Перелічіть головні промисли слобожан. Чим зумовлена їх поява?

   2. Назвіть центри різних ремесел на Слобожанщині.

   3. Хто такі коцарі?

   4. Чому на Харківщині у XVIIІ ст. були так поширені ярмарки?

   5. Які особливості економічного розвиту Слобожанщини можна виділити у ХІХ ст.

   6. З чим пов'язано відкриття у Харкові у 80-90 рр. ХІХ ст. великих промислових підприємств?


Рекомендована література до теми 6

 • Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет от его основания: В. 2 тт.-Х., 1993.

 • Багалій Д.І. Історія Слобідської України. - Х., 1993.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство Слобожанщини: навч. посібн. – Х., 2011.

 • Жванко Л. М. Краєзнавство: конспект лекцій. – Х., 2013.

 • Бєліков Ю.А.Торгівля харківського купецтва (60-ті роки ХІХ ст. – 1917 р.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Збірник статей. – К.-Донецьк, 2001. – Вип. 19. – С. 37–45.

 • Зайцев Б.П., Скирда В.В. та ін. Історія рідного краю: Ч 2. – Х., 2001.

 • Рідний край. – Х., 1999.

 • Слобідська Україна: Короткий історико-краєзнавчий довідник. - К., 1994.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка