Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "Фінансовий ринок" і проведення практичних занять
Сторінка1/5
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія

міського господарстваМетодичні вказівки
до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок”

і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства“)

Харків ХНАМГ 2004
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності 7.050107 “Економіка підприємства”). Укл. Н.О. Волгіна. - Харків: ХНАМГ, 2004- 52 с.

Укладач: Н. О. Волгіна


Рецензент : проф., к.е.н. Юр’єва Т.П.


Рекомендовано кафедрою МіРЕ, протокол № 11 від 16.06.2003 р.

Зміст

Стор.


Вступ……………………………………………………………………...

1. Вказівки до самостійного вивчення курсу………………………….

1.1 Зміст дисципліни…………………………………………………….

1.2 Запитання для самопідготовки та самоконтролю………………….

2. Теми рефератів……………………………………………………….

3. Вказівки до практичних занять……………………………………...

3.1 Фінансові обчислення у комерційних угодах……………………...

3.2 Акції як основа формування власного капіталу…………………...

3.3 Облігації як основа формування позикового капіталу…………….

3.4 Вексельний обіг……………………………………………………...

3.5 Вторинний ринок цінних паперів…………………………………..

3.6 Фундаментальний аналіз цінних паперів…………………………..

Задачі……………………………………………………………………...

Список рекомендованої літератури…………………………………….4

6

68

11

1212

20

2629

31

3438

50Вступ
Метою вивчення дисципліни “Фінансовий ринок” є отримання студентами усіх фахових спрямувань теоретичних знань з основних принципів організації й функціонування фінансового ринку, економічної сутності й призначення специфічних товарів, що обертаються на фінансовому ринку – грошей та цінних паперів, видах фінансових угод, методів фінансових розрахунків, а також необхідних практичних навичок щодо управління фінансовими інвестиціями в сучасних умовах.

Як економічна категорія ринок – це відносини з приводу купівлі й продажу. Як свідчить світовий досвід, про наявність ринку можна говорити тільки тоді, коли в державі діють і розвиваються три головні його складові: товарний ринок (відносини з приводу купівлі-продажу товарів та послуг), ринок капіталу (відносини з приводу купівлі та продажу цінних паперів – акцій, облігацій, боргових зобов’язань і та ін.) і ринок праці (відносини з приводу купівлі (найму)робочої сили).

Сьогодні в Україні відбувається становлення і розвиток ринку цінних паперів. Держава, банки, підприємства все частіше використовують довгострокові цінні папери як спосіб залучення вільних грошових капіталів. Водночас зростає інтерес з боку різних суб’єктів господарювання до такого виду фінансових інвестицій, як інвестиції у цінні папери.

Ринок фінансових активів представлений різними цінними паперами: борговими, інвестиційними, похідними. Для того, щоб орієнтуватися в різноманітті цінних паперів (акціях, облігаціях, сертифікатах, векселях), необхідно мати уявлення про економічне призначення цих фінансових інструментів, умови випуску та обігу, можливості й способи отримання доходу.

Фінансові інвестиції пов’язані з певним ризиком як недоотримання очікуваного доходу, так і втрати інвестованого капіталу. Щоб запобігти цьому, необхідно аналізувати кон’юнктуру ринку фінансових активів. Це дозволить оцінити надійність вкладень і обрати оптимальний їх варіант. Проведення такого аналізу потребує знання основних методів фінансових розрахунків.

Розвиток фондового ринку сприяє виникненню не тільки нових фінансових інструментів, а й таких специфічних операцій з цінними паперами, як емісія, первинне розміщення, купівля-продаж на вторинному ринку, формування портфеля цінних паперів і управління ним. Учасники ринку цінних паперів повинні орієнтуватися в різноманітті фінансових операцій.

Наявність великої кількості фінансових посередників ( фондових бірж, брокерських і дилерських фірм, інвестиційних компаній і фондів) обумовлює необхідність чіткого уявлення емітентів і інвесторів про їхні функції, сферу діяльності, можливості.

Всі перелічені аспекти і є предметом вивчення курсу “Фінансовий ринок”.Після вивчення курсу студент повинен знати: роль і місце фінансового ринку в системі економічних відносин; функції, товари й складові фінансового ринку; оцінку грошових потоків у часі; сутність та властивості цінних паперів, їх класифікацію; основи функціонування ринку цінних паперів та регулювання діяльності на фондовому ринку; способи отримання доходу по цінних паперах; сутність акцій як цінних паперів та їх види; визначення вартості акцій та способи отримання доходу по акціях; сутність дивідендної політики підприємства та основні підходи до її реалізації; сутність облігацій як цінних паперів та їх класифікацію; розрахунок вартості облігацій; оцінку доходності облігацій; характеристику векселів; термінологію вексельного обігу; особливості вексельного обігу в Україні; операції комерційних банків з векселями; похідні фондові інструменти; сутність та особливості первинного і вторинного фондових ринків; правові засади діяльності фондових бірж; сутність та складові фундаментального аналізу цінних паперів; цілі,принципи й завдання формування портфеля цінних паперів та управління ним, оцінку ризика інвестицій в цінні папери.
Вивчивши курс, студент повинен уміти: розрахувати нинішню й майбутню вартість грошей за схемами простих та складних відсотків; визначити основні параметри фінансових рент; розрахувати вартість акцій, облігацій, векселів; визначити доход по різних видах цінних паперів; оцінити надійність і прибутковість цінних паперів; визначити ризик і доходність портфеля цінних паперів.

1. Вказівки до самостійного вивчення курсу
1.1 Зміст дисципліни

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка