Методичні вказівки Харків 2016 Харківський національний медичний університет Кафедра латинської мови та медичної термінології
Сторінка1/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Харківський національний медичний університет

Кафедра латинської мови та медичної термінології

Дерев’янченко Н. В., Литовська О. В.

Латинська мова та медична термінологія.

Частина ІІ. Клінічна термінологія

Методичні вказівки

Харків 2016

Харківський національний медичний університет

Кафедра латинської мови та медичної термінології

Дерев’янченко Н. В., Литовська О. В.

Латинська мова та медична термінологія.

Частина ІІ. Клінічна термінологія

Методичні вказівки

Харків 2016

Дерев’янченко Н. В. Латинська мова та медична термінологія. Частина ІІ. Клінічна термінологія : Методичні вказівки / Дерев’янченко Н. В., Литовська О. В. – Харків : ХНМУ, 2016. – 58 с.

Передмова

Клінічна термінологія включає в себе назви захворювань, методів профілактики, обстеження, діагностики і лікування, клінічних спеціальностей і спеціалістів. Практикуючий лікар кожного дня використовує клінічні терміни у спілкуванні з колегами та пацієнтами. Клінічна термінологія має кілька особливостей: по-перше, вона базується не на латинській, а на грецькій лексиці, по-друге, основною структурно-семантичною одиницею є терміноелемент, по-третє, при вивченні клінічних термінів потрібно або пояснити його значення, або сконструювати термін із вказаним значенням, що висуває на перший план не граматику, а семантику (значення слова).

Завданням нашого курсу є навчання методам і технічним прийомам, які допоможуть оволодіти кількома тисячами клінічних медичних термінів. В опануванні клінічною термінологією основну роль відіграє засвоєння певної кількості греко-латинських терміноелементів.

Lectio prima

Заняття 1

Тема: Поняття «клінічний термін». Структурні моделі клінічних термінів. Поняття «терміноелемент»

Мета: отримати уявлення про клінічну термінологію, засвоїти поняття «терміноелемент». Ознайомитися зі структурними моделями клінічних термінів. Оволодіти методикою перекладу і пояснення клінічних термінів.
В опануванні клінічною термінологією основну роль відіграє засвоєння певної кількості греко-латинських терміноелементів.
Терміноелемент (ТЕ) – це словотворчий структурний елемент клінічного терміна, який має фіксоване значення і написання.
ТЕ утворюють однотипні за своєю структурою і семантикою (значенням) терміни. ТЕ мають різний ступінь частотності: так, одні можуть входити до складу двох-трьох, а інші – до складу кількох десятків термінів. Наприклад, з ТЕ -algia (біль) утворено значну кількість термінів за однією моделлю:


myalgia

arthralgia

podalgia

neuralgia

odontalgia

Серед клінічних термінів виділяють кілька структурних моделей:Прості терміни:

а) непохідні слова латинського або грецького походження: thrombus, i m – згусток крові, тромб; fractura, ae f – перелом.

б) афіксальні однокореневі слова, утворені за допомогою суфіксів або префіксів: gastritis, itidis f – гастрит; hypotonia, ae f – гіпотонія.

Терміни-словосполучення (здебільшого латинського походження), які мають значення захворювань, патологічних станів, оперативних дій та ін.: tumor malignus – злоякісна пухлина; asthma bronchiale – бронхіальна астма; resectio radicis dentis – видалення кореня зуба.

Складні клінічні терміни представлені одним словом, що складається з кількох ТЕ грецького походження (дуже рідко – латинського). Такі терміни посідають основне місце в клінічній термінології. Їхнє значення можна вивести із значення елементів, що входять до складу певного слова.

oste-o-malacia (остеомаляція, розм’якшення кісток).

Корінь oste- означає «кістка», а кінцевий ТЕ -malacia означає «розм’якшення».


Однак слід враховувати, що загальне значення складного терміна завжди глибше, ніж просте складання значень його компонентів. Нерідко значення терміна слід звіряти зі словником, що повинно стати невід’ємною частиною самостійної роботи студента.
Слід запам’ятати деякі особливості клінічних термінів:

 1. Серед ТЕ виділяють:

 • кореневі ТЕ (hepatitis);

 • кінцеві ТЕ (nephroptosis);

 • афікси – префікси і суфікси, які мають постійне значення (hypertonia; adenitis).
 1. Якщо кінцевий ТЕ починається з приголосного звука, то перед ним ставиться з’єднувальний голосний -о-. Якщо кінцевий ТЕ починається з голосного, то з’єднувальний -о- не використовується:

dermat-o-logia – дерматологія, наука про шкіру

angi-ectasia – ангіектазія, розширення судин
 1. При виконанні вправ слід враховувати відмінність між перекладом і поясненням клінічних термінів. Оскільки клінічна термінологія є інтернаціональною, то перекладом клінічного терміна є написання його в українській орфографії (дерматологія, гастрит). Пояснення – виведення значення терміна шляхом складання значень кожного компонента.

Термін

Переклад

Пояснення

nephritis

нефрит

запалення нирки

odontalgia

одонталгія

зубний біль

osteomaangiologiaarthrosis


 1. Завдання «утворити термін» означає, що слід використати ТЕ для побудови терміна. Це дозволяє замінити багатослівний термін більш зручним коротким, але ємким словом. Наприклад, нирковокам’яна хвороба – нефролітіаз (nephrolithiasis – neprh- – нирка, -lithiasis – кам’яна хвороба).
 1. При поясненні однослівних клінічних термінів, які складаються з початкового і кінцевого ТЕ, спочатку слід визначити значення кінцевого ТЕ, яке буде посідати перше місце в українській дефініції терміна, а потім до нього приєднати значення початкового ТЕ (у родовому відмінку, у вигляді прикметника або в описовій формі). Наприклад, nephroptosis (nephr- – нирка, -ptosis – опущення). Пояснення терміна – опущення нирки, переклад – нефроптоз. Myalgia (my- – м’яз, -algia – біль). Пояснення – м’язовий біль, переклад – міальгія.
 1. Однак нерідко пояснення клінічних термінів слід починати з першого ТЕ: xerodermia – сухість шкіри. Особливо це характерно для термінів, у складі яких є префікс: hyperalgesia (hyper- – вище норми, -algesia – больова чутливість) – підвищена больова чутливість.


Лексичний мінімум
abscessus, us m абсцес, нарив; абсцесс, нарив

asthma, ātis n астма; астма

benignus, a, um доброякісний; доброкачественный

cancer, cri m рак; рак

carcinōma, ătis n ракова пухлина; раковая опухоль

cysta, ae f кіста; киста

diabētes, ae m діабет; диабет

fractūra, ae f перелом; перелом

in situ «ін сіту» (на місці); «ин ситу» (на месте)

malignus, a, um злоякісний; злокачественный

morbus, і m хвороба; болезнь (noso-)

neonātus, i m новонароджений; новорожденный

oedēma, ătis n набряк; отек

paralysis, is f параліч; паралич

phthisis, is f сухоти (туберкульоз легенів); чахотка (туберкулез легких)

primarius, a, um первинний; первичный

rabies, ēi f сказ; бешенство

symptōma, ătis n симптом, ознака; симптом, признак

syndrōmum, і n синдром (поєднання симптомів);

синдром (сочетание симптомов)

tumor, оris m пухлина; опухоль (onc-)

typhus, і m тиф; тиф

ulcus, ĕris n виразка; язва

vulnus, ĕris n рана; рана


Запам’ятайте терміни:

Діабет (від грецьк. diabetes, від diabaino – проходити скрізь, протікати) – назва групи захворювань ендокринної природи, які характеризуються надмірним виділенням сечі з організму.

Кіста (від грецьк. kystis – пузир) – патологічна порожнина в органі, стінка якої утворена фіброзною тканиною.

Фтизіатрія (від грецьк. рhthisis – сухоти, iatreia – лікування) – розділ клінічної медицини, який вивчає етіологію і патогенез туберкульозу, розробляє методи його діагностики, лікування і профілактики, а також організації медичної допомоги хворим на туберкульоз.

Сказ (від лат. rabies) – вірусне захворювання, яке тяжко вражає нервову систему і закінчується, як правило, смертельним кінцем.

Рак іn situ (від лат. «на місці»)злоякісна пухлина на початковій стадії розвитку, без проростання в тканину. Характеризується, як правило, невеликими розмірами, відсутністю клінічних проявів, дуже повільним ростом і відсутністю метастазів.
Питання для самоконтролю

 1. Що вивчає клінічна термінологія?

 2. Дайте визначення поняттю «терміноелемент»?

 3. Які структурні моделі клінічних термінів ви знаєте?

 4. Коли між терміноелементами складного клінічного терміна вживається з’єднувальний голосний «-о-»?

 5. У чому полягає відмінність між перекладом і поясненням клінічного терміна?


Завдання 1. Укажіть значення грецьких терміноелементів.

ТE

Значення

ТЕ

Значення

ТЕ

Значення

nephr-
my(o)-
ot-
gastr-
syndesm-
odont-
phleb-
cephal-
encephal-
pancreat-
laryng-
cyst-
onc-
neur-
splen-
angi-
lapar-
aden-
chondr-
cheir-
cheil-
dermat-
stomat-
gloss-
myel-
spondyl-
arthr-

Завдання 2. Додайте до термінів елементи, яких не вистачає.запалення нирки

…itisзахворювання хребців

spondyl…м’язова пухлина

my…запалення губи

cheil…запалення підшлункової залози

…itisбіль голови

…algiaнаука про пухлини

…logiaзапалення молочної залози

mast…хрящова пухлина

chondr…захворювання суглобів

…osisзапалення язика

gloss…запалення вуха

…itisпухлина шкіри

dermat…пухлина спинного мозку

…omaбіль нерва

neur…запалення шлунка

gastr…пухлина залози

aden…хвороба серця

…pathia


Завдання 3. Перекладіть і поясніть терміни.Термін

Переклад

Пояснення

1.

laryngitis2.

somatopathia3.

osteoma4.

angiitis5.

nosologia6.

cytologia7.

podalgia8.

rhinitis9.

ophthalmologia10.

pancreatoma11.

splenitis12.

odontalgia
Завдання 4. Перекладіть українською мовою.

1.

paralўsis diaphragmătis
2.

cancer ventriculi
3.

ulcus perforans
4.

cysta cerebralis
5.

ulcera cutis
6.

peritonitis primaria
7.

cysta pancreatis
8.

syndromum renale
9.

symptomata rabiei
10.

fractura colli femoris
11.

symptomata ulceris oesophagi
12.

carcinoma in situ cavitatis oris

Завдання 5. Перекладіть латинською мовою.

1.

виразка бронха
2.

хвороби носа
3.

абсцес легені
4.

параліч ока
5.

набряк легенів
6.

злоякісна пухлина
7.

доброякісна пухлина
8.

рани голови
9.

набряк головного мозку
10.

симптоми астми
11.

проста кіста кістки
12.

рана передньої стінки грудної клітки
13.

симптоми виразки шлунка
14.

хвороби новонароджених
15.

перелом нижньої кінцівки
16.

карцинома in situ шкіри
17.

синдром середньої мозкової артерії

Для приміток

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Lectio secunda

Заняття 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка