Методичні вказівки студентам 3 курсу спеціальність «Лікувальна справа» спеціальність
Скачати 133.64 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір133.64 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет

Затверджено”


на методичній нараді

кафедри пропедевтики дитячих хвороб


Завідувач кафедри


професор ____________ Нечитайло Ю.М.

“___” ___________ 2008 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


студентам 3 курсу спеціальність «Лікувальна справа»

спеціальність «Педіатрія»


ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ (ПОЗААУДИТОРНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ


Модуль 1. РОЗВИТОК ДИТИНИ

Змістовий модуль 1 Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину

ТЕМА ЗАНЯТТЯ №1

Предмет і місце педіатрії, основні етапи розвитку

Тема заняття №2

Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні

Навчальний предмет:

«Пропедевтична педіатрія»

3 курс

спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія»Кількість годин: 3

Методичну розробку склала:

доцент Ковтюк Н.І.

Чернівці – 2008

1. Актуальність теми: Кожний народ повноцінно живе і успішно розвивається тільки у разі повного забезпечення умов для росту і всебічного розвитку свого майбутнього – підростаючого покоління. Це може бути забезпечено лише за необхідних побутових умов і сучасного рівня медичного обслуговування. Тому є важливо визначити роль та значення педіатрії як науки про здорову і хвору дитину, її місце в системі загальної медицини. Значення педіатрії для підготовки лікаря. Без знання минулого не можливо формувати майбутнє тому слід звернутися до основних історичних етапів розвитку педіатрії в Україні. Професори І.В. Троїцький, В.Є. Чернов, М.Д. Пономарьов і В.Ф. Якубович як організатори перших педіатричних кафедр в Україні.

Якісна робота лікаря-педіатра, підвищення ефективності праці впливають на основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів і відображають стан здоров’я дитячого населення. Важливим є ознайомитися із структурою лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), що надають допомогу дитячому населенню; організацією роботи дитячих лікарень і поліклінік та документацією, яка ведеться; особливостями роботи лікаря в дитячих лікувально-профілактичних установах; схемою збору анамнезу життя та хвороби у дітей різного віку; знати періоди дитинства та їх особливості; основну облікову документацію ЛПУ що надають допомогу дитячому населенню; методику та особливості збирання анамнезу у дітей раннього та старшого віку, зібрати анамнез життя та захворювання в залежності від віку; заповнювати облікову медичну документацію, що є важливою складовою роботи лікаря-педіатра.


2. Тривалість заняття: 3 год.
3. Навчальна мета (конкретні цілі):

 1. Знати місце пропедевтики педіатрії в системі загальної медицини.

 2. Інтерпретувати історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 3. Знати принципи організації і методи лікувально-профілактичної допомоги дітям в Україні.

 4. Ознайомитися з структурою дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливостями організації їх роботи.

 5. Ознайомитися з організацією санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів. Госпіталізація хворих до дитячої лікарні і специфіка роботи дитячих відділень.

 6. Основні принципи диспансерного спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки.

 7. Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

 8. Поняття про здоров'я дітей, критерії його оцінки та групи здоров'я.

 9. Аналізувати основні статистичні показники діяльності лікувально-профілактичних закладів.

 10. Етика і деонтологія в клінічній педіатрії.


4. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

 1. Анатомія людини.

 2. Гістологія.

 3. Фізіологія.

 4. Патологічна анатомія.

 5. Патологічна фізіологія.

 6. Догляд за хворими.

Знати будову та функції різних систем та органів, патологічну анатомію та фізіологію.

Вміти вираховувати основні статистичні показники діяльності лікаря-педіатра та лікувально-профілактичних закладів

5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.

5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

1.Предмет „Педіатрія”.
2.Які заклади відносяться до лікувально-профілактичних установ.

3. Які основні завдання виконує лікарня.

4. Показник „смертність немовлят”.


Педiатрiя (вiд греч. pais, paidos - дитя, iatreia - лiкування) вивчає закономiрностi розвитку дiтей, причини та механiзми захворювань, засоби їх розпізнавання, лiкування та їх попередження.
До лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), що надають допомогу дитячому населенню вiдносяться: дитячi лiкарнi, дитячi полiклiнiки, диспансери, дитячi вiддiлення пологових будинкiв, дитячi санаторiї та дитячi вiддiлення багатопрофiльних лiкарень. Крiм того медичну допомогу, в основному профілактичну, надають учбово-виховнi установи: будинки дитини, дитячi дошкiльнi установи, школи, ліцеї, гімназії, табори літнього відпочинку.
В лікарні проводиться - вiдновне лiкування, що має 4 етапи:

 • діагностика;

 • невiдкладна терапія;

 • лiкування;

 • реабiлiтацiя.

Показник смертності немовлят обчислюють як відношення кількості померлих у віці 1 року до кількості новонароджених. Оскільки серед померлих можуть бути діти, що народилися в минулому році, то, розраховуючи смертність немовлят, потрібно взяти частину народжених у минулому та поточному роках (за методикою І. Ратса).
5.2. Теоретичні питання до заняття №1:

 1. Дати визначення предмету педіатрії, яка роль та основні функції.

 2. Основні історичні етапи розвитку педіатрії в Україні.

 3. Роль вчених С.Х.Хотовицького, І.В.Троїцького для розвитку вітчизняної педіатрії.

Теоретичні питання до заняття №2:

 1. Що відноситься до лікувально – профілактичних закладів.

 2. Принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

 3. Правила санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у дитячих лікувально-профілактичних закладах.

 4. Структура дитячих лікувально-профілактичних закладів, особливості організації їх роботи.

 5. Основні принципи диспансерного спостереження і реабілітація дітей в умовах поліклініки.

 6. Обсяг і форми роботи лікаря-педіатра. Санітарно-освітня робота в педіатричній практиці.

 7. Поняття про здоров'я дітей, критерії його оцінки та групи здоров'я.

 8. Основні статистичні показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність та ін.).

 9. Етика і деонтологія в клінічній педіатрії.


5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті №1:

1. Знайомство з роботою базової установи та основними принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

2. Знайомство з медичною документацією стаціонару.

3. Знайомство з медичною документацією приймального відділення.

4. Правила ведення та зберігання медичної документації.

5. Правила зберігання медикаментів.Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті №2:

 1. Знайомство з роботою базової установи та основними принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям.

 2. Знайомство з медичною документацією стаціонару.

 3. Знайомство з медичною документацією приймального відділення.

 4. Правила ведення та зберігання медичної документації.

 5. Розрахунок основних статистичних показників діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів (смертність немовлят, летальність та ін.).


Зміст теми:

Педiатрiя (вiд греч. pais, paidos - дитя, iatreia - лiкування) вивчає закономiрностi розвитку дiтей, причини та механiзми захворювань, засоби їх розпізнавання, лiкування та попередження.

До лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), що надають допомогу дитячому населенню вiдносяться: дитячi лiкарнi, дитячi полiклiнiки, диспансери, дитячi вiддiлення пологових будинкiв, дитячi санаторiї та дитячi вiддiлення багатопрофiльних лiкарень. Крiм того медичну допомогу, в основному профілактичну, надають учбово-виховнi установи: будинки дитини, дитячi дошкiльнi установи, школи, ліцеї, гімназії, табори літнього відпочинку. Особливу роль серед ЛПУ вiдiграють дитячi лiкарнi, де надається стаціонарна медична допомога дітям та сконцентровано сучасне обладнання та устаткування, де працюють найбiльш кваліфікований спеціалісти. Дитяча лікарня може існувати як окрема ЛПУ так і може бути об'єднана з полiклiнiкою. За видом надання медичної допомоги лiкарнi діляться: багатопрофiльнi та спецiалiзованi, а також клiнiчнi (що є базою для вищих навчальних закладів або науково-дослiдних установ медичного профілю). За типом забудови лікарні можуть бути централiзованi (всі структурні підрозділи знаходяться в одній будівлі), децентралiзованi (окремi будiвлi для кожного структурного підрозділу) та змiшанi. За органiзацiйно-адмiнiстративним принципом лiкаpнi подiляють на: дільничі, районнi, мiськi, обласні, республiканськi.

В лiкарні складається зі структурних підрозділів: адмiнiстративно-господарська частина, лiкувально-дiагностичнi відділення, харчблок, , пато-морфологiчне вiддiлення. До складу великих, спеціалізованих лікарень також входять станцiя швидкої медичної допомоги та санітарної авiацiї.

Основнi вимоги до лiкарнi:


 • сприяти створенню лiкувально-охоронного режиму;

 • попереджувати iнфiкування дiтей та внутрiшньолiкарняної iнфекцiї;

 • сприяти проведенню догляду за лiкуванням дiтей;

 • вести пропаганду гiгiєнiчних навикiв здорового способу життя.

Основне завданя лiкарнi - вiдновне лiкування, що має 4 етапи:

  1. діагностика;

  2. невiдкладна терапія;

  3. лiкування;

  4. реабiлiтацiя.

Гiгiєнiчнi вимоги до палат у стаціонарі: Освiтлення - природнє з пiвденною або схiдною орiєнтацiєю вiкон, з свiтловим коефiцiєнтом 1:5, 1:6 (вiдношення площi вiкон до пiдлоги), але з можливiстю зменшення освiтлення (за допомогою штор або жалюзi). Штучне освiтлення комбiновано-загальне з рiвномiрним освiтленням до 75-100 люкс i локальне бiля лiжка. Рiвень шуму не вище 50 ДБ. Температура в палатi залежить вiд вiку дiтей та профiлю вiддiлення: в iгровiй та iдальнi, в медичнiй палаті, в туалетi - 20-22С, в музичнiй та кiмнаті лікувальної фізкультури - 18С. Вологiсть-55-60%. Нормативи площi на одне лiжко в загальнiй палатi - 7х7,5м в кв., в iнфекцiйному вiддiленнi-8х9м в кв., дворазовим обмiном повiтря на протязi години. Довжина палати не бiльше 6 м, ширина не менше 2-4м, висота до 3 метрiв.

Досягнення педіатрії Україні на сьогоднішній день – це результат величезної праці вчених педіатрів кафедр педіатрії медичних вузів. Початок вивчення догляду за дитиною, надання допомоги дітям відноситься до 4 століття до нашої ери, коли була написана книга „Про природу дитини” основоположником медицини Гіппократом. Вподальшому про виховання дітей пишуть Уельс, Гален та Соран. Сорана вважають першим педіатром Риму. Він вивчав жіночі хвороби, лікування новонароджених. Він розробив методики перевязування та обробки пуповини. Досить детально розробив методики пальпації та аускультації органів черевної порожнини.У книзі „Канони медичної науки” написаної Авіценном вміщено дані майже з усіх питань медицини в тому числі і з педіатрії. Видатним педіатром та акушером був С.Х.Хотовицький, українець за походженням. Після закінчення гімназії та Петербурзької медико-хірургічної академії вивчав акушерство, жіночі хвороби і педіатрію у Відні, Берліні та Лондоні. Повернувшись очолив кафедру акушерства та жіночих хвороб та дитячих хвороб, став академіком. Він вперше став читати повний курс дитячих хвороб, який займав третину усіх лекцій. Завдяки приват-доценту І.В.Троїцькому було відкрито кафедру дитячих хвороб у 1889 році. Він був видатним українським педіатром. Велике значення мали його праці у галузі впливу зовнішнього середовища на ріст та розвиток дитини. Він відстоював необхідність створення інституту шкільних лікарів.


ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

ПОКАЗНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЕФЕКТИВНОСТІ ДОПОМОГИ:

1. Своєчасність звертання за медичною допомогою (вивчається вибірково за даними історії розвитку дитини).

2. Частота своєчасної госпіталізації (до 1 доби) серед усіх госпіталізованих.

3. Наявність і питома вага виявлення інфекційних захворювань під час відвідання дитиною поліклініки.

4. Випадки смерті дітей на дільниці (за віковими групами).

5. Летальність удома (по кожній групі захворювань окремо).

6. Питома вага активних відвідувань дітей удома серед усіх відвідувань.

7. Рівень загальної захворюваності дітей.

8. Рівень захворюваності дітей окремих вікових періодів на різні групи захворювань.

9. Рівень якості лікування (за даними експертної оцінки).

ПОКАЗНИКИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПЕДІАТРА:

1. „Індекс здоров’я” (на 100 дітей, яким виповнився 1 рік).

2. Рівень охоплення вагітних допологовим патронажем.

3. Обсяг залучення вагітних до занять у школі матерів.

4. Систематичність спостереження лікарем та медсестрою за дітьми 1-го року життя.

5. Частота природного вигодовування дітей до 4 міс життя.

6. Питома вага профілактичних відвідувань лікаря-педіатра.

7. Повнота охоплення дітей профілактичними оглядами.

8. Частота виявлення захворювань у цілому та окремих нозологічних форм під час профілактичних оглядів дітей різних вікових груп.


ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ

ДИСПАНСЕРІЗАЦІЮ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ:

1. Склад диспансерних хворих за диспансерними групами.

2. Повнота охоплення диспансеризацією.

3. Своєчасність охоплення диспансеризацією.

4. Середньорічне число активних відвідувань на одну дитину, яка перебуває під диспансерним спостереженням.

5. Рівень охоплення хворих протирецидивним лікуванням.

6. Показники ефективності диспансеризації (одужання, поліпшення стану, переведення з однієї групи здоров’я до іншої, без змін).

7. Рівень якості диспансеризації (за даними експертної оцінки).

Показник смертності немовлят обчислюють як відношення кількості померлих у віці 1 року до кількості новонароджених. Оскільки серед померлих можуть бути діти, що народилися в минулому році, то, розраховуючи смертність немовлят, потрібно взяти частину народжених у минулому та поточному роках (за методикою І. Ратса):


Кількість дітей, котрі померли у віці до 1 року в даному році×1000

2/3 новонароджених живих дітей у даному році+1/3 новонароджених живих дітей у минулому році
З метою постійного поточного контролю за рівнем смертності немовлят визначають її місячні показники, використовуючи таку формулу:
Кількість дітей, котрі померли у віці до 1 року в даному році×1000

Середньомісячна кількість новонароджених дітей за 13 останніх місяців

Серед показників смертності немовлят важливе значення належить неонатальній смертності, на яку значною мірою впливає якість лікувально-профілактичної допомоги породіллям та новонародженим. Цей показник вираховують за такою формулою:


Кількість дітей, які померли у віці до 27 діб за рік×1000

Кількість дітей, народжених живими за рік
Неонатальну смертність аналізують у розрізі вікових періодів.
Рання неонатальна смертність:

Кількість новонароджених дітей, які померли у віці народження до 6 діб:


23 год 59 хв×1000

Кількість дітей, які народилися живими
Пізня неонатальна смертність:
Кількість дітей, котрі померли у віці 7-27 діб×1000

Кількість дітей, які народилися живими
Рання неонатальна смертність є складовою частиною такого комплексного показника здоров’я, як перинатальна смертність, що обчислюється за такою формулою:
Кількість мертвонароджених дітей+кількість новонароджених дітей, які померли у віці народження до 6 діб (168 год)×1000

Кількість дітей, які народилися живими і мертвими
Поряд із досить докладним аналізом смертності немовлят у 1-й тиждень та 1-й місяць життя вивчають також постнеонатальну смертність, показник якої обчислюють за такою формулою:

Кількість дітей, які померли у віці 1-11 міс×1000

Кількість дітей, які народилися живими
Матеріали для самоконтролю:

А. Завдання для самоконтролю:

 1. Методика Ратса використовується для:

А. Оцінки показників здоров’я населення

Б. Оцінки показників малюкової смертності*

В. Оцінки показників перинатальної смертності

Г. Оцінки показників неонатальної смертності
 1. Показник смертності немовлят вираховується від кількості новонароджених за:

А. Шість місяців останнього року

Б. Попередній рік та перший місяць наступного

В. 2/3 народжених у даному році та 1/3 у минулому*

Г. 1/3 народжених у даному році та 1/3 у минулому


Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. У місті М. в загальному народилося (живими та мертвими) 3200 дітей. Кількість мертвонароджених склала 5, померлих до 6 ти діб 5. Розрахувати показник перинатальної смертності.

Відповідь: Показник перинатальної смертності становить 3,12
Задача 2. У місті М. За минулий рік народилося живими 2750 дітей. Кількість мертвонароджених склала 3, померло у віці до 27 діб 12. Який з показників ми можемо розрахувати?

Відповідь: Можна розрахувати за наведеними даними показник пізньої неонатальної смертності. Він становить: 5,45.
Задача 3. У місті М. За минулий рік народилося живими 4740 дітей. Кількість мертвонароджених склала10, померло у віці до 27 діб 12. Який з показників ми можемо розрахувати?

Відповідь: Можна розрахувати за наведеними даними показник неонатальної смертності. Він становить: 4,64.
Задача 4. У місті Д. за минулий рік народилося живими 3700 дітей. Кількість мертвонароджених склала 10, померло у віці до 27 діб 2дітей. Кількість померлих від 1 до 11 місяців склала 45 дітей. Який з показників ми можемо розрахувати?

Відповідь: Можна розрахувати за наведеними даними показник постнеонатальної смертності. Він становить: 12,1.
Література.

Основна:

 1. Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. – СПб.: Фолиант, 2000. - С.32-59.

 2. Мощич П.С. Медицина дитинства. - К.: Здоров’я, 1994. - т.1. - С.187-201.

 3. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».

 4. Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г. Пропедевтична педіатрія. - К., 1999. - С.40-50.

Додаткова:

 1. Майданник В.Г. Основи клінічної діагностики в педіатрії. - К., 1998. – 213 с.:іл.

 2. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми / За ред. В.Г.Майданника, К.Д.Дуки. – К.: Знання України, 2002. – С.3-20.

Методична:

 1. Нечитайло Ю.М., Безрук В.В. Довідник студента з вивчення дисципліни «Пропедевтична педіатрія» - Чернівці, 2008. – 24с.


Методичну вказівку склав

доцент кафедри Ковтюк Н.І.
Рецензія позитивна

д.мед.н., професор Нечитайло Ю.М.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка