Міністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет „Затверджую”
Скачати 424.39 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір424.39 Kb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„Затверджую”

Проректор з навчальної роботи

професор ___________М.Ю. Коломоєць


__ ” ______________2008р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

на 2008 – 2009 навчальний рік


Факультети – медичний №1, №2, №3

Спеціальності – „лікувальна справа”, „педіатрія”,

„медична психологія”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст

Кваліфікація – лікар

Кафедра – суспільних наук та

українознавства

Курс – 1


Семестр – 1

Лекції – 6 годин

Практичні заняття – 24 годин

Самостійна робота – 15 годин

Заключний контроль – ІІ семестр

Всього годин – 45


Чернівці, 2008 рік

Робоча навчальна програма складена на основі програми для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації „Ділова українська мова” (Київ, 2005).

Схвалено на методичній нараді кафедри суспільних наук та українознавства 24 червня 2008 року (протокол №21).

Завідувач кафедри,

професор М.М.Сидоренко


Схвалено предметною методичною комісією з суспільних та гуманітарних дисциплін, фізичного виховання та здоров’я Буковинського державного медичного університету 24 червня 2008 року (протокол №6).

Голова предметно-методичної комісії,

доцент Н.І.Зорій

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


З ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Основна мета викладання дисципліни


та її кінцеві цілі
Українська мова є державною мовою України, і вільне володіння нею сприяє реалізації творчих можливостей кожної людини в усіх сферах життя, її духовному вдосконаленню та розвитку національної самосвідомості. Критерієм освіченості й вихованості є висока мовна культура, яка включає в себе поняття мови і мовлення, їх природу, норми літературної мови та її різновидів, вільне володіння багатством виражальних мовних засобів.

Необхідність подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу у вищій школі зумовлюється соціальним розвитком нашого суспільства, який вимагає докорінних змін у структурі освіти. У справі виховання нашої молодої інтелігенції особливого значения набуває курс українського ділового мовлення, мета якого полягає в поглибленні знань про українську мову, формуванні умінь та навичок вільного володіння її багатими виражальними засобами на всіх рівнях: фонетичному, лексичному, фразеологічному, морфологічному й синтаксичному, а також у володінні комунікативними засобами літературної мови, в умінні будувати й удосконалювати тексти різних стилів в усному й писемному мовленні, вдосконалювати навички мовного етикету.

Мовна культура є важливим складником особистості лікаря. Від мистецтва мовного спілкування суттєво залежать результати лікування. Лікувальна практика доводить, що слово і ранить, і лікує: словом можна вбити, словом можна врятувати. Тому лікар має володіти культурою мови, тобто вміти добирати мовностилістичні засоби і прийоми відповідно до умов і цілей спілкування, передаючи певний психокультурний контекст.

Мета курсу: дати студентам-нефілологам необхідну кількість знань для правильного використання української літературної мови у різних сферах її функціонування, особливо в науковій та виробничій (фаховій), а також ознайомити їх зі специфікою українського ділового мовлення, виробивши вміння і навички ведення документації у сфері лікарської практики.

Практичний курс ділової української мови покликаний формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв’язання різноманітних комунікативних завдань у всіх практично актуальних сферах спілкування (науково-навчальній та офіційно-діловій).Завдання курсу: дати студентам чіткі поняття про нормативність української літературної мови, виробити в них практичні навички правильного використання різних мовних засобів відповідно до сфери і мети висловлювання, навчити їх працювати з науковими текстами, добре орієнтуватися в лексичному багатстві української мови, збагачувати їх активний словник фаховою термінологічною лексикою, піднести культуру їхнього писемного та усного мовлення; забезпечити елементарну лінгвістичну освіту, яку, зважаючи на важливу роль мови в суспільстві, повинна мати кожна освічена людина, навчити правильно оформляти та складати ділові документи.

Програму курсу „Ділова українська мова” для студентів вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації складено для спеціальностей „Лікувальна справа” (7.110101), „Педіатрія” (7.110104) і „Медична психологія” відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України від 16.04.03 №239.

При плануванні навчального процесу курс лекцій передує практичним заняттям. Лекційний матеріал обов’язково доповнюється під час практичних занять, що дає можливість студентам ознайомитися й засвоїти не тільки основні теоретичні відомості з лексики, фонетики, словотвору, морфологічних та синтаксичних структур української мови, а й забезпечити активне використання їх на практиці, поліпшити мовне спілкування студентів.

Вивчення курсу здійснюється впродовж І семестру 1-го року навчання.


Кафедра внесла зміни до навчальної програми в межах 15% у зв’язку з організаційними і технічними можливостями, напрямками наукових досліджень, особливістю регіону, але виконує в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Кінцеві цілі навчальної дисципліни сформульовано згідно з освітньо-професійними програмами (ОПП) і освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ):
ГО.014 Використовувати різні мовні засоби відповідно до сфери і мети висловлювання.

ГО.016 Використовувати фахову нормативну лексику.

ГО.020 Демонструвати культуру писемного та усного мовлення.

ГО.033 Опрацьовувати наукові тексти, оформляти та складати ділові документи.

Конкретні цілі передують опису навчальної дисципліни.Міжпредметна інтеграція


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідної для вивчення ділової української мови

Шкільний курс сучасної української мови


  • Основні етапи розвитку сучасної української літературної мови.

  • Теорії походження мови.

  • Класифікація мов світу.

  • Характеристика пам’ яток української мови.

  • Норми та правила сучасної української мови.
Українська та зарубіжна культура

  • Основні здобутки представників української мови та культури.

  • Мова і мовлення як невіддільні складники культури народу.

  • Сучасна українська культура та її входження у світовий простір. Наука, освіта, література, мистецтво, релігія в сучасному світі.


Ділова українська мова як навчальна дисципліна:
а) ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових знаннях з української мови та літератури й інтегрується з дисциплінами українознавчого спрямування та з іншими дисциплінами на рівні використання фахової нормативної лексики (медична термінологія);

б) закладає основи вивчення студентами української мови, культурології, філософії, інших гуманітарних і медичних дисциплін, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з ділової української мови в процесі подальшого навчання та в професійній діяльності;

в) закладає основи підготовки спеціалістів із високим лінгвістичним рівнем грамотності та культури писемного й усного ділового мовлення.

Структура дисципліни „Ділова українська мова”

Програма дисципліни структурована на 12 практичних занять (24 год.), 3 лекції (6 год.) та 15 год. СРСР. Обсяг навчального навантаження студентів складає 45 год.Опис структурованого навчального плану

з ділової української мови для студентів

медичних факультетів №1, №2, №3 та стоматологічного

за спеціальностями „Лікувальна справа”, „Педіатрія”, „Медична психологія”


п/п

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

1.

Лекції

62.

Практичні заняття

22

Поточний

3.

СРС

15

Поточний

4.

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни

2

Підсумковий

5.

Всього

45


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка