Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено
Скачати 409.09 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації22.04.2016
Розмір409.09 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

національний фармацевтичний університет
Погоджено

Директор Центрального

методичного кабінету з вищої

медичної освіти МОЗ України

________________ І.С. Вітенко

“_____”______________ 20012 р.основи матеріалознавства,

тара та паковання

ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Спеціальність: 7.110204 “Технологія фармацевтичних препаратів”

КИЇВ – 2012

Програма складена викладачами кафедри товарознавства Національного

фармацевтичного університету: професором Дем‘яненко В.Г., доцентом

Бреусовою С.В.

(завідувач кафедри – професор Дем‘яненко В.Г.).

Рецензенти:Афанасьєва В.А. доцент кафедри товарознавства та експертизи якості товарів Харківського торговельно-економічного інституту КНЕУ, к.т.н.

Сорокіна С.В. доцент, кафедри товарознавства в митній справі
Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.н.т.

Програма обговорена і ухвалена на засіданні циклової методичної комісії

фармацевтичної підготовки (протокол № 6 від “15лютого 2012року).
Програма ухвалена на засіданні Науково-методичної комісії з фармації

Міністерства освіти і науки України (протокол № ___ від “___”______2012 року).ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дисципліна "Основи матеріалознавства, тара та паковання" є обов'язковою в системі вищої фармацевтичної освіти. Вона дає комплекс знань, необхідних інженеру-технологу для практичної професійної роботи у фармацевтичній галузі.

Дисципліна викладається на денному відділенні факультету «Технологія фармацевтичних препаратів» у відповідності з тематичним планом. У процесі вивчення дисципліни студенти набувають знання з теоретичних основ дисципліни, методів класифікації та кодування фармацевтичної продукції, методів оцінки якості товарів та матеріалів і використання при цьому відповідної нормативної документації, а також практичні навички прогнозування можливого впливу на якість матеріалів та товарів зовнішнього середовища при їх транспортуванні та зберіганні, вибору тари та паковання і прийняття заходів, які попереджають цей вплив.

Практика показує, що спеціаліст відчуває потребу в знанні матеріалознавства, пакування та маркування фармацевтичних товарів при їх виробництві та зберіганні.

Якість товару залежить від багатьох факторів: тих, які допомагають у формуванні якості, і тих, які сприяють збереженню якості. Саме матеріалознавство дає інформацію про властивості різноманітних матеріалів, які використовуються для виробництва фармацевтичних товарів.

Найважливіші властивості матеріалів виражають кількісними і якісними показниками, які можуть бути виміряні за допомогою вимірювальних інструментів і приладів або визначені органолептично за допомогою органів почуттів (зору, нюху, дотику, слуху, смаку). Останні методи оцінки якості застосовують для установлення факту відсутності або наявності зовнішніх дефектів. Деякі властивості матеріалу можна перевірити тільки шляхом його іспиту. Показники якості матеріалу повинні бути стандартизовані в нормативній документації (НД), якою користуються при виготовленні і прийманні продукції.

Для вирішення цих питань студенти повинні навчитись працювати з ДСТУ, ГСТУ, ГОСТ, ТУУ, СОУ, АНД та іншою нормативною документацією.

На практичних заняттях студенти повинні працювати із затвердженими формами документів, наказами та інструкціями МОЗ України, які використовуються в практичній діяльності інженера-технолога промислової фармації. Для закріплення студентами практичних навичок у матеріали занять бажано вводити контрольні роботи, ситуаційні задачі. У години, відведені для самопідготовки, студенти повинні самостійно оволодіти знаннями з дисципліни.

Програма з дисципліни "Основи матеріалознавства, тара та паковання" складена у відповідності з навчальним планом для фармацевтичних вузів та кваліфікаційною характеристикою інженера-технолога за спеціальністю 7.110204 “Технологія фармацевтичних препаратів”

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами "Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін'' (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Основи матеріалознавства, тара та паковання" здійснюється в 8 семестрі.

Зважаючи на те, що методом товарознавства є комплексний соціально-економічний і природно-технічний системний підхід при вивченні асортименту і якості матеріалів та товарів, то він і передбачає широке використання різних галузей науки, а також тісний зв’язок з ними.

У своєму розвитку матеріалознавство ґрунтується на основному економічному законі, який складається з найбільш повного задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб народу на основі розвитку і вдосконалення виробництва та підвищення продуктивності праці.

Зважаючи на те, що численні споживчі властивості матеріалів по своїй природі є хімічними, фізичними та ін., то при визначенні кількісних показників якості, при розробці методів дослідження якості матеріалів матеріалознавство широко використовує закони фізики, хімії, біології та інших наук.

Вивчення технологічних дисциплін допомагає зрозуміти, як окремі технологічні процеси виробництва впливають на формування якості матеріалу та товару.

Матеріалознавство тісно межує з товарознавством, тому що від властивостей вихідних матеріалів залежить і якість готової продукції.

Оцінювання якості матеріалів неможливе без знань метрології (науки про вимірювання), кваліметрії (науки про вимірювання якості), математичної статистики.

Технічна естетика допомагає розкрити природу естетичних властивостей, факторів, які їх формують, розробити методи їх оцінювання.

Хімічні методи використовуються при вивченні складу сировини і матеріалів, його впливу на споживчі властивості, а також при вивченні якості готової продукції. Це допомагає керувати процесами, що відбуваються при виготовленні, використанні та зберіганні товарів.

Фізика слугує для вивчення оптичних, механічних, термічних та інших фізичних властивостей матеріалів, виробів, лікарських засобів та інших товарів. При вимірюванні показників цих властивостей використовують існуючі прилади і методи.

Вивчення біології дає можливість дослідження змін, які відбуваються у сировині та матеріалах під впливом мікроорганізмів, та розробки заходів по запобіганню псуванню товарів.

Спеціальні економічні дисципліни, наприклад організація та економіка фармації, маркетинг та менеджмент, дають необхідні відомості про методи вивчення попиту, планування товарообігу, аналіз господарської діяльності, дослідження сучасного ринку та проблем збуту матеріалів та товарів, форми обслуговування споживачів та ін.

Знання дисциплін медико-біологічного циклу дозволяє використовувати їх при класифікації лікарських засобів та готових лікарських засобів.

Властивості спеціального призначення товару, які створюються для конкретних спеціальних груп споживачів, вивчаються у тісному зв’язку з суспільними науками (психологією та ін.).

Вивчення дисципліни закінчується підсумковим модульним контролем теоретичних знань і практичних навичок у вигляді заліку.Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни „Основи матеріалознавства, тара та паковання” складається з одного модулю, який поділяється на 2 змістових модулі.


МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА, ТАРА ТА ПАКОВАННЯ
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. Нормативна документація. Основи матеріалознавства. Класифікація та кодування товарів.

Змістовий модуль 2. Контейнери (тара), закупорювальні засоби та пакувальні матеріали для фармацевтичної продукції. Транспортна тара.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції,

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів,

г) консультації.
Практичні заняття передбачають:

- проведення товарознавчого аналізу матеріалів та фармацевтичних виробів;

- вирішення ситуаційних задач та тестових завдань.

Кафедра товарознавства має право вносити зміни до навчальної програми в межах до 15 %.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістового модулю (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв'язування ситуаційних задач, проведення практичних досліджень, аналіз та оцінка отриманих результатів; контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння змістових модулів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА, ТАРА ТА ПАКОВАННЯ”


Структура навчальної дисципліниКількість годин / з них

Рік


навчання

Вид контролюВсього годин /

кредитів


Аудиторних годин /з них

СРС


Лекцій

Практичних занять
54/1,5

10

20

24Модуль 1

Змістових модулів - 254

10

20

24

4 рік

(8 семестр)Підсумковий модульний контроль. Поточний контроль (тестові завдання, перевірка та прийом звітів з виконання практичних робіт)
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка