Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено
Сторінка1/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

національний фармацевтичний університет
Погоджено

Директор Центрального

методичного кабінету з вищої

медичної освіти МОЗ України

______________ І.С. Вітенко

“_____”______________ 2012 р.
Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство

ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ


Спеціальність: 7.110202 “Технологія парфумерно-косметичних засобів”

Київ – 2012

Програма складена викладачами кафедри товарознавства Національного фармацевтичного університету: професором Дем‘яненко В.Г., доцентом

Бреусовою С.В.

(завідувач кафедри – професор Дем‘яненко В.Г.).

Рецензенти:

Афанасьєва В.А. доцент кафедри товарознавства та експертизи якості товарів Харківського торговельно-економічного інституту КНЕУ, к.т.н.

Сорокіна С.В. доцент, кафедри товарознавства в митній справі
Харківського державного університету харчування та торгівлі, к.т.н.

Програма обговорена і ухвалена на засіданні циклової методичної комісії

фармацевтичної підготовки (протокол № 6 від “15лютого 2012року).
Програма ухвалена на засіданні Науково-методичної комісії з фармації

Міністерства освіти і науки України (протокол № ___ від “___”______2012 року).  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з дисципліни "Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство" складена відповідно до навчального плану для фармацевтичних вузів (факультетів) та кваліфікаційною характеристикою провізора - косметолога за спеціальністю 7.110202 – Технологія парфумерно-косметичних виробів.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами "Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін'' (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни "Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавства" здійснюється в 8 та 9 семестрах.

Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство є профілюючою дисципліною, мета якої є підготовка провізорів-косметологів до виконання професійних товарознавчих функцій, пов’язаних із забезпеченням лікувально-профілактичних та косметологічних установ, населення парфумерно-косметичними, фармацевтичними товарами і косметичним обладнанням, а також навчання провізорів-косметологів навичкам поводження з інструментами, приладами та обладнанням косметичного призначення.

Практика показує, що провізор-косметолог відчуває велику потребу в знанні товарознавства і питань впливу на фармацевтичні та парфумерно-косметичні товари зовнішніх факторів, таких як температури, вологості, різних газів та повітря, світлового випромінювання, мікроорганізмів. У нових умовах господарювання особливе значення набуває якісна оцінка діяльності косметологічних та аптечних установ, найважливішим показником якої є асортимент товарів, який щорічно зростає.

Для того щоб орієнтуватися в арсеналі цих товарів, здійснювати їх приймання, проводити товарознавчий аналіз, організовувати правильне зберігання й транспортування, а також реалізацію продукції, провізор-косметолог повинен володіти конкретними знаннями в області товарознавства.

Розвиток косметології, розробка нових методів та методик, насамперед методів апаратної косметології та велика кількість косметологічної апаратури привели до підвищення вимог до професійної підготовки провізорів-косметологів.

Зважаючи на те, що методом товарознавства є комплексний соціально-економічний і природно-технічний системний підхід при вивченні асортименту і якості товарів, то він і передбачає широке використання різних галузей науки, а також тісний зв’язок з ними.

У своєму розвитку товарознавство ґрунтується на основному економічному законі, який складається з найбільш повного задоволення зростаючих матеріальних і культурних потреб народу на основі розвитку і вдосконалення виробництва та підвищення продуктивності праці.

Зважаючи на те, що численні споживчі властивості товару по своїй природі є хімічними, фізичними та ін., то при визначенні кількісних показників якості, при розробці методів дослідження якості товарів товарознавство широко використовує закони фізики, хімії, біології та інших наук.

Вивчення технологічних дисциплін допомагає зрозуміти, як окремі технологічні процеси виробництва впливають на формування якості товару.

Товарознавство тісно межує з матеріалознавством, тому що від властивостей вихідних матеріалів залежить і якість готової продукції.

Оцінювання якості товару неможливе без знань метрології (науки про вимірювання), кваліметрії (науки про вимірювання якості), математичної статистики.

Технічна естетика допомагає розкрити природу естетичних властивостей, факторів, які їх формують, розробити методи їх оцінювання.

Хімічні методи використовуються при вивченні складу сировини і матеріалів, його впливу на споживчі властивості, а також при вивченні якості готової продукції. Це допомагає керувати процесами, що відбуваються при виготовленні, використанні та зберіганні товарів.

Фізика слугує для вивчення оптичних, механічних, термічних та інших фізичних властивостей матеріалів, виробів, лікарських засобів та інших товарів. При вимірюванні показників цих властивостей використовують існуючі прилади і методи.

Вивчення біології дає можливість дослідження змін, які відбуваються у товарах під впливом мікроорганізмів, та розробити заходи по запобіганню псуванню товарів.

Спеціальні економічні дисципліни, наприклад організація та економіка фармації, маркетинг та менеджмент, дають необхідні відомості про методи вивчення попиту, планування товарообігу, аналіз господарської діяльності, дослідження сучасного ринку та проблем збуту товарів, форми обслуговування споживачів та ін.

Знання дисциплін медико-біологічного циклу дозволяє використовувати їх при класифікації лікарських засобів, готових лікарських засобів та парфумерно-косметичних товарів.

Властивості спеціального призначення товару, які створюються для конкретних спеціальних груп споживачів, вивчаються у тісному зв’язку з суспільними науками (психологією та ін.).

Вивчення дисципліни закінчується підсумковим модульним контролем теоретичних знань і практичних навиків у вигляді диференційного заліку.Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни "Фармацевтичне та парфумерно-косметичне товарознавство" складається з двох модулів, кожен з яких поділяється на 2 змістових модулі.


МОДУЛЬ 1. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТОВАРІВ. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи товарознавства. Нормативна документація. Основи матеріалознавства. Класифікація та кодування товарів. Медична техніка.

Змістовий модуль 2. Основи матеріалознавства (металеві та неметалеві матеріали). Паковання, марковання фармацевтичних та медичних товарів. Транспортна тара.

МОДУЛЬ 2. ТОВАРОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ. ПАКУВАННЯ, МАРКУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯЗмістовий модуль 3. Пакування, маркування, зберігання та товарознавчий аналіз фармацевтичних товарів.

Змістовий модуль 4. Пакування, маркування, зберігання та товарознавчий аналіз парфумерно-косметичних товарів.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції,

б) практичні заняття,

в) самостійна робота студентів,

г) консультації.Практичні заняття передбачають:

- проведення товарознавчого аналізу фармацевтичних та парфумерно-косметичних виробів;

- вирішення ситуаційних задач та тестових завдань.

Кафедра товарознавства має право вносити зміни до навчальної програми в межах до 15 %.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв'язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень, аналіз та оцінка отриманих результатів; контроль практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється по його завершенню на підсумковому контрольному занятті. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння змістових модулів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.
СТРУКТУРОВАНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДИСЦИПЛІНИ

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНЕТОВАРОЗНАВСТВО”

Структура навчальної дисципліниКількість годин / з них

Рік


навчання

Вид контролюВсього годин /

кредитів


Аудиторних годин / з них

СРС


Лекцій

Практичних занять
162/4,5

20

60

82Модуль 1

Змістових модулів - 276/2,1

10

26

40

4 рік

(8 семестр)Підсумковий модульний контроль. Поточний контроль (тестові завдання, перевірка та прийом звітів з виконання

лабораторних

робіт)


Модуль 2

Змістових модулів - 286/2,4

10

34

42

5 рік

(9 семестр)Підсумковий модульний контроль - диференційний залік. Поточний контроль (тестові завдання, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних робіт)
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка