Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти національний фармацевтичний університет Погоджено
Сторінка8/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9. ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури практичного заняття.

Поточний контроль успішності студента

Традиційна оцінка

Бали

5 - відмінно

27 - 30

4 - добре

23 - 26

3 - задовільно

18 - 22

2 - незадовільно

1 - 17

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю – 100, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 60 балів (за кожен змістовий модуль 30 балів), за результатами модульного контролю – 40 балів.Модульний контроль успішності студента

Традиційна оцінка

Бали

5 - відмінно

36-40

4 - добре

31-35

3 - задовільно

25-30

2 - незадовільно

0-24


Оцінювання дисципліни

Загальний рейтинг з дисципліни є середньоарифметичне модульних балів

(бали за перший модуль + бали за другий модуль):2.


Модуль 1

Модуль 2

Поточний

контроль

Модульний контроль

Поточний контроль

Модульний контроль

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ1

ЗМ2

30

30

40

30

30

40

100

100

200/2

100

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS

та 4-бальною (традиційною)


Національна шкала

Шкала ЕСТS

Рейтингова оцінка, бали

5 - відмінно

А - відмінно

90 – 100

4 - добреВ – дуже

84 – 89

С - добре

75 – 83

3 - задовільноD - задовільно

68 – 74

Е – достатньо

(задовольняє мінімальні критерії)60 – 67

2 - незадовільно

FX - незадовільно

35 – 59

не допущений

F – незадовільно

(потрібна додаткова робота)1 – 34

Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з дисципліни.

Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX („2”) виставляється студентам, які мають мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2 разів під час зимових канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не набрали за поточну навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.

10. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна література:

 1. Алексеева Н.С. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров./ Н.С.Алексеева, Ш.К.Ганцов, Г.И.Кутянин. – М.: Экономика, 1988. – 403с.

 2. Андриенко В.Н. Материаловедение товаров народного потребления. [Учеб. пособие ]/ В.Н.Андриенко, Ю.П. Литвиненко. – К.: Київ. торг.-екон. ін-т., 1990. – 95с.

 3. Батутіна А.П. Експертиза товарів: [Навчальний посібник.] / А.П.Батутіна,

 4. Бочкарев В.В. Возможности использования субстерилизующих доз ионизирующего излучения для получения стерильной продукции медицинского назначения /В.В. Бочкарев, Е.П. Павлов, В.Г. Хрущев и др. //Хим.-фармац. журн. – 1986. – Т. 20, №10. – С. 1260–1262.

 5. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Практикум], -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 704 с

 6. Васнецова О.А. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Учебник для вузов], М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 605 с.

 7. ГОСТ 17768-90. Средства лекарственные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

 8. Гридасов В.І. Фармацевтичне і медичне товарознавство: [Посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закладів. ] /В.І. Гридасов, Л.М. Оридорога, О.В. Винник. – X.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. –160 с.

 9. Дем’яненко В.Г. Медичне та фармацевтичне товарознавство : [ практикум ]: / В. Г. Дем'яненко, В. А. Афанасьєва, А. В. Проскочило, С. В. Бреусова ; за ред. В. Г. Дем'яненка. – К. : Медицина, 2010. – 293 с. : табл., іл.

 10. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение. [Практикум] Ч.1 / под ред. проф. В.Г. Демьяненко. -X.: Изд-во НФаУ, 2008.--328. -с.

 11. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение. [Практикум] Ч.2 / под ред. проф. В.Г. Демьяненко. -X.: Изд-во НФаУ, 2008.--309. -с.

 12. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [ Пособие ]/ В.Г. Демьяненко, Л.А. Карпенко. - X.: Изд-во НФаУ, 2006.-Ч.1.-292 с

 13. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [ Пособие для студентов дневной и заочной форм обучения ]/ В.Г. Демьяненко, Л.А. Карпенко. - X.: Изд-во НФаУ, 2007.-Ч.1.-322 с.

 14. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [ Пособие для студентов дневной и заочной форм обучения / В.Г. Демьяненко, Л.А. Карпенко. - X.: Изд-во НФаУ, 2008.-Ч.2.-170 с.

 15. Демьяненко В.Г. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [учебн. пособие] / В.Г. Демьяненко, В.А. Афанасьева, A.B. Проскочило, С.В. Бреусова; Под ред. проф. В.Г. Демьяненко. — К.: ВСИ “Медицина”, 2010. — 296 с.

 16. Державна Фармакопея України. – 1-е вид. – Харків: Рирег, 2001. – 531 с.

 17. Дремова Н.Б. Медицинское и фармацевтическое товароведение: [Учебное пособие. ] – Курск: КГМУ, 2005. – 520с.

 18. Дрибноход Ю. Введение в косметологию: [учебник для косметологов.] – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.

 19. ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення.

 20. ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, ТУУ, АНД на медичні, фармацевтичні та парфумерно-косметичні вироби.

 21. Жиряева Е.В. Товароведение. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

 22. Захаренко В.О. Матеріалознавство непродовольчих товарів: [навчальний посібник] /Харк. держ. університет харчування та торгівлі/. – Харків, 2005. – 246 с.

І.В. Ємченко.– К.: ЦУЛ, 2003. – 278 с Бурова М. Товароведение непродовольственных товаров. – М.: «Издательство ПРИОР», 1991. – 160 с.

 1. Кабатов Ю.Ф. Медицинское товароведение. / Ю.Ф.Кабатов, Н.Е.Крендаль – М.: Медицина, 1984. – 384 с.

 2. Клячкин Л.М. Физиотерапия./ Л.М.Клячкин, М.Н.Виноградова – М.: Медицина, 1995. –240 с.

 3. Колесникова А. Косметология: [Практическое руководство.] – Ростов-на-дону. Феникс, 2002. – 320 с.

 4. Кортуков Е.В. Основы материаловедения. / Е.В.Кортуков, В.С.Воеводский, Ю.К.Павлов. – М.: Высш. шк., 1988. – С. 3–6.

-М.: Медицина, 2000. – 135 с.

 1. Марданлы С.Г. О правильном присвоении кода ТА ВЭД на изделия медназначения. / С.Г.Марданлы, Э.А. Мамедов // Фармацевтические технологии и упаковка. -2011. -№1. –С.16-24.

 2. Мозберг Р.К. Материаловедение. – М.; Высш. шк. 1991. – 448 с.

 3. Наказ МОЗ України. – № 44 від 16 березня 1993. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення. – К., 1993. – 46 с.

 4. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К.: Держспожив-стандарт України, 2004. – 65 с.

 5. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 199 с.

 6. Національна стандартизація. Національні стандарти України. – Ч. 2. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 65 с.

 7. Николаева М.А. Товарная экспертиза: [Учеб. для вузов.] – М.: Деловая литература, 1998. – 282 с.

 8. Новикова Л.В. Методы физиотерапии в косметологии. – М.: Медицина, 2001. – 175 с.

 9. Осипов В.Б. Радиационная стерилизация и ее место в ряде методов стерилизации лекарств / В.Б.Осипов, В.Л.Тальрозе, В.И. Трофимов. // Химия высоких энергий. – 1995.– Т. 19, №3. – С. 240–241.

 10. Оснач О.Ф. Товарознавство.: [Навчальний посібник.] –Київ, 2004. –219 с.

 11. Павлов Е.П.Использование гамма-излучения для микробной деконтаминации лекарственных средств /Е.П.Павлов, З.Г. Тушов, И.И. Самойленко, Г.Я. Кивман и др. //Хим.-фармац. журн. – 1992. – Т. 26, №2, – С. 76–78.

 12. Платэ Н.А. Физиологически активные полимеры./ Н.А. Платэ, А.Е. Васильев. – М.: Химия, 1986. –294 с.

 13. Пономаренко Г.Н. Физиотерапия в косметологии. – СПб.: ВМедА, 2002. – 356 с.

 14. Практическое пособие для косметолога-эстета. Ч.1 /Под ред. Л.В. Новиковой.

 15. Прокопишин В.И Организация снабжения аптечных учреждений. – М.: Медицина, 1987. – С. 140–244.

 16. Проскочило А.В. Медичне та фармацевтичне товарознавство – питання якості медичних та фармацевтичних товарів. / А.В.Проскочило, Д.В.Дем'яненко, В.Г.Дем'яненко, С.В. Бреусова.// Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць ЛНТУ. Редкол.: відп.ред. д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк: ЛНТУ, 2011 р. вип.3. –С.234-242

 17. Проскочило А.В. Товарознавчі дослідження марковання лікарських препаратів. як складової їх якості. / А.В.Проскочило, Д.В.Дем'яненко, В.Г.Дем'яненко, С.В. Бреусова // Товарознавчий вісник . Збірник наукових праць ЛНТУ. Редкол.: відп.ред. д.т.н., професор Байдакова Л.І. – Луцьк: ЛНТУ, 2012 р. вип.5. –С.168-177

 18. Пучинина Т.Н. Медицинское и фармацевтическое товароведение / Т.Н. Пучинина, Н.Л. Костенко, И.А. Наркевич, С.Э. Умаров. -М. – 2003.

 19. Серженко Н.М. Офтальмологическая оптика. – М.: Медицина, 1991. –Ч. 3. –141 с.

 20. Справочник товароведа. Непродовольственные товары: в 3-х томах. – М.: Экономика, 1998.

 21. Сучасні проблеми тари та паковання споживчих товарів: [Матеріали науково- практична конференції]. -Х.: Вид-во НФаУ, 2009. -110 с.

 22. Тенцова А.И. Полимеры в фармации. / А.И.Тенцова, М.Т.Алюшин –М.: Медицина, 1985. – С. 7–243.

 23. Ульрих Райфенхойзер. Будущее за пластмассами! // Тара и упаковка. -2010. -№1. –С. 44-50.

 24. Умаров С.З. Медицинское и фармацевтическое товароведение : учеб. для студентов мед. вузов/ С.З.Умаров, И.А.Наркевич, Н.Л.Костенко, Т.Н.Пучинина. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 367 с.

 25. Чечеткина Н.М. Экспертиза товаров./ Чечеткина Н.М., Путилина Т.И. –М.: Приор, 2000. –272 с

 26. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров. / А.Ф.Шепелев, И.А.Печенежская, Т.Е.Ивахненко. – Ростов-на-Дону. Феникс, 2002. – 224 с.


Додаткова література:

 1. Башура Г.С. Технология лекарственных аэрозольных форм /Г.С. Башура, Ю.А. Кошелев, А.А. Лремчук и др. // -Бийск, 1997. – 352 с.

 2. Боголюбов В.М. Общая физиотерапия: [Учебник. – 2-е изд., перераб.] / В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко – М.: Спб.: СЛП, 1997. – 480 с.

 3. Бондаренко П.И. Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров. – М.: Экономика, 1988.

 4. Бублевский И.М. Использование полимерного сырья для изготовления транспортной тары. / И.М.Бублевский, Е.А.Ускова – Кишинев, 1989. –297 с.

ва В.А., 2005. – 416 с.

 1. Гильмутуннов Н.Г. Промышленный метод рациональной стерилизации кетгута с атравматическими иглами в полимерной упаковке //Хим.-фармац. журн., 1985. – Т.19. – №5. – С. 618–620.

 2. Гризодуб А.И. К проблеме создания национальной системы стандартизации лекарственных средств / А.И.Гризодуб, В.П.Георгиевский //Фармаком. –1995. –№7. –С. 5–6.

 3. Громовик Б.П. Принципы товароведческого анализа аппаратов для изменения артериального давления и фармацевтической опеки при их реализации /Б.П. Громовик, Н.Б. Ярко, Н.В. Галайко, О.В. Садовник, А.А. Кухар и Ю.В. Иваськевич //Провизор. – №.15. – 2005. – С. 7–11.

 4. Друговіна О.А. Дослідження аспектів кольорового оформлення тари та упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості / О.А.Друговіна, В.М.Толочко //Вісник фармації. – 2001 . – №4 (28). – С. 69–72.

 5. Дубровська Г.М. Системи сучасних технологій: [Навчальний посібник] /За ред. к.т.н., доцента, члена-кореспондента Академії будівництва України А.П. Ткаченка. / Г.М.Дубровська, А.П. Ткаченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 6. Закон Украины «О защите прав потребителей» от 12 мая 1991 г. № 1023 – XII.

 7. Иващенко В.К. Полимерная потребительская тара. – Киев: Техника, 1977. – 136 с.

 8. Махотина Н.Г. Товароведение галантерейных и парфюмерно-косметических товаров / Н.Г.Махотина, Г.А.Ракова. -М.: Экономика, 1979.

 9. Низкоинтенсивная лазеротерапия: [Сб. трудов] /Под ред. С.В. Москвина и В.А. Буйлина. – М., 2002.

 10. Орлова Л.Ф. Косметика. – М.: Наука, 1994.

 11. Паршикова В.Н. Парфюмерно-косметические товары. – Красноярск: РИО КГПУ, 1999.

 12. Пейсахов А.М. Материаловедение и технология конструкционных материалов.: [Учебник. 3-е издание.] / А.М.Пейсахов, А.М.Кучер. – СПб.: Из-во Михайло-

 13. Полимерная тара и упаковка /Под ред. С.Г. Гнеля. – М.: Химия, 1980. – 272с.

 14. Полимерные пленочные материалы /Под ред. В.Е. Гуля. – М.: Химия, 1976. –258 с.

 15. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. – Рига: Зинатне, 1987.

 16. Постановление Кабинета Министров Украины от 08.02.95 г. № 108 «О порядке занятия торговой деятельностью и правила торгового обслуживания населения».

 17. Рахлин Р.Н. Товароведение галантерейных товаров и парфюмерно-косметических изделий. / Р.Н.Рахлин, Г.А.Махотина. – М.: Экономика 1979.

 18. Современная упаковка. – 1991 . – Сентябрь. – С. 14–15.

 19. Соломенко М.Г. Тара из полимерных материалов / М.Г. Соломенко, В.Л. Шредер. – М.: Химия, 1990. – 398 с.

 20. Тара и упаковка. – 1991. –№4. – С. 18–1 9.

 21. Тара и упаковка. – 1995. – №2. – С. 52–53.

 22. Толковый словарь по косметике и парфюмерии /Под ред. Т.В. Пучковой. – М.: «Компленг-Дизайн», 1998. – Т. 1. – 226 с.

 23. Толковый словарь по косметике и парфюмерии /Под ред. Т.В. Пучковой. – М.: «Галлея-Принт», 2000. – Т. 2. – 262 с.

 24. Толочко В.М. Современное состояние тароупаковочной индустрии Украины и пути решения стоящих перед ней задач, применительно к фармацевтической продукции / В.М. Толочко, Н.А.Друговина, М.В.Заричковая //Провизор. – 1998. – №З. – С. 23–24.

 25. Толочко В.М., Друговіна О.В., Зарічкова М.В. Сучасний стан та проблеми тари та упаковки в фармацевтичній галузі України //Вісник фармації. – 1997. – №1. – С. 27.

 26. Толстых П.И. Биологически активные перевязочные и хирургические шовные материалы /П.И.Толстых, В.К.Гостинцев, А.Д.Вирник, Б.Н.Арутюнян //Хирургия. – 1988. – №4.– С. 3–8.

 27. Толстых П.И. Новые перевязочные средства на основе природных и синтетических волокнистых материалов с ферментативным и антимикробным действием / П.И. Толстых, Б.Д. Арутюнян, А.Х. Мухтаров к др. //Эксперим. и клинич. медицина. – 1990 – Т.30, №1. – С. 16–21.

 28. Тютенков С.Л. Тара и упаковка готовых лекарственных форм. / С.Л. Тютенков, Н.А.Филипин, Ж.И. Яковлева.– М.: Медицина, 1982. – 127 с.

 29. Улащик В.С. Введение в теоретические основы физической терапии, 1981.

 30. Фармацевтические технологии и упаковка. – 2007. – №5 (153). – С. 26–50.

 31. Хільчевський В.В. Матералознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навч. посібник. / В.В.Хільчевський, С.Є.Кондратюк, В.О.Степаненко. – К.: Либідь, 2002. – 328 с.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка