Міністерство охорони здоров’я україни національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Скачати 467.64 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації18.04.2016
Розмір467.64 Kb.
1   2   3   4

Перелік практичних навичок, якими повинен володіти лікар-патологоанатом після закінчення інтернатуриНазва маніпуляції

Ступінь володіння

1

2

Проводити патологоанатомічний розтин померлого

+++

Проводити патологоанатомічний розтин від особливо небезпечних інфекцій

+

Проводити патологоанатомічний розтин мертвонароджених та померлих новонароджених з масою тіла від 1000г.

+++

Проводити патологоанатомічний розтин плодів з масою від 500г.

+++

Проводити морфологічне долідження посліду

+++

Користуватись спецодягом в залежності від типу розтину

++

Вміти досліджувати придаткові порожнини черепа, спинномозковий канал

+++

Вміти володіти секційним розділом роботи з дотриманням техніки безпеки

+++

Проводити морфометричне дослідження при макроскопічному дослідженні

+

Проводити розтин трупів після хірургічних втручань, інтенсивної терапії та реанімації

+++

Проводити розтин трупів померлих від акушерської патології

++

Брати секційний матеріал для бактеріологічного, вірусологічного дослідження

+++


Брати секційний матеріал для біохімічного та генетичного досліджень

++

Вміти готувати та користуватись фіксуючими розчинами в залежності від мети майбутнього гістологічного дослідження

++

Вміти описувати макроскопічну картину змінених органів при секційному дослідженні

+++

Проводити проби на повітряну емболію, діагностувати пневмоторакс та пневмоперікард

+++

Формулювати патологоанатомічний діагноз та епікриз

++

Заповнювати протокол патологоанатомічного розтину

+++

Заповнювати лікарське свідоцтво про смерть

+++

Запонювати свідоцтво про перинатальну смерть

+++

Брати секційний матеріал для гістологічного дослідження

+++

Вміти користуватись міжнародною класифікацією хвороб Х перегляду

++

Описувати патгістологічні препарати

++

Вміти проводити субопераційну діагностику термінових біопсій

++

Володіти методами гістологічної техніки обробки матеріалу, готувати робочі розчини гістологічних барвників

++

1

2

Проводити елективне фарбування мікробів, слизу, жирових сполучень у гістологічних прапаратах

++

Проводити фотографування макро- та мікропрепаратів

++

Проводити клініко-патологоанатомічні конференції

++

Освітньо-кваліфікаційна характеристика лікаря-спеціаліста-патологоанатома
Лікар-патологоанатом повинен знати:

 1. Організацію патологоанатомічної служби в Україні.

 2. Правові питання діяльності лікаря-патологоанатома

 3. Теоретичні основи загальної патології

 4. Теоретичні основи патогістологічної техніки

 5. Функціональну морфологію органів та тканин людини

 6. Основні питання приватної патологічної анатомії (етіологію, патогенез, патологічну анатомію та танатогенез захворювань людини)

 7. Особливості злоякісного пухлинного росту та дизонтогенетичні новоутворення

 8. Основні питання ятрогенної патології

 9. Основні питання патоморфозу хвороб

 10. Теоретичні основи екологічної патології


Лікар-патологоанатом повинен вміти:

 1. Оформляти патологоанатомiчну документацi

 2. Формулювати патологоанатомiчний дiагноз та епiкриз

 3. Проводити макроскопічне дослiдження патологоанатомiчного матерiалу.

 4. Проводити субоперацiйну дiагностику термінових бiопсiй

 5. Описувати гістологічні препарати

 6. Брати секцiйний матерiал, а при необхiдностi- матерiал з послiду для гiстологiчного дослiдження

 7. Проводити елективне фарбування мікробів, слизу,жирових сполучень у гістологічних препаратах

 8. Проводити морфометричні та статистичні дослідження

 9. Проводити фотографування макро- та мікропрепаратів

 10. Проводити клініко-патологоанатомічні конференції

 11. Користуватись спеціальною медичною літературою


Лікар-патологоанатом повинен володіти наступними патологоанатомічними маніпуляціями:

 1. Проводити секції трупів померлих різних вікових категорий

 2. Проводити діагностичні проби (жирова, повітряна емболії,діагностика пневмотораксу)

 3. Правильно вирізати секційний та операційний патологоанатомічний матеріал

 4. Проводити морфометричне дослідження макроскопічного матеріалу

 5. Брати секційний матеріал для бактеріологічних, вірусологічних та біохімічних досліджень


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛIТЕРАТУРИ

 1. Автандилов Г.Г. Основы патологоанатомической практики. Руководство.-М.: Медицина, 1994,-510 с.

 2. Адо А.Д. Патологическая физиология.-М.:"Триада-Х", 2000.-573 с.

 3. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника.-М: "Триада-Х", 1998.-483 с.

 4. Афанасьев Ю.И. Гистология.-М.: Медицина, 1999.-743 с..

 5. Благодаров В.М. та співавт. Патологічна анатомія. Загальнопатологічні процеси. -Київ,"Генеза",1997.-509 с.

 6. Богданова Т.И., Козырицкий В.Г., Тронько Н.Д. Патология щитовидной железы у детей. Киев. «Чернобыльинтеринформ». 2000. 158 с.

 7. Бомаш Н.Ю. Морфологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. М.: Медицина, 1981,-176 c.

 8. Быков В.Л. Частная гистология челевека.-М.,СОТИС,1997.-301 с.

 9. Василенко И.В. и соавторы. Предрак и рак желудка. Киев. „Книга плюс” 2001.228с.

 10. Вельтищев Ю.Е и соавт. Врождённые и наследственные заболевания легких у детей. М.: Медицина, 1986.-303 с.

 11. Внезапная смерть: Материалы I-го сов.-амер. симпозиума, 3-7 октября 1977 г. Ялта /СССР/ /Под ред. А.М. Вихерта /СССР/, Д.Лауна /США/. М.: Медицина, 1980.-382 с.

 12. Воспаление. Руководство для врачей. ( под ред.В.В.Серова, В.С.Паукова).-М., Медицина,1995.-639 с.

 13. Воронцов И.М. и соавт. Синдром внезапной смерти у детей.-Санкт-Петербург, Специальная литература.-1997.-217 с.

 14. Вылков И.Н. Патология лимфатических узлов. София: Медицина и физкультура, 1980. 244-с.

 15. Ганина К.П. и соавт. Диагностика предопухолевых и опухолевых процессов шейки матки.-Киев,"Наукова думка",1984.-272 с.

 16. Гистологическая классификация опухолей. Женева: ВОЗ.1967-1982.NN 1-25.

 17. Гистология. Введение в патологию (под.ред.Э.Г.Улумбекова, Ю.Л.Челышева).-ГЭОТАР.-М.,Медицина, 1998.-947 с.

 18. Глузман Д.Ф. и соавт. Диагностика лейкозов. Атлас и практическое руководство.-Киев,"МОРИОН", 2000.223 с.

 19. Глузман Д.Ф. и соавт.Лабораторная диагностика онкогематологических заболеваний.-Киев, "Морион",1998.-334 с.

 20. Диагностические и терапевтические стандарты в педиатрической онкологии.(под.ред.Г. Генце и У. Кройтциг).-Львів,Медицина світу (пер.з німецької).2000.-125 с.

 21. Дэвис П.А., Готефорс Л.А. Бактериальные инфекции плода и новорожденного.-М., Медицина (пер. с англ.), 1987.-200 с.

 22. Дурнова Л.А. Руководство по детской онкогематологии. Москва. «МИЛКОШ» 2003. 503 с.

 23. Есипова И.К. Патологическая анатомия легких. М.: Медицина, 1976.-182 с.

 24. Зайчик А.М. Основы общей патологии.-Санкт-Петербург, ЭЛБИ-СПБ, Специальная литература, 1999.-618 с.

 25. Зербино Д.Д., Лукасевич Л.Л. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови.-М.,"Медицина",1989,-253 с.

 26. Зербино Д.Д. Васкулиты и ангиопатии. Киев: Здоров'я,1977.-104 с.

 27. Игнатов М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология.-Л.,Медицина,1989.-454

 28. Инкреторные гранулоцитомы /апудомы/. Вопросы гистологии, гистогенеза, морфологической диагностики /под ред. Д.И. Головина, О.К. Хмельницкого./Л.: Медицина, 1983,-152 с.

 29. Іркін І.В., Сільченко В.П. Клінічна патологія. Київ 2004. 41 с.

 30. Калитиевский П.В. Макроскопическая дифференциальная диагностика патологических процессов. М.: Медицина, 1987.-400 с.

 31. Козлова С.И.,Семанова Н.Е.,Демикова Н.С.,Блинникова О.Е.Наследственные синдромы.-Медицина,1987.-318 с.

 32. Комарова Д.В.,Цинзерлинг В.А.Морфологическая диагностика инфекционных поражений печени.Спб.,Сотис,1999.-245 с.

 33. Колтовер А.Н. и соавт. Патологическая анатомия нарушений мозгового кровообращения. М.: Медицина, 1975.-254 с.

 34. Кузьмина Л.А. Гематология детского возраста. Москва. «МЕДпресс-информ». 2001. 400с.

 35. Левицький Е.О. Нариси з практичної патологічної анатомії. Житомир. „Полісся”. 2005. 200 с.

 36. Логинов А.С., Аруин Л.И. Клиническая морфология печени. М.: Медицина, 1980.- 204 с.

 37. Майданник В.Г. Педиатрия. Киев. А.С.К., 1999.-825 с.

 38. Микроскопическая техника. Руководство для врачей и лаборантов.(под ред.Д.С.Саркисова и Ю.Л.Перова).-М.: Медицина, 1996.-540 с.

 39. Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров"я.-ВОЗ, Женева,1998.-ТТ.1,2,3.

 40. Многотомное руководство по патологической анатомии. М.: Медгиз, 1962-1964. ТТ. I-IX.

 41. Мордовцева В.Н., Цветкова Г.М.Патология кожи: Руководство. М.: Медицина, 1993.-ТТ.1,2.

 42. Общая патология человека: Руководство /под ред. А.И. Струкова, В.В. Серова, Д.С. Саркисова./ М.: Медицина, 1990.-Т.1,2.

 43. Патологоанатомическая диагностика опухолей человека: Руководство (под ред. Н.А.Краевского,А.В.Смольянникова), М.: Медицина, 1993.ТТ.1-2.

 44. Патологическаяя анатомия болезней плода и ребенка: Руководство в 2-х тт. /под ред. Т.Е. Ивановской и Л.В. Леоновой/. М.: Медицина, 1989. T.I-II.Изд-е 2-е, дополненное

 45. Пневмонии у детей (под ред.С.Ю.Каганова и Ю.Е.Вельтищева) М.,Медицина,1995.-304 с.

 46. Подымова С.Д. Болезни печени.-М.,Медицина,1993.-543 с.

 47. Потемкин В.В. Эндокринология.-М,Медицина,1986.-422 с.

 48. Про розвиток та удосканалення патологоантомiчної служби в Українi. Наказ N 81 вiд 12.05.92 р.

 49. Путов Н.В.(ред.) Диссеминированные процессы в легких.- М.,Медицина, 1984.-221 с.

 50. Ревматические болезни.Под ред.В.А.Насоновой и Н.В.Бунчука.-М.,Медицина, 1997.-519 с.

 51. Резник Б.Я.,Зубаренко А.В. Практическая гематология детского возраста.-Киев,"Здоров"я",1989.-397 с.

 52. Роздільській Б.і.та співавт. Основи клініко-морфологічної невропатології.-Київ,"Здоров"я", 1992.-236 с.

 53. Руководство по гематологии: в 2-х тт./под ред. А.И. Воробьева, 2-е изд. перераб. и дополн. М.: Медицина, 1985. T.I-II.

 54. Руководство по кардиологии: В 4 тт. /Под ред. Е.И. Чазова/ М.: Медицина, 1982. T.I-IV.

 55. Руководство по эндокринологии /под ред. Б.В. Алешина, С.Г. Генеса, В.Г. Вогралика. М.: Медицина, 1973.-512 с.

 56. Самсонов В.А. Опухоли мочевого пузыря. /Патологическая анатомия и гистологическая диагностика/. М.: Медицина, 1978.-166 с.

 57. Самсонов В.А. Патоморфология опухолей почек и верхних мочевыводящих путей. М.: Медицина, 1985.-224 с.

 58. Самсонов В.А. Опухоли и опухолеподобные образования желудка. М.: Медицина, 1989.-240 с.

 59. Саркисов Д.С., М.А.Пальцев, Н.К.Хитров.Общая патология человека: Руководство .-М., Медицина, 1997. -607 с.

 60. Сепсис. Сборник статей и рефератов.-Киев,"НОРА-ПРИНТ",1997.-102 с.

 61. Серов В.В., Шехтер А.Б. Соединительная ткань. М.: Медицина, 1981.-312 с.

 62. Серов В.В., Лапиш К. Морфологическая диагностика заболеваний печени. М.: Медицина, 1986.-336 с.

 63. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология.- МИА,М., 1999.-590 с.

 64. Сидельников В.М., Неотложные состояния в педиатрии. Київ.: "Здоров"я", 1994.-603 с.

 65. Степанковская Г.К. и соавторы. Неотложные состояния в акушерстве. Киев „Здоров’я”. 2000. 669с.

 66. Струков А.И., Бегларян А.Г. Патологическая анатомия коллагеновых болезней. М.: Медицина, 1963. 342 с.

 67. Струков А.І., Сєров В.В. Патологічна анатомія. Харків, "ФАКТ" , 1999.-863 с.

 68. Струков А.И., Кауфман О.Я. Гранулематозное воспаление и гранулематозные болезни.-Медицина,1989.-179.

 69. Струков А.И., Соловьева И.П. Морфология туберкулеза в современных условиях. М.: Медицина, 1981. 120 с.

 70. Струков А.И., Бегларян А.Г. Патологическая анатомия коллагеновых болезней. М.: Медгиз, 1963.-272 с.

 71. Теппермен Дж. и Теппермен Х.Физиология обмена веществ и эндокринной системы.-М.,Мир, 1989- 648 с.

 72. "Топографо-анатомические особенности новорожденного (под ред.Е.М.Марголина).,Медицина,1977.-279 с.

 73. Топчиева О.И. Гистологическая диагностика по соскобам эндометрия. М.: Медицина, 1978.-244 с.

 74. Тератология человека. Рук-во для врачей (под ред.Г.И.Лазюка)-М.,Медицина,1991.-479 с.

 75. Федорова М.В., Калашникова Е.П. Плацента и ее роль при беременности.-М.,Медицина,1986.-252 с.

 76. Шмидт Р.Физиология человека (перевод с английского).-М.,"Мир",1999.-ТТ.1-3.

 77. Шулутко Б.И. Патология почек. Клинико-морфологическое исследование.-

 78. Хмельницкий О.К. Гистологическая диагностика поверхностных и глубоких микозов. Л.: Медицина, 1973.-238 с.

 79. Хмельницкий О.К. и соавт. Общая патология костно-суставного аппарата. Новосибирск:АМН СССР, 1983.-186 с.

 80. Хмельницкий О.К. Патоморфологическая диагностика гинекологических заболеваний.-Санкт-Петербург, СОТИС,1994.-479 с.

 81. Цветкова Г.М., Мордовцев В.Н. Патоморфологическая диагностика заболеваний кожи. Москва. «Медицина» 1986. 300с.

 82. Цинзерлинг А.В. Современные инфекции.-Санкт-Петербург, СОТИС, 1993.-359 с.

 83. Ярилин А.А.Основы иммунологии. М., Медицина,1999.-606 с.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка