Міністерство охорони здоров’я україни національний фармацевтичний університет напраснікова ганна сергіївна розробка методик контролю якості засобу противірусної дії «імуно-вірал з вітаміном с»
Скачати 459.09 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір459.09 Kb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАПРАСНІКОВА ГАННА СЕРГІЇВНА

УДК 615.07:615.322:615.453.42:615.28:616.921.5РОЗРОБКА МЕТОДИК КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ «ІМУНО-ВІРАЛ З ВІТАМІНОМ С»

15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України,

м. Харків.


Науковий керівник:

доктор фармацевтичних наук, професор

Георгіянц Вікторія Акопівна

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри фармацевтичної хімії


Офіційні опоненти:

доктор фармацевтичних наук, доцент

Євтіфєєва Ольга Анатоліївна

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри аналітичної хімії

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Дармограй Роман Євдокимович

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

завідувач кафедри фармакогнозії і ботаніки


Захист відбудеться « 15 » червня 2012 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий « 11 » травня 2012 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

д.фарм.н., професор ЯКОВЛЄВА Л. В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інфекційні захворювання залишаються актуальною проблемою у всіх без винятку країнах світу в ХХІ столітті. Поширеною групою інфекційних вірусних захворювань верхніх дихальних шляхів|колій|, де провідну роль відіграють численні|багаточисельні| респіраторні|респіратор| віруси, тропні до епітелію респіраторного|респіратор| тракту, є гострі респіраторно-вірусні захворювання (ГРВЗ). Лікування цих захворювань до сьогодні залишається складною проблемою у зв'язку з тим, що захворювання органів дихання, маючи різну етіологію, подібні за клінічними проявами. Для фітотерапії ГРВЗ найбільш ефективним є комплексне поєднання різних лікарських рослин. Тому, у пошуках ефективних засобів боротьби з цими небезпечними інфекціями одним з найбільш перспективних напрямків є впровадження лікарських засобів, які мають в своєму складі лікарську рослинну сировину (ЛРС), яка поряд з антибактеріальною дією також виявляє противірусну, протизапальну, в’яжучу, жарознижувальну, спазмолітичну, репаративну, загальнозміцнювальну та імунотропну дію.

Одним з найбільш важливих етапів у розробці та впровадженні у виробництво нових лікарських засобів є розробка методик контролю їх якості, що забезпечує ефективність та безпечність. Для фітопрепаратів необхідною умовою є адекватний вибір БАР у якості ідентифікаційних маркерів як для готової продукції, так і для вхідної ЛРС та для напівпродуктів. Невизначеною на сьогодні є і процедура валідації аналітичних методик для визначення БАР у ЛРС. Тому актуальною задачею є розробка методик контролю якості для потенційного комплексного фітозасобу противірусної дії «Імуно-вірал з вітаміном С», а також для ЛРС, що використовується для його виробництва.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом наукових досліджень, що проводяться співробітниками хімічних кафедр Національного фармацевтичного університету в напрямку розробки та валідації методик контролю якості лікарських препаратів, в тому числі рослинного походження. Робота виконана згідно з планом НДР НФаУ за темами «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та промислового виробництва» (№ державної реєстрації 0108U000376) та «Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення засобів рослинного походження» (№ державної реєстрації 0103U000476) та планом проблемної комісії «Фармація» МОЗ та АМН України.

Мета і завдання дослідження. Метою нашої роботи було обґрунтування та розробка методик контролю якості потенційного противірусного засобу – капсул «Імуно-вірал з вітаміном С», а також ЛРС та сухих екстрактів, що використовуються в його виробництві.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: • провести аналіз літературних даних для виявлення сучасних поглядів на діагностику та лікування ГРВІ з метою визначення БАР, які є найбільш ефективними у комплексній терапії простудних захворювань;

 • провести дослідження зі стандартизації ЛРС та розробити проекти монографій ДФУ «Парила трава» та «Плакуну трава»;

 • обрати маркери та розробити методики ідентифікації ЛРС: трави парила звичайного, трави плакуна верболистого, трави гадючника в’язолистого, листя чаю китайського, шкірки плодів гранату звичайного та плодів анісу зірчастого;

 • довести наявність та характер фенольних речовин за допомогою загальноприйнятих методик хімічного аналізу;

 • визначити кількісний вміст дубильних речовин у досліджуваних видах ЛРС методом абсорбційної спектрофотометрії;

 • за допомогою визначення валідаційних характеристик опрацювати методику кількісного визначення флавоноїдів та довести можливість її використання для вхідного контролю сировини в умовах виробництва;

 • встановити технологічні параметри ЛРС та визначити оптимальні умови для одержання водних екстрактів. Розробити методики контролю якості ідентифікації та визначення кількісного вмісту флавоноїдів та дубильних речовин сухих екстрактів як напівпродуків у виробництві капсул;

 • розробити методики ідентифікації та кількісного визначення діючих речовин у капсулах “Імуно-вірал з вітаміном С”. Довести прийнятність розроблених методик за результатами валідаційних характеристик відповідно до вимог ДФУ;

 • встановити противірусну активність розробленої твердої лікарської форми.

Об’єкт дослідження. Розробка методик контролю якості капсул «Імуно-вірал з вітаміном С», ЛРС та сухих екстрактів на її основі.

Предмет дослідження. Дослідження показників якості ЛРС трави парила звичайного, трави плакуна верболистого, трави гадючника в’язолистого, плодів анісу зірчастого, шкірки плодів гранату звичайного – втрата в масі при висушуванні, загальна зола, сторонні домішки, хімічні реакції ідентифікації БАР; вибір маркерів, розробка методик ідентифікації та кількісного визначення ЛРС, сухих екстрактів на її основі та твердої лікарської форми - капсул «Імуно-вірал з вітаміном С».

Методи дослідження. Елементний склад вивчали методом атомно-адсорбційної спектрометрії. Якісний склад і кількісний вміст БАР визначали з використанням тонкошарової хроматографії (ТШХ), хроматографії на папері (ПХ), специфічними якісними реакціями, титриметричними та спектрофотометричним методами. В роботі використаний морфолого-анатомічний, мікрохімічний, гістохімічний аналіз ЛРС; визначення валідаційних характеристик відповідно до вимог ДФУ; статистичні методи обробки результатів хімічних та фізико-хімічних досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі вперше проведено комплексне наукове дослідження щодо розробки методик контролю якості капсул «Імуно-вірал з вітаміном С», вхідної ЛРС та сухих екстрактів (1:10 водних). Вперше вивчено анатомічну будову сировини – надземної частини парила звичайного та плакуна верболистого та визначені їх діагностичні ознаки.

Вперше проведено системне вивчення якісного складу та кількісного вмісту БАР (дубильних речовин та флавоноїдів) в траві парила звичайного, траві плакуна верболистого, листі чаю китайського, траві гадючника в’язолистого, шкірці плодів гранату звичайного, плодах анісу зірчастого та отриманих сухих екстрактів.

Для досліджуваних видів сировини запропоновано методики кількісного визначення флавоноїдів та дубильних речовин методом абсорбційної спектрофотометрії в УФ- та видимій області та вивчено їх валідаційні характеристики.

Визначено оптимальні умови і розроблено способи одержання сухих екстрактів (1:10 водних), розроблено технологію отримання капсул з екстрактами парила звичайного, плакуна верболистого, чаю китайського, гадючника в’язолистого та анісу зірчастого.

Вперше встановлено, що спиртові настойки та сухі екстракти (1:10 водні) з досліджуваних видів ЛРС мають антибактеріальну активність, суміш сухих екстрактів – антивірусну активність.

Новизна отриманих результатів підтверджується патентом на корисну модель № 62918 від 26.09.2011 р.Практичне значення отриманих результатів. Розроблено технологію отримання з трави парила звичайного, трави плакуна верболистого, трави гадючника в’язолистого, листя чаю китайського, шкірки плодів гранату звичайного, плодів анісу зірчастого сухих екстрактів (1:10 водних) та твердої лікарської форми. Розроблено ТУ У 15.8-31062507-039:2010 від 01.02.2011 р. «Добавка дієтична. Імуно-вірал з вітаміном С». Технологія одержання капсул «Імуно-вірал з вітаміном С» апробована в умовах виробництва на ТОВ «Дослідний завод «ДНЦЛЗ»».

Розроблено методики кількісного визначення флавоноїдів та дубильних речовин у ЛРС та сухих екстрактах методом абсорбційної спектрофотометрії в УФ- та видимій області, а також у капсулах «Імуно-вірал з вітаміном С». Прийнятність розроблених методик кількісного визначення дубильних речовин та флавоноїдів доведено валідаційними характеристиками. Розроблені методики можуть бути включені до реєстраційного дос’є при підготовці препарату до реєстрації.

Проведені дослідження дозволили визначити параметри стандартизації ЛРС, що може бути використано при розробці відповідних фармакопейних статей та стандартів підприємства для вхідного контролю.

Результати дисертаційних досліджень використовуються у науковій та навчальній роботі кафедри фармакогнозії, технології ліків та медичної ботаніки Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького; кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії Луганського державного медичного університету.Результати дослідження зі стандартизації ЛРС трави парила звичайного та трави плакуна верболистого використані при розробці монографій ДФУ «Парила трава» та «Плакуну трава» (Акт впровадження №11/2803-5 від 16.06.2011 р).

Особистий внесок здобувача. Усі експериментальні дослідження, наведені у дисертаційній роботі, виконані дисертантом особисто, а саме:

 • інформаційний пошук та аналіз літературних даних за темою дисертації;

 • аналіз основних діагностичних макро- та мікроскопічних ознак трави парила звичайного та трави плакуна верболистого;

 • хімічний аналіз сировини, сухих екстрактів та готової лікарської форми та визначено їх параметри стандартизації;

 • вивчення технологічних параметрів сухих екстрактів та капсул з екстрактами з трави парила звичайного, трави плакуна верболистого, трави гадючника в’язолистого, листя чаю китайського, шкірки плодів гранату та плодів анісу зірчастого;

 • розробка методик ідентифікації та кількісного визначення дубильних речовин, флавоноїдів, визначення валідаційних характеристик.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Молодь – медицині майбутнього» (22-23 квітня 2010 р., м. Одеса); the 14th international congress Phytopharm 2010 (1-3 July 2010, Saint-Petersburg); VII національний з’їзд фармацевтів України «Фармація України. Погляд у майбутнє» (15-17 вересня 2010 р., м. Харків); VII міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів і молодих вчених (8-9 квітня 2010 р., м. Чернівці); науково-практична конференція студентів і молодих учених за участю міжнародних спеціалістів «Працюємо, творимо, презентуємо» (7-8 квітня 2011 р., м. Івано-Франківськ); всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (21-22 квітня 2011 р., м. Харків); ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (17-18 травня 2011 р., м. Вінниця).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з них 6 статей та 7 тез доповідей, 1 патент на корисну модель.

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури (1 розділ), чотирьох експериментальних розділів, загальних висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний текст дисертації викладено на 140 сторінках. Робота ілюстрована 33 таблицями, 31 рисунком. Перелік використаних джерел містить 164 найменування: 96 – кирилицею та 67 – латиною.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Сучасні підходи до фітотерапії гострих респіраторно-вірусних інфекції (огляд літератури). У розділі наведено стислу характеристику про інфекційні захворювання в цілому, зокрема гострі респіраторно-вірусні інфекції, проведений аналіз загальних методик їх лікування та профілактики. За результатами проведеного аналізу сучасного стану терапії грипу встановлено, що основними БАР для терапії є фенольні сполуки, зокрема, дубильні речовини та флавоноїди, які були обрані нами в якості маркерів (флавоноїди: для трави парила звичайного – наявність рутину, гіперозиду, ізокверцитрину, кверцитрину, для трави плакуна верболистого – наявність рутину, гіперозиду, вітексину; дубильні речовини (катехіни) для листя чаю китайського та шкірки плодів гранату; шикімова кислота – для плодів анісу зірчастого).

Розділ 2. Об’єкти та методи дослідження. У розділі наведено опис та властивості ЛРС, допоміжних речовин, описано загальні методи дослідження, які використовувались при виконанні експериментальної частини дисертаційної роботи, наведено обладнання та матеріали для проведення дослідження.

Розділ 3. Розробка методик контролю якості на лікарську рослинну сировину, що входить до складу твердої лікарської форми. У третьому розділі наведено основні етапи і результати стандартизації досліджуваних видів сировини.

Одним з головних завдань нашої роботи була розробка проектів монографій «Парила трава» та «Плакуну трава» у ДФУ. У ЄФ 6.0 наявні монографії «Agrimony» та «Loosestrife». Гармонізація вимог ДФУ до ЄФ дозволяє використовувати дані монографії при розробці вітчизняної статті на сировину. ЄФ пропонує стандартизувати цю сировину за макро- і мікроскопічними ознаками, а також числовими показниками – втрата в масі при висушуванні, загальна зола і сторонні домішки, які нормуються.

У траві парила звичайного були виявлені товстостінні трихоми, паренхіма з призмами і кристалами оксалату кальцію, наявність крохмальних зерен і друз, і численні продихи, в більшості аномоцитного типу, які і є основними діагностичними ознаками; у траві плакуна верболистого – дрібні трихоми з нижнього епідермісу листка і стебла; паренхіма з друзами; численні продихи аномоцитного типу; пилкові зерна з трьома порами, окремі цілісні волоски.

В досліджуваних зразках трави парила звичайного втрата в масі при висушуванні коливалась в межах 6,31-9,78% (нормування – не більше 10%), загальна зола – 5,33-7,52% (нормування – не більше 10%), сторонні домішки – 0,47-1,33% (нормування 2%); в досліджуваних зразках трави плакуна верболистого втрата в масі при висушуванні коливалась в межах 8,53-10,53% (нормування – не більше 12%), загальна зола – 5,56-6,92% (нормування – не більше 7%), сторонні домішки – 0,23-1,17% (нормування 2%), які відповідають вимогам ЄФ.

Враховуючи, що всі об'єкти дослідження увійшли до складу твердої лікарської форми, нами було вирішено провести визначення числових показників для кожного виду сировини: в листі чаю китайського, шкірки плодів гранату звичайного, траві гадючника в’язолистого, плодах анісу зірчастого – втрата в масі при висушуванні – 6,35±0,07%, 10,56±0,11%, 11,53±0,84%, 8,15±0,06% відповідно; загальна зола 5,23±0,64%, 3,66±0,06%, 8,13±0,49%, 2,03±0,02% відповідно; сторонні домішки – 0,05±0,01%, 0,11±0,02%, 0,03±0,02%, 0,02±0,01% відповідно.

З метою визначення БАР, які є найбільш ефективними у комплексній терапії простудних захворювань, нами були вибрані маркери, які надають загальнозміцнюючу дію при захворюваннях, що супроводжуються зниженням імунітету. До таких маркерів ми віднесли дубильні речовини і флавоноїди. З цією метою було проведено ідентифікацію та кількісне визначення діючих речовин в траві парила звичайного та траві плакуна верболистого. ЄФ пропонує ідентифікувати в траві парила звичайного наявність флавоноїдів – рутину і ізокверцитрину, у траві плакуна верболистого – рутину, гіперозиду, вітексину та хлорогенової кислоти (рис. 1).

Кількісно ЄФ пропонує визначати в даній сировині вміст дубильних речовин методом абсорбційної спектрофотометрії. Дана методика полягає у визначенні суми поліфенолів і поліфенолів, які не абсорбуються шкірним порошком, і по різниці цих показників ми визначаємо справжній вміст дубильних речовин в ЛРС. В якості стандарту ЄФ пропонує використовувати пірогалол. Як відомо, дубильні речовини характеризуються поглинанням в області спектру при 760 нм. Тому для аналізу спектрів поглинання витяжок з лікарської рослинної сировини був обраний діапазон хвиль 500–950 нм.
випробовуваний розчин випробовуваний розчин

розчин порівняння розчин порівняння

1 2

Рис. 1. Схема хроматограми випробовуваного розчину з трави парила звичайного (1) та з трави плакуна верболистого (2). 1 – розчин порівняння – розчин рутину та ізокверцитрину; 2 – розчин порівняння – розчин рутину, гіперозиду, вітексину та хлорогенової кислоти.


Вміст дубильних речовин повинен бути не менше 2% – для трави парила звичайного та не менше 5% – для трави плакуна верболистого, що регламентується ЄФ 6.0.

Всі зразки трави парила звичайного та трави плакуна верболистого відповідають вимогам ЄФ.

За результатами стандартизації парила звичайного та плакуна верболистого були розроблені проекти монографій ДФУ, в яких були нормовані основні показники стандартизації даної ЛРС (табл. 1).Таблиця 1

Підготовка проекту монографії у ДФУ

Параметри

«Парила трава»

«Плакуну трава»

Опис

висушені квітучі верхівки Agrimonia eupatoria L.

висушені квітучі верхівки Lythrum salicaria L.

Ідентифікація

аналіз макро- та мікроскопічних характеристик,

тонкошарова хроматографія (склад флавоноїдів)


Випробування на чистоту1) втрата в масі при висушуванні – не більше 10 %;

2) зола – не більше 10 %;

3) сторонні домішки – не більше 2 %


1) втрата в масі при висушуванні – не більше 12 %;

2) загальна зола – не більше 7 %;

3) сторонні домішки – не більше 2 %


Кількісне визначення

Таніни у перерахунку на пірогалол

не менше 2 %

не менше 5 %

Достатнє надходження макро- і мікроелементів в організм людини є обов'язковою умовою для нормального розвитку і функціонування імунної системи. Дисбаланс того чи іншого елементу негативно впливає на активність ферментів, гормонів, білків-переносників, фізико-хімічні властивості мембран клітин, не дає можливості реалізувати лікувальну дію ліків. Силіций, манган, купрум, та цинк приймають активну участь у запобіганні приєднання вторинної інфекції та розвитку ускладнень зі сторони різних органів, пригнічують діяльність хвороботворних мікроорганізмів (стрептококів, стафілококів) та захищають клітини від отруєння токсинами, що виділяються при розмноженні вірусів. З цією метою нам важливо було дослідити кількісний вміст даних елементів у досліджуваних видах ЛРС.

Вивчення елементного складу проводили на базі «Інституту монокристалів» НАН України методом атомно-адсорбційної спектрометрії. В ході проведеного експерименту було встановлено в траві плакуна верболистого, траві парила звичайного, шкірки плодів гранату звичайного, листя чаю китайського та плодів анісу зірчастого найбільший вміст|вмістом| силіцію (308-320 мкг/100 г, 435-510 мкг/100 г, 64 мкг/100 г, 147 мкг/100 г, 130 мкг/100 г відповідно) та мангану (31-40 мкг/100 г, 7,3-23,6 мкг/100 г, 0,3-0,47 мкг/100 г, 82 мкг/100 г, 16 мкг/100 г відповідно). В усіх досліджуваних зразках вміст купруму та цинку коливався у межах 0,3-1,6 мкг/100 г, 0,3-4 мкг/100 г. Даний комплекс елементів дає можливість застосування досліджуваних видів ЛРС не тільки в етіотропній та симптоматичній терапії ГРВЗ, але і з метою регулювання різних порушень макро- і мікроелементного балансу в організмі при даних захворюваннях.

Для ідентифікації дубильних речовин у досліджуваних зразках ЛРС були проведені загальні якісні реакції, в ході яких були ідентифіковані дубильні речовини як конденсовані так і ті, які гідролізуються, а також використаний метод двомірної ПХ та ТШХ для листя чаю китайського та шкірки плодів гранату звичайного.

На хроматограмі (ПХ) з листя чаю китайського були ідентифіковані: (±)катехін, (-) епікатехін, (±) галокатехин, (-) епігалокатехін, і (-) епікатехінгалат,

(-)епігалокатехінгалат і (±) галлокатехінгалат, флавоноїди – рутин, кверцетин, а також хлорогенова кислота (рис. 2).

2% СН3СООН 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0,2 11

12 13

0,4 1

17 2 15

0,6 7 8

3 4 6 14 16

0,8 5 9 10

БОВ 4:1:2

Рис. 2. Схема хроматограми (ПХ) листя чаю китайського: 1. (-) епігалокатехін, 2. (+) галокатехін, 3. галокатехінгалат, 4. (-) епігалокатехінгалат, 5.(-) епікатехінгалат, 6. (+) катехін, 7. (-) епікатехін, 8. рутин, 9. кверцетин, 16. хлорогенова кислота, 10-15 – сполуки фенольної природи – флавоноїди та гідроксикоричні кислоти, які не ідентифіковані.

Одним з важливих компонентів плодів анісу зірчастого є шикімова кислота, яка була нами ідентифікована методом ТШХ. З природної шикімової кислоти в ході багатоступінчастого синтезу отримують осельтамівір – активну речовину препарату проти грипу Tamiflu. Шикімова кислота проявляє противірусну, знеболюючу дію. Отриману витяжку з плодів анісу зірчастого наносили на стартову лінію хроматографічної пластини «Sorbfil» та хроматографували у системі розчинників – бензол – метанол – оцтова кислота (60:35:10).
Шикімова кислота

синьо-зелена

флуоресценція


випробовуваний розчин

Рис. 3. Схема хроматограми випробовуваного розчину з плодів анісу зірчастого.


Пластинки висушували при 100-105° С та обробляли 0,1 % розчином KMnO4 в 1% H2SO4. Переглядали в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм. На хроматограмі спостерігали флуоресценцію синьо-зеленого кольору, яка свідчить про наявність шикімової кислоти (рис. 3).

Справжній вміст дубильних речовин ми можемо визначити за методикою з шкірним порошком, як вже описувалося раніше. Для всіх досліджуваних зразків було визначено кількісний вміст дубильних речовин даним методом (табл. 2).
Таблиця 2

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка