Міністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця «Затверджую»
Сторінка1/9
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
«Затверджую» «Рекомендовано»

проректор з науково-педагогічної роботи на методичній нараді

професор________________ кафедри внутрішньої медицини №2

О.П.Яворовський

«____»________2009 р. Завідувач кафедри

професор_______________

(ПІП, підпис)

«____»_________2009 р


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ДИСЦИПЛІНИ ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА

(розроблена на підставі типової навчальної програми 2008 року)


Спеціальність: 7.110101 «Лікувальна справа»

Київ - 2009

Програма обговорена і затверджена на цикловій методичній комісії з терапевтичних дисциплін

Протокол №______________від_____________________2009 р.
Голова

член-кор. НАМН

професор, д.м.н. В.З. Нетяженко

ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з внутрішньої медицини для студентів вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальності «Лікувальна справа» 7.110101 напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з діючими нормативними документами. Згідно навчального плану підготовка лікарів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» вивчення навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» здійснюється на 4-5 курсах (7-8; 9-10 семестрах). Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється впродовж 6 років, з них перші 5 років - за єдиним навчальним планом (загальнолікарська підготовка) ), а на 6 курсі має місце профілізація відповідно до напряму підготовки.

Програма складена на підставі наступних нормативних документів: • освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України №239 від 16.04.03 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 - Медицина»;

 • рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України №152 від 24.03.2004 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України №492 від 12.10.2004 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

 • наказу МОЗ України №148 від 31.01.03 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • експериментального навчального плану, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженого Наказом МОЗ України від 31.01.2005 №52;

- наказу МОЗ України №52 від 31.01.2005 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа»;

- наказу МОЗ України №414 від 2007 «Про зміни до наказу МОЗ України №52 від 31.01.2005».Внутрішня медицина як навчальна дисципліна:

а) грунтується безпосередньо на вивченні студентами пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики інших клінічних дисциплін (педіатрії, загальної хірургії), а також інших базових дисциплін (медичної біології, медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології) й


інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає фундамент для засвоєння студентами знань з профільних клінічних професійно-практичних дисциплін;

в) формує уміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів доказової медицини.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців (наказ МОЗ України від 2007), дисципліна «внутрішня медицина» (33 кредити за спеціальністю «Лікувальна справа») вивчається студентами на 4-5-6 курсах. На 4 курсі для вивчення дисципліни за навчальним планом 2007 року виділено 270 год. (9 кредитів), у тому числі 40 годин лекцій, 150 годин практичних занять та 80 годин - самостійна робота студентів (СРС). На 5 курсі для викладання внутрішньої медицини за навчальним планом 2005 року виділено 225 годин (7,5 кредитів): 30 годин лекцій, 130 годин практичних занять та 65 годин СРС.

Модуль 1 (4-й курс). Основи внутрішньої медицини

(ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія)

Всього годин: 270/9 кредитів (лекції- 40, практичні заняття -150, СРС - 80)

Змістові модулі:


 1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи (75/2,5).

 2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів травлення (90/3).

 3. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб органів дихання (60/2).

 4. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб крові та кровотворних органів (45/1,5).

Модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини

(кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини)

Всього годин -225/7,5 кредитів (лекцій - 30, практичних занять -130, СРС - 65)

Змістові модулі:

 1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб системи кровообігу (105/3,5).

 2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини (73/2,5).

 1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб сечостатевої системи (25/1).

 2. Загальні питання внутрішньої медицини (15/0,5).

Програма з внутрішньої медицини на 4 та 5 курсах передбачає вивчення основ внутрішньої медицини за основними її розділам (ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини), при цьому наголос робиться на вивченні етіології, патогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики основних та найрозповсюдженіших захворювань внутрішніх органів.

Викладання основ внутрішньої медицини на 4 та 5 курсах (Модулі 1 та 2) проводиться у вигляді ротацій змістових модулів. Тривалість практичних занять - 5 годин. Основна мета цього курсу - ознайомлення студента з різними аспектами медицини дорослих. Акцент робиться на навичках збору анамнезу, проведення фізикального обстеження та проведення диференціальної діагностики частих клінічних проявів та захворювань. Студенти приймають участь в діагностично-лікувальному процесі амбулаторних (переважно) та стаціонарних пацієнтів під керівництвом асистентів та доцентів кафедри. Також передбачено ознайомлення з процедурами, що найчастіше зустрічаються в практиці внутрішньої медицини. Практичні заняття, клінічні обходи з асистентами та доцентами кафедри є найголовнішою частиною цього 6-тижневого курсу. Кожен студент щоденно записує та показує клінічні дані щодо обстежених хворих асистенту, чотири рази під час кожного модулю пише студентську історію хвороби (одна з них - повна «академічна», написана від руки, на її перевірку виділяється 0,5 академічної години). В залежності від клінічних умов та можливостей дозволяється ротація змістових модулів на 4 та 5 курсах.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) СРС.

Тематичні плани лекцій, практичних занять та СРС забезпечують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які входять до складу змістових модулів. Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів внутрішньої медицини. У лекційному курсі максимально використовують дидактичні засоби (мультимедійні презентації, слайди, учбові кінофільми, демонстрацію тематичних хворих). Лекційний та практичний етапи навчання студентів складаються переважно таким чином, щоб лекції або передували відповідним практичним заняттям, або, при ротації модулів, начитувались одним блоком.

Практичні заняття проводять на клінічних базах кафедри. Тривалість практичних занять на 4 та 5 курсах - 5 годин. Методика організації клінічних практичних занять з внутрішньої медицина передбачає необхідність:


 • зробити студента учасником процесу надання медичної допомоги пацієнтам від моменту їх госпіталізації, обстеження, постановки діагнозу, лікування до виписки зі стаціонару;

 • оволодіти професійними практичними навичками; навиками роботи в команді студентів, лікарів, інших учасників надання медичної допомоги;

 • сформувати відповідальність студента як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки, її удосконалення протягом навчання і професійної діяльності.

Для реалізації зазначеного необхідно на першому занятті з відповідного модуля надати студенту докладний план його роботи в клініці та забезпечити організацію його реалізації. Цей план повинен включати:

 • методи дослідження, які має засвоїти студент (або ознайомитись);

 • алгоритми (протоколи) обстежень, постановки діагнозу, лікування, профілактики відповідно до стандартів доказової медицини;

 • кількість пацієнтів для курації, яку має здійснювати студент протягом циклу;

-доповіді історії хвороби пацієнта у навчальній групі, на клінічних обходах, практичних конференціях.

Курація пацієнта передбачає: 1. з'ясування скарг хворого, анамнезу захворювання та життя, проведення опитування за органами та системами;

 1. проведення фізикального обстеження хворого та визначення основних симптомів захворювання;

 2. аналіз даних лабораторного та інструментального обстеження хворого;

 3. формулювання діагнозу хворого;

 4. призначення лікування;

 5. визначення заходів первинної та вторинної профілактики;

 1. доповідь результатів обстеження хворого командою студентів у навчальній групі, розбір під керівництвом викладача правильності встановлення діагнозу, диференційного діагнозу, обсяг призначеного обстеження, лікувальну тактику, оцінку прогнозу та працездатності.

На практичних заняттях студентам рекомендується вести щоденники, у які вносити короткі відомості про хворих, обстежених під час практичного заняття, фіксувати формулювання діагнозу, план обстеження хворого та призначене лікування.

СРС та індивідуальна робота студентів складає 30% у навчальному плані. Вона містить:

- опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять;

- роботу студентів у відділеннях клінічних баз кафедр, у тому числі у лабораторіях та відділеннях (кабінетах) функціональної діагностики, інтерпретацію даних лабораторних та інструментальних методів дослідження при внутрішній патології у позааудиторний час;

- засвоєння практичних навичок за допомогою фантомів та роботи з хворими (згідно переліку);

- індивідуальну СРС (виступ на науково-практичній конференції клініки, написання статей, доповідь реферату на практичному занятті тощо).

Викладачі та допоміжний персонал кафедри забезпечують можливість здійснювати СРС, під час практичних занять та підсумкового модульного контролю проводять контроль та оцінку її виконання. Теми, що винесено на самостійне опрацювання, оцінюються тільки під час підсумкового модульного контролю.

Кафедри внутрішньої медицини мають право здійснювати перерозподіл навчальних годин усередині змістових модулів в межах програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екологічних особливостей регіону, але повинні виконати у цілому обсяг вимог дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямом підготовки та навчальним планом.Навчальний план з дисципліни «Внутрішня медицина»

для студентів вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

(годин/


кредитів)

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять

Всього годин/ Кредитів ECTS

495/16,5

70

280

145

IV-V
Всього годин/ Кредитів ECTS

270/9

40

150

80

IV
Модуль 1:

Основи внутрішньої

медицини

(ендокринологія,

гастроентерологія,

пульмонологія,

гематологія)

Змістових модулів - 4270/9

кредитів


ECTS

40

150

80

IV

Підсумковий

модульний

контроль


У тому числі -підсумковий контроль засвоєння модулю 1

5 год.


IV

Підсумковий

модульний

контроль
Всього годин/ Кредитів ECTS

225/7,5

30

130

65

V
Модуль 2:

Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини) Змістових модулів - 4225/7,5

кредитів


ECTS

30

130

65

V

Підсумковий

модульний

контроль


У тому числі -підсумковий контроль засвоєння модулю 2

5 год.


V

Підсумковий

модульний

контроль


Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження - 70%, СРС - 30%.


Структура дисципліни «Внутрішня медицина» та нарахування балів за поточну навчальну діяльність.


Номер модуля кількість навчальних годин/ кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних

оцінок


Мінімальна кількість балів *

Традиційні оцінки

Бали за виконання індивідуального завдання як виду СРС

«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 1

90/3,0


5

(№№ 1-4)


29

4

3

2

0

4

58

Модуль 2

75/2,53

(№№ 1-4)


25

4

3

2

0

20

50

Модуль 3

60/2,0


2

(№№ 1-7)Модуль 4

105/3,5


3

(№№ 1-7)


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка