Міністерство охорони здоров'я україни вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова кафедра дитячих інфекційних хвороб
Сторінка1/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВА


КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ДИСЦИПЛІНА

— «ПЕДІАТРІЯ, ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЇ»

МОДУЛЬ 2

— ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИМЕТОДИЧНА РЕКОМЕНДАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 КУРСУ

(спеціальність 7.110101 –« лікувальна справа»)

по темі: "ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ (ВГ) У ДІТЕЙ"

РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНOЇ РЕКОМЕНДАЦІЇ: асистент Нікульченко О.В.

Затверджено на методичній нараді кафедри Протокол № 1 від 28.08.2012Вінниця ВНМУ 2012

.


Тема

Практ

заняття


СРС

Індивідуальна робота


Змістовий модуль 7.

Диференційна діагностика ГКІ та ВГ у дітей.

Невідкладні стани при ГКІ та ВГ


Аналіз клінічних випадків, робота з архівним матеріалом клініки, підготовка літературного огляду по клінічним випадкам, які мають труднощі диференційної діагностики та/або лікування, виступ на клінічній лікарській та/або клініко-патологоанатомічній конференції


Тема 21.

Диференційна діагностика та невідкладні стани при ВГ у дітей3,32

Тема 21. Диференційна діагностика та невідкладні стани при ВГ у дітейТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
п/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять

18

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Індивідуальна СРС:

Аналіз клінічних випадків та виступ на клінічній конференції2

Поточний контроль на практичних заняттях


3

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

-

Підсумковий модульний контроль

4

Підготовка до підсумкового модульного контролю

4

Підсумковий модульний контроль
Всього годин

24

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

МОДУЛЬ 2 Дитячі інфекційні хвороби

Модуль 2 (зміст оцінюваної діяльності)

Максимальна кількість балів

Тема 21. Диференційна діагностика та невідкладні стани при ВГ у дітей

12


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПО ТЕМІ 21:

«ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ ПРИ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТАХ (ВГ) У ДІТЕЙ»

ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ МОДУЛЮ 2:
 1. Вірусний гепатит А. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.

 2. Вірусний гепатит В. Особливості перебігу у дітей раннього віку. Диференційна діагностика Лікування. Профілактика.

 3. Особливості діагностики і перебігу вірусних гепатитів С, D, Е та інших у дітей. Диференційна діагностика. Лікування. Профілактика.

 4. Гостра печінкова недостатність при вірусних гепатитах у дітей. Клініко-лабораторна діагностика. Невідкладна допомога.ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЗАСВОЄННЯ ЯКИХ

КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПМК
І. Аналіз лабораторних та інструментальних досліджень:

1.Загальний аналіз крові

2. Загальний аналіз сечі

3. Копрограма

4. Серологічні реакції при інфекційних захворюваннях

5. Імунологічні маркери інфекційних захворювань

6. Білірубін крові та його фракції

7. Лужна фосфатаза, тимолова проба, трансамінази крові


2. Надання допомоги при невідкладних станах:

1. Гостра печінкова недостатність при вірусних гепатитахМОДУЛЬ 2. Дитячі інфекційні хвороби
Змістовий модуль 7.

Диференційна діагностика вірусних гепатитів (ВГ) у дітей.

Невідкладні стани при ГКІ та ВГ.

Диференційна діагностика та невідкладні стани

при вірусних гепатитах (ВГ) у дітей

 • Провідні клінічні симптоми, дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних клінічних варіантах та в залежності від збудника ВГ.

 • Диференційна діагностика типових та атипових форм ВГ у дітей.

 • Тактика ведення хворого на вірусний гепатит.

 • Протиепідемічні заходи у вогнищі інфекції.

 • Провідні клінічні симптоми гострої печінкової недостатності при ВГ у дітей.

 • Показники лабораторних та інструментальних досліджень в оцінці ступеня тяжкості та прогнозу перебігу ВГ з синдромом гострої печінкової недостатності.

 • Тактика ведення хворого на ВГ з синдромом гострої печінкової недостатності. Надання невідкладної допомоги.


1. Актуальність теми. Вірусні гепатити (ВГ) залишається однією з розповсюджених інфекцій у дітей, які характеризується різноманітністю клінічних проявів та складністю діагностики, особливо на початку захворювання. Велике значення має рання діагностика ВГ, так як з одного боку чим раніш діагностовано захворювання, тим менш ускладнень, менш вірогідність переходу у затяжні та хронічні форми, а з другого боку раніш проводяться протиепідемічні заходи, що сприяє локалізації епідеміологічного процесу.

2. Ціль вивчення теми:

 • визначати різні клінічні варіанти перебігу ВГ у дітей різного віку

 • визначати тактику ведення хворого при ВГ у дітей

 • демонструвати вміння ведення медичної документації дітей, хворих на ВГ

 • планувати обстеження хворої дитини та інтерпретувати отримані результати при ВГ

 • проводити диференційну діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при ВГ

 • ставити діагноз і надавати екстрену допомогу при гострій печінковій недостатності, зумовленій

ВГ

3. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.

МЕТА (загальна): навчитися діагностувати вірусні гепатити у дітей у віковому аспекті, освоїти основні принципи терапії і профілактики.

Конкретні цілі:

1. Зібрати анамнез захворювання, епідеміологічний анамнез, анамнез життя.

2. Оглянути хворого з метою збору діагностичної інформації (по схемі що рекомендується) і записати зібрані дані у зошит (щоденник студента).

3. Проаналізувати результатів додаткових досліджень і зробити висновок по ним.


Вихідний рівень знань-умінь. Уміти:

1. За стандартними методиками, використовуючи попередні дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом (або синдром).

(Шифр уміння - 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.01.01-51)2. Шляхом співставлення зі стандартами, використовуючи попередні дані анамнезу та огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.02.01-275)3. На підставі найбільш вірогідного або синдромного діагнозу, за стандартними схемами, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення призначити лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.03.01-275)4. Використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання, данні лабораторного та інструментального обстеження хворого, знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за певним алгоритмом, здійснити диференціальну діагностику захворювань.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.04.01-275)5. Використовуючи найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання, данні лабораторного та інструментального обстеження хворого, висновки диференціальної діагностики знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу поставити попередній клінічний діагноз.

(Шифр уміння – 1.ПФ.Д.01.ПР.Р.05.01-275)6. В лікувальній установі, або в дома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити принципи лікування захворювання.

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.04.ПР.Р.11.01-275)7. На підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити необхідний режим відвідування дитячого колективу, фізичних навантажень та відпочинку при лікуванні захворювання.

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.05.ПР.Р.12.01-275)8. На підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначити необхідний характер вигодовування та дієту при лікуванні захворювання.

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.06.ПР.Р.13.01-275)9. На підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про анатомо-фізіологічні особливості дітей, підлітків та дорослих, їх органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення та за допомогою стандартних схем:

- визначити тактику обстеження та первинної профілактики здорових дітей

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.07.ПР.О.14);

- визначити тактику обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.07.ПР.О.15);

- розрахувати та призначити необхідні продукти харчування дітям першого року життя

(Шифр уміння – 3.ПФ.С.07.ПР.О.16).4. Зміст навчання.

4.1 Графо логічні структури теми «Вірусні гепатити у дітей».

4.2 Перелік теоретичних питань:

1. Анатомо-фізіологічні особливості печінки і жовчовивідних шляхів.

2. Визначення поняття «ВГ».

3. Етіологія вірусних гепатитів.

4. Епідеміологічні особливості вірусних гепатитів.

5. Клінічну класифікацію вірусних гепатитів.

6. Основні клінічні прояви вірусних гепатитів в залежності від етіології.

7. Критерії лабораторної діагностики (знати маркери вірусних гепатитів, та їх трактування).

8. Диференційна діагностика жовтяниць (надпечінкових, печінкових, підпечінкових).

9. Клініка гострої печінкової недостатності.

10. Невідкладна допомога та принципи терапії фульмінантної форми вірусного гепатиту В.

4.3. Джерела навчальної інформації.
Основна література:

1. Інфекційні хвороби у дітей. А.М. Михайлова, Л.О. Трішкова, С.О. Крамарєв, О.М. Кочетова. – Київ.- «Здоров’я» – 2000.- 416 с.


2. Медицина дитинства. За ред. П.С. Мощича. - Київ.- «Здоров’я» – 1999.- т. 3. С. 7-380.

3. Острые кишечные инфекции у детей. Н.В. Воротынцева, Л.Н. Мазанкова. Изд.: Медицина. – 2001.- 280 с.


4. Клінічні лекції кафедри.
5. Инфекционные болезни у детей. Под редакцией проф. В.Н.Тымченко и Л.В.Быстряковой. – Санкт-Петербург, СпецЛит. – 2001. – 560 с.
Додаткова:
1. Л.А.Тришкова, С.О.Богатырева. Справочник по детским инфекционным болезням, Киев, 1990.

2. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. « Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей.» Учебник для ВУЗов / М.:ГЭОТАР, Медиа, 2007.—688 с.

В.Ф. Учайкин “Руководство по инфекционнім болезням у детей”. – Изд. “ГЭОТАР Медицина”. – Москва.- 1999.- 809 с.

3. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. – Симферополь. 2007 – 720 с.

4. Острые кишечные инфекции у детей. Н.В. Воротынцева, Л.Н. Мазанкова. Изд.: Медицина. – 2001.- 280 с.

5. Инфекционные болезни у детей. Под. Ред. В.В. Ивановой. Изд.: Медицинское информационное Агенство. – 2002.- 924 с.

6. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. « Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей.» Учебник для ВУЗов / М.:ГЭОТАР, Медиа, 2007.—688 с.

7. Зарицкий А.М., Магдей М.В., Вакараш Н.А. Острые кишечные инфекции. – Бендеры: Полиграфист, 1997. – 188 с.

8. Лікування гострих кишкових інфекцій у дітей / Крамарєв С. О., Мощич О. П., Костюк О. П., Самарін Д. В., Белебез’єв Г. І., Шостакович – Корецька Л. Р. // Методичні рекомендації.- К.: ЛОГОС – 2000.- 24 с.

9. Інфекційні хвороби в дітей// За ред.С.О.Крамарьова,О.Б.Надраги. – К.: Медицина. – 2010.- 392 с.

10. Педіатрія. За ред. Тяжкої О.В. – Вінниця. – 3 вид. - „Нова Книга”, 2009. – 1136 с.

11. Наказ МОЗ України від 16.09.2011 № 595 « Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів »

12. Наказ МОЗ України від 09.07.2004 № 354 «Про затвердження протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей»

13. Наказ МОЗ України від 10.12.2007 № 803 «Про внесення змін до наказу МОЗ від 09.07.2004 №354. Протокол лікування гострих кишкових інфекцій.»

14. Справочник по инфекционным болезням у детей / Под общей редакцией проф. И.В. Богадельникова, проф. А.В. Кубышкина, и доц. КуадДия. Издание 8-е, дополненное и переработанное. − Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2012. − 304 с.

15.Атлас інфекційних хвороб / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О, Крамарєв та ін.; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 248 с.

16. Малый В.П., Незгода И.И., Боднарюк Е.В. Вирусные диареи: Монография. – Х.: ООО «ЭДЭНА», 2010. – 110 с.

17. Чернишова Л.І., Самарін Д.В., Крамарєв С.О. Гострі кишкові інфекції у дітей: Навчальний посібник: Вид-во «Червона Рута-Турс», 2007. – 164 с.

18. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Манолова Э.П., Ершова И.Б., Бойченко П.К. Лабораторные исследования в практической педиатрии - Луганск, 2003.-131с.

19. Андрейчин М.А. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

20. Инфекционные болезни у детей /Под ред. В.В. Ивановой, - М.: МИА, 2002.- 923 с.

21. Невідкладні стани в педіатрії: Навч. посіб. / За редакцією проф. О.П.Волосовця та Ю.В.Марушка - Х.: Прапор. - 2008. – 200 с.

22. Майданник В.Г., Майданник И.В. Справочник современных лекарственных средств.- М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2005.-1024 с.

5. Орієнтовна основа дії.
Об’єкт дослідження

Послідовність дій при роботі з об’єктом дослідження

1.

Хвора дитина

1. Зібрати діагностичну інформацію:

а) скарги на момент госпіталізації та на момент курації;

б) анамнез захворювання;

в) епідеміологічний анамнез;

г) анамнез життя.

2. Оглянути дитину, згідно методики обстеження, особливу увагу приділити кольору шкіри, слизових оболонок, пальпації органів черевної порожнині, кольору випорожнень та сечовиділення.

3. Обгрунтувати та сформулювати попередній діагноз.

4. Намітити план обстеження та лікування хворого.2.

Історія хвороби

Ознайомитися:

а) з титульним листом (вік, район мешкання, соціальний статус батьків, діагноз при направленні, госпіталізації та клінічний діагноз);

б) зі скаргами на момент госпіталізації до клініки та на момент курації;

в) з анамнезом захворювання;

г) з епідеміологічним анамнезом;

д) з анамнезом життя;

е) з даними об’єктивного статусу дитини при госпіталізації.


3.

Данні лабораторного дослідження

1. Ознайомитися з результатами лабораторних досліджень (клінічного аналізу крові, сечі, маркерів вірусних гепатитів, функціонального стану печінки, ферментативної активності, зішкрябку на ентеробіоз та ін.).

2. Виявити в них патологічні зміни та зробити висновки.4.

Лист лікувальних призначень

1. Ознайомитися з препаратами, які призначені хворому.

2. Оцінити необхідність призначення препаратів з точки зору патоморфологічних змін в організмі та механізму дії медикаментів.5.

Кураційний лист

1. Ознайомитися зі щоденниками нагляду за хворим.

2. Оцінити динаміку основних патологічних симптомів.6.

Хвора дитина

Історія хворобиНа підставі аналізу отриманих даних визначити заключний діагноз та обсяг протиепідемічних заходів.6. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

6.1. Методика проведення заняття.

- Вирішення тестових завдань для визначення початкового рівня знань кожного студента.

- Розбір помилок.

- Курація хворого, або розбір історії хвороби.

- Визначення основних клінічних симптомів.

- Обґрунтування попереднього діагнозу.

- Обґрунтування та призначення додаткових методів дослідження.

- Здійснити диференціальну діагностику захворювань.

- Вирішення ситуаційних завдань для визначення заключного рівня знань кожного студента.

- Розбір помилок.

- Підведення підсумків заняття та оголошення оцінок.


6.2. Організаційна структура проведення практичного заняття (технологічна карта).


п\п

Етап заняття

Навчальний час

Навчальні посібники

Місце проведення заняття

Засоби навчання

Оснащення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Визначення початкового рівня

10 %


Вирішення тестових завдань

Тест контроль

Навчальна кімната

2.

Вирішення навчальних завдань теми

75 %


Курація хворого, або розбір історії хвороби

Хвора дитина,

Історія хвороби, алгоритми,

стандарти


Бокс інфекційного відділення, Навчальна кімната

3.

Визначення вихідного рівня сформованості знань та вмінь. Підведення підсумків

15 %


Вирішення ситуаційних

завдань


Ситуаційні завдання

Навчальна кімната


Змістовий модуль 14.

ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ ТА ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ.

Тема № 7.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка