Міністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки київської
Скачати 371.26 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір371.26 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

КЗ КОР «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА КИЇВЩИНИ»

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науково-методичної ради Наказ департаменту освіти

Київського обласного інституту і науки Київської

післядипломної освіти облдержадміністрації

педагогічних кадрів ____ _________№_______

«23» жовтня 2013 р. 7

Навчальна програма з позашкільної освіти

гуртка декоративно-ужиткового мистецтва

«Майстерність»

2 роки навчання

м. Переяслав-Хмельницький-2013Автор:

Солодуха Ярослав Трохимович – керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Майстерність» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»

Рецензенти:

Гаврилюк В. Ю. – завідувач навчально – методичного кабінету позашкільної освіти КОІПОПК.

Карлінська Л.Д. – завідувач відділу науково-технічної творчості КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»

Вересоцька Н.І. Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загально технічних дисциплін та методики викладання трудового навчання і креслення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Серед основних завдань що стоять перед працівниками освіти – завдання покращення трудового і естетичного виховання, створення умов для реалізації творчих можливостей підростаючого покоління. Органічне поєднання фізичної й розумової праці – основа для всебічного розвитку особистості.

Теоретичні знання, практичні навики і вміння, що їх набувають учні в результаті засвоєння основ наук, деталі поглиблюються і усвідомлюються в процесі позакласної навчально – дослідної роботи та роботи гуртків технічної творчості і декоративно - прикладного мистецтва. Гурткова робота дає можливість розширювати світогляд учнів та готувати їх до майбутньої трудової діяльності..

Робота гуртків технічної творчості та декоративно – прикладного мистецтва повинна проходити в тісному зв’язку з діяльністю учнів в навчальних закладах на уроках трудового навчання та позаурочний час. Вона являється одною з ланок навчально – виховного процесу і повинна вирішувати єдині з нею педагогічні завдання. Гурткові заняття дають змогу ширше, ніж на уроках, ознайомлювати учнів зрізними видами діяльності що вивчаються. На таких заняттях створюються хороші умови для групування учнів за інтересами, що в свою чергу сприяє посиленню цих інтересів.

Гурткова робота дає змогу глибше ознайомлювати учнів з різними видами діяльності людей, давати корисні поради щодо вибору майбутньої професії; вона також має важливе виховне і навчальне значення. Вона сприяє вихованню в учнів ініціативи, самостійності вмінню творчо розв’язувати різні задачі, а також вихованню в них почуття товариськості, взаємодопомоги і колективізму. Гурткова робота впливає і на навчальний процес, робить викладання основ наук живішим, більш захоплюючим і цікавішим, допомагає розвинути в учнів глибокий інтерес до певних галузей промисловості. Чим повніше і детальніше продумана й розроблена гурткова робота, тим ефективніший результат

Гурток „ Майстерність ” - добровільне об’єднання учнів що виявляють

особливу цікавість до певної області технічної творчості та декоративно

- прикладного мистецтва.

Принцип організації гуртка: ідейна спрямованість роботи з учнями, добровільність вибору ними профілю гуртка, відповідно до особистих інтересів і здібностей, масовість, творчий характер і суспільно – корисна спрямованість роботи, самостійність і ініціатива заходів, що виконуються при проведенні занять гуртка.Програма гуртка „ Майстерність ” - є продовженням навчально – виховної роботи школи, що виховує в дітей любов до знань, чесність, дисциплінованість, товариську взаємодопомогу та ін. Але, одночасно з цим,

розвиває у дітей технічну ініціативу і конструкторську творчість, забезпечує формування наукового світогляду, творчого пошуку,естетичної культури та культуру праці.

Дана програма є орієнтовною. Керівник гуртка, користуючись нею, планує свою роботу з урахуванням інтересу гуртківців, ступеня їх підготовки, реальних можливостей школи чи позашкільної установи.

Програмою передбачено орієнтовний розподіл годин на опрацювання окремих тем. Всі теми, і кожна зокрема, подані у відповідній послідовності за трудністю їх опанування. Керівник гуртка, враховуючи склад і підготовку гуртківців, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми, або всіх тем.

Програма розрахована на два роки навчання для дітей середнього шкільного віку загальноосвітніх шкіл - 144 год. на рік 4 години на тиждень ( 2 заняття на тиждень, тривалість занять – 2 год. ).

Перший рік навчання ( початковий рівень ) - гуртківці вивчають зразки майбутніх виробів знайомляться з основними вимогами що висуваються до них, аналізують недоліки виготовлених виробів, складають малюнки і ескізи майбутніх своїх виробів; вдосконалюють вміння та навички роботи різноманітним інструментом та обладнанням при виготовленні простих виробів декоративно – ужиткового мистецтва та технічної творчості.

Другий рік навчання ( основний рівень ) - гуртківці продовжують вдосконалювати знання, уміння і навички необхідних для успішного

вирішення поставлених завдань які значно ускладнюються. Значною мірою розширюється перелік об’єктів праці, для вдосконалення майстерності учнів. Гуртківці конструюють і створюють різні види виробів декоративно – прикладного мистецтва та технічної творчості за власним задумом і бажанням. Розробляють малюнки, ескізи, креслення та технічну документацію на виготовленні вироби.Основна мета гуртка „ Майстерність ”: закріплювати і розширювати знання отриманні на уроках, сприяти їхній систематизації; удосконалювати уміння і формувати навички роботи з найбільш розповсюдженими інструментами, верстатами, пристосуваннями при ручній та механізованій обробці конструкційних і природних матеріалів; розвивати уявлення і розширювати політехнічний кругозір гуртківців; формувати образне та технічне мислення, уміння виразити свої задуми; розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до пошукової творчої діяльності; формування знань та вмінь з художньої обробки деревини та творчої активності особистості засобами декоративно – прикладного мистецтва, що дає змогу виявити можливості дітей та їх нахили до певного виду художньої та технічної творчості, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка до майбутнього життя в умовах переходу до ринкової економіки, задоволення їх освітніх потреб у професійному самовизначенні відповідно до здібностей.

Екскурсії на природу та збір природного матеріалу не тільки заохочують і зацікавлюють дітей спостерігати та вивчати навколишній світ, а й розширюють їхні знання, сприяють формуванню діалектико – матеріалістичного світогляду. Під час екскурсії гуртківці спостерігають явища і об’єкти природи в їх єдності та в складній взаємодії що дозволяє їм аналізувати та застосовувати набуті знання при виконання різних робіт.

З матеріалу, зібраного під час екскурсій гуртківці виготовляють різноманітні сувеніри та красиві і корисні вироби декоративно – прикладного мистецтва для домашнього обігу.

Основні завдання освітньої діяльності гуртка „ Майстерність ” передбачають;


 • ознайомлення гуртківців з історією розвитку різних видів мистецтва, відтворення народних традицій з надбанням культури наших предків; популяризація виготовлення виробів декоративно – ужиткового мистецтва та технічної творчості;

 • формування здатності дітей сприймати та інтерпретувати художньо – декоративні вироби, висловлювати особисте ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки;

 • сприяти формуванню уміння самостійно вирішувати питання конструювання і виготовлення виробів ( вибору матеріалу, способів обробки, уміння планувати, здійснювати самоконтроль );

 • учити дітей своїми руками виготовляти для себе та рідних вироби і досягати вершин у створенні своїх робіт;

 • розширення і збагачення художньо – естетичного досвіду, опанування художніх умінь та навичок у практичній діяльності, формування художньої компетентності – здатності керуватися набутими знаннями і вміннями, готовністю використовувати отриманий досвід у самостійній діяльності згідно з власними духовно – світоглядними позиціями;

 • створення оптимальних психолого – педагогічних умов для самореалізації та саморозвитку творчо обдарованих вихованців в процесі пошукової і науково дослідницької діяльності;

 • усвідомлення національної ідентичності, належності до українського народу, здобутків матеріальної і духовної культури, формування толерантного ставлення до історії і традицій інших народів;

 • формування в гуртківців практичні навички самостійного виконання творчих робіт за натурою, зразком, шаблоном, уявою, фантазією та

вміння передавати свої емоції, думки через різні засоби художньої виразності різною технікою й матеріалами;

 • задоволення потреб вихованців у самореалізації,самовизначенні та професійній орієнтації з урахуванням їх інтересу до художньо – декоративної та технічної творчості.

Загальні принципи організації навчально – виховного процесу гуртка

Майстерність ” є: • науковість – тісний зв'язок навчального курсу з сучасною наукою, історієюрозвитку мистецтва в Україні та інших народів світу, розвитком декоративно – ужиткового мистецтва та технічної творчості, що забезпечує у вихованців наукового світогляду і компетентності;

 • синтез пізнавальної і практичної діяльності – теоретичні знання вихованців трансформуються у внутрішні стимули їх творчої діяльності, пізнавання різноманітних сторін людського буття, бажання самостійно спрямовувати середовище;

 • особистісно зорієнтований підхід - визначення індивідуальності кожної дитини, її самоцінності і неповторності, створення умов для навчання і творчого розвитку кожного вихованця;

 • суб’єкт – суб’єктивна взаємодія – керівник гуртка і вихованці виступають рівноправними учасниками навчально – виховного процесу;

 • безперервність, послідовність та доступність;

 • добровільність та повага один до одного;

 • поетапне формування художньо – естетичних та технічних здібностей гуртківців з урахуванням їх індивідуальних особистостей;

 • використання надбань народного мистецтва та робіт місцевих умільців;

 • використання наукової публіцистичної літератури, музейних експонатів, витворів декоративно – прикладного мистецтва.

Форми організації навчально – виховного процесу гуртка „ Майстерність ” - форми організації гурткової роботи бувають різні. Основні з них, найбільш поширені: фронтальна, групова та індивідуальна. Застосування тієї чи іншої форми залежить від теми заняття і поставлених завдань. Фронтальна форма полягає в тому, що всі члени гуртка виконують певну роботу одночасно і за одним планом. При груповій форі роботи учні об’єднуються в тимчасові ланки ( по 3 – 6 чолові ) для виконання окремих завдань.

Не менш важливе навчально – виховне значення має індивідуальна

робота членів гуртка. Вона розвиває в учнів самостійність, творчу самоорганізованість та ініціативу.

В основному організація навчально – виховного процесу гурткової роботи носить практичний характер, але теоретичні відомості ( основи конструювання, моделювання, властивості матеріалів, технологія обробки виробів і т.п. ) також необхідні, тому що без них неможливе вивчення основ технічного моделювання і конструювання, а також самостійна творча праця гуртківців по створенню конструкцій виробів передбачених програмою.

Одним з головних принципів організації навчання в гуртку є чергування різних видів діяльності вихованців:


 • лекції, семінари – практикуми, навчальні бесіди, практичні заняття;

 • участь у конкурсах – виставках декоративно – прикладного мистецтва та технічної творчості;

 • навчальні екскурсії, музейна практика;

 • пошукова та навчально – дослідницька робота, проектна діяльність, написання рефератів, доповідей, повідомлень;

 • самоосвітня діяльність, самостійний пошук, збір та обробка інформації з різноманітних джерел ( засоби масової інформації, навчальні посібники );

 • організація та проведення виставок, персональних виставок.

Контроль за ефективністю навчання вихованців гуртка „ Майстерність ”: - керівник гуртка повинен систематично контролювати ступінь засвоєння програмного матеріалу і набуття вихованцями необхідних навиків і вмінь. Поряд з цим

він повинен розвивати в них навики само – і взаємоконтролю. Однією з його форм є колективне обговорення робіт вихованців. При цьому керівнику необхідно опиратися на суспільну думку і приволікати учнів до коментування результатів їх діяльності.

Для обліку можливостей творчого просування вихованців і диференційованого підходу до використання різних методів і прийомів включення учнів в творчий процес керівник гуртка повинен користуватися шкалою рівня творчої підготовленості учнів.

Рівень 1. Учень може виготовляти виріб по пред’явленій документації з внесенням часткових змін до креслення, схеми, направлених на вдосконалення форми виробу та раціонального використання матеріалів і т. д.

Рівень 2. Учень може виготовити доступний виріб з до конструюванням і самостійним внесенням змін в пред’явлену технічну документацію, схему або виріб.

Рівень 3. Учень справляється з виготовленням виробів з попереднім конструкторським оригінальним вдосконаленням і самостійним внесенням змін в технологічну документацію, схему, виріб.

Рівень 4. Посильна самостійна технологічна розробка оригінальної конструкторської ідеї виробу ( пред’явленою вчителем ) і його виготовлення.

Рівень 5. Учень здатний самостійно обґрунтувати і сформувати оригінальну конструкторську або раціоналізаторську ідею виробу, розробити документацію і виготовити виріб.Контроль навчання здійснюється :

 • в ході теоретичних і практичних занять гуртка,перевірка набутих пізнавальних та творчих досягнень вихованців відбувається в процесі прове

дення усного опитування, участі в різноманітних виставках будь якого рівня, захист власних розробок,рефератів та науково – дослідницьких проектів;

 • презентація творчих проектів на загальних та персональних виставках декоративно – прикладного мистецтва та технічної творчості;

 • по закінченню навчального року проводиться звітна науково - практична конференція та підсумкова виставка вихованців гуртка, визначаються найкращі творчі роботи та вихованці гуртка;

 • в кінці навчального року відзначити кращих гуртківців.

Початковий рівень, перший рік навчання

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
п\п

Назва розділів і тем

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Вступ

2

2
2

Основи художнього конструювання

6

2

4

3

Художні техніки декоративно - ужиткового мистецтва

74

16

58

3.1

Технологія виготовлення оберегів з різних видів насіння та сипучих матеріалів

20

6

14

3.2

Виготовлення виробів з використанням соломки

10

2

8

3.3

Виготовлення виробів з природних матеріалів

14

2

12

3.4

Виготовлення виробів технікою «Декупаж»

16

4

12

3.5

Технологія матчворку ( конструювання з сірників )

14

2

12

4

Художня обробка деревини та виробів з неї

60

10

50

4.1

Виготовлення та оздоблення виробів за допомогою випилювання лобзиком

22

4

18

4.2

Виготовлення та оздоблення виробів за допомогою випалювання ( пірографія ).

18

2

16

4.3

Виготовлення та оздоблення виробів за допомогою трикутно – геометричним різьбленням.

20

4

18

5

Підсумкове заняття

2

2
Усього

144

32

112


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття ( 2 год )

Знайомство із групою та програмою роботи гуртка „ Майстерність ”. Ознайомлення з творчими здобутками попередніх вихованців гуртка. Робота в шкільній майстерні. Організація робочого місця гуртківців. Правила безпечної праці в майстерні.Практична робота. Проведення анкетування для ознайомлення та виявлення індивідуальних та пізнавальних здібностей вихованців.

2. Основи художнього конструювання ( 6 год )

Загальні відомості про художнє конструювання. Засоби закономірності сприйняття художніх засобів: композиція, ритм, рівновага, симетрія й асиметрія, пропорції, контрасти і нюанси. Характеристика творчої діяльності. Види, рівні і методи творчості. Дизайн як основа створення художніх виробів, його місце і значущість у сучасному суспільстві. Поняття композиції, її основні види, закони та правила.Практична робота. Виконання графічних робіт на побудову ритмічних композицій, рівноваги; виконання композицій на симетрію і асиметрію та їх аналіз; побудова структурних схем проектування декоративного виробу.

3. Художні техніки декоративно – ужиткового мистецтва ( 74 год )

3.1 Виготовлення виробів з різних видів насіння та

сипучих матеріалів ( 20 год)

Історія розвитку різних видів декоративно – ужиткового мистецтва та його розвиток на сучасному етапі. Зберігання та розвиток традицій минулого в поєднанні з новими естетичними вимогами. Використання природних матеріалів у виготовленні виробів декоративно – ужиткового мистецтва. Природний матеріал та технологія виготовлення різноманітних виробів з нього.


Реалізація законів декоративної композиції при виготовленні виробів з природних матеріалів та різних видів насіння. Художнє конструювання виробів з різних видів насіння: суть, методи, етапи. Закони і правила композиції в процесі проектування. Поняття про ритм, симетрію й асиметрію, кольорову гармонію. Інструменти, пристрої та матеріали для виготовлення і оздоблення виробів з природних матеріалів. ПТБ при роботі з інструментами та матеріалами. Художня техніка та основні принципи виготовлення аплікації з сипучих матеріалів і зерна. Принципи вибору композиції та матеріалу для виготовлення вибору. Етапи виконання виробів у техніці «аплікація з круп».

Практична робота. Екскурсійний похід до парку, ставка. Підготовка природного матеріалу для виготовлення запланованого виробу. Виготовлення виробів з різних видів насіння та природних матеріалів Підготовка матеріалу та інструменту для виготовлення виробу. Нанесення орнаменту та композиції на запланований виріб для виготовлення. Вибір ескіза картини. Перенесення

ескіза на основу. Добір крупів. Фарбування. Оздоблення готового виробу.Орієнтовний перелік об’єктів праці: виготовлення різних сувенірів, оберегів, оздоблення рамок для фотографій, ваз, виготовлення картин та сувенірів в техніці «аплікації з крупів» за власним задумом.

3.2 Виготовлення виробів з використанням соломки ( 10 год )

Аплікація з соломки – один із видів декоративно – ужиткового мистецтва. Художня аплікація з соломки. Створення сюжетних аплікацій із соломки. Декорування предметів ужитку соломкою. Знайомство з технікою виконання аплікації із соломки. Приготування соломки. Декоративні властивості. Інструменти та пристрої для роботи. Техніка безпеки при роботі.Практична робота. Заготовка, вибілювання, фарбування соломки. Вибір малюнка. Підготовка ескізу та робочої поверхні. Виготовлення виробів з соломки. Оздоблення готових робіт.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: різноманітні сувеніри, серветниці ,декорування ваз, тарелів.

3.3 Виготовлення виробів з природних матеріалів ( 14 год )

Лісова скульптура. Виготовлення виробів з природних деревних знахідок. Особливості роботи з природним матеріалом та технологія їх обробки. Використання природного матеріалу та поєднання його з різьбленими речами. Композиція. Основні вимоги до створення композицій з природного матеріалу. ПТБ при виконанні робот.Практична робота. Пошук необхідного матеріалу для створення виробу. Підготовка зібраних матеріалів до створення композиції. Виготовлення виробу. Оздоблення виготовленого виробу.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: підставки для кімнатних квітів та парасольок;вази, підсвічники, браслети.

3.4 Виготовлення виробів технікою «Декупаж» ( 16 год )

Історичні відомості про техніку декупажу - як вид декоративного мистецтва. Ознайомлення з виробами, оздобленими декупажем його техніками та способами використання в побуті. Інструменти та приладдя для оздоблення для оздоблення. Матеріали та допоміжні пристосування для декупажу. Порядок роботи в техніці декупаж. Підготовка матеріалу, поверхонь та виробів для

декупажу. Побудова композицій. Розробка і реалізація дизайнерського задуму.

Організація робочого місця. Правила безпеки праці та санітарно - гігієнічні вимоги.Практична робота. Пошук аналогів виробів та зображень для дизайн проекту. Вибір та підготовка матеріалу та виробу для створення особистої композиції. Оздоблення виробу за власним задумом.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: декупаж на різних поверхнях; кухонні досточки, дерев’яні ложки, лопатки, тарілки, підставка під чашку, декупаж на скляних та керамічних поверхнях.

3.5 Технологія матчворку ( конструювання з сірників ) ( 14 год )

Історичні відомості про виникнення та розвиток технології матчворку. Місце та роль технології конструювання із сірників у сучасному декоративно – ужитковому мистецтві.

Види виробів з сірників: об’ємні вироби із сірників, картини та аплікації із сірників, вироби із природних матеріалів з використанням сірників.

Матеріали для матчворку та їх властивості. Інструменти та пристосування для конструювання із сірників.

Правила безпечної роботи та санітарно – гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Практична робота. Робота з інформаційними джерелами, створення банку ідей. Створення візерунку або моделі виробу за власним задумом. Підготовка матеріалів та інструментів для виготовлення виробу. Виготовлення запланованого виробу.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: архітектурні моделі;будиночки , млини , фортеці, церкви, транспортні засоби, звірі, аплікації та картини.

4. Художня обробка деревини та виробів з неї ( 60 год )

4.1 Виготовлення та оздоблення виробів за допомогою

випилювання лобзиком ( 22 год )

Художнє випилювання – один з видів різьби по дереву для виготовлення виробів та їх оздоблення. Інструменти та пристосування для випилювання. Основні прийоми та способи випилювання та з’єднання деталей. Інструменти та пристосування для випилювання. Конструкційний матеріал для виготовлення випилювальних виробів та вимоги до них. Підготовка матеріалів для випилювання. Технологія випилювання. Правила випилювання. Принципи, художні засоби композицій випилювальних виробів. Види малюнків для випилювання. Технологія оздоблення та її вплив на якість виробу. Правила організації робочого місця. Правила безпечної роботи та санітарно гігієнічні вимоги.Практична робота. Вибір об’єкту виготовлення. Підготовка інструменту, пристосувань та матеріалу до роботи. Виготовлення та оздоблення запланованого виробу.

Орієнтовний перелік об’єктів праці:підставки , рамки, сувеніри, фруктовниці, цукерниці, рамки, панно, полички, вази, шкатулки, узори для накладного декорування.

4.2 Виготовлення та оздоблення виробів за допомого

ю випалювання ( пірографія ) ( 18 год)

Історичні відомості про місце та роль випалювання в оздобленні виробів виготовлених з деревини та фанери. Ознайомлення з виробами, оздобленими випалюванням. Інструменти та приладдя для оздоблення виробів випалюванням. Матеріали для випалювання, вимоги до їх якості, технологічні властивості. Способи випалювання:по контуру, силуетне, з світлотінями, з розфарбовуванням. Технологія випалювання. Підготовка матеріалу для виготовлення виробів випалюванням. Створення ескізного малюнку і перенесення його на поверхню запланованого виробу. Види оздоблення виробів виготовлених випалюванням. Організація робочого місця. Правила безпеки праці та санітарно гігієнічні вимоги.Практична робота. Пошук аналогів виробів та зображень для випалювання. Створення особистого малюнку для випалювання. Вибір та підготовка матеріалу. Виготовлення та оздоблення запланованого виробу.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: рамки для картинок, кухонні дошки, підставки для перекидних календарів,шкатулки, сувеніри та ін.

4.3 Виготовлення та оздоблення виробів за допомогою

трикутно – геометричного різьблення ( 20 год )

Історичні відомості розвитку мистецтва різьблення по дереву. Класифікація та види різьблення. Основні поняття про трикутно – геометричне різьблення. Властивості деревини. Технологія сушіння деревини. Вимоги до матеріалу для різьблення. Декоративні і технологічні особливості тригранно – виїмчастого різьблення. Орнаментальні традиційні композиції різьблення.

Підготовка поверхні та прийоми різьблення. Інструменти та пристосування для різьблення. Розробка ескізних малюнків та виготовлення виробів. Опорядження та контроль якості готового виробу. Організація і обладнання робочого місця. Правила безпечної роботи та санітарно гігієнічні вимоги при виконанні робіт.

Практична робота. Робота з інформаційними джерелами. Систематизація та аналіз інформації. Розробка малюнків, композицій. Підготовка матеріалу і виготовлення виробу з тригранно – виїмчастим різьбленням. Опорядження і контроль якості виробу. Організація робочого місця. Правила безпечної роботи та санітарно гігієнічні вимоги.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: кухонні набори, декоративні дощечки, тарелі, скриньки. рамки для фотографій, точені вироби, вази, підсвічники,письмові набори, полички для рушників і т.п.

5. Підсумкове заняття ( 2 год )

Підведення підсумків роботи за навчальний рік. Визначення кращих вихованців. Виставка кращих рефератів, порт фоліо, творчих проектів та виробів гуртківців за рік.ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Засвоївши програмовий матеріал, учні повинні знати: • засоби художнього конструювання, які виражають закономірності сприйняття художніх виробів ( композиція, ритм, рівновага, симетрія й асиметрія, пропорції, контрасти і нюанси );

 • основні вимоги по створенню композицій;

 • основні види технічної творчості, образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва;

 • про різні види технічної і художньої діяльності, місце і роль їх в житті людини;

 • значення оволодіння техніками технічної творчості та декоративно – ужиткового мистецтва для формування творчої особистості;

 • значення та застосування розроблюваного виробу;

 • особливості роботи з природними матеріалами та технологію їх обробки і виготовлення виробів з них;

 • різні технології та нетрадиційні способи обробки матеріалів;

 • послідовність проектування та виконання робіт в різних пластичних техніках;

 • як виготовляти та оздоблювати вироби з різноманітних матеріалів;

 • як сприяти різноманітності форм і забарвленості предметів;

 • правила організації робочого місця та безпечної праці, санітарно - гігієнічні вимоги;

 • назви, призначення і правила застосування робочого, контрольно – вимірювального інструменту та пристосувань для виготовлення запланованих виробів;

 • властивості, особливості та призначення конструкційних матеріалів

 • прийоми і послідовність виготовлення деталей та виробів, способи їх з’єднання ( цвяхами, шурупами, клепанням, простим швом, нагелями та склеюванням );

 • алгоритм виготовлення запланованого виробу, проекту, основні етапи організації пошукової роботи.

Учні повинні вміти:

 • користуватися вимірювальними і розмічальними інструментами та працювати пензлем з лаками і фарбами;

 • розробляти графічні оздоблювальні орнаменти для виготовлення виробів;

 • читати технічний рисунок, ескіз, креслення, інструкційну карту;

 • складати план роботи з виготовлення запланованого виробу з визначенням термінів виконання і вибором конструкційних матеріалів;

 • організовувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно – гігієнічних вимог при виготовленні виробів;

 • складати технологію виготовлення виробів і виготовляти сувеніри, прикраси з використанням природних матеріалів;

 • виготовляти вироби з використанням різних способів обробки матеріалів;

 • поєднувати різні види матеріалів та працювати з ними для виготовлення запланованого виробу;

 • розміщувати орнаменти відповідно до форми і призначення при виготовлені виробу;

 • дотримуватися культури праці при роботі з різноманітними матеріалами;

 • працювати з різноманітними ручними, механічними та електричними інструментами та пристроями для виконання запланованих робіт;

 • дотримуватися правил безпечної праці при роботі з різними ручними, механічними та електричними інструментами ( в межах програми );

 • виготовляти деталі і вироби з конструкційних матеріалів ( деревини, фанери ,ДСП, ДВП, пластмаси );

 • виконувати свердління отворів у різних матеріалах;

 • визначати кількість операцій і послідовність їх виконання під час виготовлення деталей та виробів;

 • здійснювати оцінку та аналіз виробу і процесу праці за загальними естетичними та функціональними показниками.


ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

( 2 – й рік навчання основний рівень )п\п

Назва розділів і тем

Кількість годин

Разом

Теорія

Практика

1

Вступ

2

2
2

Загальні відомості про декоративне оздоблення виробів

6

2

4

3

Художні техніки декоративно - ужиткового мистецтва

56

14

42

3.1

Проектування орнаментальної композиції для оздоблення виробу

8

4

4

3.2

Декоративна композиція. Аплікація з різних видів насіння.

20

6

14

3.3

Виготовлення виробів з природних матеріалів

18

2

16

3.4

Виготовлення іграшок і сувенірів з різних матеріалів

10

2

8

4

Художня обробка деревини та виробів з неї

40

6

34

4.1

Художня обробка деревини випилюванням лобзиком

14

2

12

4.2

Обробка деревини випалюванням

12

2

10

4.3

Виготовлення та оздоблення виробів геометричним різьбленням

14

2

12

5

Механічна обробка деревини та металу

40

6

34

5.1

Механічна обробка деревини

16

2

14

5.2

Свердління отворів на свердлильному верстаті

6

1

5

5.3

Токарна обробка металів

10

2

8

5.4

Фрезерна обробка металів

6

1

5

6

Підсумкове заняття

2

2
Усього

144

32

112

1. Вступне заняття ( 2 год )

Організаційні питання. Знайомство з групою. Програма роботи гуртка. Завдання і план роботи гуртка. Правила внутрішнього розпорядку та поведінки. Техніки безпеки та санітарно гігієнічні вимоги.2. Загальні відомості про декоративне оздоблення виробів ( 6 год )

Історичні відомості про художню обробку. Історія виникнення й розвитку місцевого народного промислу. Основи композиції та її види. Способи розмітки орнаментальних мотивів у різних варіантах, використання симетрії та контрасту елементів. Правила безпечної праці та санітарно – гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.Практична робота. Замальовка фрагментів композицій. Виконання композицій типу «геометричний ритм», розробка орнаментальної композиції за власним задумом.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: декоративне оздоблення кухонних досточок, таріль, ваз, свічників тощо.

3. Художні техніки декоративно - ужиткового мистецтва ( 56 год )

3.1 Проектування орнаментальної композиції

для оздоблення виробу ( 8 год )
Формування проблеми. Визначення завдань для виготовлення виробу.

Робота з інформаційними джерелами для орнаментальної композиції. Створення банку ідей і пропозицій. Складання композиції для виготовлення виробу. закінчення роботи над орнаментальним проектом композиції вибраного виробу.Практична робота. Пошук необхідної інформації та її систематизація. Складання плану роботи для виготовлення запланованого виробу.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: виготовлення виробів декоративно – ужиткового мистецтва за вибором.

3.2 Декоративна композиція. Аплікація з різних видів насіння ( 20 год )

Аплікація з природних матеріалів та різних видів насіння. Різноманітність видів прикладної діяльності. Поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольорову гармонію. Способи розміщення орнаменту при створенні аплікації .Практична робота. Виконання аплікації з природного матеріалу. Підготовка інструментів та матеріалів. Виготовлення запланованої композиції.

Орієнтовний перелік об’єктів праці; виготовлення оберегів, картин, побутових виробів оздоблених насінням,

3.3 Виготовлення виробів з природних матеріалів ( 18 год )

Виготовлення виробів з підручних матеріалів камінців та ракушок. Правила підготовки зібраних матеріалів для створення композицій. Композиційне вирішення виробу. Основні вимоги до створення композицій з природного матеріалу. ПТБ при виконанні робіт.

Мозаїка по дереву. Аплікація із шпалер під колір дерева. Обладнання, інструменти та пристосування для мозаїчних робіт. Прийоми виконання мозаїки. Оздоблення мозаїчних робіт. ПТБ при виконанні робіт.

Практична робота. Створення сюжетних композицій з підручного матеріалу. Декорування предметів ужитку. Оздоблення виробу. Вибір об’єкту праці. Підготовка мозаїчного малюнка до його виготовлення. Виготовлення деталей виробу. Підготовка інструменту та пристосувань до роботи.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: картини, вази, сувеніри, декоративні вставки та картини, декоративні композиції та панно.

3. 4 Виготовлення іграшок і сувенірів з різних матеріалів ( 10 год )

Історичні дані про іграшку. Національні традиції виготовленні іграшок. Сувеніри-прикраси з бісеру, їхнє призначення та види. Матеріали та інструменти, необхідні для виготовлення сувенірів із бісеру.

Різноманітність технік і технологія виготовлення іграшок та сувенірів з різноманітних матеріалів.

Поняття про матеріали та інструменти для виготовлення іграшок, сувенірів. Технологія виготовлення української народної іграшки.

Інструменти та пристосування для роботи з різними матеріалами, основні

прийоми роботи. Створення ескізів іграшок. Виготовлення іграшок за ескізами. Варіанти з'єднання частин іграшок. Стилізовані форми на площині. Виготовлення колективних сюжетних композицій. Підготовка основи. Викладання сюжету на основі. Організація робочого місця. Правила техніки безпеки. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт

. Практична робота. Виготовлення плоских композицій, іграшок-сувенірів.

Розроблення ескізного малюнка, шаблонів деталей виробу. Технологічна послідовність виготовлення виробу:Орієнтовний перелік об’єктів праці: виготовлення іграшок з пристроями механічного характеру ( впіймай кільце, крокуючий песик, коник качалка, вітрячок тощо ), іграшкові транспортні засоби ( візочок, тачка, човник, моделі автомобілів та ін. ), виготовлення виробів з дерев’яних прищепок ( серветниці, підставки під гарячий посуд, органайзери, бочонки, дракон, жар – птиця, кінь, зірочка тощо ).

4. Художня обробка деревини та виробів з неї ( 40 год )

4.1 Художня обробка деревини випилюванням лобзиком ( 14 год )

Матеріали для виготовлення виробів випилюванням: породи деревини та види деревних матеріалів, декоративні особливості деревини, фанера, ДВП, копіювальний папір, калька, креслення різноманітних виробів. Способи та прийоми випилювання та зєднання виготовлених деталей.

Випилювання лобзиком по зовнішньому та внутрішньому контуру. Обробка шліфуванням, підгонка та склеювання деталей, оздоблення виробів.

Організація робочого місця. Правила безпечної праці та санітарно гігієнічні вимоги.Практична робота. Робота над вибраним об’єктом роботи, підготовка та

перенесення малюнка на основу, випилювання запланованих виробів,контроль якості виготовленого виробу, зєднання деталей виробу та їх оздоблення.Орієнтовний перелік об’єктів праці: дитячі іграшки, панно, канцелярське приладдя, органайзери, світильники, абажури,кухонні набори.

4. 2 Обробка деревини випалюванням ( 12 год)

Поняття про основи декорування виробів з деревини: залежність декору від призначення предметів; зрівноваженість елементів декору і поверхні предметів; принцип симетричної і асиметричної побудови орнаменту; ритм і колір в орнаменті.

Ознайомлення з особливостями роботи технікою випалювання. Прийоми випалювання писаками – штампами, виконання штрихового та тонового малюнка. Матеріали та інструменти для випалювання; підготовка деревини до роботи: шліфування, розмічання орнаменту на поверхні виробу за ескізами, перенесення підготовленого малюнка на робочу площину. Правила техніки безпеки; організація робочого місця.

Практична робота. Підготовка поверхні до випалювання. Художнє оформлення попередньо підготовлених виробі. Випалювання орнаментальної або сюжетної композиції.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: виготовлення сувенірів прикрашених випалюванням, оздоблення виробів домашнього вжитку випалюванням (кухонні досточки, лопатки, ложки, сільнички тощо ), випалювання картинок, поличок, шкатулок та ін..

4.3 Виготовлення та оздоблення виробів

геометричним різьбленням ( 14 год )

Короткі історичні відомості з розвитку геометричного різьблення. Будова деревини. Характеристика порід деревини. Фізичні, механічні і технологічні властивості деревини. Сушіння деревини.

Інструменти для виконання геометричного різьблення. Марки сталі для виготовлення різців, кути загострення різців.

Загальна класифікація різьблення. Декоративні і технологічні особливості геометричного різьблення.

Орнаментальні композиції. Традиційні орнаменти геометричного різьблення. Елементи графічної грамоти. Креслення простих мережок та розеток, наколювання кутів, зрізання гранів. Технологія різьблення з урахуванням напряму волокон деревини. Способи орнаментування площин.

Розробка нескладної композиції для різьблення. Способи підготовки поверхні під геометричне різьблення. Організація і обладнання робочого місця. Правила безпечної роботи та санітарно-гігієнічні вимоги.Практична робота. Виконання креслень простих мережок та розеток. Виготовлення простого предмету з елементом геометричного декору.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: оздоблення виробів домашнього вжитку геометричним різьбленням ( лопатки, дерев’яні ложки, кухонні досточки та ін.. ), вирізування мережок та розеток.

Механічна обробка деревини та металу 40 год.

Механічна обробка деревини 18 год.

Місце та роль токарства у декоративно – ужитковому мистецтві. Властивості деревини та вимоги до заготовок. Токарний верстат, пристосування та інструменти для обробки деревини. Технологія токарної обробки ( вибір та закріплення заготовки, розмічання, чорнове та чистове точіння, шліфування, відрізання, оздоблення ). Технологічна послідовність виготовлення виробу. Організація робочого місця, правила техніки безпеки та санітарно гігієнічні вимоги.Практична робота. Визначення завдання для виготовлення виробу. Розроблення ескізу запланованого виробу. Підготовка верстата, інструментів та заготовки до роботи. Виготовлення запланованого виробу. Контроль якості та оздоблення виготовленого виробу.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: скалка для тіста, товкачка, свічники, декоративні вази, кубки, тарелі, шахові фігури, настільні лампи, кухонний набір для спецій, тощо.

Свердління отворів на свердлильному верстаті 6 год.

Призначення та будова свердлильного верстата. Інструменти і пристосування для свердління. Технологія робіт на свердлильному верстаті. Організація робочого місця. ПТБ при роботі.Практична робота. Розмітка заготовок для свердління отворів. Кріплення інструменту та заготовок Вибір режимів різання. Свердління отворів.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: свердління отворів в запланованих виробах, виготовлення шайб різного діаметра.

Токарна обробка металів 10 год.

Будова токарно – гвинторізного верстата ТВ – 6. Основні відомості про токарну обробку. Підготовка до роботи та способи кріплення інструменту і заготовок. Інструменти та технологічні пристосування для токарних робіт. Види виконуваних робітна верстаті ( підрізання, відрізання, обробка торців, виточування канавок, свердління, обробка зовнішніх та внутрішніх поверхонь, тощо ).

Керування токарним верстатом і його налагоджування. Виконання токарних операцій і виготовлення виробів ( обробка циліндричних та конічних поверхонь та отворів, нарізування різьб, оздоблення поверхонь ). Контроль якості виробу. Організація робочого місця токаря. Правила безпечної праці та санітарно – гігієнічні вимоги.

Практична робота. Налаштовування верстата і підготовка інструменту до роботи. Вибір завдання для виконання роботи. Розробка технологічної послідовності виготовлення виробу. Вибір необхідних матеріалів та інструментів. Вибір режимів різання. Виготовлення виробу та контроль якості.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: кріпильні деталі ( гвинти, болти, шпильки, гайки ), ручки та маховики для верстатів, втулки, диски, шайби та ін.

Фрезерна обробка металів 6 год.

Ознайомлення з будовою горизонтально – фрезерного верстата для обробки матеріалів НГФ – 110 Ш4. Основні відомості про фрезерну обробку. Рухи для здійснення процесу різання. Інструменти і пристосування, що використовуються для фрезерування. Попереднє та остаточне фрезерування. Фрезерні операції та роботи. Контрольно – вимірювальні інструменти і методи вимірювання та контролю. Режими різання та відрізання. Технологічні процеси фрезерної обробки матеріалів. Зміст технологічного процесу та його основні елементи. Поняття про види заготовок деталей. Послідовність фрезерної обробки площин, канавок, пазів,багатогранників. Вибір способу і послідовності обробки окремих поверхонь. Виконання фрезерних операцій і виготовлення виробів. Контроль якості виробу. Організація робочого місця фрезерувальника. Правила безпечної праці та санітарно – гігієнічні вимоги.Практична робота. Налаштування верстата та підготовка інструменту до роботи. Визначення завдання для виготовлення виробу. Розробка технологічного процесу виготовлення виробу. Вибір інструменту та матеріалів. Вибір режимів різання. Виготовлення виробу та контроль якості.

Орієнтовний перелік об’єктів праці: фрезерування кронштейнів, важелів, тяг, штанг, виготовлення виробів за власним задумом.

ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Засвоївши програмовий матеріал, учні повинні знати: • загальні основи малюнка та композиції в декоративно ужитковому мистецтві;

 • види матеріалів для художньої обробки та їх властивості;

 • прийоми композиційного рішення в декоративній і тематичній композиції;

 • основи графічної грамоти, композиції та кольорознавства;

 • правила безпечного користування інструментами;

 • правила організації робочого місця;

 • виготовлення та оздоблення виробів з різноманітних матеріалів;

 • правила організації робочого місця та безпечної праці, санітарно - гігієнічні вимоги;

 • назви, призначення і правила застосування робочого, контрольно – вимірювального інструменту та пристосувань для виготовлення запланованих виробів;

 • властивості, особливості та призначення конструкційних матеріалів ( чорних та кольорових металів, тонколистового металу,деревини, ДСП, ДВП, фанери та пластмас );

 • прийоми і послідовність виготовлення деталей та виробів, способи їх з’єднання ( цвяхами, шурупами, клепанням, простим швом, нагелями та склеюванням );

 • будову та призначення свердлильного та фрезерного верстатів;

 • будову та призначення токарних верстатів для обробки деревини та металу;

 • правила техніки безпеки при роботі на верстатах ( у межах програми );

 • слюсарні та столярні операції згідно даної програми;

 • що таке технічний рисунок, ескіз, креслення;

 • алгоритм виготовлення запланованого виробу, проекту, основні етапи організації пошукової роботи.

Учні повинні вміти:

 • розробляти ескізний малюнок і необхідну документацію для виготовлення виробу з використанням будь – якого методу проектування;

 • організовувати робоче місце, дотримуватись правил техніки безпеки та санітарно – гігієнічних вимог при виготовленні виробів;

 • складати технологічну документацію на виготовлення виробів і сувеніри, з використанням природних матеріалів;

 • розміщувати орнаменти відповідно до форми і призначення при виготовлені виробу;

 • виконувати об’ємні композиції, конструювати й виготовляти сувеніри з різноманітних матеріалів та оздоблювати їх;

 • виконувати свердління отворів у різних матеріалах;

 • виготовляти різноманітні деталі і вироби на токарних верстатах з обробки деревини та металу;

 • виконувати фрезерування різних площин на фрезерному верстаті;

 • виконувати основні слюсарно – складальні операції під час виготовлення різних виробів ( у межах програми );

 • визначати кількість операцій і послідовність їх виконання під час виготовлення деталей та виробів;

 • виконувати технологічні операції по обробці і з’єднанню деталей ( паяння, клепання, склеювання, нарізання та ін.. );

 • здійснювати оцінку та аналіз виробу і процесу праці за загальними

естетичними та функціональними показниками.

 • добирати матеріали за їхніми властивостями, а також інструменти та пристосування залежно від обробки матеріалів і конструкції виробу;

 • втілювати в практичній роботі такі засоби організації композиції: вибір формату, елементів композиції, засоби визначення композиційного центру (розміром, кольором, тоном, фактурою, тощо).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

ГУРТКА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

К-ть, шт.

Матеріали

К-ть

Електровипалювач

Ножиці господарські

Лобзик

Дриль


Напилки

Набір свердел

Набір надфілів

Ніж


Плоскогубці

Пилочки для лобзика

Лінійка

Циркуль


Пензлики

5

15

151

10

33

5

450

15

815

Фанера ( 1-10 мм)

Пиломатеріали (сосна, осика, береза)

Фарби гуашеві Клей ПВА Папір ксероксний

Папір наждачний

Токарний верстат

ТВ – 6


Токарний верстат СТД – 120 М

Фрезерний верстат НГФ – 110 Ш10 м2
1 м3

5 наборів2 літра

1 пачка


5 наборів
2 шт
2 шт
2 шт


ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонович Є.А.,Станкевич М.Є. «Декоративно-прикладне мистецтво»:Львів,1992

 2. Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках. — М.: Народное творчество; Искана, 2002.

 3. Георгиев А. Чудесные поделки из спичек. –М.: Клуб семейного досуга, 2009.

 4. Кабаченко С. Поделки из спичек. – Ленинградское издательство, 2009.

 5. Костина Л.А. Выпиливание лобзиком. Вьпуск 1,2. - М.: Издательство "Народное творчество", 2004. - 40 с.

 6. Левадный В.С. Обработка дерева на станках — М.: ООО «Аделант», 2005.

 7. Матвеева Т.М. Мозаика и резьба по дереву. — М., 1986.

 8. Мусієнко В.Д. та ін. Прилучення учнів до національної культури в процесі трудового навчання (навчально-методичний посібник), 5-11 класи. - К.: ДОД НПУ ім. МЛ. Драгоманова, 1998.

 9. Норма Грегори. Выжигание по дереву. Практическое руководство. – М.: “Ниола-Пресс”, 2007. – 116 с.: ил.

 10. Свій стиль. URL=http://homestyle.su/

 11. Тимків Б.М. Виготовлення художніх виробів з дерева / — Л., 1995

 12. Тура Л.П. та ін. Прикрась свій дім. — К.: Техніка, 1990.

 13. Феленко Ф. М. Поделки из природного материала. — М.: Просвещение, 1987.

 14. Чугай Р.В. Народне декоративне мистецтво. — К., 1979.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка