Міністерство освіти і науки України
Скачати 298.54 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір298.54 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

“_____” __________2014 р.

П Р О Г Р А М А

фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
зі спеціальності

7.09010301, Лісове господарство
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

при прийомі на навчання у 2014 році


Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол №__ від „__”______2014 р.

Івано-Франківськ — 2014ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою вступного випробування з Технології лісогосподарського виробництва є перевірка знань і відбір абітурієнтів для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста за спеціальністю 7.09010301 лісове господарство при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра до ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2014році.

Програма містить основні питання з Технології лісогосподарського виробництва та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Лісознавство

(назва дисципліни)
  1. Сучасне уявлення про лісознавство як науку.

  2. Визначення лісу та його характерні риси.

  3. Диференціація дерев у лісі. Класифікація Крафта, її місце в історії лісівництва.

  4. Розкрийте суть понять “лісовий біогеоценоз” і “екосистема”.

  5. Компоненти лісостану і їх характеристика.

  6. Лісівничо-таксаційні показники деревостану.

  7. Морфологія лісового масиву.

  8. Класифікація екологічних факторів за П.С. Погребняком.

  9. Біологічні та екологічні властивості деревних порід.

  10. Значення якісного складу світла, інтенсивності і тривалості освітлення для деревних рослин.

  11. Відношення деревних рослин до світла. Шкала тіньовитривалості деревних порід П.С. Погребняка.

  12. Вплив світла на формування дерев, ріст і продуктивність деревостанів.

  13. Тепловий баланс лісорослинного району і його складові. Показники теплового режиму території.

  14. Відношення деревних порід до тепла і континентальності клімату. Шкали теплолюбності Г.Ф. Морозова і П.С. Погребняка.

  15. Вплив температурних відхилень на деревні породи.

  16. Значення газового складу атмосфери (СО2, кисню, азоту) в житті лісу.

  17. Атмосферні домішки і механізм їх шкідливого впливу на лісові насадження.

  18. Фізична і фізіологічна дія вітру на ліс.

  19. Рекреаційно-оздоровче значення лісів.

  20. Роль вертикальних і горизонтальних опадів у житті лісу.

  21. Відношення деревних рослин до вологи. Шкала вибагливості деревних порід до вологи П.С. Погребняка.

  22. Схема водного балансу в лісі за Г.М. Висоцьким. Ґрунтозахисна і водорегулююча роль лісу.

  23. Лісорослинні властивості грунтів в залежності від механічного складу, фізичних властивостей і потужності ґрунтового профілю.

  24. Роль макроелементів у забезпеченні життєдіяльності рослин.

  25. Відношення деревних рослин до грунту. Шкала вибагливості деревних порід до трофності грунту та вмісту окремих елементів П.С. Погребняка.

  26. Типи лісової підстилки та умови їх формування.

  27. Роль фауни у функціонуванні лісових біогеоценозів.

  28. Особливості плодоношення деревних порід.

  29. Умови проростання насіння, ріст і розвиток природного поновлення під пологом деревостанів і на зрубах.

  30. Вегетативне поновлення лісу.

  31. Лісівнича оцінка насіннєвого і вегетативного поновлення.

  32. Методи обліку та оцінки успішності природного поновлення.

  33. Умови формування та лісівнича оцінка чистих і мішаних деревостанів.

  34. Умови формування простих і складних деревостанів. Біологічне, екологічне і лісогосподарське значення ярусності.

  35. Типи та особливості формування вікової структури деревостанів.

  36. Внесок Г.Ф. Морозова у вчення про лісозміни.

  37. Фактори, що визначають зміну порід. Класифікація похідних деревостанів за ступенем стійкості.

  38. Лісівничо-біологічна оцінка зміни дуба м’яколистяними породами і грабом.

  39. Лісівничо-біологічна оцінка зміни ялини березою і осикою.

  40. Зміст і завдання лісової типології, її значення для лісогосподарської практики.

  41. Вчення Г.Ф. Морозова про типи насаджень.

  42. Класифікація типів лісу Є.В. Алексєєва.

  43. Класифікаційні одиниці лісівничо-екологічної типології і принципи їх найменування.

  44. Ознаки для визначення типологічних одиниць. Типи лісу і рослинність, клімат та бонітети.

  45. Рослини-індикатори лісорослинних умов.

  46. Типологія гірських лісів. Основні лісотипологічні закономірності в Українських Карпатах.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова література

 1. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навчальний посібник / З.Ю. Герушинський. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

 2. Горшенин Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

 3. Мелехов И.С. Лесоведение / И.С. Мелехов. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 408 с.

 4. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія: Навч. посібник. Частина 2. / Б.Ф. Остапенко, В.П. Ткач. – Харків: Харківський держ. аграрний ун-т. – 2002. – 204 с.

 5. Свириденко B.Є. Лісівництво / B.Є. Свириденко, А.Й. Швиденко. – К.: Сільгоспосвіта, 1995. – 364 с.

 6. Свириденко B.Є. Лісівництво: Підручник / B.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, Л.С. Киричок. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

 7. Свириденко В.Є. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник / В.Є. Свириденко, Л.С. Киричок, О.Г. Бабіч. – К.: Арістей, 2008. – 416 с.

 8. Погребняк П.С. Общее лесоводство / П.С. Погребняк. – М.: Колос, 1968. – 440 с.

 9. Погребняк П.С. Основы лесной типологии / П.С. Погребняк. – К.: Изд-во АН СССР, 1955. – 456 с.

 10. Швиденко А.Й. Лісознавство: Підручник / А.Й. Швиденко, Б.Ф. Остапенко. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 352 с.

Допоміжна література

 1. Белов С.В. Лесоводство: Учеб. пособие для вузов / С.В. Белов. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 352 с.

 2. Воробьев Д.В. Методика лесотипологических исследований. Изд. 2-е испр. и доп / Д.В. Воробьев. – К.: Урожай, 1967. – 388 с.

 3. Воробьев Д.В. Типы лесов Европейской части СССР / Д.В. Воробьев. – К.: изд-во АН УССР, 1953. – 452 с.

 4. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів: Наук. тов. ім. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 496 с.

 5. Голубець М.А. Ретроспектива і перспектива лісової типології / М.А. Голубець. – Львів: Поллі, 2002. – 79 с.

 6. Голубець М.А. Рослинність // Природа Українських Карпат / М.А. Голубець, К.А. Малиновський. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – С. 125-155.

 7. Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – К.: Наукова думка, 1971. – 145 с.

 8. Калуцький І.Ф. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат / І.Ф. Калуцький, В.С. Олійник. – Львів: Камула, 2007. – 240 с.

 9. Лавриненко Д.Д. Взаимодействие древесных пород в различных типах леса / Д.Д. Лавриненко. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 248 с.

 10. Лісовий кодекс України / Закон України № 3404-IV “Про внесення змін до Лісового кодексу України”; [Затв. Постановою ВР України 08.02.2006]. – К., 2006. – 15 с.

 11. Мазепа В.Г. Регіональне лісівництво: Конспект лекцій / В.Г. Мазепа. Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 90 с.

 12. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них / П.И. Молотков. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 224 с.

 13. Молотков П.И. Естественное возобновление лесов / П.И. Молотков, Н.И. Мамонов и др. – Ужгород: Карпати, 1971. – 123 с.

 14. Молчанов А.А. Лес и климат / А.А. Молчанов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 280 с.

 15. Молчанов А.А. Лес и окружающая середа / А.А. Молчанов. – М.: Наука, 1968. – 248 с.

 16. Морозов Г.Ф. Учение о лесе / Г.Ф. Морозов. – М., Л.: Гослесбумиздат, 1949. – 425 с.

 17. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 559 с.

 18. Олійник В.С. Гідрологічна роль лісів Українських Карпат: Монографія / В.С. Олійник. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – 232 с.

 19. Олійник В.С. Лісознавство: курс лекцій / В.С. Олійник, Р.М. Вітер. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 264 с.

 20. Основы лесной биогеоценологии / Под ред. В.Н. Сукачова и Н.В. Дылиса. – М.: Наука, 1964. – 575 с.

 21. Остапенко Б.Ф. Лесоэкологическая типология, её приципы и задачи / Б.Ф. Остапенко, П.С. Пастернак. – М.: Наука, 1985. – 210 с.

 22. Пастернак П.С. Лісові ґрунти Українських Карпат / П.С. Пастернак. – Ужгород: Карпати, 1967. – 171 с.

 23. Чубатий О.В. Гірські ліси – регулятори водного режиму / О.В. Чубатий. – Ужгород: Карпати, 1984. – 104 с.

 24. Шпарик Ю.С. Структура букового пралісу Українських Карпат / Ю.С. Шпарик, Б. Коммармот, Ю.Ю. Беркела. – Снятин: Прут принт, 2010. – 143 с.ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Лісівництво

(назва дисципліни)
 1. Зміст і народногосподарські завдання лісівництва.

 2. Класифікація рубок лісу за їх призначенням.

 3. Розподіл лісів України на категорії.

 4. Принципи лісогосподарського районування України.

 5. Класифікація систем і способів рубок головного користування.

 6. Призначення рубок головного користування. Лісівничі та лісоексплуатаційні вимоги до способів рубок.

 7. Підшукові, підневільно-вибіркові і промислово-вибіркові рубки.

 8. Добровільно-вибіркові рубки і рубки системи Дауервальд.

 9. Лісівнича оцінка вибіркових рубок і перспективи їх застосування в лісах України.

 10. Екологічні зміни у лісових екосистемах у результаті суцільних рубок.

Особливості природного поновлення у зв'язку з рубками.

 1. Організаційно-технічні показники суцільнолісосічних рубок.

 2. Лісівнича оцінка суцільнолісосічних рубок.

 3. Концентровані і умовно-суцільні рубки.

 4. Класична схема поступових рубок Г.Л. Гартіга.

 5. Практика застосування спрощених рівномірно-поступових рубок у

соснових насадженнях Полісся та в букових лісах Карпат.

 1. Рубки Д.М. Кравчинського.

 2. Групово-вибіркові та улоговинні рубки.

 3. Групово-поступові рубки в соснових лісостанах Бузулукського бору.

 4. Лісівнича оцінка рівномірно- та нерівномірно-поступових рубок.

 5. Комбіновані рубки (каймові рубки Вагнера, клиновидні рубки Ебергарда

і Філіппа, вузькосмужні рубки Каутца).

 1. Рубки головного користування у рівнинних лісах, що віднесені до категорій з особливим режимом лісокористування.

 2. Рубки головного користування у рівнинних експлуатаційних лісах.

 3. Рубки головного користування у гірських лісах, що віднесені до категорій з особливим режимом лісокористування.

 4. Рубки головного користування у гірських експлуатаційних лісах.

 5. Основні положення технології головних рубок. Сучасні і традиційні системи машин і механізмів.

 6. Костромська та удмуртська технології головних рубок.

 7. Особливості лісозаготівель у гірських умовах. Класифікація гірських лісів за стрімкістю схилу, експозицією та стійкістю грунту.

 8. Технології головних рубок у гірських лісах на базі традиційних систем

машин і механізмів.

 1. Механізовані улоговинні рубки кафедри лісівництва Львівського ЛТІ.

 2. Вплив лісозаготівельної техніки на лісове середовище і підріст.

 3. Заходи сприяння природному поновленню.

 4. Лісівниче значення очистки місць рубок.

 5. Способи і технології очистки місць рубок.

 6. Економічні, біологічні та технологічні передумови рубок догляду за лісом.

 7. Види і завдання рубок догляду.

 8. Методи рубок догляду.

 9. Сучасна класифікація стану і розвитку дерев як основа для проведення рубок догляду.

 10. Організаційно-технічні показники рубок догляду.

 11. Черговість рубок догляду.

 12. Селективний та коридорний прийоми рубок догляду.

 13. Лінійний та лінійно-селективний способи рубок догляду.

 14. Вузько-, середньо- та широкопасічна технології рубок догляду.

 15. Технології рубок догляду у гірських лісах.

 16. Способи і технології хімічного догляду за лісом.

 17. Організація і документування робіт по рубках догляду.

 18. Рубки догляду у ялинових лісах у рівнинних та гірських умовах.

 19. Особливості проведення рубок догляду у дубових насадженнях.

 20. Рубки догляду у букових лісостанах.

 21. Особливості застосування рубок догляду у соснових лісах.

 22. Вибіркові і суцільні санітарні рубки.

 23. Функціональне призначення приміських лісів, їх вплив на повітряний басейн міст.

 24. Рекреаційна дигресія лісів. Заходи щодо підвищення рекреаційної стійкості лісів зелених зон.

 25. Класифікація лісових насаджень за цінністю для відпочинку.

 26. Способи ландшафтних рубок.

 27. Формування лісопаркових ландшафтів у насадженнях різного породного складу.

 28. Продуктивність лісу та її види.

 29. Система заходів щодо підвищення продуктивності лісів, запропонована М.М. Горшеніним.

 30. Заходи, що впливають на продуктивність і якість деревостанів.

 31. Ефективність рубок догляду у підвищенні продуктивності і якості деревостанів.

 32. Заходи з підвищенні продуктивності і якості лісів, які впливають на лісорослинні умови.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова література

 1. Свириденко B.Є. Лісівництво: Підручник / B.Є. Свириденко, О.Г. Бабіч, Л.С. Киричок. – К.: Арістей, 2004. – 544 с.

 2. Свириденко B.Є. Лісівництво / B.Є. Свириденко, А.Й. Швиденко. – К.: Сільгоспосвіта, 1995. – 364 с.

 3. Швиденко А.Й. Лісівництво / А.Й. Швиденко. – Чернівці: Рута, 2004. – 304 с.

 4. Горшенин Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. – Львов: Вища школа, 1977. – 302 с.

 5. Погребняк П.С. Общее лесоводство / П.С. Погребняк. – М.: Колос, 1968. – 440 с.

 6. Мелехов И.С. Лесоводство / И.С. Мелехов. – М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с.

 7. Свириденко В.Є. Практикум з лісівництва. Навчальний посібник / В.Є. Свириденко, Л.С. Киричок, О.Г. Бабіч. – К.: Арістей, 2008. – 416 с.

Допоміжна література

 1. Ткаченко М.Е. Общее лесоводство / М.Е. Ткаченко. – М., Л.: Гослесбумиздат, 1952. – 600 с.

 2. Белов С.В. Лесоводство: Учеб. пособие для вузов / С.В. Белов. – М.: Лесн. пром-сть, 1983. – 352 с.

 3. Лісовий кодекс України / Закон України № 3404-IV “Про внесення змін до Лісового кодексу України”; [Затв. Постановою ВР України 08.02.2006]. – К., 2006. – 15 с.

 4. Генсірук С.А. Ліси України / С.А. Генсірук. – Львів: Наук. тов. ім. Шевченка, УкрДЛТУ, 2002. – 496 с.

 5. Генсирук С.А. Комплексное лесное хозяйство в горных условиях / С.А. Генсирук. – М.: Лесн. пром-сть, 1971. – 248 с.

 6. Фурдичко О. Карпатські ліси: проблеми екологічної безпеки і сталого розвитку гірського регіону / О. Фурдичко. – Львів: Бібльос, 2002. –192 с.

 7. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них / П.И. Молотков. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 224 с.

 8. Мазепа В.Г. Регіональне лісівництво: Конспект лекцій / В.Г. Мазепа. Львів: РВВ УкрДЛТУ, 2005. – 90 с.

 9. Порадник карпатського лісівника / [Чернявський М.В., Парпан В.І., Бродович Р.І. та ін.]; під ред. М.В. Чернявського. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2008. – 368 с.

 10. Чернявський М. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах / Чернявський М.,Schwitter R., Ковалишин Р. та ін. – Львів: Піраміда, 2006. – 88 с.

 11. Чернявський М. Настанови з наближеного до природи лісівництва в Рахівському ДЛГ / Чернявський М., Schwitter R., Коржов В. та ін. – Ужгород, 2004. – 22 с.

 12. Чернявський М.В. Настанови з проведення робіт по переформуванню одновікових однопородних деревостанів / Чернявський М.В., Коржов В.Л., Угрин А,І, та ін. – Ужгород, 2004. – 26 с.

 13. Побединский А.В. Рубки главного пользования / А.В. Побединский. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 192 с.

 14. Справочник лесовода / Под ред. П.С. Пастернака. – К.: Урожай, 1990. – 296 с.

 15. Георгиевский Н.П. Рубки ухода за лесом / Н.П. Георгиевский. – М., Л.: Гослесбумиздат, 1957. – 142 с.

 16. Сеннов С.Н. Рубки ухода за лесом / С.Н. Сеннов. – М.: Лесн. пром-сть, 1977. – 160 с.

 17. Бондаренко В.Д. Ведение хозяйства в рекреационных лесах / В.Д. Бондаренко, В.А. Кучерявий, Ю.В. Шудря. – Львов: ЛЛТИ, 1986. – 39 с.

 18. Семёнова В.Г. Влияние рубок главного пользования на почвы и круговорот веществ в лесу / В.Г. Семёнова. – М.: Лесн. пром-сть, 1975. – 184 с.

 19. Смольянинов И.И. Биологический круговорот веществ и повышение продуктивности лесов / И.И. Смольянинов. – М.: Лесн. пром-сть, 1969.–192 с.

 20. Концепція реформування та розвитку лісового господарства. Затв. розпор. Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 р., № 208-р.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил відтворення лісів” від 01.03.2007 р., № 303

 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок” від 16.05.2007, № 733.

 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил рубок головного користування в лісах України” від 27.07.1995, № 559.

 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат” від 22.10.2008, № 929.

 25. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів” від 12.05.2007, № 724.

 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Санітарних правил в лісах України” від 27.07.1995, № 555.

 27. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 559 с.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Лісова фітопатологія

(назва дисципліни)
 1. Об’єкт лісової фітопатології.

 2. Історія розвитку лісової фітопатології.

 3. Визначення поняття «хвороба деревної рослини».

 4. «Типи» і «симптоми» хвороб деревних рослин.

 5. Класифікація хвороб деревних рослин.

 6. Гриби – основні збудники хвороб рослин.

 7. Будова вегетативного тіла грибів.

 8. Безстатеве розмноження грибів.

 9. Статеве розмноження грибів.

 10. Хвороби, які викликані несприятливими грунтовими умовами.

 11. Хвороби,викликані дією несприятливих метеорологічних факторів.

 12. Хвороби,викликані шкідливими домішками в повітрі і грунті.

 13. Механічні пошкодження деревних порід.

 14. Особливості живлення гетеротрофних організмів.

 15. Розвиток інфекційного процесу в рослині.

 16. Розвиток хвороби в лісовому насадженні.

 17. Імунітет рослин до інфекційних хвороб.

 18. Характеристика методів боротьби з збудниками хвороб.

 19. Хімічні і біологічні засоби захисту рослин і деревини.

 20. Хвороби плодів і насіння.

 21. Захист плодів і насіння від хвороб.

 22. Хвороби сходів і розсади.

 23. Система захисних заходів від хвороб в розсадниках.

 24. Хвороби хвої.

 25. Хвороби листків.

 26. Система заходів по захисту хвої та листків від хвороб.

 27. Некрозні хвороби листяних порід.

 28. Некрозні хвороби хвойних порід.

 29. Судинні хвороби листяних порід.

 30. Ракові хвороби хвойних порід.

 31. Ракові хвороби листяних порід.

 32. Відьмині мітли.

 33. Захист дерев від ракових хвороб.

 34. Класифікація гнилей.

 35. Кореневі гнилі деревних порід та їх збудники.

 36. Стовбурові гнилі деревних порід і їх збудники.

 37. Системи лісогосподарських заходів, спрямованих на попередження

розвитку хвороб лісу.

38. Прогнозування хвороб лісу.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Алексеев И.А. Лесохозяйственные меры борьбы с корневой губкой.- М.: Лесн. пром.-сть.1969. - 75.

2. Билай В.И. Основы общей микологии.- К.:Вища шк. Голвное изд-во. 1980. -369 с.

3. Билай В.И. Фузарии.-К.: «Наукова думка», 1977. - 443 с.

4. Билай В.И., Гвоздик И.Г., Краев В.Г., Єлланская, Зирка Т.И., Марас В.А. Микроорганизмы – возбудители болезней растений. – К.: Наукова думка. 1988. -552 с.

5. Ванин С.И. Лесная фітопатологія. – М.; Л.: Гослесбудиздат.1955. – 416 с.

6. Воронцов А.И.Биологическая защита леса. - М.: Лесн.пром., 1981. – 262 с.

7. Воронцов А.И. Патология леса. - М.: Лесн. пром.- сть.1978. – 272 с.

8. Мозолевская Е.Г. и др.. Практикум по лесной энтомологии. - М.: Высшая школа, 1991. – 256 с.

9. Соколов Д. В., Щедрова В.И. Лесная фітопатологія, ч.1.1972. – 68 с.

10. Соколова Э.С., Семенкова Н.Г. Лесная фітопатологія.- М.: Лесн.пром-сть, 1981. – 312 с.

11. Федоров Н.И. Лесная фитопатология. Минск: Изд-во «Вышейшая школа», 1992. – 318 с.

12. Федоров Н.И., Рактунович Е.С., Ивашко С.Д. Лабораторные занятия по лесной фитопатологии.-Минск.: Вышейш.шк., 1980. – 238 с.

13. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанова К.М., Летова М.Ф. Определитель болезней растений.- Л., 1966. – 592 с.

14. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. – К.:КВІЦ. 2008. – 464 с.

15. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія. Практикум. - К.:1999. – 200 с.

16. Шевченко С.В. Лесная фітопатологія.- Львов: Высш. Шк. Изд-во при Львовск. ун-те. 1978. – 320 с.

17. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. Лесная фітопатологія.- К.: Высш.шк.глав.изд-во, 1986. – 384 с.Допоміжна

 1. Брежнев И.Е. Определитель грибов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород. - М.: Сельхозиздат.1962. – 414 с.

 2. Бублик Л.І. та ін. Довідник із Захисту рослин.- К.: Вид-во «Урожай».1999. – 744 с.

 3. Вакин А.Т. Хранение круглого леса.-М.: Лесн.пром-ть.1964. – 428 с.

 4. Вакин А.Т., Полубояринов О.И., Соловьев В.А. Альбом пороков древесины. – М.: Лесн. пром-сть. 1969. – 160 с.

 5. Воронцов А.И. Технология защиты леса. – М.: Экология. 1991. – 304 с.

 6. Гойман Э. Инфекционные болезни растений/ пер. с нем. И.Г.Семенковой. - М.: Изда-во иностр.лит., 1954. – 608 с.

 7. Горленко С.В. Определитель болезней цветочно-декоративных растений.- Минск. Высшэйш.шк., 1969. – 158 с.

 8. Журавлев И.И. Диагностика болезней леса.- М.: Сельхозиздат,1962.–192 с.

 9. Журавлев И.И., Селиванова Т.Н., Черемисинов Н.А. Определитель грибних болезней деревьев и кустарников. - М.: Лесн.пром-сть, 1979. – 248 с.

 10. Зерова М.Я. Атлас грибов Украины. - К.: «Наукова думка».1974. – 252 с.

 11. Зирка Т.И. Атлас вирусных и микоплазменных болезней декоративних растений. – К.: «Наукова думка».1984. – 152 с.

 12. Калниньш А.Я. Консервирование древесины. – М.: Гослесбудиздат. -1962. – 146 с.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Лісова ентомологія

(назва дисципліни)
 1. Предмет лісової ентомології.

 2. Особливості зовнішньої будови тіла комахи.

 3. Типи голів комах.

 4. Типи вусиків комах. Навести приклади.

 5. Будова ноги комахи. Типи ніг.

 6. Особливості внутрішньої будови тіла комах.

 7. Покриви комахи. Скульптурні придатки шкіри.

 8. Будова травної системи комах.

 9. Будова кровоносної системи комах.

 10. Будова нервової системи комах.

 11. Способи розмноження комах.

 12. Типи яєць та яйцекладок.

 13. Ембріональний розвиток комах.

 14. Метаморфоз у комах, його основні типии. Навести приклади.

 15. Постембріональний розвиток комах, його тривалість.

 16. Діапауза та генерація у комах.

 17. Особливості будови тіла личинок комах з неповним перетворенням.

 18. Внутрішньовидові форми комах.

 19. Основні характеристики нижчих та вищих комах.

 20. Основні ряди комах, що відносяться до відділу з нгеповним перетворенням.

 21. Основні ряди комах, що відносяться до відділу з повним перетворенням.

 22. Сума ефективних температур, необхідних для розвитку виду, її розрахунок.

 23. Біогідротермічний показник (БГТП) та його застосування у виробництві.

 24. Головні категорії стійкості насаджень.

 25. Типи пошкоджень лісових порід.

 26. Методи боротьби з шкідливими комахами.

 27. Суть лісогосподарського та біологічного методів боротьби з комахами.

 28. Хвоєгризучі шкідники. Їх морфологічні та біологічні особливості.

 29. Листогризучі шкідники. Їх морфологічні та біологічні особливості.

 30. Спеціальні захисні заходи протии хвоє- та листогризучих шкідників. Приклади.

 31. Група стовбурових шкідників. Які дерева (щодо їх життєздатності) вони заселяють і чому?

 32. Короїди, лубоїди, заболонники – відмінні ознаки.

 33. Система заходів боротьби з стовбуровими шкідниками лісу.

 34. Шкідники підземних частин рослин. Їх морфологічні та біологічні особливості.

 35. Обстеження грунту в розсадниках та на ділянках майбутніх лісових культур.

 36. Види шкідників молодняків: бруньок та пагонів, хвої, листя, стовбурців. До яких рядів вони належать.

 37. Система заходів із зменшення чисельності шкідників надземних частин молодих насаджень.

 38. Головні біологічні особливості шкідників плодів та насіння.

 39. Захисні заходи з обмеження чисельності шкідників плодів та насіння.

 40. Група технічних шкідників. Їх морфологічні та біологічні особливості. Приклади.

 41. Пошкодження технічними шкідниками.

 42. Біологічний метод захисту лісу. Представники яких рядів, родин комах мають для нього найбільше значення.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Воронцов А.И. Лесная энтомология. - М.: Высшая шк., 1985. - 383 с.

2. Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений: в 3 т. (Под ред.В.П.Васильева). - К.:Урожай, 1987-1989: Т.1: Вредные нематоды, моллюски, членистоногие.- 1987.- 440с.- Т.2: Вредные членистоногие, позвоночние, - 1988. 576с.- Т.3: Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408 с.

3. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративних и плодових деревьев и кустарников.- М.: Лесн. пром., 1984. – 472 с.

4. Завада М.М. Лісова ентомологія.-К.:КВІЦ.,2007.- 216с.

5. Защита леса от вредителей и болезней. Справочник ( Под ред. Маслова А.Д.).-М.: Агропромиздат, 1988. – 414 с.

6. Ильинский А.И., Тропин И.В. Надзор,учет и прогноз массовых размножений хвое-, листогрызущих насекомых в лесах СССР.- М.: Лесн.пром.,1965. – 460 с.

7. Мозолевская Е.Г.и др. Практикум по лесной энтомологии. – М.: Высшая шк.,1991. – 256 с.

8.Мешкова В.А. Історія і географія масових розмножень комах хвоє-листогризів. – Х.: Майдан, 2002. – 243 с.

9. Падій М.М. Краткий определитель вредителей леса. – М.: Лесн. пром.,1980. -238 с.

10.Падій М.М, Лісова ентомологія. - К.Вид. УСГА, 1993. – 352 с.

11. Справочник по защите леса от вредителей и болезней / Г.А.Тимченко, Н.Д.Авраменко, Н.М.Завада и др. - К.: Урожай, 1988. – 224 с.Допоміжна

 1. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. - М.: Высшая шк.,1980. – 416 с.

 2. Воронцов А.И. Патология леса. - М.: Лесн.пром., 1978.- 272 с.

 3. Воронцов А.И. Биологическая защита леса. - М.:Лесн.пром., 1981. – 262 с.

 4. Воронцов А.И. Технология защиты леса. - М.: Экология, 1991. – 304 с.

 5. Гамаюнова С.Г. и др. Массовые хвое- и листогризущие вредители леса. – Х.:УкрНИИЛХ, 1999. – 172 с.

 6. Гусев В.І.,Єрмоленко К.М., Свищук В.А., Шмиговский К.А. Атлас комах України. - К.: Рад. Шк.., 1962. – 224 с.

 7. Дорожкина Л.А., Петриченко С.А. Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней в условиях городской среды. - М.: Стройиздат. 1985. – 247с.

 8. Земкова Д.И.Вредители генеративных органов лиственных интодуцентов. - К.: Наукова думка, 1980. – 200 с.

 9. Ижевский И.И., Гулий В.В. Словарь по биологической защите растений. – М.:Россельхозиздат, 1986. – 222 с.

 10. Кушев Л.И. Биологические методы защиты леса от вредителей. – М.: Лесн.пром., 1973, - 192 с.

 11. Погоріляк Й.М. Короїди та біологічні основи регулювання їх шкідливої діяльності в Карпатах. - Іж., 1994. – 132 с.

 12. Сендзюк В.А. Лісова ентомологія. Навчальний посібник для студентів. - К.: Вега, 2005. – 138 с.

 13. Храмцов Н.Н., Падий Н.Н. Стволовые вредители леса и борьба с ними. – М.: Лесн.пром., 1965. – 158 с.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Лісова таксація

(назва дисципліни)
 1. Предмет, зміст і завдання лісової таксації. Зв’язок лісової таксації з іншими дисциплінами лісового профілю.

 2. Методи, способи і об’єкти лісової таксації.

 3. Таксаційні ознаки та одиниці вимірів. Похибки лісотаксаційних вимірювань.

 4. Інструменти для вимірювання діаметрів дерев. Техніка вимірювань діаметрів мірною вилкою.

 5. Форма поперечного перетину стовбура і способи її визначення.

 6. Інструменти для вимірювання абсолютної повноти деревостану. Дзеркальний реласкоп Біттерліха, його призначення і використання.

 7. Висотоміри і принципи їх використання.

 8. Сучасні прилади для лісотакасаційних вимірювань. Використання технології на базі геоінформаційної системи Field-Map для таксації насаджень.

 9. Інструменти для визначення віку дерев та їх приросту у товщину.

 10. Збіг стовбура та його види. Способи визначення і практичне значення.

 11. Коефіцієнти і класи форми.

 12. Видові числа та їх використання у лісогосподарській практиці.

 13. Взаємозв’язок між висотами, коефіцієнтами форми і видовими числами.

 14. Фізичні способи визначення об’єму деревини, їх застосування і точність.

 15. Твірна стовбура дерева та її апроксимація. Стовбур як тіло обертання.

 16. Теорії формоутворення стовбурів дерев.

 17. Прості стереометричні формули для визначення об’єму стовбура.

 18. Складні стереометричні формули для визначення об’єму стовбура. Виведення і застосування.

 19. Визначення наближеного об’єму стовбурів ростучих дерев.

 20. Визначення об’єму сучків, кори, пнів.

 21. Поняття про масові об’ємні таблиці та їх використання у лісогосподарській практиці.

 22. Методи складання масових об’ємних таблиць.

 23. Поняття про приріст дерева і фактори, які на нього впливають. Класифікація приростів.

 24. Визначення приростів за об’ємом точними і наближеними методами.

 25. Визначення відсотка поточного середньоперіодичного приросту за об’ємом ростучих і зрубаних дерев.

 26. Аналіз ходу росту стовбура.

 27. Класифікація лісової продукції.

 28. Класифікація, обмір та облік круглих лісоматеріалів.

 29. Таблиці для встановлення об’ємів круглих лісоматеріалів та методи їх складання.

 30. Таксація дров, хворосту і хмизу.

 31. Класифікація і таксація пиломатеріалів.

 32. Таксація розколених, тесаних, струганих і лущених лісоматеріалів.

 33. Загальні поняття про лісостан та його компоненти. Основні таксаційні показники насаджень.

 34. Форма і склад деревостану.

 35. Вік, походження і клас товарності насаджень.

 36. Середній діаметр і середня висота деревостану та способи їх встановлення.

 37. Бонітет, повнота і густота деревостану.

 38. Запас деревостану. Перелікові, вимірювальні та візуальні методи визначення запасу деревостанів.

 39. Визначення запасу деревостану за модельними та обліковими деревами.

 40. Графічні способи визначення запасу деревостану.

 41. Визначення запасу деревостану за таблицями.

 42. Суцільна і часткова перелікова таксація насаджень. Пробні площі, їх класифікація, форма, розміри і призначення.

 43. Методика закладання пробних площ у лісових насадженнях.

 44. Класифікація і характеристика вибіркових методів таксації деревостанів.

 45. Сортиментація лісу за модельними деревами, методом пробних площ і за таблицями середнього збігу.

 46. Сортиментація лісу за товарними і сортиментними таблицями.

 47. Закономірності таксаційної будови деревостанів.

 48. Приріст і зміна запасу деревостану.

 49. Способи визначення приросту насаджень.

 50. Таблиці ходу росту деревостанів та їх застосування.

 51. Методи складання таблиць ходу.

 52. Дистанційні методи таксації лісів, їх характеристика та значення для лісового господарства.

 53. Поняття про лісосічний фонд.

 54. Підготовчі роботи, відведення та оформлення лісосік в натурі.

 55. Способи таксації лісосік та обліку деревини. Таксація сукупності окремо ростучих дерев.

 56. Мета і техніка виконання матеріально-грошової оцінки лісосік.

 57. Перевірка якості робіт з відведення і таксації лісосік.

 58. Оформлення документації з відведення і таксації лісосічного фонду. Документи на право рубки і вивезення деревини.

 59. Огляд місць заготівлі деревини.

 60. Майнові стягнення за порушення правил відпуску деревини на пні.

 61. Таксація недеревної лісової продукції.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова література

 1. Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник для вузов. 5-е изд., доп. / Н.П. Анучин. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 552 с.

 2. Гром М.М. Лісова таксація: Підручник. Видання 2-е виправлене і доповнене / М.М. Гром. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2007. – 416 с.

 3. Горошко М.П. Сучасні засоби вимірювальної лісоінвентаризації / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, М.М. Король, Р.Р. Вицега // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.4. – С. 192-200.

 4. Никитин К.Е. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню / К.Е. Никитин. – К: Урожай, 1984. – 632 с.

 5. Никитин К.Е. Методы и техника обработки лесоводственной информации / К.Е. Никитин, А.З. Швиденко М.: Лесн. пром-сть, 1978. – 234 с.

 6. Цурик Є.І. Перелікова таксація лісу: Навчальний посібник / Є.І. Цурик. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 260 с.

 7. Цурик Є.І. Таксаційні ознаки насаджень: Конспект лекцій / Є.І. Цурик. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – 128 с.

 8. Цурик Є.І. Таксація дерева та його частин: Навчальний посібник / Є.І. Цурик. – Львів: НЛТУ України, 2006. – 328 с.

 9. Цурик Є.І. Таксація деревного приросту: Конспект лекцій / Є.І. Цурик. – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 72 с.


Допоміжна література

 1. Антанайтис В.В. Прирост леса / В.В. Антанайтис, В.В. Загреев. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 200 с.

 2. Бузыкин А.И. Анализ структуры древесных ценозов / А.И. Бузыкин, В.Л. Гавриков, Р.Г. Хлебопрос и др. – Новосибирск: Наука, 1985. – 89 с.

 3. Моисеев В.С. Таксация молодняков: Учебное пособие / В.С. Моисеев. – Л.: ЛТА, 1971. – 344 с.

 4. Мошкалев А.Г. Таксация товарной структуры древостоев / А.Г. Мошкалев, А.А. Книзе, Н.И. Ксенофонтов, Н.С. Уланов. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 160 с.

 5. Сабан Я.А, Горошко М.П. Строение, ход роста и динамика товарной структуры древостоев основных лесообразующих пород по типам леса и с лесоводственным районированием: Методические рекомендации для лесоустройства на типологической основе / Я.А. Сабан, М.П. Горошко. – Львов: ЛЛТИ, 1977. – 103 с.

 6. Свалов Н.Н. Моделирование производительности древостоев и теория лесопользования / Н.Н. Свалов. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 216 с.

 7. Строчинский А.А. Модели роста и продуктивность оптимальных древостоев / А.А. Строчинский, А.З. Швиденко, П.И. Лакида. – К.: УСХА, 1992. – 144 с.

 8. Теслюк Н.К. Методы измерительной таксации / Н.К. Теслюк. – М.: Лесн. пром-сть, 1978. – 136 с.

 9. Федосимов А.Н. Выборочная таксация леса / А.Н. Федосимов, В.Г. Анисочкин. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 172 с.

 10. Шейнкман Э.С. Новые приборы и инструменты в лесоустройстве / Э.С. Шейнкман. – М.: Лесн. пром-сть, 1979. – 183 с.

 11. Зеленський М.Н. Таксація лісосікового фонду та його сортиментація. Практикум / М.Н. Зеленський, М.М. Бусько. – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – 158 с.

 12. Никитин К.Е. Теория определения объемов древесных стволов: Уч. пособие / К.Е. Никитин – К.: Урожай, 1972. – 200 с.

 13. Гром М.М. Таксація насаджень: Навчальний посібник / М.М. Гром. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 67 с.

 14. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К.: Урожай, 1987. – 559 с.

 15. Інструкція з впорядкування лісового фонду України: Част. 1 “Польові роботи”, част. 2 “Камеральні роботи”. – Ірпінь: ВО “Укрдержліспроект”, 2006. – 296 с.

 16. Робочі правила з впорядкування лісового фонду України. – (Частина перша. Польові роботи). – Ірпінь: ВО “Укрдержліспроект”, 2004. – 67 с.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Лісові культури

(назва дисципліни)І. Насінництво

 1. Види стиглості та типи спокою лісового насіння.

 2. Прогнозування урожаю насіння, методи та способи його обліку.

 3. Основні умови необхідні для збереження життєздатності лісового насіння.

 4. Особливості зберігання насіння хвойних порід.

 5. Особливості зберігання насіння листяних порід.

 6. Основні способи підготовки насіння до сівби.

 7. Особливості заготівлі лісонасіннєвої сировини.

 8. Технологія переробки шишок і насіння хвойних порід.

 9. Технологія переробки плодів і насіння листяних порід.

 10. Основні показники якості лісового насіння та методика їх визначення.

 11. Лісонасінне районування та організація лісонасінної бази.

 12. Селекційна оцінка дерев і насаджень, їх категорії.

 13. Основні методи збереження генофонду деревних порід.

 14. Способи щеплення лісових деревних порід.


ІІ. Лісові розсадники

 1. Класифікація видів садивного матеріалу.

 2. Класифікація лісових розсадників, їх призначення.

 3. Структура лісових розсадників.

 4. Вимоги до організації і постійного лісового розсадника.

 5. Роль і значення сівозмін в лісових розсадниках.

 6. Теоретичні основи обробітку грунту в лісових розсадниках.

 7. Технологія вирощування сіянців в лісових розсадниках.

 8. Методи вегетативного розмноження деревних і чагарникових порід в умовах закритого грунту.

 9. Види великомірного садивного матеріалу.

 10. Плодові шпони, їх призначення та основні технологічні особливості вирощування рослин.

 11. Особливості заготівлі та дорощування лісових дичок.

 12. Види садивного матеріалу з закритою кореневою системою.

 13. Технічне приймання робіт в лісових розсадниках.

 14. Інвентаризація садивного матеріалу в лісових розсадниках.

 15. Викопування і сортування садивного матеріалу в лісових розсадниках.


ІІІ. Лісові культури

 1. Лісокультурне районування, його суть та мета.

 2. Особливості чистих і змішаних, простих і складних штучних насаджень.

 3. Екологічна основа лісокультурної справи.

 4. Особливості підбору порід для створення лісових культур.

 5. Густота лісових культур та спосіб її визначення.

 6. Лісокультурний фонд, категорії лісокультурних площ та черговість їх освоєння.

 7. Лісовідновлення і лісорозведення, їх визначення та загальні особливості проведення.

 8. Лісові культури під наметом лісу.

 9. Часткові лісові культури.

 10. Типи, способи і схеми змішування деревних порід.

 11. Особливості обробітку грунту під лісові культури на основних категоріях площ.

 12. Підбір садивного матеріалу для створення лісових культур, густота та розміщення садивних місць.

 13. Види агротехнічного догляду за лісовими культурами і особливості його проведення на різних категоріях площ.

 14. Технічне приймання, інвентаризація і доповнення лісових культур.

 15. Культури сосен звичайної і кримської.

 16. Культури ялини звичайної і ялиці білої.

 17. Культури дуба і бука.

 18. Культури з участю інтродуцентів (модрин, сосен, дугласії).

 19. культури технічно цінних порід.

 20. Реконструкція малоцінних насаджень лісокультурними методами.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

 1. Богданов П.Л., Чепик Ф.А. Определитель древесных растений по плодам и семенам. – Л: ЛТА, 1978.

 2. Дебренюк М.І., Гузь М.М., Шаблій І.В. Лісове насінництво. Лісове насінництво. – Львів: Світ, 1998.

 3. Молотков П.І., Патлай І.М., Давидова Н.І. Насінництво лісових порід. – К: Урожай, 1989.

 4. Каплуновський П.С., Мегер Ю.І. Лісовий розсадник. – Ужгород: Карпати, 1982.

 5. Бродович Р.І., Гаврусевич А.М., Гербут Ф.Ф. Порадник з вирощування садивного матеріалу в лісових розсадниках. – Івано-Франківськ: УкрНДІгірліс, 2001.

 6. Гордієнко М., Гузь М., Дебринюк Ю, Маурер В. Лісові культури. – Львів:Камула, 2005.

 7. Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, - Київ: МЛГ, 1997.

Допоміжна література

 1. Осмола М.Х Лісові культури, Лісові розсадники. – Київ: ІСДО, 1995.

 2. Пастернак П.С., Гаврусевич А.М., Герушинстький З.Ю. Лісові культури в Карпатах. – Ужгород , 1963.

 3. Кальной Лесной питомник. – Киъв:УСХА, 1977.

 4. Гаврусевич А.Н., Бродович Р.И., Порада Т.М. Перспективная технология создания лесных культур и реконструкции малоценных насаджений на вирубках горнах лесов Карпат с применением комплекса машин, орудий и химических препаратов. Практические рекомендации. – Ивано-Франковск, 1988.

 5. Калінін М.І. Лісові культури. Навчальний посібник. – Київ. 1991.

 6. Дебринюк Ю.М., Гузь М.М., Юрків З.М. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з лісового насінництва. – Львів, 2003.

 7. Осмола М.Х., Дебринюк Ю.М. Методичні вказівки для виконання курсових робіт з лісових культур. – Львів, 1992.

 8. Осмола М.Х., Мельник О.С., Калінін М.І. Методичні вказівки по дипломному проектуванню з лісових культур. – Львів, 2002.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Голова комісії _____________ (Шпарик Юрій Степанович)(підпис)


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка