Міністерство освіти та науки україни сумський державний університет медичний інститут на правах рукопису
Сторінка4/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Литюга, Я. В. Вивчення динаміки поширеності та захворюваності на ожиріння серед дітей Сумської області / Я. В. Литюга, І. В. Спільна ; Наук. кер. О. І. Сміян // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 185.


 • Литюга, Я. В. Зв'язок між тривалістю грудного вигодовування, масою при народженні та виникненні ожиріння у дітей / Я. В. Литюга, І. В. Спільна ; Наук. кер. О. І. Сміян // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 186.

 • Литюга, Я. В. Стан серцево-судинної системи у дітей, що часто хворіють на гострі респіраторні захворювання / Я. В. Литюга, І. В. Спільна; Наук. кер. О. І. Сміян // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 16-18 квітня 2014 р. / М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 202.

 • Овечкіна, Я.В. Показники ліпідного обміну у дітей з надмірною масою та ожирінням / Я. В. Овечкіна, В. О. Бугаєнко, О. А. Лазебник // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 256.

 • Овечкіна, Я.В. Показники артеріального тиску у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / О. Г. Васильєва, Я. В. Овечкіна, О. І. Сміян // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 23-24 квітня 2015 р. / М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2015. — С. 238.  Науковий керівник – д.м.н., проф. Сміян О.І.

  Магістрант - Овечкіна Я.В.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Амосова К.М. Клінічна кардіологія: У 2т / К. М. Амосова. – Т.2 - К.: Здоров’я, 2002. – 992с.

  2. Тяжка О.В. Педіатрія : підручник / О. В. Тяжка, А. О. Андрущук, Н. Г. Горовенко та ін. ; За ред. О.В. Тяжкої. — 3-тє вид. — Вінниця : Нова книга, 2009. — 1136 с.

  3. Педиатрия: национальное руководство: в 2-х т. / Баранов А.А., Блохин Б.М., Буслаева Г.Н. Под ред. А.А. Баранова. - Т.1 - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-1024 с.

  4. Педиатрия: национальное руководство: в 2-х т. / Баранов А.А., Блохин Б.М., Буслаева Г.Н. Под ред. А.А. Баранова. - Т.2 - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-1024 с.

  5. Педіатрія : нац. підручник: у 2-х т. / Н. В. Алексеєнко, В. В. Бережний, Г. В. Бекетова та ін. ; За ред. В.В. Бережного. — Т.2. — К. : Асоціація педіатрів України, 2013. — 1024 с.

  6. Педіатрія: нац. підручник: у 2-х т. / Н. В. Алексеєнко, В. В. Бережний, Г. В. Бекетова та ін. ; За ред. В.В. Бережного. — Т.1. — К. : Асоціація педіатрів України, 2013. — 1024 с.

  7. Майданник В.Г. Педиатрия: Учебник для студентов высших мед. Учеб. Заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации.-3-е изд. – Харьков: Фолио, 2006. – 1125 с.

  8. Майданник В. Г. , Сміян О.І., Бинда Т.П.,  Савельєва-Кулик Н.О. Вегетативні дисфункції у дітей — Суми : СумДУ, 2014. — 186 с. 

  9. Майданник В. Г. , Сміян О.І., Бинда Т.П.,  Савельєва-Кулик Н.О. Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей : навч. посіб. — Суми : СумДУ, 2013. — 173 с.

  10. Мощич П.С., Марушко Ю.В. Кардіологія дитячого і підліткового віку. – К.: Вища шк., 2006. – 422 с.

  11. Петри А., Сэбин К. Наглядная статистика в медицине. –М.: ГЭОТАР-МЕД., 2003. – 143С.

  12. Детская кардиология и ревматология: Практическое руководство; под ред. Л.М. Беляевой.- М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2011.- 584 с.

  13. Леонтьева И.В. Лекции по детской кардиологии. М.: Медпрактика, 2005. – 536 с.

  14. Москаленко В.Ф., Гульчій О.П, Голубчиков М.П., Пєдощук В.О., Лєкан В.М.та ін. Біостатистика К.: Книга плюс, 2009. - 184 с.

  15. Пєший, М. М., Сміян О.І. Кардіологія дитячого віку : навч. пос. Ч.1. — Полтава - Суми : ТОВ "Укрпомторгосервіс", 2003. — 256 с.

  16. Казак С.С. Сучасні аспекти дитячої та підліткової кардіології / С.С. Казак // Український медичний часопис. – 2003. - №5 (37).– С. 41-44.

  17. Нагорная Н. В. Ожирение у детей: актуальные вопросы терапии / Н. В. Нагорная // Здоров’я України. – 2013. -№20.- С33.

  18. Щербакова М. Ю. Ожирение у детей / М. Ю. Щербакова, Г. И. Порядина, Е. А. Ковалева // Лечащий врач. – 2010. - № 9. – С 1-6.

  19. Москаленко Ю. А. Вигодовування дітей 1 року життя / Ю. А. Москаленко, В. В. Шевченко, О. І. Сміян // Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини : VII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету / Відп. ред. В. Е. Маркевич. — Суми : СумДУ, 1999. — С. 183.

  20. Гинзбург М. М., Крюков Н. Н. Ожирение. Влияние на развитие метаболического синдрома. Профилактика и лечение. – М.: Медпрофилактика-М, 2002. – 127 с.

  21. Родионова Т. И. Ожирение – глобальная проблема современного общества / Т. И. Родионова, А. И. Тапеева// Фундаментальные исследования. – 2012. – № 12–13. – С. 132-136.

  22. Эндокринология / П.Н. Боднар, Г.П. Михальчишин, Ю.И. Комисаренко, А.М. Приступюк; под ред. П.Н. Боднара. – Винница: Нова книга, 2007. – 344 с.

  23. Боднар П.М. , Михальчишин Г.П., Пешко А.О. Ожиріння (лекція) / П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, А.О. Пешко // Сімейна медицина. – 2008. – №1. – С. 82–85.

  24. Фадеенко Г. Д. Ожирение как проблема клинической медицины / Г. Д. Фадеенко, Л. В. Масляева // Ліки України . – 2009. - № 6 (132).-С. 31-37.

  25. Европейская министерская конференция ВОЗ по борьбе с ожирением: отчет о работе конференции / Всемирная организация здравоохранения. - Стамбул, 15-17 ноября 2006 г . – 21 с. [електронні ресурси] / Режим доступу: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96461/E90143R.pdf

  26. Мировая статистика здравоохранения 2014 г.: значительный рост продолжительности жизни: выпуск новостей / Всемирная организация здравоохранения. – Женева, 15 мая 2014 г. [електронні ресурси] / Режим доступу: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/world-health-statistics-2014/ru/

  27. Шадрин С. А. Ожирение у детей / С. А. Шадрин, А. В. Статова, Т. Е. Привалова // Педиатрия. – 2013. - № 4.

  28. Дианов О. А. Нарушения функционального состояния сердечно-сосудистой системы и метаболизма у детей с ожирением / О.А. Дианов, С. Ф. Гнусаев, Д. А. Иванов, Б. Н. Яковлев, Б. А. Горшкова, Ю. С. Филлипова // Педиатрия.- 2007.- Том 86, №3. - С.32-34.

  29. Павлишин Г. А. Сучасні підходи до діагностики дитячого ожиріння /

  Г. А. Павлишин, В. Б. Фурдела, О. Я. Самсон // Фундаментальні дослідження. – 2012. – № 2-3 (26-27). - С. 47-51.

  1. Фадеенко Г. Д. Ожирение и риск сердечно-сосудистых заболеваний /

  Г. Д. Фадеенко, А. Е. Гриднев // Ліки України. – 2009. - № 7 (133) . – С. 55-64.

  1. Беловол А. Н. К вопросу о коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у детей и подростков / А. Н. Беловол,

  И. И. Князькова, Т. М. Фролова // Педіатрія. – 2012.- № 3. – С 17-19.

  1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) № 254 від 27.04.2006. Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "Дитяча ендокринологія".

  2. Большова О. В. Ожиріння в дитячому та підлітковому віці /

  О. В. Большова // Здоров’я України. – 2008. - № 1(18). – С. 50-53.

  1. Величко В. І. Нові методичні підходи в діагностиці ожиріння в дітей /

  В. І. Величко // Здоровье ребенка . – 2012. - № 2(37).

  1. Hainer Voejtech. Ожиріння - епідемія ХХІ століття : сучасний погляд на проблему / Voejtech Hainer // Внутренняя медицина . – 2009. - № 4(16).

  2. Public Health England. Measuring and interpreting BMI in Children

  [електронні ресурси] / Режим доступу: http://www.noo.org.uk/NOO_about_obesity/measurement/children .

  1. Коваленко В. Н. Керівництво по кардіології : в 3 т. / В. Н. Коваленко – Т.3 – К.: МОРИОН, 2008. – 1424с.

  2. Лупаніо В. П. Ожиріння як фактор ризику розвитку серцево-судинних катастроф / В. П. Лупаніо // Кардіологія.- 2011. - № 5 (24). – С 35- 38.

  3. Животова В. А. Реоэнцефалографическое исследование асимметрии мозкового кровотока у детей 8-11 лет в покое и при выполнении информационной нагрузки / В. А. Животова, Н. В. Воронова // Педагогический институт Южного федерального университета. – 2012.- № 4.- С. 22-29.

  4. Мутовкина Т.Г. Состояние мозкового и внемозгового кровообращения у детей и подростков с церебральным параличом в динамике релаксационного оздоровления / Т. Г. Мутовкина, Г. А. Шорин // Вестник Южно-Уральского государственного университета.  – 2008. - № 19(199). – С. 21-25.

  5. Леженко Г. А. Факторы формирования артериальной гипертензии у детей с ожирением/ Г. А. Леженко, К. Д. Гладун, Е. Е. Пашкова // Дитячий лікар. – 2011.- №3. – С. 23-34.

  6. Павлишин Г. А. Вплив метаболічних зрушень на розвиток артеріальної гіпертензії у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням / Г. А. Павлишин, К. В. Козак // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. — 2013. — Т. 1, № 2. — С. 243-247.

  7. Токарчук Н. І. Раціональне харчування дітей раннього віку крок до профілактики надмірної маси тіла та ожиріння / Н. І. Токарчук, Є. В. Тимчук // Перинатология и педиатрия. — 2010. — № 3. — С. 61-63.

  8. Клініко-параклінічна характеристика метаболічних порушень у дітей з надмірною масою тіла та ожирінням : автореферат... канд. мед. наук, спец.: 14.01.10 - педіатрія / К. В. Козак. — Тернопіль : Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського, 2014. — 21 с

  9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) № 802 від 13.09. 2013 р. «Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку».

  10. Нетяженко В. З. Структурні зміни міокарда при хронічній серцевій недостатності ІІ функціонального класу на тлі надлишкової маси тіла та абдомінального ожиріння / В. З. Нетяженко, П. П. Бідзілля // Запорізький медичний журнал .- 2014. – № 2(83) . – С. 22-25.

  11. Сміян О. І., Ємець О. М., Сай В. П. Проблеми природного вигодовування дітей до року в м. Суми // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 19-21 квітня 2006 р. — Суми : СумДУ, 2006. — С. 76.

  12. Задоиченко В.С. Основные особенности нормальной ЭКГ у детей / В. С. Задоиченко, Г. Г. Шехян, А. М. Щикота , А. А. Ялымов // Здоровый ребенок. – 2013. - № 3. – С 19-27.

  13. Lang T. A., Secic M. How to report statistics in medicine. – Philadelphia: American college of physicians . 2006. - 408 р.

  14.  Livingstone B. Epidemiology of childhood obesity in Europe // Eur J Pediatr -
   2010. - 159 . - 14-34 р.

  15. World Health Organization - Noncommunicable Diseases (NCD) Country Profiles, 2014.

  16. Park M. K. The Pediatric Cardiology Handbook. - 4th ed. – Mosby, 2009. – 452 p.

  17. Kadzmarzyk P. T. Epidemiology of obesity // CMAJ. – 2007. - № 176 . – P. 18-20.

  18. Kadzmarzyk P. T., Janssen I., Morisson K.M., Tremblay M.S.Classification of overweight and obesity in children and adolescents // CMAJ. – 2007. - № 176 . – P. 27-32.

  19. Kadzmarzyk P. T. Chanoine J-P. Clinical evaluation of obese children and adolescents // CMAJ. – 2007. - № 176 . – P. 45-49.

  20. Dent R., Vallis M., Hramiak I., Francis J.A. Role of the health care team in the evaluation and management of obesity // CMAJ. – 2007. - № 176 . – P. 49-53.

  21.  McTeer H. Fat, Young, and Poor: Why Breastfeeding Is a Critical Weapon in the Fight Against Childhood Obesity // Breastfeeding Medicine. — 2012. — Vol. 7, № 5. — P. 235-236.

  22. Taheri S; The link between short sleep duration and obesity: we should recommend more sleep to prevent obesity // Archives of Disease in Childhood. - 2006. - № 91. – Р. 881-884.

  23. Orsi CM, Hale DE, Lyncj JL. Pediatric obesity epidemiology. Curr. Opinion in Endocr // Diabetes&Obesity. 2011; 18: 14–20.

  24. World Health Organization. Childhood overweight and obesity; World Health Organization.

  25. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry/ Obesity in children and teens // Facts for families. – 2011. -№ 79(3-11). – Р. 11-13.

  26. Зелінська Н. Б. Стан надання спеціалізованої допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2008 році / Н. Б. Зелінська, С. І. Осташко, С. Г. Руденко // Международный эндокринологический журнал . – 2009. - № 5(23). 

  27. Зелінська Н. Б. Стан надання спеціалізованої допомоги дітям з ендокринною патологією в Україні у 2010 році / Н. Б. Зелінська, С. І. Осташко, С. Г. Руденко // Международный эндокринологический журнал . – 2011. - № 3(35). 

  28. Abel ED, Litwin SE, Sweeney G. Cardiac remodeling in obesity // Physiol Rev . – 2010.- VOL 3, N 3 - Р.389419.

  29. Sturm R. Childhood obesity – what we can learn from existing data on societal trends? // Preventing chronic diseases. – 2005. – Vol. 2 (1). – P. 12.

  30. Peeters A., Barendregt J. J., Willenkens F. et al. Obesity in adulthood and its consequences for life expectancy: a lifetable analysis // Ann. Intern. Med. — 2003. — Vol. 138. — P. 24–32.

  31. Grundy S. M. A changing paradigm for prevention of cardiovascular disease: emergence of the metabolic syndrome as a multiplex risk factor / S.M. Grundy // Eur. Heart J. — 2008, Suppl. 10 (Suppl. B). — B16–B23.

  32. Vos M. B., Welsh J. Childhood obesity: update on predisposing factors and prevention strategies / Vos M.B., Welsh J. // Curr. Gastroenterol. Rep. — 2010. — № 12(4). — P. 280–287.

  33. Zimmet P., Alberti G. The metabolic syndrome in children and adolescents / Zimmet P., Alberti G. // Lancet. — 2007. — 369. — 2059–2961.

  34. Bagry H. S. Metabolic syndrome and insulin resistance / H.S. Bagry, S. Raghavendram, F. Carli // An esthesiology. — 2008. — Vol. 108 (3). — P. 506–523.

  35. Barlow S. E. and the Expert Committee. Expert committee recommendations regarding the prevention, assessment, and treatment of child and adolescent overweight and obesity: summary report // Pediatrics. — 2007. — 120, Suppl. Dec. — S164-S192.

  36. Growth velocity based on weight, length and head circumference. Geneva // Bulletin of the World Health Organization. — 2007. — 85. — 660-7.

  37. Wethington H. R. Physician practices related to use of BMI-for-age and counseling for childhood obesity prevention: A cross-sectional study / Wethington H. R., Sherry B., Polhamus B // BMC Fam. Pract. — 2011. — 12. — Р. 80.

  38. Vos M. B., Welsh J. Childhood obesity: update on predisposing factors and prevention strategies // Curr. Gastroenterol. Rep. — 2010. — № 12(4). — P. 280-287.


 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка