Міністерство внутрішніх справ україни
Скачати 327.24 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір327.24 Kb.

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи НАВС,

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 1-го курсу

2013-2014 навчальний рік


Робоча програма «Юридична деонтологія» для студентів навчально-наукового інституту права та психології

за напрямом підготовки «Правознавство» 30 серпня 2013 року- 21 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Осауленко О.І. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, професор. Мозоль Н.І. – завідувач кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ


Протокол від 30 серпня 2013 року № 1
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року

Схвалено Науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3
16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Осауленко О.І., Мозоль Н.І., 2013 р.

 НАВС, 2013 р.

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

"Право" (0304)
НормативнаМодулів – 1

Напрям підготовки

"Правознавство" (6.030401)Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

2013-й-2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – рефератСеместр

Загальна кількість годин – 36

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – за розкладом занять

самостійної роботи студента – за розкладом занять


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»


8 год.

Практичні, семінарські

10 год.

Самостійна робота

18 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50 % 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)


Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи загальнонаукових знань про юридичну науку та юридичну практику, вимоги до працівників юридичної сфери та систему професійних і особистих якостей працівників. Дана дисципліна розкриває такі проблеми: юридична діяльність: наука, освіта, практика; особа юриста (професійні, моральні, культурні якості); особливості юридичної професії; зміст юридичної діяльності; нормативна основа здійснення професійної діяльності юристів; особливості роботи за окремими спеціальностями в межах юридичної професії.
Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави і права, конституційне право України, державне будівництво та місцеве самоврядування, адвокатура в Україні, прокурорський нагляд в Україні, судові та правоохоронні органи України, правові системи сучасності, політологія, етика, логіка тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з 1-го змістовного модуля, що охоплює такі теми:

 1. Предмет, завдання, принципи та функції юридичної деонтології.

 2. Природа юридичної діяльності: поняття, сутність, призначення, види та функції.

 3. Морально-етичні основи діяльності юриста.

 4. Політична, правова та психологічна культура юриста.

 5. Правові основи діяльності правознавців в Україні.


Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» полягає в тому, щоб ознайомити студентів і слухачів з юридичною професією, розвинути, закріпити та конкретизувати в них інтерес до неї, допомогти їм з’ясувати свою майбутню роль у виконанні завдань, які ставить суспільство та держава перед юристами.Основне завдання вивчення навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з природою предмета, принципами юридичної деонтології, особливостями професії юриста, видами юридичної роботи, змістом політичної та психологічної культури юриста, його правовою, етичною, естетичною культурою, а також основними положеннями міжнародно-правових та законодавчих актів України, які є фундаментом діяльності юристів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:ЗНАТИ:

 • історію виникнення і розвитку юридичної спеціальності;

 • поняття та ознаки професії юриста і основних юридичних спеціальностей;

 • вимоги правової культури, що становлять основу професії юриста;

 • значення моральної та психологічної культури при виконанні юристом своїх правових функцій;

 • основні положення щодо прав людини у міжнародно-правових та законодавчих актах України;

 • роль, яку у правовій державі відіграють юристи.

ВМІТИ:

 • правильно застосовувати свої знання в юридичній практиці;

 • завжди з високим розумінням відстоювати права, честь і гідність людей;

 • вести дискусії на належному рівні;

 • культурно поводитися у спілкуванні, дотримуватись правил етикету.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 1 кредит ECTS.

 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ
Соціальне призначення юриста у суспільстві і місце, яке він займає в системі соціально-правового обслуговування.

Історичні витоки юридичної деонтології як науки. Юридична деонтологія як галузь юридичної науки, що інтегрує систему знань про мистецтво спілкування і знаходження правильних рішень при наданні юристом професійних послуг тим, кому він допомагає в реалізації їх правового статусу.

Предмет юридичної деонтології як явище, що поєднує в собі моральні, правові та інші нормативні розпорядження, що в сукупності визначають режим поведінки різних осіб в стані їх взаємозалежності.

Завдання юридичної деонтології.

Гуманізм, милосердя, справедливість, істинність, світоглядна інтелігентність, сміливість як принципи юридичної деонтології.
ТЕМА 2. ПРИРОДА ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ
Методологічні підходи до розуміння ( визначення) юридичної діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Основні риси, що характеризують юридичну діяльність. Зміст юридичної діяльності. Види, функції юридичної діяльності. Правові дії та юридична діяльність. Юридична діяльність та професійна діяльність юристів. Система юридичної діяльності. Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику. Тенденції розвитку юридичної діяльності.
ТЕМА 3. МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА
Поняття моралі, співвідношення загальної та професійної моралі.

Структура моралі і характеристика її основних складових. Етика юриста як різновид професійної етики. Основні етапи вимоги щодо професійних дій юриста. Поняття і структура етичної культури юриста, шляхи її формування. Характеристика поняття «добро» , «благо», «обов’язок», «службовий зв'язок».

Поняття правової етики і змісту естетичної культури юриста, форми її прояву. Службовий етикет юриста.

Характеристика поняття «поняття такту», «почуття міри», «коректність», «культура мови», як основних факторів формування естетичної культури юриста.

Роль естетики у документоутворюючій діяльності юриста.
ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА, ПРАВОВА ТА ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЮРИСТА
Об’єктивна необхідність упевненості юриста у необхідності глибоких політичних знаннях та професійна необхідність в удосконаленні вміння використовувати весь арсенал політичного інструментарію в юридичній практиці. Характеристика основних складових понять «правова держава». Переконаність юриста в історичній обумовленості соціальної справедливості правової держави як головний фактор політичної культури юриста. Упевненість юриста у вірності політичних постулатів в міру підтвердження їх істинності практикою розвитку суспільства. Характеристика демократії та гласності як складових систем політичного інструментарію юриста.

Аполітичність та її соціальні витрати. Основні установки, які формують політичну культуру юриста.

Поняття правової культури. Класифікація правової культури за націями. Структура правової культури суспільства, правової культури особи, правової культури професійної групи.

Роль та співвідношення загальної та юридичної психології. Поняття особистості та характеристика її складових. Поняття спрямованості особистості як основи для вивчення особистості юристом.

Психологічна культура юриста як єдність уявлення про психічні особливості діяльності юриста і, в першу чергу, особливості своєї особистості та свого психічного стану для вивчення психічного стану інших.

Характеристика основних генераторів психічного стану людини: «інтелект», «воля», «сміливість». Роль «стресу» як генератора психічного стану у діяльності юриста.

Поняття активно-динамічних якостей: «мета», «ціль», «віра», «сумління».

Конфлікти в юридичній практиці та способи виходу з них.


ТЕМА 5. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОЗНАВЦІВ В УКРАЇНІ
Об’єктивна необхідність інформованості юристів щодо діючих міжнародних угод, конвенцій, декларацій, які мають національний характер.

Характеристика основних положень «Загальної декларації прав людини», «Міжнародного пакту про громадські та політичні права», «Заходів, що гарантують захист прав тих, хто засуджений до смертної кари», «Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права», «Деонтологічного кодексу», «Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання», «Мінімальних стандартних правил ООН щодо правосуддя стосовно неповнолітніх», «Основних принципів стосовно ролі юристів», «Європейської конвенції з прав людини», «Європейського суду з прав людини», «Віденської декларації».

Характеристика основних положень Конституції України щодо прав людини і громадянина, Закон України «Про судоустрій та статус суддів», «Про прокуратуру», «Про міліцію», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Характеристика уставів та цілей громадських об’єднань юристів в Україні.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

Лекц.

Сем.

Лаб.

Інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Предмет, завдання, принципи та функції юридичної деонтології.

8
24

Тема 2. Природа юридичної діяльності: поняття, сутність, призначення, види та функції.

8

2

24

Тема 3. Морально-етичні основи діяльності юриста.

8

2

24

Тема 4. Політична, правова та психологічна культура юриста.

6

2


4

Тема 5. Правові основи діяльності правознавців в Україні.

6
2

2
2

Разом за змістовим модулем 1

36

8

8

2
18

Усього годин


36

8

8

2
18

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, завдання, принципи та функції юридичної деонтології.

2

2

Тема 2. Природа юридичної діяльності: поняття, сутність, призначення, види та функції.

2

3

Тема 3. Морально-етичні основи діяльності юриста.

2

4

Тема 4. Політична, правова та психологічна культура юриста.

0

5

Тема 5. Правові основи діяльності правознавців в Україні.

2
Разом:

8


6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 5. Правові основи діяльності правознавців в Україні.

2
Разом:

27. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Тема 1. Предмет, завдання, принципи та функції юридичної деонтології.

4

2

Тема 2. Природа юридичної діяльності: поняття, сутність, призначення, види та функції.

4

3

Тема 3. Морально-етичні основи діяльності юриста.

4

4

Тема 4. Політична, правова та психологічна культура юриста.

4

5

Тема 5. Правові основи діяльності правознавців в Україні.

2
Разом:

188. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

І. Письмово підготувати відповіді на питання:
1. Що становить поняття, предмет, метод і систему юридичної деонтології?

2. Які основні риси та особливості юридичної деонтології?

3. Яке співвідношення юридичної деонтології, як науки з юридичною деонтологією, як навчальна дисципліна?

4. Співвідношення понять «юридична наука» і «юридична практика»?

5. Що являє собою поняття «юридична освіта»?

6. Які основні напрямки і школи науки юридична деонтологія Ви можете назвати?

7. Що Ви знаєте про юридичну деонтологію як навчальну дисципліну?

8. В чому полягає сутність юридичної діяльності?

9. Чим забезпечується юридична діяльність?

10. Які основні риси властиві юридичній діяльності?

11. Якими особливостями відрізняється юридична практика?

12. Яку роль відіграє мораль у діяльності юриста?


ІІ. Підготувати реферати з наступних тем:
1. Політична культура як елемент професійної культури юриста.
2. Професійна деформація і її вплив на розвиток і форму­вання правової культури юриста.

3. Виникнення деонтології як науки.

4. Характеристика принципів юридичної деонтології.

5. Роль культури мови в такті юридичного спілкування.ІІІ. Виконати практичні завдання:


 1. Визначити етапи становлення науки юридична деонтологія.

 2. Навести приклади видів юридичної діяльності.

 3. Визначити суть юридичної практичної діяльності.

 4. Визначити особливу роль моралі у юридичній практичній діяльності.

 5. Навести приклади юридичної практичної діяльності.

 6. В чому полягає роль політичної культури юриста в юридичній практиці?

 7. Які особливості притаманні юридичній практичній діяльності?

 8. Методологія науки юридична деонтологія.9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Семінарські заняття допомагають студентам глибше засвоїти програму курсу з історії держави та права зарубіжних країн, сприяють розвитку юридичного мислення та наукового підходу до оцінки сучасних процесів державотворення, які відбуваються в Україні та інших країнах.

Плани семінарських занять складені з урахуванням сучасних підходів до теоретико-правових проблем. Значна увага приділяється питанням утворення основних типів сучасних держави та права, розвитку правових систем та їх окремих елементів

До кожної теми студентам запропоновано вивчення необхідного мінімуму обов’язкової літератури (підручники‚ пам’ятки права‚ нормативні акти)‚ а також додаткові джерела, які подаються наприкінці розділу. Студентам також пропонуються теми рефератів і доповідей, які заслуховуються під час аудиторних занять, що також поглиблює обізнаність студентів в порівняльно-правових проблемах.

По кожному модулю передбачено комп’ютерне або письмове тестування.

Важливою складовою навчального процесу є самостійна робота, під час якої студенти ведуть окремий зошит, в якому викладають тези з основних питань до семінарів, визначають ключові поняття та порівняльно-правові категорії, а також конспектують окремі статті з хрестоматійних нормативно-правових джерел.

Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота студентів проводиться з метою глибшого вивчення змісту окремих питань і тем навчального курсу, а також набуття практичних вмінь та навичок самостійного аналізу окремих міжнародних нормативно-правового актів та актів національного законодавства, юридичної практики тощо з використанням опанованого понятійно-категоріального та методологічного апарату порівняльного правознавства.

Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота студентів є однією з важливих форм навчального процесу при підготовці юристів-правознавців. Виконання завдань самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи створює можливість глибшого опанування студентами основних теоретичних положень, понять та категорій, що становлять основний зміст навчальної дисципліни «Національні правові системи сучасності», а також дозволяє студентам самостійно поглиблювати та відпрацьовувати володіння основними методами наукового дослідження, розвивати самостійне теоретичне правове мислення.

Навчально-дослідна робота повинна мати чітку і логічну структуру: вступ обсягом 1-1,5 сторінки формату А4, основна частина обсягом 9-10 сторінок та висновки 1,5-2 сторінки. Загальний обсяг навчально-дослідної роботи не повинен перевищувати 23-24 сторінок формату А4, не враховуючи списку літератури.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її наукової розробленості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, визначаються питання, які вимагають вирішення. Також в цій частині роботи вказується об’єкт, предмет, мета, завдання і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержання інформації.

Основна частина контрольної роботи передбачає глибоке і всебічне розкриття сутності даної тематики, досліджуються і аналізуються основні проблеми та обґрунтовуються тенденцій розвитку і шляхів їх вирішення. Матеріал викладається відповідно до затвердженого плану навчально-дослідної роботи. Кожен з розділів залежно від обсягу викладеного матеріалу може складатись із кількох параграфів.

У висновках підводяться підсумки дослідження, здійснюються теоретичні узагальнення. Зазвичай, увага акцентується на пропонованих шляхах вирішення основних проблем, що встановленні в результаті дослідження.

В кінці навчально-дослідної роботи необхідно вказати список використаних у роботі джерел.

Спеціальні джерела і нормативний матеріал студент підбирає самостійно. Консультацію з бібліографії можна отримати у працівників бібліотеки і викладачів кафедри.

Особливу увагу слід приділити підбору нормативно-правових актів, які стосуються теми, монографій, наукових статей та інших джерел.

Надавати перевагу необхідно новітніми джерелами та останніми редакціями нормативних актів. Це дасть можливість уникнути використання застарілих норм і положень. Проте, залежно від мети та завдань дослідження, можуть широко використовуватись і інші наукові, публіцистичні, статистичні джерела, аналізуватися нормативно-правові акти та їх редакції, що втратили чинність.

Заохочується та рекомендується використання зарубіжних наукових, публіцистичних та інших джерел, викладених іноземною мовою чи у перекладі.

Наукові джерела потрібно використовувати творчо. Пряме запозичення чужих думок без посилання на автора і просте переписування не дозволяється.

Список джерел, що використовувалися в навчально-дослідній роботі, повинен включати: • нормативно-правові акти (Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, закони України, підзаконні акти);

 • наукові праці (монографії, брошури, статті тощо);

 • статті в періодичні виданнях (журналах, газетах, збірниках);

 • електронні ресурси Інтернету (дані з офіційних сайтів органів державної влади, міжнародних організацій тощо);

 • інші джерела.

Всі джерела розміщують в алфавітному порядку згідно діючих стандартів бібліографічного опису.

Якщо в роботі використані посилання на застарілі (нечинні чи змінені) нормативно-правові акти, то така робота не може бути оцінена позитивно і підлягає переробці.

Вибір теми навчально-дослідної роботи проводиться індивідуально за узгодженням з викладачем, що здійснюватиме контроль за ходом виконання та результатами дослідження.

Результати індивідуальної навчально-дослідної роботи студента можуть бути оцінені викладачем максимально у 10 балів, які додаються до рейтингу студента у поточному навчально-змістовному модулі відповідної дисципліни.

Навчально-дослідні роботи, рівень виконання яких оцінений як незадовільний, підлягають доопрацюванню відповідно до зауважень викладача.

Результати самостійної роботи студента можуть бути оцінені викладачем максимально у 5 балів, які додаються до рейтингу студента у поточному навчально-змістовному модулі відповідної дисципліни.10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засоби діагностики успішності навчання: опитування під час занять (індивідуальне, фронтальне, вибіркове, суцільне, експрес), тестові завдання до окремих тем навчального курсу, тести для модульних робіт, індивідуальні завдання, аудиторні і домашні контрольні роботи, підготовка рефератів і наукових доповідей.
Засоби проведення поточного та підсумкового контролю
Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом (слухачем, студентом) з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами студентами та їх успішності.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Протягом семестру студент має виконати та захистити курсову роботу. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.
Критерії оцінки успішності навчання
За результатами підсумкового контролю студент має проявити:

на оцінку “відмінно”

- розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми;

 • вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом;

 • вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних засобів теоретичної юриспруденції;

 • чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної галузі знань і їх системними зв’язками в комплексі загальнотеоретичних юридичних наук ;

 • уміння пов’язувати теоретичні постулати з нормативними положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії;

 • уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її покращання;

 • здатність виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв’язання;

 • володіння основами наукового прогнозування;

на оцінку “добре”

 • недостатньо повне розкриття теми;

 • несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально не змінюють сутність викладеного питання;

 • недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової методології даної галузі знань;

 • труднощі у проведенні зв’язків теоретичних знань з юридичною практикою;

 • допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних положень;

 • неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у розв’язанні практичних завдань;

на оцінку “задовільно”

 • розуміння вивченого матеріалу на рівні основних положень лекційного курсу;

 • наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і категорій;

 • нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення навчального матеріалу;

 • виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних положень щодо юридичної практики;

 • значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у даній сфері;

на оцінку “незадовільно”

 • нерозкриття теми;

 • повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій;

 • наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють наукову картину досліджуваної проблеми;

 • нездатність до проведення предметних смислових зв’язків між правовою наукою і юридичною практикою.10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума
Змістовий модуль №1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5
20

20

20

20

20

100


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Навчальна програма.

2. Робоча навчальна програма.

3. Мультимедійні матеріали.

4. Фондові лекції.

5. Плани семінарських занять.

6. Плани-конспекти лекційних та семінарських занять.

7. Тестові завдання.

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел.11. ТЗН.

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
БАЗОВА


 1. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія: Підручник. – Харків: Вид-во НУВС. 2002. – 336 с.

 2. Ведєрніков Ю. А. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ведєрніков Ю. А., Кульбач С. О., Кучук А. М. ; Ун-т сучас. знань. - Д. : Свідлер А. Л., 2011. - 205 с. :

 3. Гришко О. М. Теорія держави і права [Текст] : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 308 с.

 4. Гусарєв С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. - К. : Знання, 2010. - 495 с.

 5. Загальна теорія держави і права [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [М. В. Цвік та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф, акад. АПрН України О. В. Петришина ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - Х. : Право, 2010. - 583 с.

 6. Коваль Н.В. Введение в юридическую специальность.–Донецк, 1998.

 7. Козинцев І. Як і де вчити право? // Право України. 1994.–№3-4.

 8. Коментар до Конституції України / В. Б. Авер'янов, В. Ф. Бой­ко та ін. — К., 1998.

 9. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141

 10. Кукушкин В.Г. Полицейская деонтология. Социологический анализ зарубежных концепций. – М.1994. – 142 с.

 11. Марчук В. М. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / В. М. Марчук, О. В. Корольков ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 415 с.

 12. Письменицький А.А. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 242 с.

 13. Пищук Б.И. Орач Є.М. Основи Римського приватного права. – Львів, 1993.

 14. С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності [Текст] : навч. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. - 4-те вид., стереотипне. - К. : Знання, 2010. - 495 с.

 15. Сидоренко М. Й. Теорія держави і права (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Й. Сидоренко. - К. : Ун-т "Україна", 2013. - 197 с.

 16. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 17. Сливка С.С. Юридична деонтологія. – Львів, 1996. – 169 с.

 18. Тацій В., Шемшученко Ю. Концепція юридичної науки і освіти в України // Право України. 1994. – №1-2.

 19. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / [С. К. Бостан та ін.]. - К. : Академія, 2013. - 346 с.

 20. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ ; [авт.-упоряд.: Пихтін М. П. та ін. ; за заг. ред. В. В. Галунька]. - Херсон : Херсон. міськ. друк., 2011. - 262 с.

 21. Терехина В.А. Место юридической профессии среди других профессий.–Харьков, 1993. – 96 с.

 22. Цицерон. Три такта об ораторском искусстве. – М.1972.

 23. Шестопалова Л. Теорія права та держави [Текст] : посібник / Людмила Шестопалова. - К. : Паливода А. В. [вид.], 2012. - 255 с.

 24. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К., 1994.

 25. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [А. Є. Шевченко та ін.]. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 338 с.

 26. Юридична деонтологія. Навчальний посібник / Під ред. В.М. Горшеньова і В.В. Комарова. – Харків, 1993. – 240 с.

 27. Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2001.


ДОПОМІЖНА


 1. Авер’янов В.Б. Принци верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практики реалізації // Право України. - 2010.- №3. - С.72-79.

 2. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. — М., 1988.

 3. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2010. - 162 с.

 4. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2011. - 146 с.

 5. Актуальні проблеми юридичної науки. Ч. 1:Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство [Текст]. - 2012. - 120 с.

 6. Аристотель. Большая этика //. Соч. в 4 т. – Т.4. – М.: Мысль,1983. – С. 295-374.

 7. Білас Ю. Ю. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Білас Юлія Юліанівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

 8. Біленчук П.Д., Сливка С.С. Правова деонтологія / Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: "Атика", 1999. — С. 128-153.

 9. Бобрешов Є. Г. Судове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бобрешов Євген Геннадійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 18 с.

 10. Боднар С.Б. Рівність як категорія філософії права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / С.Б. Боднар; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с.

 11. Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность. -М., 1978.

 12. Бурдоносова М. А. Теоретичні аспекти правового ідеалізму та правового нігілізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бурдоносова Марина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 20 с.

 13. Бутенко В. О. Феноменологічні, методологічні та практичні основи правової експертизи юридичних документів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бутенко Вадим Олексійович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2011. - 19 с.

 14. Вишинський П. М. Філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки юриста : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Вишинський Петро Мар'янович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 16 с.

 15. Всеобщая декларация прав человека как международных стан­дарт правового положения личности в Украине. Луганск, 1999.

 16. Гарасимів О. І. Філософсько-правовий аспект соціальної відповідальності в діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Гарасимів Олена Іванівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2011. - 18 с.

 17. Горшенев В.М., Бенедик И.В. Юридическая деонтология: Учеб-ное пособие. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1938. – 80 с.

 18. Денищик О. І. Формування моральної культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки : наук.-метод. посіб. на допомогу працівникам деканатів юрид. ф-тів, викладачам, кураторам, наставникам студ. акад. груп вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Денищик О. І. ; за ред. д-ра пед. наук, доц. О. М. Галуса ; Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : [б. в.], 2010. - 159 с.

 19. Денпсов Ю. А. Общая теория правонарушения и ответственности. – Л., 1983.

 20. Дзюбенко О.Л. Юридична техніка відомчої нормотворчості в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / О.Л. Дзюбенко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 16 с.

 21. Донченко О.П. Свобода як категорія права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / О.П. Донченко; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2010. — 18 с.

 22. Дубінчак В.М. Правоохоронна діяльність: сутність, суб’єкти, засоби забезпечення (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В. М. Дубінчак; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 23. Дума В.В. Правозастосовча діяльність та форми її здійснення: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В.В. Дума; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 20 с.

 24. Жалинский А.З. Професиональная деятельность юриста. Введе­ние в специальность: Учебное пособие. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 330 с.

 25. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українсь­кого досвіду. — К., 1999.

 26. Казимирчук В.П. Право и методы его изучения. — М., 1965.

 27. Калиновський Ю.Ю. Правосвідомість українського суспільства як соціокультурний феномен: філософсько-правова рефлексія: автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 12.00.12 / Ю.Ю. Калиновський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2010. — 36 с.

 28. Карташев В.И. Юридическая деятельность: понятие, структу­ра, ценность. – Саратов, 1989.

 29. Кодекс адміністративного судочинства України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст. 446.

 30. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.

 31. Кримінальний кодекс України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.

 32. Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982.

 33. Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях [Текст] : посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 128 с.

 34. Мапеин Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответствен­ность. — М., 1985.

 35. Несімко О.Д., Сливка С.С, Штангрет М.Й. Особа юриста. – Львів, 1999. – 126 с.

 36. Оксамытный В. В. Правомерное поведение личности. — К., 1985.

 37. Орзіх М. П. Юридична деонтологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Орзіх, А. Р. Крусян ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Юридична література, 2011. - 48 с.

 38. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності [Текст] : монографія / [Оніщенко Н. М. та ін.] ; за заг. ред. проф., Засл. юриста України Ю. Л. Бошицького ; Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. - К. : Кондор, 2012. – 614 с.

 39. Правова система України: проблеми і тенденції розвитку [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 3 червня 2010 р. / Нац. акад. правових наук України [та ін.] ; редкол.: Ю. П. Битяк [та ін.]. - Х. : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2010. - 171 с.

 40. Правова система України: становлення і перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. та повідомлень за матеріалами Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., 26 квітня 2013 р., м. Полтава / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Полтав. юрид. ін-т ; [ред. кол.: О. П. Бущан та ін.]. - Х. : Точка, 2013. - 225 с.

 41. Про судоустрій та статус суддів: Закон України вiд 07 липня 2010 р. № 2453-VI (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /. – ст. 529.

 42. Рабинович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства // Право України. - 2010.- №1. - С.25-31.

 43. Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой про­гресс. — Екатеринбург, 1996.

 44. Сибиряков С. О. Громадянська культура державних службовців як чинник демократизації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Сибиряков Сергій Олексійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2010. - 20 с.

 45. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — №21—22. — Ст. 135.

 46. Скакун О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Правова єдність, 2011. - 520 с.

 47. Сливка С.С. Правнича деонтологія. / Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: "Атика", 1999. — С 142-169.

 48. Социальное государство и защита прав человека. — М., 1994.

 49. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание. – М., 1990.

 50. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. / О. М. Головко [та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2010. - 277 с. - Бібліогр.: с. 273-276.

 51. Тимчик Г. С. Університетська освіта та юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. / Г. С. Тимчик, О. М. Котикова ; за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. Ф. П. Шульженка ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 211 с.

 52. Философский энциклопедический словарь. - М.,1996. – 560 с.

 53. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — №40—44. — Ст. 356.

 54. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. — 2004. — №40—41, 42. — Cт. 492.

 55. Чупринський Б. О. Формування професійної культури майбутніх юристів: філософсько-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Чупринський Борис Олександрович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2010. - 20 с.

 56. Шаповал В. М. Вищі органи сучасної держави: Порівняльний аналіз. — К.: Програма Л, 1995.

 57. Якушик В. М. Государство переходного типа. – К., 1991.


15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1.Сайт “Бібліотека юриста” http://www.lawbook.by.ru/

2.Українська правнича фундація http://www.ulf.com.ua/

3.Центр європейського і порівняльного права http://www.ecle.gov.ua/

4.Центр розвитку українського законодавства http://www.ulde.kiev.ua/news.php

5.Національна Парламентська бібліотека України http://www.nplu.kiev.ua/

6.Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/

7.Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка www.library.univ.kiev.ua

8.Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія” http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib

9.Російська державна бібліотека http://www.rsl.ru/

10.Російська національна бібліотека http://www.nlr.ru:8101/

11.Наукова бібліотека Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова http://www.lib.msu.su/

12.Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm

13.Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету http://www.law.yale.edu/library/

14.Німецькі бібліотеки http://www.ddb.de/

15.Національна бібліотека Франції http://www.bnf.fr/

16. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

17. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

18. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.19. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

20. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка