Національна академія державного управління при президентові україни інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія
Сторінка1/28
Дата конвертації22.04.2016
Розмір4.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ:

МІСІЯ, РОЛЬ ТА МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Наукова доповідь

Київ 2015


УДК 35.08

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 223/4-7 від 28 травня 2015 р. )Редакційна колегія :

Ю.В.Ковбасюк (голова), А.І.Семенченко, Ю.П.Сурмін, С.В.Загороднюк, О.Ю.Оболенський, В.М.Сороко


Інституційне забезпечення кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної академії державного управління при Президентові України : наук. доп. / авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, А. І. Семенченко, Ю. П. Сурмін та ін. ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2015. - с.

У науковій доповіді інтегровано результати аналітичного осмислення сутності, змісту та особливостей інституційного забезпечення кадрової політики у публічному управлінні в умовах суспільних реформ в Україні. Особливу увагу приділено інституційному розвитку та спроможності Національної академії при Президентові України в підготовці кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, окреслено варіанти моделей її стратегічного розвитку.

УДК 35.08

© Національна академія державного

управління при Президентові України,

2015


Зміст

Глосарій доповіді 6

ВСТУП 10


РОЗДІЛ I. КАДРОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 13

1.1. Кадрова ситуація у сфері публічного управління 13

1.2.Трансформація інститутів влади : нові реалії для України після 2014 року 26

1.3. Системні зміни у законодавстві: підстави для новацій у кадрової політиці у сфері публічного управління 33

1.4. Концептуальні підходи до формування кадрового потенціалу системи публічного управління 40

1.5. Шляхи модернізації кадрової політики в публічному секторі 49

РОЗДІЛ II. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА СПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ В ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 64

2.1. 20-річна діяльність Національної академії при Президентові Украині для профессіоналізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 64

2.1.1.Від факультету до Інституту вищих керівних кадрів: ретроспектива змін і перетворень 64

2.1.2. Інститут «Вища школа державного управління» – школа з підготовки професіоналів найвищого класу за спеціальністю «публічне адміністрування» 71

2.1.3. Інститут державної служби та місцевого самоврядування – базова складова в системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 75

2.1.4. Становлення та розвиток Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії при Президентові України 78

2.1.5.Львівській регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України як потужний центр профессіонального навчання державних службців та посадових осіб місцевого самоврядування 87

2.1.6. Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України - кращий навчальний заклад гуманітарного профілю Одеського регіону. 98

2.1.7. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії при Президентові України як лідерський інноваційний навчальний заклад 103

2.2. Випускники Національної академії при Президентові України на службі українському суспільству 113

2.3. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування: становлення та сучасні проблеми 118

РОЗДІЛ III. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ В РОЗВИТКУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ УПРАВЛІНЦІВ 128

3.1 Актуальні проблеми управлінської освіти в умовах глобалізації 128

3.2. Аналіз існуючих освітньо-професійних програм в освітній галузі “Державне управління” 141

3.3. Основні вимоги до галузевої рамки кваліфікацій у сфері публічного управління та види діяльності. 153

3.4. Компетентнісний підхід у формуванні змісту освітніх програм підготовки бакалавра, магістра і доктора філософії 172

3.5. Загальні бачення та структура освітніх програм підготовки в галузі “Державне управління” 186

РОЗДІЛ 4. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 197

4.1 Організація фундаментальних та прикладних досліджень у галузі державного управління 197

4.2. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Національній академії при Президентові України 209

4.3. Атестація кадрів вищої кваліфікації з державного управління спеціалізованими вченими радами 222

РОЗДІЛ V. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ, КОМУНІКАЦІІЇ ТА ІМІДЖ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 234

5.1. Міжнародна співпраця в контексті розвитку інститціійної спроможності Національної академії при Президентові України 234

5.2. Комунікативні заходи та імідж Національної академії при Президентові України 253

РОЗДІЛ VI. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ 262

6.1. Кадрове забезпечення реформ - ключова умова їх успіху 262

6. 2. Варіанти моделей стратегічного розвитку Національної академії при Президентові України в умовах реформ 268

6.3. Можливості Національної академії при Президентові України в інституціоналізації державно-управлінських реформ 275


Глосарій доповіді


Галузь знань охоплює основні предметні області освіти і науки, що включають групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка здобувачів вищої освіти на певному її рівні з метою здобуття відповідного ступеня кваліфікації.

Державна кадрова політика – цілеспрямована, розрахована на тривалий період стратегічна діяльність держави з формування, збереження, нарощування, розвитку та раціонального використання кадрового потенціалу суспільства.

Державно-управлінські реформи – суттєві якісні, прогресивні зміни системи органів публічної влади, зокрема, підсистеми органів державного управління та їх управлінської діяльності, підсистеми органів місцевого самоврядування та їх управлінської діяльності, зв’язків між цими підсистемами, механізмів їх взаємодії в процесах управління з неурядовими організаціями та громадянами, але без порушення основ наявного конституційного ладу.

Інституціональний зміст реформ – цілеспрямовані зміни інститутів, що передбачає проектування цих перетворень і присутність в системі державного управління суб’єктів, які розробляють реформи, а також суб’єктів, що запроваджують їх в практику функціонування державного управління.

Інституціональний підхід в державному управлінні – коли державне управління розглядається як організаційна система зв’язків і правових норм, що регулюють сферу політико-адміністративних відносин, а також сукупність ролей, функцій, структур, які забезпечують вироблення і реалізацію державної політики, розвиток самої системи державного управління і організаційну культуру.

Кадрова політика – цілеспрямована, розрахована на тривалий період стратегічна діяльність з формування, збереження, розвитку та використання людських, трудових, кадрових ресурсів, а також ресурсне забезпечення її реалізації.

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання досягнутого рівня компетенцій відповідно до стандартів вищої школи.

Компетентність – опанування здобувачем вищої освітою динамічною комбінацією знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС.

Навчальний план – визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю

Наукова діяльність інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

Наукова продукція науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації.

Наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату.

Науковий результат – нове знання, одержане в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо.

Освітня програма – поєднує обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). (ст.10 ЗУ «Про вищу освіту»).

Прикладні наукові дослідження – наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей.

Публічне адміністрування – керування діяльністю апарату управління підпріємством, установою чи організацією неприватної форми власності, у тому числі органу державної влади, органу місцевого самоврядування, суб’єкту громадянського суспільства.

Публічне управління – здійснення сукупності раціональних впливів на функціонування та розвиток колективу людей на основі програми управління та інформації про поведінку та стан об’єкта управління, спрямованих на підтримку, поліпшення та розвиток об’єкту управління для досягнення наперед визначеної сукупності цілей.

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

Спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Спеціальністьскладова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка.

Сталий фонд (ендавмент) вищого навчального закладу – сума коштів або вартість іншого майна, призначена для інвестування або капіталізації на строк не менше 36 місяців, пасивні доходи від якої використовуються вищим навчальним закладом з метою здійснення його статутної діяльності у порядку, визначеному благодійником або уповноваженою ним особою.

Стандарт вищої освіти – сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

Стандарт освітньої діяльності – сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової установи.

Стандарти освітньої діяльності розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням необхідності створення умов для осіб з особливими освітніми потребами та є обов’язковими до виконання всіма вищими навчальними закладами незалежно від форми власності та підпорядкування, а також науковими установами, що забезпечують підготовку докторів філософії та докторів наук. Стандарти освітньої діяльності розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.Фундаментальні наукові дослідження – наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку.

Якість вищої освіти рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка