Національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут післядипломної освіти кафедра суспільних наук
Сторінка1/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.87 Mb.
  1   2   3   4   5


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК

ЗАТВЕРДЖУЮ


Перший проректор

з науково-педагогічної

роботи
___________ В. І. Бойко

16 квітня 2015 р.


ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів усіх спеціальностей

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»


Київ – 2015

Навчально-методичний комплекс «Основи охорони праці» для студен-тів усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»


Розробник: В. В. Карпов, кандидат історичних наук,

доцент кафедри

Навчально-методичний комплекс затверджено на засіданні кафедри суспільних наук


Протокол № 7 від 19.03.2015

Завідувач кафедри О. М. Чечель

 Карпов В. В., 2015

 НАКККіМ, 2015ЗМІСТ
Опис навчальної дисципліни 4

Мета та завдання навчальної дисципліни 5

Програма навчальної дисципліни 9

Структура навчальної дисципліни 12

Плани семінарських занять 13

Завдання до самостійної роботи 13

Методи навчання 15

Система та методи контролю знань студентів 15

Розподіл балів, які отримують студенти 16

Питання до модульної контрольної роботи 18

Теми рефератів 20

Питання до заліку 20

Методичне забезпечення 25

Опорний конспект лекцій 26

Рекомендована література 58

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Найменування

показників

Галузь знань,

напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна

форма

навчання

Кількість

кредитів – 1,5Галузь знань

для всіх спеціальностейНормативна

Модулів – 1

Рік підготовки:

Напрям підготовки

для всіх спеціальностейЗмістових

модулів – 21-й

1-й

Загальна кількість

годин – 54 годСеместр

1-й

1-й

Лекції

12 год

4 год

Тижневих годин

для денної форми

навчання:

аудиторних – 2 год,

самостійної роботи студента – 4 год


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Бакалавр»Практичні, семінарські

4 год

2 год

МКР

2 год
Самостійна робота

36 год

48 год

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: • для студентів денної форми навчання – 33 % до 70 %;

 • для студентів заочної форми навчання – 12 % до 88 %.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
У створенні умов праці, що відповідають сучасним вимогам, важ-ливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників НАКККіМ переконання щодо важливості цих питань і їх пріоритетності по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону України «Про охорону праці», є одним з основних принципів державної політики в галузі охорони праці. Основою створення безпечних умов праці щодо конкретного виробництва є чіткі знання небезпечних і шкідливих факторів, пов’язаних з цим виробництвом, їх впливу на організм людини, вимог нормативних документів щодо обмеження цього впливу, методів і засобів захисту працюючих. Ці знання випускники НАКККіМ, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки, мають отримати в результаті вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі».

Навчально-методичний комплекс «Основи охорони праці» розроб-лено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 9.11.2010 за № 1057/18352.

Даний навчально-методичний комплекс визначає зміст і обсяги навчання та форми контролю знань з нормативної дисципліни «Основи охорони праці», яка вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Основи охорони праці» передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяль-ності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Основи охорони праці» у навчальних планах підготовки бакалаврів визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 36 академічних годин.

Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної діяльності та специфічність виробничих завдань, подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань і вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для фахівців усіх спеціальностей.Метою вивчення дисципліни є формування в майбутніх фахівців знань, умінь і здібностей вирішувати типові задачі діяльності з нор-мативно-правових і організаційних питань охорони праці, показників соціальної та економічної ефективності охорони праці, шляхів і напря-мів поліпшення функціонування системи управління охороною праці, стану охорони праці та факторів, що його обумовлюють, розробки конкретних заходів і засобів поліпшення санітарно-гігієнічних умов, безпеки праці та пожежної безпеки.

Завдання вивчення дисципліни – забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охоро-ною праці та формування відповідальності в посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • перелік і зміст основних нормативних актів України з питань охорони праці, пов’язаних зі сферою управління виробництвом;

 • систему управління охороною праці підприємства (СУОПП), її структуру й особливості, показники ефективності функціонування;

 • обов’язки власника щодо створення та забезпечення фун-кціонування СУОПП, роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в СУОПП;

 • алгоритм виявлення, оцінки та зменшення ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві;

 • економічні методи управління охороною праці;

 • оцінку витрат на охорону праці та визначення їхньої ефектив-ності;

 • визначення ефективності заходів і засобів профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

 • системи та принципи стимулювання охорони праці;

 • фінансування охорони праці;

 • передумови використання психологічних методів в охороні праці;

 • психологічні фактори та заходи підвищення безпеки праці;

 • вплив на працездатність робітника алкоголізму, наркоманії та інших негативних соціальних чинників;

 • порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;

 • нормативно-правову основу проведення атестації робочих місць за умовами праці;

 • порядок фінансування страхування від нещасного випадку, відповідальність фонду соціального страхування від нещасних випадків за невиконання своїх обов’язків;

 • порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

 • специфічні заходи і засоби захисту працюючих від електромагнітного випромінювання, радіочастотного, оптичного й іонізуючого діапазонів;

 • можливий негативний вплив на життєдіяльність і здоров’я людини роботи за персональним комп’ютером;

 • вимоги безпеки до приміщень, обладнаних персональними комп’ютерами;

 • вимоги безпеки до технологічних процесів і робочих місць, обладнаних персональними комп’ютерами;

 • фактори пожежної небезпеки об’єктів;

 • причини пожеж на об’єктах – реальні та ймовірні;

 • категорії та класи вибухонебезпечності об’єктів;

 • заходи та засоби системи попередження пожеж на об’єктах;

 • заходи та засоби системи протипожежного захисту об’єктів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти доцільно використовувати набуті знання в майбутній професії з метою дотримання активної життєвої та громадської позиції, залучення інших членів суспільства до нагальних проблем охорони праці.

Основні професійні компетенції.

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Основи охорони праці» бакалаври за відповідними напрямами підготовки, спеціально-стями і спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:у науково-дослідній діяльності:

 • готовність застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях і виробничих об’єктах;

 • здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях;

у технологічній діяльності:

 • обґрунтування та розробка безпечних технологій (у галузі діяльності);

 • участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій і професійних захворювань;

 • розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

 • здатність і готовність до врахування положень законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

 • здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

 • управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

 • впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;

у проектній діяльності:

 • розробка та впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки та робочих місць на основі сучасних технологічних і наукових досягнень у галузі охорони праці;

у педагогічній діяльності:

у консультаційній діяльності:

 • надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

 • готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка