Національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут післядипломної освіти кафедра суспільних наук
Сторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМодуль І.
Змістовий модуль 1.

Теоретико-методологічні засади охорони праці в галузі
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці
Сучасний стан охорони праці в Україні та світі. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці». Суб’єкти й об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

Фінансування охорони праці. Основні принципи та джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат.


Тема 2. Правові й організаційні основи охорони праці.

Організація охорони праці на виробництві
Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.

Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги й ознаки. Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.

Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП). Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці. Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.

Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації.

Тема 3. Державне управління охороною праці,

державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
Система державного управління охороною праці в Україні. Ком-петенція та повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Структура, основні функції та завдання управління охороною праці в організації. Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права й обов’язки працівників служби охорони праці.

Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов’язки та права.

Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці в колективному договорі.

Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації. Організація робіт і порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці.

Кабінети промислової безпеки й охорони праці, основні завдання та напрями роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Стимулювання охорони праці.


Змістовий модуль 2.

Основи фізіології та гігієни праці. Виробнича і пожежна безпека
Тема 4. Основні поняття фізіології, гігієни праці

та виробничої санітарії
Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи в тру-довій діяльності людини. Втома. Гігієна праці, її значення. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.

Мікроклімат робочої зони. Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Джерела, класифікація та характеристики вібрації.

Класифікація шумів за походженням, характером, спектром і часо-вими характеристиками. Методи та засоби колективного й індивідуаль-ного захисту від шуму. Інфразвук та ультразвук. Джерела, особливості та класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація та особливості їх використання.

Класи шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітар-но-захисні зони підприємств. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до виробничих і допоміжних приміщень. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації. Вимоги охорони праці до розташування виробничого й офісного обладнання та організації робочих місць.

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти та невідповідності. Мета і завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм і професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
Тема 5. Основні фактори виробничого середовища,

що визначають умови праці на виробництві
Загальні вимоги безпеки щодо технологічного обладнання та про-цесів. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження еле-ктричним струмом. Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих металевих елементів електроустановок, що опинились під напругою. Напруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.Тема 6. Основи пожежної безпеки на виробничих об’єктах
Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень і зон.

Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкта. Пожежна сигналізація. Засоби пожежогасіння.Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових

модулів і тем

Кількість годин
денна форма

заочна форма
усього

у тому числі

усього

у тому числі
л.

пр./

сем.

с.р.

л.

пр./

сем.

с.р.
Модуль І
Змістовий модуль 1.

Теоретико-методологічні засади охорони праці в галузі
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці

10

2

1

7

26

2

2

22
Тема 2. Правові й організаційні основи охорони праці. Організація охорони праці на виробництві

11

2

1

8

28

2

2

24
Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

5

2
3
Разом за змістовим модулем 1

26

6

2

18

54

4

4

46
Змістовий модуль 2.

Основи фізіології та гігієни праці. Виробнича і пожежна безпекаТема 4. Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії


7

2
5
Тема 5. Основні фактори виробничого середовища, що визнача-ють умови праці на виробництві

9

2

1

6
Тема 6. Основи пожежної безпеки на виробничих об’єктах

10

2

1

7Разом за змістовим модулем 2


26

6

2

18Модульна контрольна робота


2
Усього годин


54

12

4

36

54

4

4

46
ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЗАЛІК
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка