Національна академія керівних кадрів культури І мистецтв інститут післядипломної освіти кафедра суспільних наук
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Система державного управління

у сфері охорони праці в галузі
План


 1. Правові й організаційні основи охорони праці.

 2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

 3. Організація охорони праці на підприємстві.


Література: 1–11, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 42, 44.
Тема 2. Основи фізіології та гігієни праці,

виробничої і пожежної безпеки
План


 1. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

 2. Загальні вимоги виробничої безпеки.

 3. Основи пожежної безпеки на виробничих об’єктах.


Література: 21, 23, 24, 33–38, 40, 43.
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці


 1. Охарактеризувати предмет, структуру навчальної дисципліни «Основи охорони праці» та надати визначення охорони праці.

 2. Розкрити основні терміни з охорони праці.

 3. Надати класифікацію шкідливих (небезпечних) виробничих факторів.


Тема 2. Правові й організаційні основи охорони праці.

Організація охорони праці на виробництві


 1. Назвати законодавчо-нормативну базу України з питань охорони праці.

 2. Назвати види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

 3. Розкрити порядок організації охорони праці на виробництві.

Тема 3. Державне управління охороною праці,

державний нагляд і громадський контроль за охороною праці


 1. Вивчити питання організації державного нагляду та громадсь-кого контролю за охороною праці та дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

 2. Охарактеризувати порядок соціального страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань.

 3. Розкрити організацію охорони праці на виробництві.


Тема 4. Основні поняття фізіології,

гігієни праці та виробничої санітарії


 1. Охарактеризувати законодавство України в галузі гігієни праці.

 2. Сформулювати основні поняття фізіології праці, гігієни праці, виробничої санітарії.

 3. Назвати вимоги щодо промислових підприємств, виробничих приміщень та організації праці на робочому місці.


Тема 5. Основні фактори виробничого середовища,

що визначають умови праці на виробництві


 1. Розкрити основні фактори виробничого середовища, що визначають умови праці на виробництві.

 2. Охарактеризувати поняття мікроклімат приміщень.

 3. Вивчити поняття виробничий шум, виробнича вібрація, освітлення виробничої зони.


Тема 6. Основи пожежної безпеки на виробничих об’єктах


 1. Визначити поняття пожежа і пожежна безпека. Назвати небезпечні та шкідливі фактори, що пов’язані з пожежами.

 2. Розкрити законодавчу та нормативно-правову базу пожежної безпеки.

 3. Охарактеризувати систему організаційно-технічних заходів пожежної безпеки, обов’язки посадових осіб і громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Згідно з методологією, вивчення курсу пов’язане з читанням лекцій, проведенням семінарських занять, написанням реферату, модульної контрольної роботи, виконанням завдань самостійної роботи.
СИСТЕМА ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Контроль знань студентів здійснюється в умовах проведення семінарських занять у формі колоквіумів, круглих столів, співбесід, доповідей студентів за самостійно обраною або визначеною викладачем темою, написанням реферату, виконанням модульної контрольної роботи, проведенням заліку.

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Основи охорони праці» включає поточний контроль успішності, модульний контроль і складання підсумкового заліку.

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено проведення модульної контрольної роботи.

Модульні контрольні роботи (МКР) передбачені навчальним планом для денної форми навчання. Метою проведення контрольних робіт є поточний контроль знань студентів з окремих розділів і тем.

Для кожного розділу розроблено перелік питань для проведення контролю знань. У кожному окремому випадку модульна контрольна робота формується з вказаного переліку питань шляхом вибірки. Усього проводиться одна МКР, на яку відводиться 90 хв. Залежно від тривалості контрольної роботи і складності питань до вибірки білету включається 4–5 питань. Знання студентів оцінюються за письмовими відповідями. Максимальна оцінка за вірно виконану контрольну роботу становить 30 балів.

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з охорони праці щодо вимог, викладених у цій навчальній програмі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, які включають типові завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь і рівнів набутих компетенцій з охорони праці.

Питома вага інтерактивних занять повинна складати не менше 20 відсотків аудиторних занять, а занять лекційного типу (проблемних лекцій) – не більше 30 відсотків аудиторних занять.

Викладач проводить семестрову атестацію у вигляді залікової контрольної роботи (співбесіди) зі студентами, які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але мають бути допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку.

Після цього викладач виставляє оцінки в залікову відомість.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Розподіл балів за модулями


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

100

15

15

15

15

20

20


Визначення рейтингової оцінки студента
Загальна рейтингова оцінка студента RD визначається як сума рейтингових балів за кожний з видів навчальної діяльності за дисципліною протягом семестру. Таким чином максимальна RD студента з дисципліни «Охорона праці в галузі» становить 100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є загальна рейтингова оцінка не менше 40 балів.

Студенти, які протягом семестру набрали від 40 до 60 балів зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу (ЗКР). Студенти, які протягом семестру набрали 61 і більше балів отримують залікову оцінку без виконання ЗКР згідно шкали, наведеної в таблиці:


RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95 – 100

А

зараховано

85 – 94

В

75 – 84

С

65 – 74

D

60 – 64

Е

RD < 60

Fx

не зараховано

RD < 40 або не виконані інші умови допуску до заліку

F

не допущено

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, які він отримує за результатами:основних (обов’язкових) видів робіт:

 1. відвідування занять – 12 балів;

 2. доповідь на семінарах – 15 балів;

 3. доповнення на семінарах – 10 балів;

 4. питання доповідачу на семінарах – 5 балів;

 5. виконання завдань самостійної роботи письмово – 6 балів;

 6. виконання модульної контрольної роботи – 30 балів;

 7. написання рефератів – 20 балів;

додаткових видів робіт:

 1. участі в олімпіадах, конкурсах тощо за тематикою дисципліни – 5 балів;

 2. виконання завдань із удосконалення методичних матеріалів, практичних або інших робіт з дисципліни – 5 балів.


Система рейтингових (вагових балів) і критерії оцінювання


 1. Виконання домашнього завдання, виданого лектором.

Ваговий бал – 1.

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань становить – 1 бал х 6 = 6 балів.

Виконане домашнє завдання надається лектору або старості групи в призначений термін. У разі затримки до 2-х тижнів робота не оцінюється.


 1. Модульна контрольна робота.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу становить 30 балів.

МКР здійснюється протягом 90 хв. Під час МКР студент повинен дати відповідь на 5 контрольних питань, що стосуються матеріалу модуля. Правильна повна відповідь на кожне питання оцінюється в 6 балів. Неточності у відповіді, помилки ведуть до зниження оцінки на питання до 1 балу. Неправильна відповідь або її відсутність – 0 балів. 1. Реферат.

Виконаний відповідно до теми реферат надається лектору в призначений термін. Максимальна кількість балів за правильно та вчасно підготовлений реферат становить 20 балів. Неточності, помилки призведуть до зниження оцінки за реферат до 10 балів. У разі затримки до 2-х тижнів правильно і вчасно підготовлена робота оцінюється в 15 балів. У разі затримки понад 2-х тижнів – 10 балів.

 1. Додаткові бали.

За участь в олімпіадах, конкурсах за тематикою дисципліни, виконання завдань із удосконалення методичних матеріалів, практичних та інших робіт студенту надається до 10 заохочувальних балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 100 балів.ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Предмет, структура, зміст і мета навчальної дисципліни «Основи охорони праці».

 2. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.

 3. Класифікація шкідливих (небезпечних) виробничих факторів.

 4. Охарактеризуйте небезпечний і шкідливий виробничий фактор.

 5. Законодавча база України з питань охорони праці.

 6. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.

 7. Нормативно-правові акти України про охорону праці.

 8. Соціальне страхування працівників від нещасних випадків і професійних захворювань.

 9. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці та дотриманням санітарно-гігієнічних норм.

 10. Дисциплінарна й адміністративна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

 11. Матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.

 12. Організація охорони праці на виробництві

 13. Права працівників на охорону праці.

 14. Основні повноваження та права органів державного нагляду і профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці.

 15. Законодавство в галузі гігієни праці.

 16. Основні поняття фізіології праці.

 17. Основні поняття гігієни праці.

 18. Основні поняття виробничої санітарії.

 19. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування та розміщення промислових підприємств.

 20. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування та розміщення виробничих і допоміжних приміщень.

 21. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації праці на робочому місці.

 22. Охарактеризуйте мікроклімат робочої зони.

 23. Охарактеризуйте вплив шкідливих речовин на здоров’я працюючих. Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини.

 24. Значення виробничого освітлення для забезпечення продуктивності та безпеки праці. Існуючі види та системи освітлення.

 25. Вібрації як негативний чинник виробничого процесу. Класифікація вібрацій.

 26. Визначення поняття виробничий шум, його основні параметри. Класифікація шумів.

 27. Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань. Джерела ультра- та інфразвукових коливань.

 28. Основи виробничої безпеки. Загальні вимоги безпеки щодо технологічного обладнання та процесів.

 29. Основи виробничої безпеки. Електробезпека. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

 30. Основи виробничої безпеки. Електробезпека. Причини еле-ктротравм. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

 31. Визначення понять пожежа і пожежна безпека. Небезпечні та шкідливі фактори, що пов’язані з пожежами. Основні причини пожеж.

 32. Законодавча та нормативно-правова база пожежної безпеки.

 33. Класифікація видів горіння. Класи пожеж. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Система запобігання пожеж.

 34. Система пожежного захисту.

 35. Пожежна сигналізація. Засоби виявлення пожежі та сповіщення про пожежу.

 36. Способи та засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожежі.

 37. Евакуація людей при пожежі. Засоби колективного й індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.

 38. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки. Обов’язки державних органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.

 39. Державний пожежний нагляд.

 40. Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розсліду-вання та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

 41. Порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.

 2. Основи охорони праці як об’єкт соціальної взаємодії: характеристика термінів і визначень.

 3. Національні стандарти України з охорони праці.

 4. Система державного управління охороною праці в Україні.

 5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

 6. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці.

 7. Основні заходи запобігання травматизму та професійним захворюванням.

 8. Важливість забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці.

 9. Загальні вимоги щодо виробничої безпеки.

 10. Пожежна безпека виробничого об’єкта: забезпечення і кон-троль стану пожежної безпеки.


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


  1. Що таке виробниче середовище, якими чинниками воно визначається?

  2. Що таке умови праці та безпека праці?

  3. Що таке нещасний випадок і професійне захворювання?

  4. У чому полягає різниця між небезпечними та шкідливими виробничими факторами?

  5. Що таке охорона праці? Які завдання вона вирішує та яка її структура?

  6. Як класифікують нещасні випадки? Що таке нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом?

  7. У яких первинних документах збирається інформація про нещасні випадки та професійні захворювання?

  8. Що таке аварії, як їх класифікують?

  9. Як здійснюється системний аналіз в охороні праці?

   1. Охарактеризуйте основні групи причин виробничого травма-тизму і професійних захворювань і групи заходів щодо їх попередження.

   2. Що таке виробничий ризик і як він оцінюється?

   3. Наведіть класифікацію умов праці.

   4. Як здійснюється аналіз умов праці?

   5. Охарактеризуйте основні методи аналізу виробничого тра-вматизму.

   6. У чому полягає призначення аналізу виробничого травма-тизму та які існують групи методів аналізу виробничого травматизму?

   7. Що таке і як визначаються коефіцієнт частоти травматизму, коефіцієнт важкості травматизму, коефіцієнт виробничих втрат?

   8. У чому суть топографічних, монографічних, економічних та ергономічних методів аналізу травматизму?

   9. З якою метою та яким чином оцінюється стан умов праці на виробництві?

   10. Які умови праці вважаються оптимальними, а які допустимими?

   11. Що таке шкідливі умови праці, як вони класифікуються?

   12. Що таке екстремальні умови праці, коли вони дозволяються?

   13. Що є базою законодавства України про охорону праці та які основні закони складають це законодавство?

   14. Як застосовуються в Україні норми міжнародного законодавства про охорону праці?

   15. У чому полягають основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

   16. Що таке принцип трипартизму у вирішенні задач охорони праці?

   17. Яким чином здійснюється страхування від нещасних випадків на виробництві, та в чому полягають завдання цього страхування?

   18. Які виплати та послуги здійснює Фонд соціального страхування від нещасного випадку?

   19. Як здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від нещасного випадку?

   20. Що таке нормативно-правові акти з охорони праці та яким чином здійснюється їх кодування?

   21. Що таке нормативні акти з охорони праці підприємства, хто і на підставі чого їх розробляє?

   22. Хто, кого і за що може притягати до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці? Яке при цьому може бути покарання?

   23. Хто, кого і за що може притягати до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

   24. Яке покарання може настати в рамках кримінальної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

   25. Коли виникає матеріальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці?

   26. У чому полягають гарантії прав на охорону праці працівників?

   27. Які пільги та компенсації надаються працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

   28. Для яких категорій працівників передбачені додаткові гарантії охорони праці та в чому суть цих гарантій?

   29. Який порядок видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту?

   30. Яким чином відшкодовується шкода працівнику в разі його травмування або захворювання на виробництві?

   31. Як відшкодовується шкода членам сім’ї загиблого на виробництві?

   32. Які органи в нашій країні здійснюють державне управління охороною праці?

   33. Які додаткові функції державного управління охороною праці виконують Мінпраці, МОЗ, ДСНС?

   34. У чому полягає суть державного нагляду за охороною праці та які органи здійснюють його?

   35. У чому полягає суть громадського контролю за охороною праці та хто здійснює його?

   36. У чому полягають обов’язки роботодавця щодо забезпечення вимог законодавства про охорону праці?

   37. Які основні обов’язки та права служби охорони праці на підприємстві?

   38. У чому полягають повноваження комісії з питань охорони праці на підприємстві?

   39. У чому полягають обов’язки працівників щодо виконання вимог охорони праці?

   40. Як реалізується принцип безперервності навчання з охорони праці?

   41. Як здійснюється навчання працівників з охорони праці при прийнятті на роботу та під час роботи на підприємстві?

   42. Як здійснюється навчання з охорони праці посадових осіб і спеціалістів?

   43. Що таке інструктажі з охорони праці, які існують види інстру-ктажів, у чому призначення вступного і повторного інструктажів?

   44. Коли і хто проводить повторні, позапланові та цільові інструктажі з охорони праці, яким чином вони оформляються?

   45. Що таке СУОП, хто є її суб’єктом та об’єктом, які основні функції управління охороною праці?

   46. Як здійснюється прогнозування стану та планування роботи з охорони праці на виробництві?

   47. Як здійснюється контроль за станом охорони праці?

   48. Які законодавчі акти встановлюють вимоги щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у чому полягають ці вимоги?

   49. Як проводиться розслідування нещасного випадку на виробництві без тяжкого чи смертельного наслідку з одним потерпілим?

   50. Як проводиться розслідування смертельних, групових, і з тяжкими наслідками нещасних випадків на виробництві?

   51. Як проводиться розслідування професійних захворювань?

   52. Яким чином реєструються нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання?

   53. Як проводиться розслідування аварій на виробництві?

   54. Охарактеризуйте поняття фізіологія праці.

   55. Охарактеризуйте поняття стомлення і перевтома працівника.

   56. Охарактеризуйте поняття гігієна праці.

   57. Охарактеризуйте поняття умови праці та їх класи.

   58. Охарактеризуйте поняття виробнича санітарія.

   59. Охарактеризуйте вимоги щодо розміщення і планування території підприємств.

   60. Охарактеризуйте вимоги до виробничих і допоміжних приміщень.

   61. Охарактеризуйте вимоги щодо організації праці на робочому місці.

   62. Охарактеризуйте загальні положення щодо мікроклімату виробничих приміщень.

   63. Охарактеризуйте дію мікроклімату на працівника.

   64. Охарактеризуйте принципи санітарно-гігієнічного нормування параметрів мікроклімату на робочих місцях.

   65. Охарактеризуйте заходи і засоби нормалізації мікроклімату.

   66. Охарактеризуйте забруднюючі речовини, їх дію на людину та нормування.

   67. Охарактеризуйте методи регулювання якості повітряного середовища у виробничих приміщеннях.

   68. Охарактеризуйте порядок проектування вентиляції.

   69. Охарактеризуйте природну та штучну вентиляцію і конди-ціонування повітря.

   70. Охарактеризуйте загальні уявлення про світло й основні світлотехнічні поняття.

   71. Охарактеризуйте природне освітлення виробничих приміщень.

   72. Охарактеризуйте штучне освітлення виробничих приміщень.

   73. Охарактеризуйте основні характеристики та класи шумів.

   74. Охарактеризуйте дію шуму на людину.

   75. Охарактеризуйте нормування і вимірювання параметрів шуму.

   76. Охарактеризуйте методи захисту від шуму.

   77. Охарактеризуйте захист від ультра- та інфразвуку.

   78. Охарактеризуйте основні визначення, параметри та категорії вібрації.

   79. Охарактеризуйте вплив вібрації на людину.

   80. Охарактеризуйте методи гігієнічної оцінки та принципи нормування параметрів виробничої вібрації.

   81. Охарактеризуйте методи захисту від вібрації.

   82. Охарактеризуйте основні параметри електромагнітних полів.

   83. Охарактеризуйте дію на людину електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону.

   84. Охарактеризуйте принципи нормування параметрів електро-магнітних випромінювань.

   85. Охарактеризуйте методи захисту від електромагнітних випромінювань.

   86. Охарактеризуйте випромінювання, що відносяться до оптич-ного діапазону.

   87. Охарактеризуйте інфрачервоні випромінювання: параметри, вплив на людину, нормування та методи захисту.

   88. Охарактеризуйте ультрафіолетові випромінювання: параметри, вплив на людину, нормування та методи захисту.

   89. Охарактеризуйте лазерні випромінювання: параметри, біологічна дія, нормування та вимоги безпеки.

   90. Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми.

   91. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

   92. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

   93. Причини електротравм.

   94. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом (масаж серця, штучне дихання).

   95. Визначення понять пожежа і пожежна безпека. Небезпечні та шкідливі фактори, що пов’язані з пожежами.

   96. Основні причини пожеж. Класифікація видів горіння. Класи пожеж.

   97. Пожежовибухонебезпека об’єкта. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухонебезпечних і пожежонебезпечних робочих зон приміщень за Правилами влаштування електроустановок.

   98. Система запобігання пожеж.

   99. Система пожежного захисту.

   100. Пожежна сигналізація. Засоби виявлення пожежі та сповіщення про пожежу.

   101. Способи та засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожежі.

   102. Евакуація людей при пожежі. Засоби колективного й індиві-дуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі. Протидимовий захист.

   103. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки. Обов’язки державних органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.

   104. Державний пожежний нагляд.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Підготовка до занять і набуття необхідних знань з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» забезпечується відповідними навчально-методичними розробками, включно з навчально-методич-ним комплексом «Основи охорони праці». Для підвищення ефективності роботи надаються списки рекомендованої літератури. При самостійному контролі набутих знань і вмінь слід використовувати запропоновані навчально-методичним комплексом «Основи охорони праці» завдання та питання.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка