Національний університет біоресурсів І природокористування україни
Сторінка1/7
Дата конвертації21.04.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра Терапії і клінічної діагностики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

_______ (Цвіліховський М.І.)

“____”_____________________2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри терапії і

клінічної діагностики

Протокол №___ від “____”____2015 р.

Т.в.о. завідувача кафедри

____________ (В.М. Костенко)РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Превентивні технології забезпечення здоров’я продуктивних тварин


напрям підготовки Ветеринарна медицина

спеціальність 8.11010101 Ветеринарна медицина (за видами)

спеціалізація Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров’я тварин

Факультет ветеринарної медицини

Розробники: к. вет.н., доцент Голопура С.І., к.вет.н., доцент БойкоН.І., к.вет.н., доцент Грушанська Н.Г.,_д.вет.н., професор Сорока Н.М., к. вет.н., доцент Семенко О. В. к.вет.н., доцент Литвиненко В.М., к.вет.н., доцент Лакатош В.М. к.вет.н., доцент Солонін П.К.

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015 р. 1. Опис навчальної дисципліни


Превентивні технології забезпечення здоров’я продуктивних тварин

(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

8.11010101 ОКР Магістр

Напрям підготовки

8.11010101 Ветеринарна медицина

Спеціальність

8.11010101 Ветеринарна медицина (за видами)

Спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова / вибіркова

Загальна кількість годин

622 год

Кількість кредитів ECTS

20,7

Кількість змістових модулів

5

Курсовий проект (робота) (за наявності)
Форма контролю

залік, екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)Семестр

3,4
Лекційні заняття

127 год.

год.

Практичні, семінарські заняття

год.

год.

Лабораторні заняття

172 год.

год.

Самостійна робота

301 год.

год.

Індивідуальні завдання

год.

год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчаннягод.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета навчальної програми полягає у поглибленні теоретичних знань у магістранта з діагностики, лікування та профілактики внутрішніх незаразних, інфекційних, інвазійних, акушерсько-гінекологічних та хірургічних хвороб продуктивних тварин, набутті теоретичних і практичних знань з діагностики, лікування та профілактики хвороб продуктивних тварин, отримання практичних навичок в проведенні превентивних заходів в тваринницьких господарствах та підготовка студента до самостійної наукової й практичної роботи.

Логіка і структура курсу «Превентивні технології забезпечення здоров’я продуктивних тварин» дозволить студентам засвоїти необхідний обсяг знань, що дає можливість досягти високого рівня професійної компетентності майбутніх фахівців.Завдання:

 • поглибити теоретичну підготовку із діагностики, лікування та профілактики внутрішніх незаразних, інфекційних, інвазійних, акушерсько-гінекологічних та хірургічних хвороб продуктивних тварин;

 • поставити точний діагноз хворій тварині;

 • оволодіти методами лабораторної діагностики різних матеріалів від хворих тварин;

 • повести диференційну діагностику;

 • оволодіти сучасними методами досліджень та заходами превентивних технології забезпечення здоров’я продуктивних тварин

 • навчитись ставити наукові експерименти та проводити їх статистичні обрахунки;

 • отримати навики опрацювання літературних джерел з вибраної тематики.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасні методи досліджень хвороб продуктивних тварин;

 • чинні закони та інші нормативно-правові акти щодо безпеки та розповсюдження хвороб продуктивних тварин.

 • принципи контролю за охороною території України або її окремих регіонів від занесення з територій інших країн (чи інших неблагополучних щодо заразних хвороб місцевостей) збудників заразних хвороб тварин;

 • організацію і проведення планових діагностичних дослідженнь і профілактичних обробок проти інфекційних та інвазійних хвороб;

 • як організовувати і проводити загальнопрофілактичні та специфічні заходи щодо захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей;

 • вивчати та оцінювати епізоотичний стан тваринницьких ферм, місцевості, пасовищ, водоймищ та інших об'єктів;

 • заходи щодо охорони навколишнього середовища і тваринницьких об'єктів від проникнення збудників заразних хвороб;

 • здійснювати контроль за дотриманням обслуговуючим персоналом ветеринарно-санітарних правил утримання, годівлі і водопою тварин;

 • як організовувати профілактичну дезінфекцію, дезінвазію, дезінсекцію та дератизацію тваринницьких ферм та інших об'єктів;

 • вивчити методику складання протиепізоотичних заходів по забезпеченню благополуччя господарств, населених пунктів щодо інфекційних та інвазійних хвороб;

 • ознайомитись з існуючими Державними стандартами лабораторної діагностики інфекційних хвороб тварин бактеріальної, мікологічної та вірусної природи;

 • повну схему лабораторної діагностики найважливіших бактеріальних інфекцій жуйних тварин;

 • нові методи серологічної діагностики інфекційних захворювань тварин (ІФА, РІФ, ПЛР та ін.);

 • методики зажиттєвої діагностики інфекційних хвороб жуйних;

 • ефективність сучасних протимікробних лікарських засобів широкого спектру дії;

 • морфологічні змін крові жуйних тварин при застосуванні протимікробних лікарських засобів;

 • біохімічні зміни крові у жуйних при застосуванні протимікробних лікарських засобів;

 • сучасну динаміку найбільш поширених в Україні інфекційних хвороб жуйних тварин;

 • епізоотологію інфекційних хвороб жуйних тварин;

 • топографічну анатомію тварин;

 • техніку безпеки при роботі як з великими, дрібними так і з дикими тваринами;

 • знати і неухильно виконувати закони антисептики і асептики;

 • традиційні і новітні лікарськи препарати, що застосовуються у ветеринарній хірургії;

 • механізм дії наркотичних та місцево анестезуючих засобів;

 • дію новокаїнових блокад та інших методів патогенетичнох терапії;

 • місцеву та загальну дію травм на організм;

 • класифікацію, динаміку розвитку, симптоматику і діагностику будь-якої хірургічної патології;

 • особливості ветеринарної хірургії воєнного часу та катастроф;

 • планування хірургічної диспансеризації;

 • етику і деонтологію у ветеринарній медицині.


вміти:

 • ставити діагноз хвороби продуктивним тваринам;

 • диференціювати від хвороб із подібними симптомами;

 • проводити дослідження продуктивних тварин та об'єктів довкілля;

 • розробляти і впроваджувати лікувально-превентивні заходи при різних хворобах продуктивних тварин у господарствах різної форми власності;

 • володіти сучасними методами досліджень.

 • передбачити можливість виникнення і поширення хвороб жуйних тварин;

 • своєчасно визначати прогноз щодо перебігу і закінчення хвороби;

 • запобігати виникненню ускладнень у тварин при щепленні, введенні лікарських речовин, сироваток, тканинних препаратів, проведенні хірургічних операцій, проведенні масових ветеринарних обробок, транспортуванні тварин тощо;

 • проводити санацію тваринницьких приміщень хімічними, біологічними і фізичними методами;

 • проводити перевірку ветеринарних документів, транспортних засобів, огляд тварин та підконтрольних вантажів, що імпортуються, експортуються, є транзитними чи перевозяться в межах держави;

 • організовувати і проводити профілактичний карантин;

 • оформити експертизи при завершенні досліджень;

 • проводити заходи щодо недопущення зараження фахівців ветеринарної медицини хворобами, спільними для тварин і людей, при виконанні ними комплексу заходів, спрямованих на ліквідацію хвороби;

 • проводити заходи щодо недопущення зараження обслуговуючого персоналу хворобами, спільними для тварин і людей, при догляді за інфекційно хворими тваринами;

проводити заходи щодо недопущення зараження населення, як споживачів тваринницької продукції, хворобами, спільними для тварин і людей.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка