Навчально-методичний комплекс для забезпечення навчального процесу
Сторінка1/12
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ національний МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З ДИСЦИПЛІНИ «акушерство та гінекологія»

за спеціальністю 7.12010001 Лікувальна справа

7.12010002 Педіатрія
медичний факультет

факультет підготовки іноземних громадян

Івано-Франківськ

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

професор___________ Ерстенюк Г.М.

(підпис,прізвище, ініціали)

« ___» ____________2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 Лікувальна справа

7.12010002 Педіатрія

(шифр, назва спеціальності)


Факультет медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра акушерства га гінекології


Нормативні дані

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисципліні

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні заняття

Денна

IV

VІІІ

90

10

40

40

38-40
Денна

V

ІХ

62

10

32

20

16-18
Денна

V

Х

77

12

40

25

38-40
ДеннаХІ-ХІІ

225

-

110

115
ХІ-ХІІ семестр

Робочу програму склали: (перелік співробітників кафедри, які приймали участь у складанні програми)

д.мед.н., професор Геник Н.І.

к.мед.н., доцент Остафійчук С.О.

к.мед.н., доцент Левицький І.В.

к.мед.н., доцент Нейко О.В.

Івано-Франківськ – 2011
Робоча програма складена на основі типової програми навчальної дисципліни МОЗ України «Акушерство та гінекологія» від 18.06.2008 року.
Робочу програму обговорено на засіданні кафедри «___» __________ 2011 р.

Протокол № ___


Завідувач кафедри акушерства та гінекології

д.мед.н., професор Геник Н.І.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії «___» _______ 2011 р.

Протокол №____

Голова циклової комісії

д.мед.н., професор Шевчук І.М.ЗМІСТ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

1.1. Робочий навчальний план

1.2. Структура залікових кредитів модулів

1.3. Тематичні плани

1.3.1. Тематичні плани лекцій

1.3.2. Тематичні плани практичних занять

1.3.3. Тематичні плани самостійної позааудиторної роботи студентів

1.4. Засоби контролю знань студентів

1.4.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів

1.4.2. Методика оцінювання поточного контролю знань студентів

1.4.3. Перелік та оцінювання індивідуальних завдань студентів

1.4.4. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

1.4.5. Методика оцінювання підсумкового контролю знань

1.5. Перелік навчально-методичної літератури

1.5.1. Основна 1.5.2. Додаткова

2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Загальні методичні матеріали

2.1.1. Мета і завдання дисципліни

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання

2.1.4. Основні знання та вміння (зміст програми)

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок

2.2. Методичні матеріали для викладачів

2.2.1. Тези лекцій

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.1. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма з акушерства та гінекології для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності «лікувальна справа» 7.110101. напрямку підготовки 1101 «Медицина».

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:  • Освітньо-кваліфікаційною характеристикою (ОКХ) і освітньо-професійною програмою (ОПП) підготовки фахівців, затвердженої наказом МОН України від 16.04.2003 №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти у напрямку підготовки 1101 «Медицина»

  • Експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальністю «лікувальна справа»

  • Наказом МОЗ України від 17.05.2006 за №281 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52»

  • Рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»

  • Наказом МОЗ України від 31.01.2003 за №148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»

  • Інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів, К., Книга плюс, 2005)

  • Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Івано-Франківському національному медичному університеті (від 24.05.2011 р. Протокол № 6).

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Акушерство та гінекологія як навчальна дисципліна:

а) базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні медичної біології, нормальної та патологічної анатомії, топографічної анатомії, нормальної та патологічної фізіології репродуктивної системи жінки, гістології та ембріології, фармакології й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи формування студентами умінь та навичок, які визначаються кінцевими цілями вивчення акушерства та гінекології як самостійної дисципліни та можуть бути використані студентами для логічного обґрунтування діагнозу захворювання, проведення диференціальної діагностики, терапії, профілактики та реабілітації хворих, вмінні надавати лікарську допомогу при невідкладних станах в роботі лікаря загальної практики.


    1. Робочий навчальний план


1.2. Структура залікових кредитів модулів

курс 4,5,6 – 15 кредитів/450 годин

Структура

навчальної дисципліниКількість годин

СРС

Курс

Вид контролю

Всього

год/кред


аудиторних

всього

лекції

практ.

4 к у р с

Модуль 1

Змістових модулів 290

/3 кред


50

10

40

40

4

Поточний та підсумковий модульний контроль

5 к у р с

Модуль 2

Змістових модулів 162

/2 кред


42

10

32

20

5

Поточний та підсумковий модульний контроль

Всього з акушерства

5 кред

150 год

90

20

70

60

4,5
Модуль 3

Змістових модулів 477

/2,5 кред50

12

40

25

5

Поточний та підсумковий модульний контроль

Всього з гінекології

2,5 кред

77 год

52

12

40

25

5
6 к у р с

Модуль 4

Змістових модулів 37,5 кред.

225 год

110

-

110

115

6

Поточний та підсумковий модульний контроль


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка