Навчально-методичний комплекс (нмк) подається в деканат в друкованому І електронному вигляді
Скачати 490.2 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір490.2 Kb.
  1   2   3
Вимоги

до структури та змісту навчально-методичного комплексу дисципліни


Навчально-методичний комплекс (НМК) подається в деканат в друкованому і електронному вигляді.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).

За комп’ютерним способом виконання НМК друкують через один інтервал – з використанням шрифту текстового редактора Word – Times New Roman, 14-й кегль.

Текст НМК слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній і нижній – 20 мм, лівий – 25 мм, правий – 10 мм.

Під час оформлення НМК необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Всі лінії, цифри і знаки повинні бути однаково чіткими.

Структура навчально-методичного комплексу дисципліни:


 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • програма навчальної дисципліни (затверджена Міністерством освіти та науки України або Міністерством аграрної політики України);

 • робоча програма навчальної дисципліни;

 • протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності;

 • структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни;

 • календарний тематичний план викладання дисципліни;

 • критерії оцінки знань студентів;

 • індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів;

 • пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів;

 • конспекти лекцій;

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ аграрного менеджменту

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі

ЗАТВЕРДЖУЮ”Декан факультету аграрного менеджменту

_______________ О. А. Ковтун


“____” ________________ 2010 р.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

МЕРЧАНДАЙЗИНГ”


для підготовки фахівців напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

зі спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

спеціалізація __Комерційно-посередницька діяльність________

КИЇВ-2010ЗМІСТ


1.

Програма навчальної дисципліни

2.

Робоча програма навчальної дисципліни

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни

6.

Критерії оцінки знань студентів

7.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

8.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

9.

Конспекти лекцій

10.

Навчально-методична література з дисципліни

11.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА


ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі

ЗАТВЕРДЖУЮ”В.о.декана факультету аграрного менеджменту

_____________О. С. Степасюк


“____” ________________ 2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

МЕРЧЕНДАЙЗИНГ”


для підготовки фахівців напряму 0501 “Економіка і підприємництво”

зі спеціальності 8.050108 “Маркетинг”

спеціалізація ___Комерційно-посередницька діяльність______

КИЇВ-2010Робочу програму навчальної дисципліни „МЕРЧЕНДАЙЗИНГ” складено Рафальською В. А. на основі навчальної програми затвердженої Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України для підготовки фахівців напряму напряму 0501 “Економіка і підприємництво” , обговорено та схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від 13 травня 2010року. Протокол № 10

Завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,

кандидат економічних наук, професор Чеботар С. І.

Робочу програму навчальної дисципліни „ Мерчендайзинг ” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від_

Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцентУкладач: __Рафальська Валентина Антонівна, кандидат економічних наук, доцент_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Перевага більшості торговельних підприємств полягає в можливості застосування маловитратних і більш оперативних, ніж у виробника рішень. Об’єктивно у торгівлі є більше можливостей пристосуватися до ринку, тому підприємства торгівлі реально можуть використовувати передові маркетингові технології. Одним з таких елементів торговельного маркетингу є мерчендайзинг.

Мерчендайзинг – система заходів, які проводять в мікросвіті магазину і які направлені на покупця, щоб йому було зручно, приємно і вигідно здійснювати покупку.

Дисципліна: „Мерчендайзинг”.

Всього годин – 32.

в тому числі

лекції – 16

самостійна робота студентів

під керівництвом викладача – 16

самостійна робота – 40.

Програму дисципліни „Мерчендайзинг” розроблено відповідно до навчальних планів з фаху „Маркетинг”. Передбачається висвітлення таких питань, як контроль товарних запасів в роздрібній торгівлі; ефективне розміщення товарів в магазинах; маркетингові комунікації в місцях продажу; ефективність роботи торгового персоналу.

Метою дисципліни є отримання студентами знань та навичок щодо сучасних методів, механізмів та інструментів мерчендайзинга.

Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: • викладки товарів на експозиційному обладнанні

 • розміщення рекламних матеріалів в торгівельних місцях

 • можливості представлення максимально можливого асортименту товару

Дисципліна „Мерчендайзинг” вивчається після засвоєння студентами основних маркетингових дисциплін і надає спеціальні знання щодо можливостей збільшення продаж в торговому залі.
Форма контролю – залік.

Підсумковий контроль проводиться на екзаменаційній сесії у формі заліку.

Остаточна оцінка з дисципліни враховує також якість виконання індивідуальних завдань, результати проміжних атестацій, тестів.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка