Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсу
Сторінка1/11
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи

Національного банку України”

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплінЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Навчально-методичний посібник
щодо самостійного вивчення дисципліни
Для студентів 2 курсу
за напрямом підготовки “Правознавство”
всіх форм навчання

Суми


ДВНЗ “УАБС НБУ”

2014


УДК 159.9:34(075.8)

Ю70


Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 4 від 25.12.2013.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, протокол № 4 від 28.10.2013.


Укладачі:

С. І. Ніколаєнко, кандидат психологічних наук, доцент,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”;


С. О. Ніколаєнко, кандидат психологічних наук, доцент,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”


Рецензенти:

Т. Б. Тарасова, кандидат психологічних наук, доцент,

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка;І. П. Мозговий, доктор філософських наук, професор,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”
Ю70
Юридична психологія [Текст] : навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: С. І. Ніколаєнко, С. О. Ніколаєнко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 145 с.
Видання містить типову навчальну програму курсу “Юридична психологія”, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми (плани занять, методичні вказівки щодо підготовки до розгляду питань, короткий термінологічний словник, питання для самостійного опрацювання, теми рефератів, доповідей і повідомлень, контрольні питання, тестові завдання, список додаткової та основної літератури), додатковий матеріал (питання для підготовки студентів до заліку).

Призначене для студентів 2 курсу за напрямом підготовки “Правознавство” всіх форм навчання.


УДК 159.9:34(075.8)

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2014

ЗМІСТ


ЗМІСТ 4

ВСТУП 5


І ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 10

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Психіка, свідомість, особистість в юридичній психології 10

Тема 1. Предмет юридичної психології як науки


та історія її розвитку 10

Тема 2. Методи юридичної психології 10

Тема 3. Правова психологія особистості.
Психологічна характеристика правосвідомості 10

Тема 4. Психічні явища суб’єктів і об’єктів


юридичної діяльності 11

Тема 5. Емоції, почуття, психічні стани


та їх психолого-правова оцінка 11

Тема 6. Індивідуально-психологічні властивості особистості юриста 12

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Діяльність, групи, спілкування в прикладних розділах юридичної психології 12

Тема 7. Кримінальна психологія про особливості злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп 12

Тема 8. Психологія юридичної діяльності.
Психологія непроцесуальної діяльності
(оперативно-розшукової, управлінської та ін.) 13

Тема 9. Психологія процесуальної діяльності


(слідчої, судової, адвокатської та ін.).
Слідча діяльність. Судова психологія 13

Тема 10. Психологія цивільно-правового регулювання


та правові відносини в економічній сфері 13

ІІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 15

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Психіка, свідомість і особистість в юридичній психології 15

Семінарське заняття 1


Предмет юридичної психології як науки
та історія її розвитку 15

1.Юридична психологія як науково-прикладна галузь психологічної науки. 15

2.Предмет, задачі та структура сучасної юридичної психології. 15

3.Завдання юридичної психології та її значення для майбутніх юристів. 15

4.Історія виникнення та розвитку юридичної психології. 15

5.Зв’язки юридичної психології з іншими науками. 15

6.описовий (з давнини до початку XIX ст.); 17

7.порівняльно-аналітичний (XIX ст.); 17

8.природничо-науковий (з початку XX ст. до теперішнього часу). 17

9.Основні етапи розвитку юридичної психології та їх характеристика. 21

10.Історія застосування психологічних знань у розшуковому процесі та роботі юристів. 21

11.Про значення психологічних знань у роботі юриста К. Екартсгаузен, І. Гофбауер, І. Фрейдрейх. 22

12.Антропологічні погляди на детермінацію злочинної поведінки Ч. Лоброзо. 22

13.Праці Е. Феррі, Р. Гарофало та їх погляди. 22

14.Г. Грос про необхідність виділення окремого напрямку – судової психології. 22

15.Теоретичні та практичні питання використання психології в юриспруденції в роботах П. Блюнеллі, М. Борста, Г. Райх, К. Марбе, О. Ліпман. 22

16.Історія юридичної психології в нашій країні та її етапи. 22

17.Про розгляд кримінально-правових і процесуальних питань І. Т. Посошков, В. М. Татищев, М. М. Щербатов. 22

18.Про психологічні засади впливу О. М. Радіщев, Ф. В. Ушаков. 22

19.Спроби обґрунтування кримінально-правових понять за допомогою психології юристами П. Лодієм, В. Єлпатьєвським, Г. Гордієнко, Х. Штельцером. 22

20.О. Куніцин, О. Галич та інші про важливість психологічних знань у роботі юриста. 22

21.С. Баршев, А. Фрезе за роль психології в розкритті злочину і перевихованні злочинців. 22

22.Л. Владимиров про необхідність залучення до кримінального судочинства психологів. 22

23.А. Коні, Н. Грот за розвиток емпіричної психології та індивідуальний підхід до злочинця. 22

24.Д. Дріль, В. Чиж про важливість вивчення законів свідомого життя людини юристами. 22

25.Ідея перевиховання злочинців під впливом суспільної думки С. Гогеля, Н. Ядринцева. 22

26.Л. Петражицький про розвиток права і “прогрес людської психіки”. 22

27.Методика психологічного дослідження і класифікація злочинців В. Бехтерева. 22

28.Діяльність А. Коні, О. Лурія і створення першого у світі Державного інституту з вивчення злочинності та злочинця. 22

29.С. Познишев про складні психічні переживання як джерела злочину. 22

30.Загальнотеоретичні питання юридичної психології в роботах О. Ольгинського та А. Брусиловського. 22

31.Боротьба думок, підходів щодо використання психології юриспруденцією в 30-ті роки. 22

32.Стаття С. Булатова 1929 р. і початок переслідування юридичної психології. 23

33.Відновлення використання юридичної психології в 60-ті роки. 23

34.Психологічні проблеми боротьби зі злочинністю на ІІІ Всесоюзному з’їзді психологів. 23

35.І Всесоюзна конференція з судової психології 1971 р. 23

36.ІІ Всесоюзна конференція з юридичної психології 1986 р. 23

37.ІІ Всеукраїнський з’їзд психологів щодо проблем юридичної психології. 23

38.Різноманітність підходів до визначення предмета юридичної психології. 23

39.Розділи і напрями сучасної юридичної психології. 23

40.Стан юридичної психології в Україні. 23

41.Специфіка юридичної психології. 23

42.Характеристика сучасної юридичної психології. 23

43.Цілі та завдання вивчення юридичної психології. 23

44.Основні історичні етапи становлення юридичної психології. 23

45.Сучасна юридична психологія та її зміст. 23

46.Історія юридичної психології в Україні. 23

47.Методологія юридичної психології та її принципи. 23

48.Місце юридичної психології в системі наук. 23

49.Галузі сучасної психологічної науки та юридична психологія. 23

50.Проблеми й основні розділи юридичної психології. 23

51.Роль юридичної психології в оптимізації професійної діяльності юриста. 23

52.Яку науку називають юридичною психологією? 23

53.Що вивчає юридична психологія? 23

54.Чим визначається місце юридичної психології в системі наук? 23

55.Які галузі психологічної науки утворюють теоретичну та методологічну базу юридичної психології? 23

56.У чому полягає значення юридичної психології? 23

57.Які мета й основні завдання юридичної психології? 23

58.У чому відмінність і специфіка юридичної психології? 23

59.Які передумови і джерела розвитку юридичної психології? 24

60.Які основні етапи розвитку юридичної психології? 24

61.Хто із зарубіжних дослідників вніс значний вклад у розвиток юридичної психології? 24

62.Хто з вітчизняних дослідників пропагував комплексний підхід у вивченні особистості злочинця та злочинної поведінки? 24

63.Які етапи розвитку юридичної психології в нашій країні можна виділити? 24

64.Що є об’єктом вивчення в юридичній психології? 24

65.Які основні поняття юридичної психології? 24

66.Які категорії вважаються основними для юридичної психології? 24

67.Що є предметом вивчення юридичної психології? 24

68.З якими галузями психології існує взаємозв’язок в юридичній психології? 24

69.Які розділи становлять зміст юридичної психології? 24

70.Які фундаментальні принципи філософії використовуються в юридичній психології? 24

71.Що вивчає юридична психологія: 24

72.У вивченні психічних явищ юридична психологія звертається до інших наук, а саме: 24

73.У чому полягає специфіка юридичної психології як науки: 24

74.Який методологічний принцип психології вказує на причини існування психіки і свідомості: 24

75.Основні категорії юридичної психології: 25

76.Як називається період розвитку знань з юридичної психології, який триває і сьогодні: 25

77.Об’єктом юридичної психології є: 25

Семінарське заняття 2
Методи юридичної психології 26

78.Методи наукового пізнання в юридичній психології. 26

79.Методи психологічного впливу. 26

80.Судово-психологічна експертиза та її організаційно-правові засади. 26

81.Підстави для призначення судово-психологічної експертизи. 34

82.Межі компетенції судово-психологічної експертизи. 34

83.Види судово-психологічної експертизи. Експертиза неповнолітніх. 34

84.Експертиза особистих властивостей. 34

85.Експертиза особливих емоційних станів. 34

86.Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз. 34

87.Психолого-психіатрична експертиза. 34

88.Психолого-медична експертиза. 34

89.Психолого-технічна експертиза. 34

90.Психолого-лінгвістична експертиза. 34

91.Психолого-педагогічна експертиза. 34

92.Узагальнення матеріалів, допущення помилок і хиб. 35

93.Організаційно правові засади проведення судово-психологічної експертизи. 35

94.Права експертів, які проводять судово-психологічну експертизу. 35

95.Права при проведенні судово-психологічної експертизи. 35

96.Підозрюваний, звинувачуваний при проведенні експертизи. 35

97.Специфічні права й обов’язки потерпілого. 35

98.Судово-психологічна експертиза на стадії досудового слідства, що проводиться стосовно свідка. 35

99.Висновки результату експертизи в підсумковому документі. 35

100.Слідчий чи суд як такі, що мають право допитати експертів. 35

101.Методи наукового пізнання в юридичній психології. 35

102.Вимоги до наукових методів в юридичній психології. 35

103.Діалектичний метод в юридичній діяльності. 35

104.Загальнонаукові методи в юридичній психології. 35

105.Методи психологічного впливу на особистість в юридичній практиці. 35

106.Опитування, спостереження й експеримент в юридичній психології. 35

107.Загальна характеристика судово-психологічної експертизи. 35

108.Особливості проведення комплексних судово-психологічних експертиз. 35

109.Організаційно-правові засади проведення судово-психологічної експертизи. 35

110.Психологія рольової поведінки в діяльності юристів, її типологія та методи оптимізації. 35

111.Психофізіологічні методи діагностики функціональних станів індивіда в юридичній психології. 35

112.Інтелектуальні психологічні тести та їх використання в діяльності юриста. 35

113.Анкетні тести та проведення опитування в правоохоронній діяльності. 35

114.Проективні методики та їх ефективність в умовах здійснення слідчих дій. 35

115.Що означають загальнонаукові принципи? 35

116.Як можна пояснити такі принципи, як принцип розвитку, детермінізму, єдності свідомості та діяльності? 35

117.Для яких загальнонаукових методів принципи створюють передумови? 36

118.Які методи належать до загальнонаукових? 36

119.Що означає системний метод в юридичній психології? 36

120.Що таке структурно-функціональний метод? 36

121.На які дві групи можна поділити методи юридичної психології? 36

122.Які можливості у методів наукового дослідження? 36

123.Які методи належать до методів наукового дослідження? 36

124.У чому полягає зміст спостереження? 36

125.Що таке експеримент і його використання в юридичній психології? 36

126.Яке значення має володіння юристом методом бесіди? 36

127.Як здійснюється метод вивчення продуктів діяльності? 36

128.У чому полягає метод експертних оцінок? 36

129.Залежно від структурних складових психіки як поділяються методи впливу? 36

130.Назвіть основні принципи юридичної психології. 36

131.Назвіть методи наукового дослідження і діагностики. 36

132.Назвіть методи психологічного впливу в діяльності юриста. 36

133.Чим відрізняються методи інтроспекції та самоспостереження? 36

134.Яке значення має експеримент для проведення судово-психологічної експертизи? 36

135.Різновидністю якого методу є складання психологічного портрета злочинця? 36

136.З’ясуйте підстави для судово-психологічної експертизи. 36

137.Які межі компетенції судово-психологічної експертизи? 36

138.Назвіть види судово-психологічної експертизи. 36

1.Назвіть психологічний метод, у якому дослідник сам не втручається в ситуацію, а лише чекає прояву явища, що вивчається, у поведінці: 36

139.Вкажіть методи цілеспрямованого, активного і позитивного впливу на особистість: 36

140.На які групи можна поділити методи юридичної психології: 36

141.Як називається метод збирання фактів за спеціально створених умов: 37

142.На яку сферу особистості не діють методи психологічного впливу: 37

143.На межі з психологією можуть призначатися такі комплексні судово-психологічні експертизи: 37

144.Битянова М. Р. Социальная психология / М. Р. Битянова. – М. : Междунар. пед. академия, 1994. – С. 72–73. 37

145.Бурлачук В. Ф. Введение в проективную психологию / В. Ф. Бурлачук. – К. : Ника-Центр, 1997. – С. 9–13. 37

146.Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. – М. : Юрид. лит., 1991. – С. 138–140. 37

147.Дулов А. В. Судовая психология : учеб. пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. / А. В. Дулов. – Минск, 1975. – С. 52. 37

148.Деркач А. А. Идеологическое воздействие: социально-психологические и педагогические аспекты / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – М. : Мысль, 1985. – С. 224–229. 37

149.Лазурский А. Ф. Естественный эксперимент и его школьное применение / А. Ф. Лазурский. – Пб. : Изд-во К. Л. Риккеръ, 1918. 37

150.Ниренберг Дж. Читать человека как книгу : сокр. пер. с англ. / Дж. Ниренберг, Г. Калерою. – М. : Экономика, 1990. 37

151.Пиз А. Язык жестов / А. Пиз ; пер. с англ. – Воронеж : Модэк, 1992. 37

152.Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей / А. Р. Ратинов. – М. : Юрид. лит., 1967. – С. 41. 38

153.Теоретическая и прикладная социальная психология / отв. ред. А. К. Уледов. – М. : Мысль, 1988. – С. 94–95. 38

154.Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология : учеб. для вузов / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Право и Закон. – С. 80–82. 38

155.Щёкин Г. В. Как читать людей по их внешнему облику / Г. В. Щёкин. – 2-е изд. – К. : Украина, 1993. 38

Семінарське заняття 3
Правова психологія особистості.
Психологічна характеристика правосвідомості 38

156.Особистість як об’єкт соціального впливу. 38

157.Нормативна регуляція та її вплив на поведінку особистості. 38

158.Право як форма суспільної свідомості та спосіб впливу на особистість. 38

159.Психологічні аспекти правової соціалізації особистості. 38

160.Психологія правосвідомості, її структура і види. 38

161.Психологія правової поведінки та її види. 38

162.Соціальні норми як найбільш раціональні форми поведінки і діяльності. 47

163.Приклади правової поведінки і поняття про неї. Загальні ознаки правової поведінки, порівняння її з протиправною. 47

164.Характерні риси соціальних відхилень і поняття про них. Позитивне і негативне значення відхилень від норми та їх показники. 47

165.Девіантна поведінка та її різновиди. 47

166.Теорія “компенсуючого значення соціальних відхилень”. Психологічні механізми самовиправдання і захисту. 47

167.Етапи формування механізмів самовиправдання. Визнання провини девіантами. 47

168.Психологічні аспекти правової соціалізації. 47

169.Дві сторони соціалізації: соціальна адаптація й інтеріоризація. 47

170.Первинна і вторинна соціалізація. 47

171.Механізми соціалізації. 47

172.Асоціалізація, десоціалізація, ресоціалізація. 47

173.Склад правової соціалізації. 47

174.Шляхи засвоєння правових норм. 47

175.Періодизація процесу правової соціалізації. 47

176.Рівні розвитку моралі за Л. Колбергом. 47

177.Функціональна структура та компоненти правосвідомості. 47

178.Соціальні, правові установки як інтелектуально-емоційно-вольові утворення. 48

179.Ціннісні, правові орієнтації як інтегрована сукупність установок. 48

180.Правова ідеологія як вищий науково-теоретичний рівень правосвідомості. 48

181.Умови формування державних ідеологічних систем. 48

182.Правова психологія, її зміст і сфери застосування. 48

183.Правова психологія групи та її структура. 48

184.Правовий досвід як особливий психолого-правовий феномен. 48

185.Правова психологія особистості (індивідуальна правова психологія) та її структура. 48

186.Правова компетентність і прийняття правомірних рішень. 48

187.Морально-правові компоненти особистості. 48

188.Психофізіологічні якості як компонент правової психології. 48

189.Правова культура суспільства й особи. 48

190.Специфічні функції правової культури. 48

191.У чому полягає сутність правової соціалізації особистості? 49

1.Основними видами нормативних систем у сучасному світі є: 49

192.За рівнем усвідомлення необхідності права, глибиною проникнення в сутність права і правових явищ у суспільстві розрізняють правосвідомість: 49

193.Правова норма може не діяти: 49

194.Компонентами правової компетентності є: 49

195.Структура правової психології особистості містить: 49

196.У сучасній науці виділяють такі соціально-психологічні механізми соціалізації: 50

197.Дефектність правової соціалізації може виявлятись у: 50

198.За носіями правосвідомості виділяють такі типи правосвідомості: 50

199.Соціальна норма – це ... 50

200.Право виникло: 51

201.Право як основний вид соціальних норм – це ... 51

202.Правова соціалізація особистості – це ... 51

203.Делінквентна поведінка – це ... 51

204.Провідне завдання правової соціалізації – це ... 51

205.Який елемент не містить у собі правосвідомість: 51

206.Основні властивості соціальних норм: 51

207.Що формується під час соціалізації та розглядається як наслідки соціалізації: 52

208.Як можна охарактеризувати процес соціалізації з точки зору його значення для суспільства і людини: 52

209.У правосвідомості з’являються такі “дефекти”: 52

210.Правосвідомість як одна з форм суспільної свідомості має такі ознаки: 52

211.Васильев В. Л. Юридическая психология : учеб. для вузов / В. Л. Васильев. – М. : Юрист, 1998. – С. 110–122. 52

212.Волков Б. С. Мотивы преступления / Б. С. Волков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1982. – С. 134. 52

213.Еникеев М. И. Общая и юридическая психология : учеб. для вузов / М. И. Еникеев. – М. : Юристъ, 1996. – С. 234–238. 52

214.Кудрявцев В. Н. Современная социология права / В. Н. Кудрявцев, В. П. Казимирчук. – М. : Юристъ, 1995. – С. 169. 52

215.Ратинов А. Р. Правовая психология и преступное поведение /


А. Р. Ратинов, Г. Х. Ефремова. – Красноярск : Изд-во Красноярск. ун-та, 1988. – С. 43. 52

216.Шиханцов Г. Г. Юридическая психология : учеб. для вузов / отв. ред. док. юридич. наук, проф. В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 1998. – С. 49. 52

217.Юридический справочник для населения. – М. : Юрид. лит., 1988. – С. 282. 52

Семінарське заняття 4


Психічні явища суб’єктів і об’єктів юридичної діяльності 53

218.Різноманітність проявів психічних процесів в умовах взаємодії учасників юридичної діяльності. 53

219.Психічні стани особистості та їх вплив на суб’єктів і об’єктів юридичної діяльності. 53

220.Психічні властивості особистості та їх врахування в роботі юриста. 53

221.Категорії психічних явищ. 65

222.Закономірності процесу відчуття і його механізми. 65

223.Врахування особливостей відчуття в професійній діяльності юриста. 65

224.Сприйняття людиною світу і його види. 65

225.Психологічна сутність сприйняття та його властивості. 65

226.Помилкове сприйняття та ілюзії. 65

227.Уявлення як відтворююче сприйняття. 65

228.Врахування особливостей уявлень людини в юридичній діяльності. 65

229.Пам’ять та її механізми. 65

230.Класифікація видів пам’яті. 65

231.Продуктивність пам’яті та її чинники. 66

232.Значення пам’яті для розкриття злочину. 66

233.Міркування в процесі вирішення задач та їх значення для юридичної діяльності. 66

234.Якості мислення та їх мобілізація для інтенсифікації інтелектуальної діяльності юриста. 66

235.Проблема сприйняття та розуміння мови в юридичній діяльності. 66

236.Різновидності мови і шляхи їх ефективної організації. 66

237.Увага та її чинники. 66

238.Різновидності уваги, їх особливості та необхідність врахування в діяльності юриста. 66

239.Індивідуальні особливості уваги і проблеми її організації. 66

240.Емоції як процеси, стани та почуття як прояв стійкого ставлення до дійсності. 66

241.Негативні емоції в діяльності юриста і шляхи протидії їх негативним впливам. 66

242.Воля і контроль за поведінкою як проблема правової свідомості. 66

243.Значення волі в діяльності юриста. 66

244.Значення типів темпераменту для юридичної діяльності. 66

245.Темперамент і спеціалізація в юридичній діяльності. 66

246.Шляхи розслідування справи і темперамент. 66

247.Характер і його властивості. 66

248.Здібності й особливості правової поведінки. 66

249.Спрямованість у життєдіяльності людини. 66

250.Вікові та індивідуальні особливості уваги. 66

251.Стійкість уваги та способи її вивчення. 66

252.Умови підвищення ефективності уваги на заняттях. 66

253.Формування довільної уваги в процесі навчальної діяльності. 66

254.Структура когнітивної сфери особистості. 66

255.Відчуття і сприймання в структурі інтелектуальних здібностей особистості. 66

256.Розвиток сенсорної культури особистості. 66

257.Проблеми моделювання процесів сприймання. 66

258.Розвиток чуттєвої сфери людини в сучасних умовах науково-технічного прогресу. 66

259.Значення процесів прийому інформації для навчання. 66

260.Шляхи удосконалення процесів чуттєвого пізнання в психології. 66

261.Найважливіші теорії пам’яті в психологічній науці. 66

262.Пам’ять і розвиток особистості. 66

263.Пам’ять у навчальній діяльності людини. 66

264.Умови доброго запам’ятовування і збереження. 67

265.Індивідуальні особливості пам’яті та здібності людини. 67

266.Принципи єдиного інтелекту і становлення мислення професіонала. 67

267.Особистісна зумовленість мислення. 67

268.Критичність мислення та його продуктивність. 67

269.Формування інтелектуальної активності особистості. 67

270.Способи активізації мислення. 67

271.Проблема формування логічного мислення. 67

272.Уява і творчість. 67

273.Зв’язок пізнавальної й афективної сфер особистості. 67

274.Афективна сфера у свідомості особистості. 67

275.Функціональне призначення афективної сфери. 67

276.Інформаційна теорія емоцій особистості. 67

277.Зовнішні прояви емоційного стану. 67

278.Психологія про почуття людини. 67

279.Стреси в нашому житті та їх значення. 67

280.Характеристика емоційно-вольових властивостей особистості. 67

281.Негативні психічні стани, їх попередження і подолання. 67

282.Специфічні емоційно-вольові стани свідомості особистості. 67

283.Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості юриста на ефективність професійної діяльності. 67

284.Темперамент і його значення для успіху в професійній діяльності юриста. 67

285.Характер і його роль у професійній діяльності юриста. 67

286.Психолого-кримінологічна характеристика різних типів акцентуйованих особистостей. 67

287.Акцентуйовані властивості особистості та схильність до протиправних дій. 67

288.Спрямованість і мотиваційна сфера в структурі особистості. 67

289.Значення волі в правоохоронній діяльності. 67

290.Сучасна психологія про природу психічних явищ та їх класифікація. 67

291.Когнітивна сфера особистості як суб’єкт юридичної діяльності. 67

292.Емоційні стани та їх класифікація. 67

293.Загальні властивості емоцій і почуттів. 67

294.Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості. 67

295.Психічні властивості особистості, їх класифікація та врахування в діяльності юриста. 67

296.Акцентуації характеру. 67

297.Що таке свідомість? Як вона виникла? Що входить у структуру свідомості? 68

298.Що таке відчуття? Які фізіологічні механізми лежать в основі відчуттів? Укажіть види та властивості відчуттів. 68

299.Що таке сприйняття? Назвіть властивості сприйняття. Що таке ілюзії сприйняття? 68

300.Що таке увага? Укажіть властивості й охарактеризуйте види уваги. 68

301.Як проявляються закономірності уваги, відчуттів і сприйняття в юридичній практиці? 68

302.Яка роль пам’яті у сфері права? Укажіть психологічні особливості процесів запам’ятовування і відтворення в різних учасників кримінальної події. 68

303.Як проявляються порушення пам’яті? Які причини, що визначають продуктивність пам’яті? 68

304.Що таке мислення? Охарактеризуйте види мислення. Які форми, способи й операції мислення ви знаєте? 68

305.Як протікає розумова діяльність людини й у чому суть можливих її порушень? Розкрийте зв’язок мислення й мовлення. 68

306.Що таке уява? 68

307.Що таке воля і які механізми усвідомленого вольового поводження? 68

308.Що таке потребнісно-мотиваційна сфера особистості? 68

309.Охарактеризуйте юридично значимі стани. 68

310.Що таке афект? Розглянете особливості фізіологічного і патологічного афектів. 68

311.Що таке особистість? Які елементи становлять її структуру? 68

312.Що таке темперамент людини і як він залежить від динаміки нервових процесів? Як властивості темпераменту проявляються в поводженні та вчинках людей? 68

313.Що таке характер? В якій системі відносин людини проявляється характер? Як він формується? Розгляньте відомі типології характерів. 68

314.Що таке акцентуація характеру і психопатія? Які типології акцентуацій характеру і психопатій вам відомі? 68

315.Що розуміють під здібностями людини? Які фізіологічні основи здібностей? Назвіть види і рівні здібностей. 68

316.Які елементи становлять спрямованість людини? 68

317.Що таке афективна сфери психіки? 68

318.Що відтворюється в переживаннях афективної сфери особистості? 68

319.Чому афективні процеси називають суб’єктивними? 68

320.Хто запропонував термін “емоції” для позначення “порухів душі”? 68

321.Чи правомірною є традиція відокремлення емоційних процесів? 68

322.Які функції виконують і яке значення мають емоції в житті людини? 68

323.Як змінюється діяльність людини, коли активація стає надмірною? 69

324.Що таке емоції як складова афективної сфери особистості? 69

325.Що таке почуття як складова афективної сфери особистості? 69

326.Які загальні властивості мають емоції та почуття? 69

327.У чому полягає сутність естетичних почуттів? 69

328.Які вихідні ознаки має вольова поведінка? 69

329.У чому полягає сутність емоційно-вольової регуляції? 69

330.Що таке психічний “стан” особистості? 69

331.Які існують психічні стани особистості? 69

332.Чому в стані тривоги найвиразніше виявляється зв’язок емоційних станів і властивостей особистостей? 69

333.Яким є основний тон ваших емоційних станів? Спробуйте визначити їх і пояснити причини. 69

334.Які існують засоби впливу на ваш емоційний стан та інші афективні процеси? 69

335.Чи є актуальною проблема психологічної типології особистості? 69

336.Що таке особистість у рамках типологічного підходу? 69

337.Чи існує взаємозв’язок типу особистості та її ставлення до спілкування з іншими людьми (прив’язливий, агресивний, відчужений типи)? 69

338.Чи правомірною є типологія особистості залежно від співвідношення поведінки і внутрішніх мотивів (гармонічна, конфліктна, імпульсивна особистість)? 69

339.У чому полягає сенс типології маніпулятивних типів характеру (диктатор, рахівник, прилипала, хуліган, гарний хлопець, суддя, захисник)? 69

340.Чи є сумісність між конституціональною та клінічною типологіями особистості? 69

341.Що таке акцентуації характеру? 69

342.У чому полягає зміст типології психосоціотипів? 69

343.Які типи людей виділяють у сенсорній типології? 69

344.Які типи людей виділяють залежно від “локусу контролю”? 69

1.Стан психологічної концентрації на об’єкті в психології називається: 69

345.Щоб правильно оцінювати свідчення свідків, необхідно знати основні закономірності, властивості відчуттів, до яких належать: 69

346.До помилок у відчуттях і свідченнях свідків злочину належать: 70

347.Які характеристики об’єкта можуть привернути нашу увагу: 70

348.Які закономірності відчуттів слід враховувати при допиті свідків: 70

349.Які види чутливості є провідними в професійній діяльності юриста: 70

350.Сприйняття як психічне явище – це ... 70

351.Який вид сприйняття потрібно розвивати майбутнім юристам: 70

352.Які властивості і закономірності сприйняття важливо використовувати в роботі та навчанні: 70

353.На яку властивість сприйняття впливає емоційна напруга: 71

354.Які фактори можуть впливати позитивно чи негативно на сприйняття слідчим різних складних об’єктів: 71

355.При розслідуванні злочинів, пов’язаних з використанням зброї, виникає необхідність оцінити інтервали між пострілами. Закономірності якого виду сприйняття при цьому потрібно враховувати: 71

356.Який вид пам’яті забезпечує збереження і відтворення інформації, що потрібна для досягнення мети певної дії: 71

357.Що легше запам’ятовується: 71

358.Процес зворотній запам’ятовуванню – це ... 71

359.Ефективні прийоми, які можуть бути активізовані слідчим, адвокатом, прокурором з метою встановлення істини у справі: 71

360.Процес опосередкованого відображення у свідомості людини суттєвих властивостей, зв’язків, відносин предметів і явищ навколишнього світу – це ... 72

361.Характеристика мисленнєвої діяльності юриста: 72

362.Етап мислення в процесі рішення задач, який передує відкриттю кримінальної справи: 72

363.Яка уява частіше проявляється в правозастосовній діяльності: 72

364.Фізіологічний механізм процесу відчуття складається з таких частин: 72

365.Рецептори прийнято поділяти на такі групи: 72

366.Існують такі види сприйняття “на співвідношення” подразників: 73

367.Сприйняття людини людиною здійснюється на основі спостереження: 73

368.Органи відчуття в дитини починають функціонувати: 73

369.Наше сприйняття світу пов’язане з: 73

370.Принцип доповнення полягає в тому, що мозок прагне: 73

371.Індивідуальні особливості уваги: 73

372.Специфічні почуття людини, пов’язані з потребами, можуть набувати форми: 73

373.Які емоції відрізняються дієвістю і спонукають до вчинків, висловлювань, збільшують напруження сил: 73

374.Як називається короткочасна, бурхлива, надзвичайно інтенсивна емоційна реакція: 74

375.Настрій буває: 74

376.Емоційний стан може супроводжуватись такими зовнішніми проявами: 74

377.Поведінка в стресовій ситуації залежить від: 74

378.Які з перерахованих понять відповідають підвищеній активності людини: 74

379.Які з наведених емоційних станів вважаються основними: 74

380.Хто з вказаних психологів є авторами теорій типології особистості: 75

381.Якщо людина вважає те, що з нею відбувається, результатом дії зовнішніх сил, то до якого типу вона належить: 75

382.Люди якого типу всю інформацію сприймають через зір і зорові образи: 75

383.Хто запропонував конституціональну типологію особистості: 75

384.Який із вказаних типів не належить до типології соціотипів: 75

385.Якого типу люди будуть віддавати перевагу певній емоційній дистанції: 75

386.Як називається людина, якщо вона легко змінює свою думку під впливом інших: 76

387.Лук А. Н. Эмоции и личность / А. Н. Лук. – М. : Знание, 1982. – С. 24–25. 76

388.Немов Р. С. Психология : учеб. пособие / Р. С. Немов. – М. : Просвещение, 1990. – С 115. 76

389.Платонов К. К. Психология : учеб. пособие / К. К. Платонов, Г. Г. Голубее. – М. : Высш. шк., 1977. – С. 135. 76

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Діяльність, групи, спілкування в прикладних розділах
юридичної психології 77

Семінарське заняття 5


Кримінальна психологія про особливості злочинної поведінки, особливості особистості злочинця
та злочинних груп 77

390.Психологічний аналіз злочинної поведінки. 77

391.Психологія особистості злочинця. 77

392.Психологічна структура особистості злочинця. 77

393.Типологія злочинців. 77

394.Психологічні особливості злочинних груп. 77

395.Психологічна характеристика масовидної поведінки. 77

396.Особистість злочинця та співвідношення наслідуваних (біологічних) і набутих (соціальних) властивостей. Біологізаторські концепції особистості злочинця. 85

397.Соціологізаторські концепції особистості. 85

398.Позиція сучасної психології у визнанні соціального і біологічного в людській природі. 85

399.Три основні рівні особливостей особистості антисуспільної спрямованості поведінки. 85

400.Типологія злочинців за психологічними особливостями, що скоїли насильницькі та насильницько-корисливі дії. 85

401.Спрямованість як “найвищий елемент” структури особистості правопорушника, її динамічна підструктура. 85

402.Різні види спрямованості, типологія злочинців. 85

403.Елементи структури конкретного злочину й етапи формування злочинної поведінки. 85

404.Вплив структурних елементів особистості та способу життя на процес формування злочинної поведінки. 85

405.Поняття про поведінку і злочинну поведінку. 85

406.Соціальні ролі, потреби як основи поведінки та їх взаємозалежності. 85

407.Інтерес як крок від потреби до поведінки. Мотиви як обґрунтування рішення, їх групи. Привід як причина виникнення мотиву, стимул і мотивація. 85

408.Намір як мисленнєвий образ дії, цілепокладання, мета, прийняття рішення та його структура. 85

409.Безпосереднє вчинення злочину як завершальний етап психологічної структури злочинної поведінки. 85

410.Суб’єкти небезпечних злочинних дій як носії свідомості, волі, що породжують відповідальність. 85

411.Біосоціальні фактори в детермінації злочинної поведінки. 85

412.Різновидності злочинів та їх характеристика. 85

413.Психологічні особливості окремих категорій злочинців. 85

414.Психологія неповнолітніх і потерпілих. 85

415.Психологія злочинних груп і організованої злочинності. 86

416.Психологія організованої злочинності. 86

417.Психологія затримки підозрюваних. 86

418.Психологічний аналіз злочинної діяльності. 86

419.Психологічна структура злочинця. 86

420.Злочинна поведінка та механізми її формування. 86

421.Психологічна характеристика екстремальних ситуацій у правоохоронній діяльності. 86

422.Змінені стани свідомості та їх вплив на злочинність. 86

423.Психологія розслідування злочинів. 86

424.Судово-психологічна експертиза в кримінальному процесі. 86

425.Психологія допиту осіб, що мають відношення до злочину. 86

426.Біологізаторські концепції особистості злочинця. 86

427.Соціологізаторські концепції особистості злочинця. 86

428.Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика. 86

429.Психологічні особливості різновидів злочинних груп. 86

430.Психологічні аспекти організованої злочинності. 86

431.Які основні ідеї щодо особистості розробили представники класичної психології? 86

432.Що таке “індивід”, “людина”, “особистість”, “індивідуальність”, “суб’єкт”? 86

433.У чому проявляється індивідуальність людини? 86

434.Чому особистість вважається складною “системою систем”? 86

435.Які існують теорії особистості в зарубіжній психології? 86

436.Які основні положення про особистість містяться в концепціях вітчизняної класичної психології? 86

437.Які компоненти становлять структуру темпераменту? 86

438.Які Вам відомі типи темпераменту? 86

439.Які компоненти становлять характер людини і яким він буває? 86

440.Які Вам відомі типи характеру? 86

441.Що вивчає кримінальна психологія? 86

442.Дайте визначення особистості злочинця й розкрийте її психологічну структуру. 86

443.Охарактеризуйте ціннісно-орієнтаційну й стереотипізовану поведінкову схему особистості злочинця. 86

444.Що таке злочинне поводження? Які біологічні й соціальні фактори його зумовлюють? 86

445.Що лежить в основі кримінально-психологічної класифікації особистості злочинців? 86

446.Охарактеризуйте насильницький тип злочинця. 87

447.Подайте психологічні особливості корисливого типу особистості злочинця. 87

448.Охарактеризуйте психологічні особливості злочинців-професіоналів і рецидивістів. 87

449.Розкрийте психологічні особливості осіб, що зробили необережні злочини. 87

450.Охарактеризуйте психологічні особливості неповнолітніх правопорушників. 87

451.Укажіть психологічні передумови девіантного й деліквентного поводження підлітків. 87

452.Розкрийте механізм злочинного діяння. 87

453.У чому полягають психологічні особливості імпульсивних злочинних діянь? 87

454.Що таке віктимне поводження? Розкрийте психологічні фактори, що його зумовлюють. 87

455.Наведіть психологічну характеристику групової злочинності. 87

456.Що таке кримінальне “середовище” і кримінальна “субкультура”? 87

457.Позначте типи кримінальних об’єднань і вкажіть їхні характеристики. 87

1.Соціологізаторські концепції особистості злочинця: 87

458.Біологізаторські концепції особистості злочинця: 87

459.Що є головною ознакою для визначення людини як особистості злочинця: 87

460.Що належить до психологічної структури особистості злочинця: 88

461.Що є характерним для протиправної поведінки неповнолітніх: 88

462.Що є специфічним елементом кримінальної субкультури: 88

463.До структури злочинних товариств входять: 88

464.Злочинною групою є: 88

465.Кількість осіб в організованій злочинній групі: 88

466.Що є провідним чинником, який визначає злочинну поведінку: 88

467.Що таке злочин: 88

468.Чим відрізняється особистість злочинця від законослухняного громадянина: 88

469.Потреби злочинця обумовлюються за такими ознаками: 89

470.Причини об’єднання декількох осіб у злочинну групу: 89

471.Принципова позиція сучасної психології про домінуючі фактори особистості: 89

472.Кримінальна психологія – це ... 89

473.Причини злочинності – це ... 89

474.Які два типи не належать до типів антисуспільної спрямованості особистості: 90

475.Що не входить до основних етапів механізму формування злочинної поведінки: 90

476.Злочинна група – це ... 90

477.Що не належить до причин об’єднання декількох осіб у злочинну групу: 90

478.Бедь В. В. Юридична психологія : навчальний посібник / В. В. Бедь. – Львів : Новий Світ – 2000, 2004. – 376 с. 91

479.Іванов В. М. Юридична конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Іванов. – К. : МАУП, 2004. – 224 с. 91

480.Коновалов В. Е. Правовая психология : учебное пособие для юристов / В. Е. Коновалов. – Харьков : Основа, 1990–1991. – 198 с. 91

481.Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию: методологические и теоретические проблемы / М. В. Костицкий. – К. : Вища школа, 1990. – 259 с. 91

482.Сабуров А. С. Юридична психологія : навчальний посібник / А. С. Сабуров. – К. : ТП Прес, 2003. – 208 с. 91

483.Юридична психологія : підручник. – К. : КНТ, 2007. – 360 с. 91

Семінарське заняття 6
Психологія діяльності та характеристика
юридичної психології 91

484.Психологічна структура діяльності юриста. 91

485.Складові юридичної діяльності. 91

486.Соціально-психологічна характеристика юридичної діяльності. 91

487.Вивчення і розкриття закономірностей юридичної діяльності та її структури. 98

488.Види юридичної діяльності за профілем і суб’єктами її реалізації. 98

489.Пізнавальна діяльність. 98

490.Специфічна риса в юридичній діяльності. 98

491.Основний зміст конструктивної діяльності. 98

492.Зв’язок конструктивної діяльності з комунікативною. 98

493.Комунікація як один з обов’язкових компонентів юридичної діяльності. 98

494.Елементи комунікативної діяльності й їх врахування в юридичній діяльності. 98

495.Характерна особливість комунікації в юридичній діяльності. 98

496.Примусовий характер як специфічна особливість комунікації в юридичній діяльності. 98

497.Організаційна діяльність юриста та її спрямованість щодо створення оптимальних умов для юридичної діяльності. 98

498.Особливості здійснення юридичної праці, їх врахування в її організації. 98

499.Профілактика як правове виховання громадян. 98

500.Види профілактичного впливу та характеристика їх основних впливів. 98

501.Психологічні чинники здійснення засвідчувальної діяльності. 98

502.Юридична діяльність, яка визначається системою взаємозв’язків “людина – людина”. 98

503.Особливості юридичної діяльності як представника “критичних” професій. 98

504.Психологічні чинники юридичної діяльності, їх взаємодія в системі “людина – право”. 98

505.Чинники, що зумовлюють виникнення в суб’єкта юридичної діяльності специфічних станів психологічної напруженості. 98

506.Підвищена відповідальність і необхідність невідкладного вжиття заходів. 98

507.Стресогенний характер юридичної діяльності. 98

508.Психологія юридичної діяльності. 98

509.Діяльність та її психологічна структура. 99

510.Активність і саморегулювання як основні характеристики діяльності та поведінки людини. 99

511.Спільна діяльність як взаємодія. 99

512.Основні різновиди діяльності. 99

513.Особливості творчої діяльності особистості. 99

514.Потребнісно-мотиваційна підсистема діяльності. 99

515.Операційна підсистема діяльності. 99

516.Інформаційна підсистема діяльності. 99

517.Регуляторна система діяльності. 99

518.Індивідуальний стиль діяльності та професійна придатність. 99

519.Соціально-психологічні основи юридичної діяльності. 99

520.Класифікація видів діяльності за суб’єктом. 99

521.Змістовна психологічна структура професійної діяльності юриста. 99

522.Психологічна характеристика праці юриста. Короткі юридичні професіограми. 99

523.Психологія слідчої діяльності. 99

524.Психологічні особливості юридичної діяльності. 99

525.Розслідування в професійній діяльності юриста. 99

526.Психологія допиту. 99

527.Організаційно-управлінська підструктура професійної діяльності юриста. 99

1.Психологічна структура юридичної діяльності представлена такими основними її різновидами: 100

528.Психологія юридичної діяльності – це галузь науково-практичного знання про психологічні закономірності діяльності юриста: 100

529.Юридичній діяльності притаманні такі особливості: 100

530.Чим пояснюється той факт, що юридичну діяльність відносять до “критичних” видів діяльності: 100

531.Які різновиди діяльності розрізняються за профілем: 100

532.Які види діяльності називають допоміжними: 101

533.Складові юридичної діяльності: 101

534.Різновидності діяльності за суб’єктами її реалізації: 101

535.Планування як основний зміст конструктивної діяльності може бути: 101

536.Види профілактичного впливу: 101

537.Хто є об’єктом юридичної діяльності: 101

538.Чинниками психологічного характеру для юридичної діяльності є: 102

539.Вимоги до умінь і навичок професійної діяльності юриста – це ... 102

540.Для юридичної діяльності характерно: 102

541.Бедь В. В. Юридична психологія : навчальний посібник / В. В. Бедь. – К., 2002. 102

542.Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник / В. Л. Васильев. – М., 2003. 102

543.Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник для вузов / М. И. Еникеев. – М., 2003. 102

544.Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – К., 2004. 102

545.Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – С. 82. 102

546.Ратінов А. Р. Судова психологія для слідчих / А. Р. Ратінов. – М., 1967. 102

547.Романов В. В. Юридична психологія : підручник / В. В. Романов. – К., 2000. 102

548.Шиханцов Г. Г. Юридическая психология / Г. Г. Шиханцов. – М., 2003. 102

Семінарське заняття 7


Психологія непроцесуальної (оперативно-розшукової, управлінської та ін.) та процесуальної (слідчої, судової, адвокатської та ін.). Слідча діяльність. Судова психологія 103

549.Психологічна структура адвокатської діяльності. 103

550.Психологічна підготовленість адвоката. 103

551.Психологічні аспекти захисної промови адвоката, прокурора. 103

552.Слідча ситуація та типологія її компонентів. 110

553.Співвідношення між компонентами реальної ситуації та модельного її уявлення. 110

554.Типи реальних завдань, що вирішує слідчий. 110

555.Реалізація слідчим своїх функцій. 110

556.Професіограма слідчого. 110

557.Стани, що оптимізують або негативно впливають на діяльність юристів. 110

558.Типи особистості слідчого. 110

559.Огляд місця події як першочергова слідча дія. 110

560.Психологічна сутність пред’явлення для впізнання. 110

561.Вплив на процес первинного пізнання об’єктивних і суб’єктивних чинників. 111

562.Урахування психологічних чинників відтворення обстановки та обставин подій. 111

563.Психологічні особливості проведення обшуку. 111

564.Чинники, що сприяють ефективності пошукових дій. 111

565.Чинники, що утруднюють проведення обшуку. 111

566.Загальні правила проведення обшуку. 111

567.Професійні та особистісні якості слідчого. 111

568.Психологічна характеристика інформаційно-комунікативних слідчих дій. 111

569.Психологічні особливості допиту. 111

570.Методика встановлення контакту з опитуваним. 111

571.Необхідність подолання опору під час допиту. 111

572.Метод психологічного впливу, переконання, навіювання. 111

573.Психологічні аспекти очної ставки. 111

574.Встановлення і підтримка психологічного контакту в спілкуванні суб’єктів юридичної діяльності. 111

575.Комунікативні бар’єри і шляхи їх подолання в юридичній діяльності. 111

576.Загальні соціально-психологічні закономірності професійного спілкування. 111

577.Найбільш поширені ситуації професійного (непроцесуального) спілкування. 111

578.Особливості професійного спілкування юриста. 111

579.Загальні соціально-психологічні умови ведення допиту. 111

580.Специфіка спілкування в умовах судового процесу. 111

581.Значення спілкування в професійній діяльності юриста. 111

582.Комунікативна сторона спілкування та механізми їх забезпечення. 111

583.Перцептивна сторона спілкування та механізми їх забезпечення. 111

584.Інтерактивна сторона спілкування та механізми їх забезпечення. 111

585.Психологічні засади адвокатської діяльності. 111

586.Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності. 111

587.Психологія судової діяльності. 111

588.Психологічні особливості діяльності прокурора в суді. 111

589.Промова прокурора в суді. 111

590.Які структурні компоненти притаманні особистості слідчого? 111

591.Які стани оптимізують діяльність слідчого? 111

592.Які стани негативно впливають на ефективність діяльності? 111

593.Які типи особистості слідчого можна виділити на основі існуючих індивідуальних стилів діяльності? 112

594.Якими діями представлена функціонально-психологічна структура слідчої діяльності? 112

595.Що таке огляд місця подій? 112

596.Якими причинами зумовлений емоційний напружений характер огляду місця події? 112

597.Між ким здійснюється розподіл функцій на початкових етапах розслідування? 112

598.Про яку пошукову інформацію потрібно повідомляти слідчого? 112

599.З яких етапів складається тактичний огляд місця події? 112

600.Яке значення має інтуїція, мислення та уявлення у встановленні ієрархії слідчих версій? 112

601.У чому полягає сутність пред’явлення для впізнання? 112

602.При проведенні впізнання, які чинники впливають на процес первинного сприймання? 112

603.Чи слід квапити особу, яка впізнає, і як з нею поводитись? 112

604.Чому і для чого необхідно проводити відтворення обстановки та обставин події? 112

605.Чому при проведенні слідчих дій змінюються особливості психічних явищ? 112

606.У чому полягають психологічні особливості проведення обшуку? 112

607.Які комунікативні вміння необхідні слідчому під час допиту? 112

608.У чому полягають особливості юридичного спілкування? 112

609.Під час застосування різних засобів впливу на допиті за чим особливо уважно потрібно спостерігати? 112

610.У чому полягають психологічні аспекти очної ставки? 112

611.Назвіть основні психологічні чинники такої інформаційно-пошукової слідчої дії як огляд місця подій. 112

612.Назвіть основні психологічні чинники такої інформаційно-пошукової слідчої дії як відтворення обстановки та обставин подій. 112

613.Назвіть основні психологічні чинники такої інформаційно-пошукової слідчої дії як обшук. 112

614.Назвіть основні психологічні чинники такої інформаційно-пошукової слідчої дії як допит. 112

615.Психологічні особливості діяльності адвоката в суді. 112

616.Психологічні особливості діяльності прокурора в суді. 112

617.Назвіть психологічні аспекти оцінки злочину, судові призначення кримінальної відповідальності. 112

1.Як називається взаємодія між людьми, в результаті якої виникає контакт, вплив, відносини і спілкування: 113

618.Яке явище виникає внаслідок аффіліації: 113

619.Що належить до засобів невербальної комунікації: 113

620.Рефлексивне слухання потрібне для того, щоб: 113

621.Як називається пошук засобів спілкування, який найкраще відповідає намірам і можливостям партнерів по спілкуванню: 113

622.Як називається оптимальне поєднання властивостей і особливостей учасників взаємодії, яке сприяє згуртованості: 113

623.У чому полягає принципова відмінність між маніпулятивною дією й особистим впливом: 113

624.Які механізми лежать в основі міжособистісного сприйняття людьми один одного: 114

625.Як називається приписування в спілкуванні іншій людині певних намірів і причин поведінки: 114

626.Сторони спілкування в психології виділяють такі: 114

627.Звернення до співрозмовника за уточненням називається: 114

628.До позитивних функцій стереотипів у спілкуванні належать: 114

629.Особливості комунікації в юридичній діяльності характеризуються: 114

630.Елементи комунікації в юридичній діяльності: 114

631.Етапи проведення допиту слідчим: 114

632.Методи одержання інформації в ході проведення допиту слідчим: 115

633.Прийом психологічного впливу, що може бути використаний при проведенні допиту, під час якого допитуваному надається можливість в оповідній формі викласти свій варіант послідовності подій: 115

634.Складові виголошення захисної промови: 115

635.Комунікація характеризується в юридичній діяльності тим, що: 115

636.Специфічна особливість комунікації в юридичній діяльності: 115

637.Бандурка А. М. Юридическая психология : учебник / А. М. Бандурка, С. П. Бочарова, Е. В. Землянская. – Харьков, 2002. 115

638.Бедь В. В. Юридична психологія : навчальний посібник / В. В. Бедь. – К., 2002. 115

639.Коновалова В. О. Юридична психологія : підручник / В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько. – К., 2004. 116

640.Еникеев М. И. Энциклопедия. Юридическая психология / М. И. Еникеев. – М., 2001. 116

641.Романов В. В. Юридична психологія : підручник / В. В. Романов. – М., 2000. 116

642.Ратінов А. Р. Судова психологія для слідчих / А. Р. Ратінов. – М., 1967. 116

Семінарське заняття 8
Психологія цивільно-правового регулювання
та правові відносини в економічній сфері 116

643.Удосконалення економічних відносин людей у трудовій, виробничій і комерційній діяльності в історії формування психології громадянського суспільства. 125

644.Наслідки застосування в діловому світі соціально-психологічного закону про недопустимість збагачення за рахунок порушення вимог моралі. 125

645.Прагнення максимальної вигоди сторін договору як стимуляція ділової активності та її прояви. 125

646.Договір як основна юридична форма регуляції ринкових відносин і його психологічні передумови. 126

647.Психологія вкладання договору та оформлення зобов’язань між людьми. 126

648.Прагнення максимальної вигоди від договору як мотивація ділової активності. 126

649.Ринкове законодавство в правових державах, що відображає добросовісну і добропорядну поведінкову практику в діловому світі та його сучасний вплив на психологію поведінки людей. 126

650.Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання. 126

651.Врахування психологічних обставин при оскарженні угод, які були укладені під впливом обману, насилля, погроз. 126

652.Взаємодія правової регуляції в цивільному процесі з регуляцією поведінкової активності його учасників. 126

653.Активність і пасивність суб’єкта доведення та їх наслідки. 126

654.Психологічні аспекти проблеми вини та відповідальності. 126

655.Психологічний аналіз безвинної протиправної поведінки сторони договору. 126

656.Психологія цивільного судочинства. 126

657.Принципи і стадії цивільного процесу. 126

658.Психологія учасників цивільного процесу. 126

659.Психологічні аспекти підготовки цивільних справ і організації судового розгляду. 126

660.Психологічні аспекти організації судового засідання. 126

661.Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі. 126

662.Психологія судової промови в цивільному процесі. 126

663.Психологія прийняття судових рішень. 126

664.Психологічна структура промов і висловлювань адвоката на суді. 126

665.Специфіка і психологічні особливості діяльності прокурора в цивільному процесі. 126

666.Дві форми доведення в суді обставин справи і прийняття судових рішень. 126

667.Схема внутрішнього переконання судді. 126

668.Питання, що можуть бути поставлені при призначенні судово-психологічної експертизи. 126

669.Головне завдання посередника у вирішенні завдань арбітражу. 126

670.Основне завдання арбітражу під час переговорів і судового розгляду справи. 126

671.Зміст консультативної роботи адвокатів та її психологічне значення. 126

672.Психолого-правові передумови успішного підприємництва. 126

673.Підприємець як суб’єкт правовідносин і об’єкт психологічного аналізу. 127

674.Правовідносини у сфері економіки та їх етико-правовий аналіз. 127

675.Психологія відносин підприємця з правознавцями та правоохоронцями. 127

676.Психологічні аспекти підготовки до цивільного судочинства. 127

677.Дослідження обставин справи і психологічні аспекти організації судового засідання. 127

678.Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі та порядок проведення обговорення справи в суді. 127

679.Психологічні аспекти діяльності адвоката під час судового розгляду справи. 127

680.Завершальне слово судді, постанова суду та психологічні особливості оголошення рішення. 127

681.Культура мовлення юриста. 127

682.Структурна різноманітність висловлювань адвоката в суді. 127

683.Психологічні аспекти діяльності адвоката в суді під час розгляду цивільних справ. 127

684.Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі. 127

685.Психологія пізнання судом обставин справи і прийняття судових рішень. 127

686.Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві. 127

687.Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату й юридичних консультацій. 127

688.Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді. 127

689.Соціально-психологічні аспекти діяльності нотаріату. 127

690.Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичної консультації. 127

1.Що є об’єктом цивільних правовідносин: 128

691.Коли термін “цивільне право” з’явився в правознавстві: 128

692.Що таке договір: 128

693.Що є суспільний договір: 128

694.Укладання суспільного договору – це... 129

695.Які психічні якості необхідні для участі особи в цивільних правовідносинах: 129

696.Правосуддя з цивільних справ супроводжується проявом психічних явищ: 129

697.Розгляд справи в цивільному процесі починається: 129

698.Зі скількох стадій складається цивільне судочинство: 129

699.Закон передбачає три види цивільних справ: 129

700.Які реквізити повинна мати позовна заява як форма вираження позову: 129

701.За яких умов психологічно ускладнюється розгляд справи: 130

702.Цивілізований засіб вирішення протиріч у цивільній справі: 130

703.Психологічна підготовка судді до судового розгляду передбачає: 130

704.Які психологічні якості повинен проявляти суддя у відносинах з присутніми в суді: 130

705.Яка частина судового засідання є найбільш психологізованою: 130

706.Фундаментальна сфера соціальних відносин – це ставлення людини до: 130

707.Одна зі сторін цивільної справи, що розглядається в суді, притягнута до справи за позовною заявою – це ... 130

708.На стадії підготовки справи до судового розгляду суддя повинен установити: 131

709.Суворе дотримання судового етикету: 131

710.До промов у суді пред’являють такі основні вимоги: 131

711.Адвокат у цивільному процесі, обґрунтовуючи домагання відповідача, повинен: 131

712.Шлях встановлення істини лежить через: 131

713.Виділяються такі групи цивільних справ, при розгляді яких можлива судово-психологічна експертиза. Це справи: 131

714.Арбітраж вирішує спори по господарським договорам, що виникають при їх: 131

715.Під час прийому громадян адвокати в юридичних консультаціях пояснюють питання: 131

716.Бондаренко Т. А. Юридична психологія для слідчих / Т. А. Бондаренко. – М., 2007. 132

717.Васильєв В. Л. Юридична психологія: підручник / В. Л. Васильєв. – СПб., 2006. 132

718.Волков В. М. Юридична психологія / В. М. Волков, С. І. Янаєв. – М., 2005. 132

719.Єнікєєв М. І. Юридична психологія / М. І. Єнікєєв. – М., 2006. 132

720.Столяренко О. М. Психологічні прийоми в роботі юриста /


О. М. Столяренко. – М., 2006. 132

721.Шіханцов Г. Г. Юридична психологія / Г. Г. Шіханцов. – М., 2006. 132

ІІІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 133

Підсумкова контрольна робота за модулем І 133

722.Етапи формування злочинної поведінки. 134

723.Джерела злочинної поведінки. Потреби, мотиви, стимули і привід до вчинення злочину. 134

724.Структура процесу прийняття рішення щодо вчинення злочину і його реалізація. 134

725.Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування. 134

726.Структура особистості злочинця та її основні рівні (вроджені особливості, сукупність стійких якостей і соціальна спрямованість). 135

727.Типологія злочинців. 135

728.Психологічні особливості особистості злочинця. 135

729.Психологічні чинники суспільної небезпеки групової злочинності. 135

730.Закономірності функціонування злочинних груп. 135

731.Організаційна структура злочинних груп. 135

732.Різновиди злочинних груп та їх психологічні особливості. 135

733.Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності. 135

734.Види протиправної діяльності організованої злочинності, засоби та прийоми її дій. 135

735.Масовидні форми прояву активності. Масовидні явища і поведінка та її суб’єкти. 135

736.Натовп, його суспільна небезпека та його різновидності. 135

737.Зміни психічного стану в натовпі. 135

738.Соціально-психологічний склад натовпу та психологічні умови переходу натовпу до активних дій. 135

739.Етапи формування і розвитку натовпу і заходи впливу на нього. 135

740.Етапи розвитку паніки та заходи соціально-психологічного впливу на неї. 135

741.Правила поведінки правоохоронних органів при охороні громадського порядку. 135

742.Поняття діяльності та її структурні компоненти і різновидності. 135

743.Юридична діяльність, її особливості в системах “людина – людина”,“людина – право”. 135

744.Різновиди юридичної діяльності. 135

745.Структура юридичної діяльності. 135

746.Особливості пізнавальної діяльності юриста. 135

747.Зміст конструктивної діяльності. 135

748.Комунікації в діяльності юриста та її елементи. 135

749.Організаційна діяльність та її чинники. 135

750.Профілактичний вплив у роботі юриста та його види. 135

751.Засвідчувальна діяльність і чинники її ефективності. 135

752.Чинники виникнення стану напруженості та її рівні в юридичній діяльності. 135

753.Види екстремальних ситуацій і небезпек в юридичній діяльності, їх наслідки та рівні вольової регуляції поведінки. 135

754.Форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронної діяльності. 135

755.Психологічна готовність до виконання службових обов’язків під час юридичної діяльності. 135

756.Структура особистості та професіограма юриста. 135

757.Психологія слідчої діяльності й особистості слідчого. 136

758.Психологія комунікативної діяльності слідчого. Психологія звинувачуваного, підозрюваного, потерпілого і свідків. 136

759.Психологія допиту, очної ставки, огляду місця злочину. 136

760.Психологія обшуку, виїмки, пред’явлення об’єктів для впізнання, перевірки показань і слідчого експерименту. 136

761.Психологічні аспекти методики розслідування окремих видів злочинів. 136

762.Психологічні засади адвокатської діяльності. 136

763.Психологія діяльності прокурора. 136

764.Психологія діяльності й особистості суддів. 136

765.Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності. 136

766.Пенітенціарна психологія. 136

767.Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства. 136

768.Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання. 136

769.Психологія цивільного судочинства. 136

770.Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату й юридичних консультацій. 136

ІV РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ


ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 137

1 Порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання 137

2 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи 137

3 Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання 138

V ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 141

І Частина 141

771.Кримінальна психологія. 141

772.Психологія процесуальної діяльності. 141

773.Психологія непроцесуальної діяльності. 141

774.Пенітенціарна психологія. 141

775.Судово-психологічна експертиза. 141

776.Методи юридичної психології. 141

777.Спостереження. 141

778.Експеримент. 141

779.Бесіда. 141

780.Вивчення продуктів діяльності. 141

781.Метод експертних оцінок. 141

782.Методи психологічного впливу. 141

783.Соціальні норми. 141

784.Право. 141

785.Мораль. 141

786.Звичаї та традиції. 141

787.Правова поведінка. 141

788.Правосвідомість. 141

789.Соціальні відхилення. 141

790.Делінквентна поведінка. 141

791.Девіантна поведінка. 141

792.Соціалізація. 141

793.Соціальна адаптація. 141

794.Інтеріоризація. 141

795.Первинна соціалізація. 141

796.Вторинна соціалізація. 141

797.Асоціалізація. 141

798.Десоціалізація. 141

799.Ресоціалізація. 141

800.Правова соціалізація. 141

801.Дотрудова соціалізація. 141

802.Трудова соціалізація. 141

803.Післятрудова соціалізація. 141

804.Дефектність правової соціалізації. 141

805.Правова ідеологія. 141

806.Побутова правосвідомість. 141

807.Правова психологія групи. 142

808.Правова освіченість. 142

809.Правова поінформованість. 142

810.Правова громадська думка. 142

811.Правовий клімат. 142

812.Правовий досвід. 142

813.Правові переконання групи. 142

814.Групові ціннісно-нормативні орієнтації. 142

815.Правова позиція. 142

816.Індивідуальна правова психологія. 142

817.Правова компетентність. 142

818.Морально-правові компоненти особистості. 142

819.Правова культура. 142

ІІ Частина 142

820.Об’єкти юридичної діяльності. 142

821.Правотворча діяльність. 142

822.Правоохоронна діяльність. 142

823.Правозастосувальна діяльність. 142

824.Оперативно-розшукова діяльність. 142

825.Діяльність слідчого. 142

826.Слідча ситуація. 142

827.Пенітенціарна діяльність. 142

828.Прокурорська діяльність. 142

829.Адвокатська діяльність. 142

830.Загальна психологічна культура адвоката. 142

831.Нотаріальна діяльність. 142

832.Пізнавальна діяльність. 142

833.Конструктивна діяльність. 142

834.Комунікативна діяльність. 142

835.Організаційна діяльність. 142

836.Профілактика злочинності. 142

837.Засвідчувальна діяльність. 142

838.Структура юридичної діяльності. 142

839.Психологія цивільного судочинства. 142

840.Позивач у цивільному процесі. 142

841.Предмет позову в цивільному процесі. 142

842.Відповідач у цивільному процесі. 142

843.Арбітражний суд. 142

844.Нотаріат. 142

845.Соціальна функція нотаріату. 142

846.Юридичні консультації. 142

847.Колегія адвокатів. 143

848.Особистість злочинця. 143

849.Антисуспільна спрямованість особистості. 143

850.Асоціальна спрямованість. 143

851.Антисоціальна спрямованість. 143

852.Суспільно-небезпечна спрямованість. 143

853.Некримінальний тип небезпечної спрямованості. 143

854.Передкримінальний тип небезпечної спрямованості. 143

855.Кримінальний тип небезпечної спрямованості. 143

856.Корисливий тип злочинця. 143

857.Насильницький тип злочинця. 143

858.Корисливо-насильницький тип злочинця. 143

859.Випадковий тип злочинця. 143

860.Злочин. 143

861.Злочинна поведінка. 143

862.Психологічна структура злочинної поведінки. 143

863.Правосуб’єктність. 143

864.Казус. 143

865.Привід до злочину. 143

866.Мотив злочину. 143

867.Стимул до злочину. 143

868.Мета злочину. 143

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 144

869.Бачинин В. А. Философия преступника : конспект лекций / В. А. Бачинин. – СПб., 2000. 144

870.Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2007. – 272 с. 144

871.Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посібн. / В. Й. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури – 2010. – 336 с. 144

872.Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник / В. Л. Васильев. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 656 с. 144

873.Димитров А. В. Юридическая психология: Краткий курс : учеб. пособие для вузов / А. В. Димитров. – 2006. – 288 с. 144

874.Зелинский А. Ф. Криминальная психология / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с. 144

875.Іванов В. М. Юридична конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Іванов. – К. : МАУП, 2004. – 224 с. 144

876.Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник / М. И. Еникеев. – М. : НОРМА, 1999. – 517 с. 144

877.Коновалова В. Е. Правовая психология : учебное пособие / В. Е. Коновалова. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : Консум, 1997. – 160 с. 144

878.Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. [для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Право”] / І. А. Мартинюк. – К. : НУБІПУ, 2011. – 39 с. 144

879.Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “Право”] / І. А. Мартинюк. – К. : НУБіПУ, 2011. – 32 с. 144

880.Мостовая И. М. Юридическая психология / И. М. Мостовая. –


3-е изд. – К. : ВIРА-Р, 2000. – 120 с. 144

881.Пригунов І. В. Юридична психологія : тестові завдання ; навчально-методичний посібник / І. В. Пригунов. – 2006. – 100 с. 144

882.Прикладная юридическая психология : учеб. пособие для вузов / под ред. А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с. 144

883.Розин В. М. Психология для юристов / В. М. Розин. – М., 1997. 144

884.Романов В. В. Юридическая психология : учебник / В. В. Романов. – М. : Юристъ, 1999. – 448 c. 144

885.Сабуров А. С. Юридична психологія : навчальний посібник /


А. С. Сабуров. – К. : ТП Прес, 2003. – 208 с. 144

886.Словник термінів з юридичної психології. – К. : НАВСУ, 1997. 144

887.Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология : учебник / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Новый Юрист, 1998. – 448 с. 145

888.Чуфаровский Ю. Юридическая психология в вопросах и ответах : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – 2008. – 256 с. 145

889.Шиханцов Г. Г. Юридическая психология : учебн. для вузов /
Г. Г. Шиханцов. – М. : Зерцало, 1998. – 341 с. 145

890.Юридична психологія : підручник / Д. О. Александров, В. Г. Андросюк [та ін.] ; ред.: Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєв ; Мін-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 360 с. 145

891.Юридическая психология / сост. и общ. редакция Т. Н. Курбатовой. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с. 145

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка