Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсу
Сторінка11/11
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ІІІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Підсумкова контрольна робота за модулем І


 1. Юридична психологія як науково-прикладна галузь психології та історія її розвитку.

 2. Об’єкт і предмет юридичної психології.

 3. Місце та роль юридичної психології в системі психологічних наук.

 4. Розділи юридичної психології та їх зміст.

 5. Юридична психологія в системі різних наукових галузей знань.

 6. Міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями юридичної психології.

 7. Психологічні методи вивчення особистості суб’єктів правозахисної діяльності.

 8. Психологічні вимоги до проведення бесіди в діяльності юриста.

 9. Психотехніка професійного спостереження в професійній діяльності юриста.

 10. Експеримент у судово-психологічній експертизі.

 11. Співвідношення понять “індивід”, “людина”, “особистість”, “особа”, “індивідуальність”, “суб’єкт” у сучасній концепції особистості.

 12. Теорії особистості про взаємозв’язок біологічних і соціальних факторів у психічному розвитку особистості.

 13. Підходи до вивчення психологічної структури особистості та її самосвідомість.

 14. Поведінка особи і соціальні норми.

 15. Поняття про соціальні норми, їх властивості та види. Право, мораль і звичаї.

 16. Психологічні аспекти правової соціалізації особистості.

 17. Психологічна характеристика правосвідомості та її функції.

 18. Правова ідеологія і правова психологія як рівні сприйняття права.

 19. Правова психологія групи.

 20. Правова психологія особистості (індивідуальна правова психологія).

 21. Правова культура та її специфічні функції.

 22. Соціально-історичний характер свідомості як найвищого рівня розвитку психіки.

 23. Свідомість особистості, її властивості та стани.

 24. Структура психічних властивостей особистості.

 25. Когнітивна сфера особистості та джерела її формування. 

 26. Пізнавальні процеси й їх класифікація.

 27. Перцептивні процеси: відчуття і сприйняття та їх роль у професійній діяльності юриста.

 28. Пам’ять, мислення, уява та способи їх активізації учасників кримінального і цивільного процесів.

 29. Увага й її роль у роботі юриста.

 30. Класифікація психічних станів.

 31. Переживання в процесі пізнання людиною світу. Загальні властивості емоцій і почуттів.

 32. Загальне уявлення про емоції, почуття і психічні стани.

 33. Врахування і правова оцінка емоційних станів у кримінальному і цивільному процесах.

 34. Стани депресії, страху, апатії, невизначеності учасників кримінального та цивільного процесів.

 35. Проблема нейтралізації впливів на психіку негативних станів.

 36. Психічні властивості особистості.

 37. Темперамент і його вплив на формування особистості та поведінки.

 38. Урахування особливостей темпераменту індивіда в правоохоронній діяльності.

 39. Поняття про темперамент як динамічну характеристику психічної діяльності.

 40. Характер і його роль у професійній діяльності юриста.

 41. Прояв у характері індивідуальної своєрідності особистості.

 42. Акцентуйовані властивості характеру і психолого-кримінологічна характеристика різних типів акцентуйованих особистостей.

 43. Воля і вольова регуляція поведінки.

 44. Потреби особистості.

 45. Мотивація поведінки особистості.

 46. Мотиваційна сфера в структурі особистості суб’єктів і об’єктів правозастосовної діяльності.

 47. Поняття про спрямованість особистості.

 48. Світоглядна основа, ціннісні орієнтації, спрямованість і мотиваційна сфера особистості.

 49. Правова поведінка, її загальні та диференційовані ознаки.

 50. Психологічна характеристика девіантної поведінки.

Підсумкова контрольна робота за модулем ІІ


 1. Злочин, його структура і злочинна поведінка.

722.Етапи формування злочинної поведінки.

723.Джерела злочинної поведінки. Потреби, мотиви, стимули і привід до вчинення злочину.

724.Структура процесу прийняття рішення щодо вчинення злочину і його реалізація.

725.Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування.

726.Структура особистості злочинця та її основні рівні (вроджені особливості, сукупність стійких якостей і соціальна спрямованість).

727.Типологія злочинців.

728.Психологічні особливості особистості злочинця.

729.Психологічні чинники суспільної небезпеки групової злочинності.

730.Закономірності функціонування злочинних груп.

731.Організаційна структура злочинних груп.

732.Різновиди злочинних груп та їх психологічні особливості.

733.Соціально-психологічна характеристика організованої злочинності.

734.Види протиправної діяльності організованої злочинності, засоби та прийоми її дій.

735.Масовидні форми прояву активності. Масовидні явища і поведінка та її суб’єкти.

736.Натовп, його суспільна небезпека та його різновидності.

737.Зміни психічного стану в натовпі.

738.Соціально-психологічний склад натовпу та психологічні умови переходу натовпу до активних дій.

739.Етапи формування і розвитку натовпу і заходи впливу на нього.

740.Етапи розвитку паніки та заходи соціально-психологічного впливу на неї.

741.Правила поведінки правоохоронних органів при охороні громадського порядку.

742.Поняття діяльності та її структурні компоненти і різновидності.

743.Юридична діяльність, її особливості в системах “людина – людина”,“людина – право”.

744.Різновиди юридичної діяльності.

745.Структура юридичної діяльності.

746.Особливості пізнавальної діяльності юриста.

747.Зміст конструктивної діяльності.

748.Комунікації в діяльності юриста та її елементи.

749.Організаційна діяльність та її чинники.

750.Профілактичний вплив у роботі юриста та його види.

751.Засвідчувальна діяльність і чинники її ефективності.

752.Чинники виникнення стану напруженості та її рівні в юридичній діяльності.

753.Види екстремальних ситуацій і небезпек в юридичній діяльності, їх наслідки та рівні вольової регуляції поведінки.

754.Форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронної діяльності.

755.Психологічна готовність до виконання службових обов’язків під час юридичної діяльності.

756.Структура особистості та професіограма юриста.

757.Психологія слідчої діяльності й особистості слідчого.

758.Психологія комунікативної діяльності слідчого. Психологія звинувачуваного, підозрюваного, потерпілого і свідків.

759.Психологія допиту, очної ставки, огляду місця злочину.

760.Психологія обшуку, виїмки, пред’явлення об’єктів для впізнання, перевірки показань і слідчого експерименту.

761.Психологічні аспекти методики розслідування окремих видів злочинів.

762.Психологічні засади адвокатської діяльності.

763.Психологія діяльності прокурора.

764.Психологія діяльності й особистості суддів.

765.Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності.

766.Пенітенціарна психологія.

767.Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства.

768.Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання.

769.Психологія цивільного судочинства.

770.Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату й юридичних консультацій.

ІV РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ
ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1 Порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання


Однією з форм самостійної роботи студентів-заочників є виконання контрольної роботи. Тематика контрольних робіт відповідає державній навчальній програмі курсу “Юридична психологія”. Тема контрольної роботи доводиться до кожного студента-заочника на настановчий сесії. У міжсесійний період проводяться тематичні консультації, де студенти отримують необхідні методичні поради. Водночас з’ясовується ступінь засвоєння студентами програмного матеріалу. Тема контрольної роботи закріплюється викладачем за кожним студентом. Студент виконує контрольну роботу і на семінарському занятті захищає її. Підготовка до заліку містить у собі перегляд конспектів лекцій, опрацювання підручників, складання словників згідно з програмою курсу та переліком питань для самопідготовки.

2 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи


Для виконання контрольної роботи студенту-заочнику необхідно врахувати такі вимоги:

виконувати роботу на основі глибокого вивчення відповідної та запропонованої літератури, а також з використанням інших джерел;

необхідно дати відповіді на всі питання плану контрольної роботи;

зробити висновок з кожного питання і по темі в цілому;

зробити посилання на всі використані джерела;

контрольна робота повинна мати обсяг 15–20 сторінок, на титульному аркуші студент повинен вказати повну назву установи та її підрозділу, назву контрольної роботи, своє прізвище, ініціали та групу, прізвище викладача;

у кінці роботи необхідно зробити загальний висновок і скласти список використаної літератури за алфавітом;

контрольна робота повинна бути відправлена в термін, визначений деканатом;перевірена, але не зарахована контрольна робота повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен врахувати всі зауваження, виконати роботу і здати її у визначений термін.

3 Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


Варіант 1

 1. Психологічні аспекти і загальні ознаки правової поведінки.

 2. Цивільне право як фактор формування психології громадянського суспільства.

Варіант 2

 1. Психологічна характеристика девіантної та делінквентної поведінки.

 2. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання.

Варіант 3

 1. Психологічні аспекти правової соціалізації.

 2. Принципи і стадії цивільного процесу.

Варіант 4

 1. Періодизація правової соціалізації та її можливі дефекти.

 2. Психолого-педагогічні засади профілактичної діяльності.

Варіант 5

 1. Психологічна характеристика екстремальних ситуацій у правоохоронній діяльності.

 2. Психологія учасників цивільного процесу.

Варіант 6

 1. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів.

 2. Психологічні аспекти підготовки цивільної справи до судового розгляду.

Варіант 7

 1. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів.

 2. Психологічні аспекти організації судового засідання під час цивільного судочинства.

Варіант 8

 1. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів щодо дій в екстремальних умовах.

 2. Психологія міжособистісної взаємодії в цивільному процесі.

Варіант 9

 1. Психологічна структура юридичної діяльності.

 2. Психологія виступу судді в цивільному процесі.

Варіант 10

 1. Психологічні особливості юридичної діяльності.

 2. Психологічні аспекти діяльності адвоката в цивільному процесі.

Варіант 11

 1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності.

 2. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі.

Варіант 12

 1. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій.

 2. Психологія пізнання судом обставин справи і прийняття судових рішень.

Варіант 13

 1. Психологічна характеристика інформаційно-комунікативних слідчих дій.

 2. Судово-психологічна експертиза в цивільному судочинстві.

Варіант 14

 1. Психологічна структура адвокатської діяльності.

 2. Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді.

Варіант 15

 1. Психологія діяльності прокурора в цивільному процесі.

 2. Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичних консультацій.

Варіант 16

 1. Психологія пізнання судом обставин справи і прийняття судових рішень.

 2. Психологічна характеристика правосвідомості.

Варіант 17

 1. Характеристика та особливості правових норм.

 2. Психологія регуляції міжособистісної взаємодії в арбітражному суді.

Варіант 18

 1. Характерні риси соціальних відхилень та їх показники.

 2. Соціально-психологічні аспекти діяльності нотаріату.

Варіант 19

 1. Різновиди правосвідомості та її основні компоненти.

 2. Соціально-психологічні аспекти діяльності юридичних консультацій.

Варіант 20

 1. Правова ідеологія.

 2. Психологічна структура юридичної діяльності.

Варіант 21

 1. Історичні напрями вчення про природу правопорушень.

 2. Небезпека, її види та проблема подолання схильності працівників правоохоронних органів до небезпечної поведінки.

Варіант 22

 1. Правова культура особи, її рівні та структура.

 2. Психологія управлінської діяльності.

Варіант 23

 1. Правова психологія груп.

 2. Психологічна характеристика масовидної поведінки.

Варіант 24

 1. Структура правової психології особистості.

 2. Чинники та психологічні умови забезпечення безпеки працівників правоохоронних органів.

Варіант 25

 1. Поняття особистості злочинця та детермінанти її формування.

 2. Психологія допиту й очної ставки в кримінальних справах.

Варіант 26

 1. Структура особистості злочинця.

 2. Кримінальна психологія затримки підозрюваного.

Варіант 27

 1. Злочинна поведінка та механізми її формування.

 2. Психологія слідчого експерименту в кримінальній психології.

Варіант 28

 1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика.

 2. Психологія перевірки показань на місці злочину.

Варіант 29

 1. Психологічні особливості різновидів злочинних груп.

 2. Психологія допиту потерпілого.

Варіант 30

 1. Психологічні аспекти організованої злочинності.

 2. Психологічна характеристика правосвідомості.V ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

І Частина


 1. Юридична психологія.

771.Кримінальна психологія.

772.Психологія процесуальної діяльності.

773.Психологія непроцесуальної діяльності.

774.Пенітенціарна психологія.

775.Судово-психологічна експертиза.

776.Методи юридичної психології.

777.Спостереження.

778.Експеримент.

779.Бесіда.

780.Вивчення продуктів діяльності.

781.Метод експертних оцінок.

782.Методи психологічного впливу.

783.Соціальні норми.

784.Право.

785.Мораль.

786.Звичаї та традиції.

787.Правова поведінка.

788.Правосвідомість.

789.Соціальні відхилення.

790.Делінквентна поведінка.

791.Девіантна поведінка.

792.Соціалізація.

793.Соціальна адаптація.

794.Інтеріоризація.

795.Первинна соціалізація.

796.Вторинна соціалізація.

797.Асоціалізація.

798.Десоціалізація.

799.Ресоціалізація.

800.Правова соціалізація.

801.Дотрудова соціалізація.

802.Трудова соціалізація.

803.Післятрудова соціалізація.

804.Дефектність правової соціалізації.

805.Правова ідеологія.

806.Побутова правосвідомість.

807.Правова психологія групи.

808.Правова освіченість.

809.Правова поінформованість.

810.Правова громадська думка.

811.Правовий клімат.

812.Правовий досвід.

813.Правові переконання групи.

814.Групові ціннісно-нормативні орієнтації.

815.Правова позиція.

816.Індивідуальна правова психологія.

817.Правова компетентність.

818.Морально-правові компоненти особистості.

819.Правова культура.

ІІ Частина


 1. Мета юридичної діяльності.

820.Об’єкти юридичної діяльності.

821.Правотворча діяльність.

822.Правоохоронна діяльність.

823.Правозастосувальна діяльність.

824.Оперативно-розшукова діяльність.

825.Діяльність слідчого.

826.Слідча ситуація.

827.Пенітенціарна діяльність.

828.Прокурорська діяльність.

829.Адвокатська діяльність.

830.Загальна психологічна культура адвоката.

831.Нотаріальна діяльність.

832.Пізнавальна діяльність.

833.Конструктивна діяльність.

834.Комунікативна діяльність.

835.Організаційна діяльність.

836.Профілактика злочинності.

837.Засвідчувальна діяльність.

838.Структура юридичної діяльності.

839.Психологія цивільного судочинства.

840.Позивач у цивільному процесі.

841.Предмет позову в цивільному процесі.

842.Відповідач у цивільному процесі.

843.Арбітражний суд.

844.Нотаріат.

845.Соціальна функція нотаріату.

846.Юридичні консультації.

847.Колегія адвокатів.

848.Особистість злочинця.

849.Антисуспільна спрямованість особистості.

850.Асоціальна спрямованість.

851.Антисоціальна спрямованість.

852.Суспільно-небезпечна спрямованість.

853.Некримінальний тип небезпечної спрямованості.

854.Передкримінальний тип небезпечної спрямованості.

855.Кримінальний тип небезпечної спрямованості.

856.Корисливий тип злочинця.

857.Насильницький тип злочинця.

858.Корисливо-насильницький тип злочинця.

859.Випадковий тип злочинця.

860.Злочин.

861.Злочинна поведінка.

862.Психологічна структура злочинної поведінки.

863.Правосуб’єктність.

864.Казус.

865.Привід до злочину.

866.Мотив злочину.

867.Стимул до злочину.

868.Мета злочину.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Антонян Ю. М. Психология убийства / Ю. М. Антонян. – М., 1997. – С. 118–260.

869.Бачинин В. А. Философия преступника : конспект лекций / В. А. Бачинин. – СПб., 2000.

870.Бараненко Б. І. Психологія оперативно-розшукової діяльності : навчальний посібник. – К. : ЦУЛ, 2007. – 272 с.

871.Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посібн. / В. Й. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури – 2010. – 336 с.

872.Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник / В. Л. Васильев. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 656 с.

873.Димитров А. В. Юридическая психология: Краткий курс : учеб. пособие для вузов / А. В. Димитров. – 2006. – 288 с.

874.Зелинский А. Ф. Криминальная психология / А. Ф. Зелинский. – К. : Юринком Интер, 1999. – 240 с.

875.Іванов В. М. Юридична конфліктологія : навчальний посібник / В. М. Іванов. – К. : МАУП, 2004. – 224 с.

876.Еникеев М. И. Юридическая психология : учебник / М. И. Еникеев. – М. : НОРМА, 1999. – 517 с.

877.Коновалова В. Е. Правовая психология : учебное пособие / В. Е. Коновалова. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : Консум, 1997. – 160 с.

878.Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. [для студентів денної форми навчання напряму підготовки “Право”] / І. А. Мартинюк. – К. : НУБІПУ, 2011. – 39 с.

879.Мартинюк І. А. Юридична психологія : метод. посіб. [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки “Право”] / І. А. Мартинюк. – К. : НУБіПУ, 2011. – 32 с.

880.Мостовая И. М. Юридическая психология / И. М. Мостовая. –


3-е изд. – К. : ВIРА-Р, 2000. – 120 с.

881.Пригунов І. В. Юридична психологія : тестові завдання ; навчально-методичний посібник / І. В. Пригунов. – 2006. – 100 с.

882.Прикладная юридическая психология : учеб. пособие для вузов / под ред. А. М. Столяренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с.

883.Розин В. М. Психология для юристов / В. М. Розин. – М., 1997.

884.Романов В. В. Юридическая психология : учебник / В. В. Романов. – М. : Юристъ, 1999. – 448 c.

885.Сабуров А. С. Юридична психологія : навчальний посібник /


А. С. Сабуров. – К. : ТП Прес, 2003. – 208 с.

886.Словник термінів з юридичної психології. – К. : НАВСУ, 1997.

887.Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология : учебник / Ю. В. Чуфаровский. – М. : Новый Юрист, 1998. – 448 с.

888.Чуфаровский Ю. Юридическая психология в вопросах и ответах : учеб. пособие / Ю. В. Чуфаровский. – 2008. – 256 с.

889.Шиханцов Г. Г. Юридическая психология : учебн. для вузов /
Г. Г. Шиханцов. – М. : Зерцало, 1998. – 341 с.

890.Юридична психологія : підручник / Д. О. Александров, В. Г. Андросюк [та ін.] ; ред.: Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєв ; Мін-во освіти і науки України. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.

891.Юридическая психология / сост. и общ. редакция Т. Н. Курбатовой. – СПб. : Питер, 2001. – 480 с.


Навчальне видання

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ


Навчально-методичний посібник
щодо самостійного вивчення дисципліни

Укладачі:Ніколаєнко Світлана Іванівна

Ніколаєнко Сергій Олександрович

Редагування А. О. Карпенко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка Н. А. Височанська


Підписано до друку 30.04.2014. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.


Обл.-вид. арк. 7,02. Умов. друк. арк. 9,13. Зам. № 1312

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 66-51-27


Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 4694 від 19.03.2014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка