Навчально-методичний посібник щодо самостійного вивчення дисципліни Для студентів 2 курсу
Сторінка3/11
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

І ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Психіка, свідомість, особистість в юридичній психології

Тема 1. Предмет юридичної психології як науки
та історія її розвитку


Забезпечення завдань правотворчої, правоохоронної, правозастосовної діяльності, інтеграція юриспруденції та психології. Специфіка юридичної психології. Поняття юридичної психології. Зв’язки юридичної психології з іншими галузями психології. Об’єкт, предмет юридичної психології, її місце і роль у системі психологічних наук. Категорії юридичної психології. Етапи формування юридичної психології як прикладної галузі психологічної науки. Історія розвитку і становлення юридичної психології. Основні шляхи і напрямки в розвитку науки. Розвиток юридичної психології в Україні та за її межами. Структура сучасної юридичної психології та її методологічні принципи.

Тема 2. Методи юридичної психології


Сутність пізнання в юридичній психології. Загальнонаукові методи та їх використання для вивчення проблем юридичної психології (системно-структурні, функціональні, діалектичні, логічні, статистичні та інші методи). Аналіз і синтез, індукція і дедукція, порівняння й аналогії, абстрагування і конкретизація як особливі методи отримання достовірної інформації в юридичній психології. Структура наукового пізнання в психолого-правовому дослідженні. Психологічні методи наукового пізнання в юридичній психології. Опитування, спостереження й експеримент в юридичній психології. Допоміжні методи пізнання психології й їх класифікація. Вимоги до наукових методів в юридичній психології. Психодіагностика особистості в юридичній діяльності. Методи психологічного впливу на особистість в юридичній практиці з метою зізнання заподіяного злочину і визнання необхідності перевиховання. Загальна характеристика судово-психологічної експертизи й особливості організації проведення комплексних судово-психологічних експертиз.

Тема 3. Правова психологія особистості.
Психологічна характеристика правосвідомості


Поняття особистості в психології та правовій науці. Людина як індивід, її індивідуальність і особистість. Особистість як об’єкт соціального впливу. Самосвідомість особистості. Психологічна структура особистості. Світоглядна основа, ціннісні орієнтації, спрямованість і мотиваційна сфера особистості. Неусвідомлюване в структурі та спонуканнях людини як особистості. Особистість і правова свідомість. Виникнення права як форми суспільної свідомості. Соціально-психологічні аспекти ефективної правотворчості. Соціально-регулятивна сутність права. Соціалізація, її напрями, типи. Поняття правової соціалізації та її зміст. Шляхи засвоєння правових норм і цінностей. Правова соціалізація і десоціалізація особистості. Психологія свідомості та правосвідомості особистості. Психологічні компоненти й основні функції правосвідомості. Правова ідеологія. Побутова правосвідомість. Правова психологія групи. Індивідуальна правова психологія. Правова культура. Психологічні особливості законослухняної та протиправної поведінки особистості.

Тема 4. Психічні явища суб’єктів і об’єктів
юридичної діяльності


Психічні явища й інші прояви свідомості особистості та їх прояв в юридичній сфері життєдіяльності людини. Сучасна психологія про природу психічних явищ, їх класифікація. Поняття про пізнавальні процеси. Когнітивна сфера особистості. Поняття про відчуття та сприйняття як початкові ланки пізнавального процесу. Вивчення пам’яті в психології. Мислення, інтелект та їх функції. Змістовний, функціонально-операційний бік мислення і його логічні форми. Мислення як процес рішення задач. Прояви, види уяви і творчість. Поняття про увагу як загальну властивість когнітивної сфери особистості. Розвиток і виховання на основі пізнавальних процесів розумових дій людини в умовах навчання і виховання під час професійної підготовки.

Тема 5. Емоції, почуття, психічні стани
та їх психолого-правова оцінка


Переживання в процесі пізнання людиною світу і під час її активності в юридичній сфері. Взаємообумовленість пізнавальних і емоційних процесів. Знання і ставлення, інтелектуальне й афективне як єдність двох протилежних компонентів психічного відображення. Емоційні стани. Класифікація емоцій. Афекти. Настрій. Почуття. Загальні властивості емоцій і почуттів. Стан депресії, страху, апатії, невизначеності учасників кримінального та цивільного процесу. Стани тривоги, психічного напруження. Вчення про стрес Г. Сельє. Воля як прояв регулювання афективної сфери. Відмінності між емоціями і волею. Формування поняття про волю. Воля як єдність двох тенденцій: потягів і повинності. Інтелектуальна, емоційна, волюнтариська теорії волі. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.

Тема 6. Індивідуально-психологічні властивості особистості юриста


Поняття про властивості особистості й їх класифікація. Темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності індивіда. Типологічні властивості нервової системи – основа психологічних властивостей темпераменту. Характеристика різних типів темпераменту. Проблема врахування психологічних властивостей темпераменту в правоохоронній діяльності. Характер і його властивості. Класифікація рис характеру. Акцентуації характеру. Риси характеру, що спричиняють різні форми протиправної поведінки або ведуть до нещасних випадків. Спрямованість, мотиваційна сфера, світогляд, здібності в структурі особистості юристів суб’єктів правозастосовної діяльності. Цілі вивчення особистості в юридичній психології. Професійні якості юриста. Основні фактори профпридатності та психограма особистості юриста. Проблема використання знань про особистість юристом.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Діяльність, групи, спілкування в прикладних розділах юридичної психології

Тема 7. Кримінальна психологія про особливості злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп


Характеристика кримінальної психології. Поняття особистості злочинця й основні детермінанти її формування. Структура особистості злочинця. Злочинна поведінка особистості та механізми її виникнення. Провина, правопорушення, злочин. Психологічна характеристика, динаміка навмисних і необережних злочинів. Структурно-психологічний аналіз злочинної дії. Особистість постраждалих та їх вплив на злочинність.

Групові форми злочинної поведінки. Групи, їх виникнення і розвиток у психології. Класифікація груп. Психологічна характеристика малої групи та її різновиди (довгострокові та короткочасні, формальні та неформальні, групи членства і референтні групи). Групова згуртованість і груповий конформізм. Феномен групового тиску. Групова сумісність членів групи. Психолого-правова оцінка організованих злочинних формувань (груп) та їхньої протиправної діяльності. Типи злочинних формувань. Структура злочинної групи (організації), ознаки організованої злочинності. Психологія міжособистісних відносин у різних злочинних формуваннях (групах). Психологічні методи нейтралізації кругової поруки, боротьба з груповою злочинністю. Психологічна характеристика масовидної поведінки. Натовп і чинники, що впливають на формування агресивного натовпу.


Тема 8. Психологія юридичної діяльності.
Психологія непроцесуальної діяльності
(оперативно-розшукової, управлінської та ін.)


Порівняльна характеристика активності, діяльності, поведінки, дії. Психологія діяльності, її сутність і функції, різновиди і структура. Поняття діяльності в юридичній психології та її джерела. Соціально-психологічні особливості правоохоронної діяльності. Класифікація видів юридичної діяльності за суб’єктом. Змістовна психологічна структура професійної діяльності юриста та її основні різновиди: пізнавальна, конструктивна, комунікативна, організаційна, профілактична та засвідчувальна діяльності. Психологія правознавчої, правотворчої, правоохоронної, правозастосовної діяльності юриста. Психологія непроцесуальної діяльності (оперативно-розшукової, управлінської та ін.).

Тема 9. Психологія процесуальної діяльності
(слідчої, судової, адвокатської та ін.).
Слідча діяльність. Судова психологія


Процесуальна діяльність у суді. Психологія спілкування слідчого, адвоката, прокурора, судді. Поняття, структура, види спілкування. Комунікативна, перцептивна, інтерактивна сторони спілкування та механізми їх забезпечення. Соціально-психологічні особливості професійного спілкування юриста. Процесуальні форми професійного спілкування в юридичній діяльності. Комунікативна компетентність юриста. Мова і мовлення юриста, її види, функції. Професійний мовленнєвий етикет юриста. Комунікативні бар’єри, їх роль у виникненні конфліктів. Особливості слідчої діяльності та спілкування слідчого. Психологічні особливості допиту і полеміки в судовому процесі. Встановлення та підтримка психологічного контакту, взаєморозуміння між учасниками судового процесу спілкування та їх особливості в діяльності юриста. Психологічна характеристика учасників спілкування, шляхи та способи її вивчення.

Тема 10. Психологія цивільно-правового регулювання
та правові відносини в економічній сфері


Цивільне право як фактор регулювання майнових відносин і відносин власності. Удосконалення економічних відносин людей у трудовій, виробничій і комерційній діяльності в історії формування психології громадянського суспільства. Договір як основна юридична форма регуляції ринкових відносин. Укладання договору та оформлення зобов’язань між людьми. Прагнення максимальної вигоди від договору як мотивація ділової активності. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання. Психологія цивільного судочинства. Психологія учасників цивільного процесу. Психологічні аспекти підготовки цивільних справ і організації судового засідання. Психологія прийняття судових рішень. Соціально-психологічні аспекти діяльності арбітражу, нотаріату й юридичних консультацій.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка