Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка2/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


A. *

15 ч 30


B.

30 – 15


C.

21


D.

15


E.

30


24.

У 10 хворих на гостру пневмонію вивчали рівень ШОЕ. Отримані показники: 15, 18, 18, 21, 21, 21, 25, 28, 28, 30 (мм/год). Визначте амплітуду даного варіаційного ряду.

A. *

30 – 15


B.

15 ? 30


C.

21


D.

15


E.

30


25.

Встановлено, що на 100 пологів у жінок, які мають фактори ризику, було 30 передчасних, а у жінок, які не мають факторів ризику, на 100 пологів було 5 передчасних. Який метод статистичної обробки даних оптимально використати лікарю, щоб оцінити суттєвість різниці у порівнювальних групах?


A. *

Розрахунок критерію Стьюдента


B.

Метод стандартизації


C.

Розрахунок відносних величин


D.

Кореляційний аналіз


E.

Розрахунок середніх величин


26.

Проводилося дослідження зросту хлопчиків семи років. Зріст 125,0 – 126,9 см мали 4 хлопчиків, 127,0 – 128,9 см – 12 хлопчиків, 129,0 – 130,9 см – 8 хлопчиків, 131,0 – 132,9 см – 4 хлопчики. Назвіть причину, чому ці дані можуть бути недостовірні?


A. *

Мала кількість спостережень


B.

Велика кількість спостережень


C.

Неоднорідність статистичної сукупності


D.

Різноманітність статистичної сукупності


E.

Неправильність групування


27.

Концентрація альбуміну (г/л) в сироватці крові 10 жінок, що були включені в одне обстеження, склала: 42, 41, 44, 47, 38, 40, 35, 38, 43, 41. Який показник визначає ступінь достовірності?


A. *

Похибка репрезентативності


B.

Екстенсивні показники


C.

Інтенсивні показники


D.

Показник наочності


E.

Середнє квадратичне відхилення


28.

Проведено клініко-статистичне дослідження дії нового фармакологічного препарату на хворих з ішемічною хворобою серця. Який параметричний критерій (коефіцієнт) може бути використано для оцінки вірогідності результатів?


A. *

Коефіцієнт Стьюдента (t)


B.

Коефіцієнт відповідності


C.

Коефіцієнт кореляції


D.

Помилка достовірності відносних величини


E.

Критерій Колмогорова – Смирнова


29.

В результаті впровадження нової методики лікування середня тривалість госпіталізації в експериментальній групі хворих склала 12,3±0,2 дні порівняно із 15,4±0,4 дні в контрольній групі хворих, яких лікували за старою схемою. Обчисленням якого коефіцієнта (критерію) можна оцінити суттєвість різниці цих результатів?


A. *

Коефіцієнт вірогідності (t-критерій Стьюдента)


B.

Т-критерій Вілкоксона


C.

Критерій знаків (z-критерій)


D.

Критерій відповідності (х - квадрат)


E.

Критерій Колмогорова-Смирнова


30.

У двох регіонах, які мають різний статевий та віковий склад населення, отримані такі дані: в районі А смертність дорівнювала 14,0 ‰, в районі Б - 16,0 ‰. Який статистичний метод треба застосувати для порівняння цих показників?

A. *

Стандартизації


B.

Динамічного аналізу


C.

Достовірності


D.

Графічних зображень


E.

Кореляції


31.

Показник загальної смертності в районі А становить 11,9 ‰, а в районі Б — 15,9 ‰. У віковій структурі населення району А частка осіб віком 50 років і понад — 30,0 ‰, а в районі Б — 40,0 ‰. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної смертності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоцільніше скористатися в цьому випадку?


A. *

Розрахунку стандартизованих показників


B.

Розрахунку відносних величин


C.

Розрахунку довірчого коефіцієнта


D.

Розрахунку середніх величин


E.

Розрахунку коефіцієнта кореляції


32.

Головний лікар МСЧ поставив завдання проаналізувати захворюваність в цехах підприємства. Статевий склад робітників в цехах різний. Який метод статистичної обробки результатів вивчення захворюваності треба використати?


A. *

Стандартизації


B.

Кореляції


C.

Середні величини


D.

Оцінка вірогідності результатів


E.

Динамічні ряди


33.

Була вивчена структура первинної захворюваності населення за 21-м класом хвороб. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?


A. *

Секторною діаграмою


B.

Стовпчиковою діаграмою


C.

Радіальною діаграмою


D.

Лінійною діаграмою


E.

Картограмою


34.

Необхідно провести порівняльну оцінку захворюваності робітників двох різновікових груп. Середній вік 1 групи складає 30,0 років, 2 групи - 40,0 років. Який статистичний метод необхідно застосувати для розрахунку показників захворюваності, щоб усунути вплив на їх величину відмінностей у віці порівнюваних груп робітників?


A. *

Метод динамічних рядів


B.

Метод кореляції


C.

Метод стандартизації


D.

Метод отримання інтенсивних показників


E.

Метод отримання середніх арифметичних показників


35.

Була вивчена щорічна динаміка захворюваності населення хворобами системи кровообігу за минулі 10 років. За допомогою якого типу діаграми повинна бути графічно відображена представлена динаміка показників захворюваності населення?


A. *

Лінійною діаграмою


B.

Радіальною діаграмою


C.

Секторною діаграмою


D.

Стовпчиковою діаграмою


E.

Картограмою

36.

Захворюваність дітей грипом в загальноосвітній школі склала серед учнів шостих класів 40 випадків, а серед учнів четвертих класів - 60 випадків на 1000 чоловік. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені представлені показники захворюваності школярів грипом?


A. *

Стовпчиковою діаграмою


B.

Лінійною діаграмою


C.

Радіальною діаграмою


D.

Секторною діаграмою


E.

Картограмою


37.

За даними звернень населення в районну поліклініку було виявлено: у січні 257 випадків захворювань грипом, лютому 222, березні 210, квітні 81, травні 26, червні 5, липні 3, серпні 8, вересні 19, жовтні 29, листопаді 49, грудні 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який вид графічного зображення найбільш доцільний у даному випадку?


A. *

Радіальна діаграма


B.

Картограма


C.

Секторна діаграма


D.

Гістограма


E.

Стовпчикова діаграма


38.

Для аналізу роботи лікарів поліклініки статистичний відділ використав дані про структуру повікової смертності населення дільниць. Визначити, яку діаграму необхідно використати в цьому випадку.


A. *

Внутрішньо-стовпчикову діаграму


B.

Картограму


C.

Радіальну діаграму


D.

Стовпчикову діаграму


E.

Лінійну діаграму


39.

Обласне статистичне управління проводило аналіз рівнів смертності населення області. Ці рівні були графічно відображені в кожному районі. Визначити, як називається цей вид діаграм.


A. *

Внутрішньо-стовпчикову діаграму


B.

Картограму


C.

Радіальну діаграму


D.

Стовпчикову діаграму


E.

Лінійну діаграму


40.

Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0—14 років) складає 15 %, частка населення у віці 15—49 років — 50 %, частка населення у віці 50 років та старших — 35 %. Визначити тип вікової структури населення району.


A. *

Регресивний тип


B.

Стаціонарний тип


C.

Прогресивний тип


D.

Депопуляційний тип


E.

Ретроспективний тип


41.

Незважаючи на проведене лікування, дитина, яка народилася з вродженою вадою серця, померла на 32 дні життя. В який спеціальний показник смертності немовлят увійде цей випадок?


A. *

Показник постнеонатальної смертності


B.

Показник інтранатальної смертності


C.

Показник ранньої неонатальної смертності


D.

Показник пізньої неонатальної смертності

E.

Показник перинатальної смертності


42.

При аналізі смертності дітей першого року життя було встановлено, що питома вага неонатальної смертності склала 53,5 % від загальної смертності дітей першого року життя. Визначити, який це тип смертності немовлят.


A. *

Тип А


B.

Тип В


C.

Тип С


D.

Тип D


E.

Тип Е


43.

В результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному періоді помирає 48 % дітей від загальної кількості померлих на першому році життя. Визначити тип, смертності немовлят в даному населеному пункті.


A. *

Тип А


B.

Тип В


C.

Тип С


D.

Тип регресивний


E.

Тип прогресивний


44.

У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. Визначити, за допомогою якого показника можна охарактеризувати дану демографічну ситуацію.


A. *

Перинатальна смертність


B.

Загальна смертність


C.

Народжуваність


D.

Смертність немовлят


E.

Шлюбна плідність


45.

Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здорову доношену дитину. На п’ятий день після пологів матір і дитину виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?


A. *

Медичне свідоцтво про народження


B.

Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого


C.

Виписка з історії розвитку новонародженого


D.

Виписка з історії пологів


E.

Свідоцтво про народження

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка