Назва наукового напрямку (модуля)
Сторінка6/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


A. *

Екстенсивний


B.

Інтенсивний


C.

Наочності


D.

Середні величини


E.

Співвідношення


114.

В місті мешкає 100000 населення. Із 160 випадків інфекційних захворювань протягом року 75 припадає на грип. Який показник захворюваності на грип по відношенню до всіх інфекційних хвороб треба використати?


A. *

Екстенсивний


B.

Інтенсивний


C.

Наочності


D.

Співвідношення


E.

Відносної інтенсивності


115.

Серед усієї кількості зареєстрованих захворювань населення міста В. хвороби органів кровообігу склали 23 %. Який статистичний показник приведений?


A. *

Екстенсивний


B.

Співвідношення


C.

Інтенсивний


D.

Наочності


E.

Середня величина


116.

З метою аналізу стану здоров'я населення та рівня медичної допомоги в кардіологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу - 62 ‰; рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу - 483,55 ‰; рівень смертності від хвороб системи кровообігу - 10,9 ‰; питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті - 67,0 %; рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу - 16,2 на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?


A. *

Питома вага випадків смерті від хвороб системи кровообігу серед усіх причин смерті


B.

Рівень смертності від хвороб системи кровообігу

C.

Рівень первинної захворюваності хворобами системи кровообігу


D.

Рівень загальної захворюваності хворобами системи кровообігу


E.

Рівень первинної інвалідності від хвороб системи кровообігу


117.

З метою аналізу стану здоров'я населення та рівня медичної допомоги в онкологічному диспансері були розраховані такі показники: рівень первинної захворюваності злоякісними новоутвореннями - 21 ‰; рівень загальної захворюваності злоякісними новоутвореннями - 183,55 ‰; рівень смертності від злоякісних новоутворень - 3,9 ‰; питома вага випадків смерті від злоякісних новоутворень - 11,7 %; рівень первинної інвалідності від злоякісних новоутворень - 52 на 10 тис. населення. Який з наведених показників є екстенсивною величиною?


A. *

Питома вага випадків смерті від злоякісних новоутворень серед усіх причин смерті


B.

Рівень смертності від злоякісних новоутворень


C.

Рівень первинної захворюваності злоякісними новоутвореннями


D.

Рівень загальної захворюваності злоякісними новоутвореннями


E.

Рівень первинної інвалідності від злоякісних новоутворень


118.

Захворюваність дизентерією у районі по місяцях року в абсолютних цифрах склала: січень - 6; лютий - 9; березень - 11; квітень - 10; травень - 16; червень - 23; липень - 19; серпень - 33; вересень - 58; жовтень - 19; листопад - 11; грудень - 5. Всього за рік - 220 випадків. Який вид графічного зображення найбільш наочно покаже помісячні відхилення захворюваності дизентерією від середнього рівня?


A. *

Радіальна діаграма


B.

Картодіаграма


C.

Картограма


D.

Секторна діаграма


E.

Стовпчикова діаграма


119.

За даними звернень населення з приводу грипу до районної поліклініки, було виявлено: в січні - 257 випадків грипу, лютому - 222, березні - 210, квітні - 81, травні - 26, червні - 5, липні - 3, серпні - 8, вересні - 19, жовтні - 29, листопаді - 49, грудні - 152. Необхідно наочно показати сезонність коливань рівня захворюваності на грип. Який метод графічного зображення найбільш доцільний в даному випадку?


A. *

Радіальна діаграма


B.

Картограма


C.

Секторна діаграма


D.

Стовпчикова діаграма


E.

Картодіаграма


120.

Серед причин первинної інвалідності населення у лікаря загальної практики К. в поточному році перше місце займають серцево-судинні захворювання (30 %), друге - новоутворення (9 %), третє - травми (5,4 %) тощо. За допомогою яких діаграм лікар найбільш наочно зможе ілюструвати структуру явищ, що вивчаються?


A. *

Секторна


B.

Картограма


C.

Лінійна


D.

Радіальна


E.

Стовпчикова


121.

Було вивчено структуру первинної захворюваності населення за 21-м класом хвороб. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені результати даного дослідження?


A. *

Секторна


B.

Радіальна


C.

Стовпчикова

D.

Лінійна


E.

Картограма


122.

При вивченні захворюваності у місті N. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який зі статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?


A. *

Стандартизація


B.

Аналіз динамічних рядів


C.

Т-критерій Вілкоксона


D.

Кореляційно-регресійний аналіз


E.

Обчислення середніх величин


123.

В минулому звітному році рівень первинної захворюваності в місті К складав 789,5 ‰, в місті М – 568 ‰, в місті С – 650 ‰. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені дані результати?


A. *

Стовпчикова


B.

Радіальна


C.

Секторна


D.

Лінійна


E.

Картограма


124.

В минулому звітному році рівень загальної захворюваності в місті Ж складав 1789,5 ‰, в місті В – 1568 ‰, в місті Д – 1650 ‰. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені дані результати?


A. *

Стовпчикова


B.

Радіальна


C.

Картограма


D.

Секторна


E.

Лінійна


125.

Динаміка первинної захворюваності в місті К становила: у 2005 р. – 584 ‰, у 2006 р. – 650 ‰, у 2007 р. – 680 ‰, у 2008 р. – 720 ‰. За допомогою якого типу діаграми повинні бути графічно відображені дані результати?


A. *

Лінійна


B.

Радіальна


C.

Картограма


D.

Секторна


E.

Стовпчикова


126.

Показник загальної захворюваності в районі Ш. становить 1560,9 ‰, а в районі Я. - 1800,9 ‰. У віковій структурі населення району Ш. частка осіб 50 років і старших складає 30 %, а в районі Я. - 40 %. Необхідно перевірити, чи вплинула на різницю показників загальної захворюваності неоднорідність вікової структури населення. Яким методом медичної статистики найдоречніше скористатися в цьому випадку?


A. *

Розрахунок стандартизованих показників


B.

Розрахунок коефіцієнта кореляції


C.

Розрахунок довірчого коефіцієнта Стьюдента


D.

Розрахунок середніх величин


E.

Розрахунок відносних величин


127.

На підприємстві в першому півріччі з 2000 працюючих чоловіків мали травми - 320, з 4000 працюючих жінок - 280. В другому півріччі із 6000 чоловіків травмовано 720, з 2000 жінок травмовано 160. Який метод статистичної обробки даних є оптимальним для усунення розбіжностей у складі працюючих за статтю і різного рівня травм у них?


A. *

Метод стандартизації

B.

Кореляційний аналіз


C.

Регресійний аналіз


D.

Розрахунок середніх величин


E.

Розрахунок відносних величин


128.

При вивченні захворюваності у місті N. було встановлено, що населення різних адміністративних районів відрізняється за своїм віковим складом. Який зі статистичних методів дозволяє виключити вплив цього чинника на показники захворюваності?


A. *

Стандартизація


B.

Аналіз динамічних рядів


C.

Т-критерій Вілкоксона


D.

Кореляційно-регресійний аналіз


E.

Обчислення середніх величин


129.

Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 2006 р. за 100 %, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 2007 р. – збільшення на 62,5 %, 2008 р. – збільшення на 25 %. Який показник був використаний при аналізі приведених даних?


A. *

Наочності


B.

Екстенсивний


C.

Інтенсивний


D.

Співвідношення


E.

Темп росту


130.

Якщо прийняти частоту цукрового діабету в районі Н. у 2006 р. за 100 %, то в наступні роки даний показник буде мати такий вигляд: 2007 р. – збільшення на 32,5 %, 2008 р. – збільшення на 15 %. Який показник був використаний при аналізі приведених даних?


A. *

Наочності


B.

Екстенсивний


C.

Темп росту


D.

Інтенсивний


E.

Співвідношення


131.

У місті Л. при порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на туберкульоз збільшився на 12 %. Який показник використано для аналізу?


A. *

Наочності


B.

Інтенсивний


C.

Екстенсивний


D.

Стандартизований


E.

Співвідношення


132.

У місті Ж. при порівнянні з минулим роком рівень захворюваності на інфаркт міокарду збільшився на 9 %. Який показник використано для аналізу?


A. *

Наочності


B.

Стандартизований


C.

Екстенсивний


D.

Інтенсивний


E.

Співвідношення


133.

У 200 хворих гіпертонічною хворобою вивчалася величина артеріального тиску та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками?


A. *

Коефіцієнт кореляції


B.

Коефіцієнт Стьюдента


C.

Коефіцієнт варіації

D.

Похибка репрезентативності


E.

Сигмальне відхилення


134.

У 300 хворих на цукровий діабет вивчалася глюкоземії та вік хворого. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб виміряти силу зв'язку між вказаними ознаками?


A. *

Коефіцієнт кореляції


B.

Коефіцієнт варіації


C.

Коефіцієнт Стьюдента


D.

Похибка репрезентативності


E.

Сигмальне відхилення


135.

За результатами п'ятирічного моніторингу оцінювали міру впливу чинників навколишнього середовища на рівень загальної захворюваності населення. Який статистичний метод треба обрати для оцінки зв'язку між вказаними ознаками?


A. *

Обчислення коефіцієнта кореляції


B.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка