Опис методик
Сторінка1/18
Дата конвертації24.04.2016
Розмір2.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ОПИС МЕТОДИК
У шкільній психодіагностиці використовуються здебільшого такі методи, як спостереження за діяльністю та поведінкою учня, бесіда і завдання-тести. Досвідчені діагности, окрім цього, вдаються до оцінювання конкретних продуктів діяльності дитини (творів, розв’язання лінгвістичних та математичних задач, навчального монологу тощо), а також організують експертне оцінювання дітей учителями та батьками.

Кожний із методів відповідно до притаманної йому специфіки допомагає отримати інформацію, потрібну для цілісної характеристики психічного розвитку дитини. При цьому результати, отримані за допомогою різних методів, дають можливість перевірити й уточнити проміжні висновки. Це істотно підвищує достовірність психологічного висновку.

У посібнику описано більш як 70 методик, рекомендованих для роботи з молодшими школярами. Частину з них включено у контекст програм діагностичного мінімуму: у програму «Діагностика готовності до навчання у школі» та в програму «Діагностика готовності до переходу у середню ланку школи». Методики, які менше пов’язані з конкретними завданнями навчання, вміщені у цьому підрозділі посібника. їх систематизовано відповідно до сфери використання (методики дослідження мислення, пам’яті, уваги тощо). Окрему групу утворюють «синтетичні методики». До них належать методики, що дають змогу діагностувати кілька або цілий ряд психічних властивостей і якостей дитини. Серед них виокремлюються тести-малюнки, які допомагають одержати опис як загальних інтелектуальних, особистісних та емоційних особливостей дитини, гак і її ставлення до різних життєвих сфер.
ОПИС МЕТОДИК

Дослідження морфогенетичних особливостей розвитку


Методика «Темпоральні особливості» (М.Т. Акімова, В.Т. Козлова)
Мета. Дослідити особливості центральної нервової системи рухливість/інертність і сила/слабкість, які впливають на перебіг усіх когнітивних процесів і мають враховуватися у виборі форм засвоєння дитиною знань, умінь і навичок.
Рухливість/інертність нервової системи
Як оцінювати


Шкала оцінок

Прояви властивостей нервової системи

+2

Прояв рухливості нервової системи у спостережуваній ситуації виражений яскраво, завжди себе виявляє; особливість, характерна для проявів інертної нервової системи, відсутня.

+1

Прояв рухливості нервової системи виражений помітно і виявляє себе в більшості випадків. Протилежні особливості (інертної нервової системи) проявляються дуже рідко.

0

Прояви як рухливої, так і інертної нервової системи виражені помірно; іноді можуть спостерігатися прояви, характерні як для рухливої нервової системи, так і для інертної, але вони епізодичні.

1

Прояви інертної нервової системи виражені помітно і виявляються в більшості випадків; прояви характерні для рухливої нервової системи – трапляються рідко.

2

Прояв інертної нервової системи виражений яскраво, завжди себе виявляє. Протилежних особливостей немає.


Що оцінюватиСитуації і прояви властивостей

Рівні прояву (+2, +1, 0,

1, –2)

Виконання різноманітних за змістом і способом вирішення завдань

Прояви рухливої нервової системи: велике бажання брати участь у такій роботі; за наявності потрібних знань ефективність роботи висока.

Прояви інертної нервової системи: значні ускладнення в подібній ситуації навіть за наявності міцно засвоєних знань; трапляються випадки відмови від виконання на уроці завдань із часто змінюваним змістом та способами вирішення.+2, +1, 0,


0, –1, –2

Високий темп роботи за неясної послідовності запитань (тобто темп пов’язаний із ситуацією невизначеності)

Прояви рухливої нервової системи: успішне виконання завдань у подібній ситуації; правильність відповідей не залежить від темпу подання матеріалу.

Прояви інертної нервової системи: дуже великі ускладнення в роботі (іноді повна відмова будь-що робити).+2, +1, 0


0, –1, –2

Високий темп роботи, коли послідовність запитань відома (наприклад, вони записані на дошці)

Прояви рухливої нервової системи: успішне виконання завдань у подібній ситуації.

Прояви інертної нервової системи: характерним є початок виконання з другого або навіть із третього завдання. Пропускається перше, і цим збільшується час на приготування відповіді.+2, +1, 00, –1, –2

Швидке переключення уваги на новий вид діяльності

Прояви рухливої нервової системи: швидке переключення на новий вид діяльності, швидкий перехід до нової роботи.

Прояви інертної нервової системи: дуже великі труднощі; різке зниження продуктивності роботи; стан дискомфорту, розгубленість; включення у нову діяльність відбувається не відразу; активність виконання нових завдань зростає поступово (до 3–4-го завдання).


+2, +1, 00, –1, –2

Час роботи суворо обмежений

Прояви рухливої нервової системи: за наявності необхідних знань продуктивність роботи висока; швидка актуалізація потрібних знань; дефіцит часу стимулює активацію, мобілізацію сил.

Прояви інертної нервової системи: виникнення почуття дискомфорту, стресу; навіть за наявності добре засвоєних знань їхня швидка актуалізація ускладнена. Учень у таких ситуаціях розгублюється, припускається помилок.


+2, +1, 0

0, –1, –2

Одноманітна, монотонна робота

Прояви рухливої нервової системи: дуже великі ускладнення; швидка втрата зацікавленості роботою; пересиченість нею, активне бажання урізноманітнити діяльність.

Прояви інертної нервової системи: Схильність до такої роботи, вміння успішно її виконувати протягом тривалого часу.


+2, +1, 0


0, –1, –2

Довготривала робота, що вимагає значних розумових зусиль

Прояви рухливої нервової системи: невміння довго працювати, не відволікаючись; тенденція до швидкого зростання й такого самого швидкого зниження активності; її швидке згасання, втрата зацікавленості завданням, постійне відволікання на сторонні заняття, що призводить до низьких результатів у довготривалій роботі.

Прояви інертної нервової системи: здатність працювати довго, не відволікаючись на сторонні справи, на зовнішні перешкоди; повільне зростання активності та довге її збереження.+2, +1, 00, –1, –2

Відволікання від роботи

Прояви рухливої нервової системи: постійне відволікання на спілкування з іншими; прагнення залучати до своїх справ оточення.

Прояви інертної нервової системи: віддає перевагу роботі наодинці, не відволікаючись під час роботи на сторонні справи.


+2, +1, 0


0, –1, –2

Одночасне засвоєння нового і повторення старого матеріалу

Прояви рухливої нервової системи: перевага надається новому матеріалу, дитина здатна його швидко засвоювати й одразу ж відповідати; перевага надається книгам, що читаються вперше; відсутня схильність повертатися до вивченого матеріалу; висока активність під час опитування за новим матеріалом і низька активність при повторенні пройденого.

Прояви інертної нервової системи: невисока активність роботи з новим матеріалом відразу ж після ознайомлення з ним; для ефективного засвоєння нового матеріалу потрібний час (наприклад, опрацювати матеріал удома); висока активність під час роботи з пройденим матеріалом; кращий розвиток довготривалої пам’яті, ніж короткотривалої, оперативної.+2, +1, 00, –1, –2

Робота, що вимагає систематизації, єдиної схеми

Прояви рухливої нервової системи: відсутність схильності до роботи, що вимагає систематизації, упорядкування матеріалу, планування діяльності (складання будь-яких графіків і розкладів).

Прояви інертної нервової системи: яскраво виражена схильність до роботи, що потребує систематизації, однотипного виконання; прагнення ретельно продумати майбутню роботу; наявність підготовчого етапу; уміння самостійно організувати свою діяльність, не відволікаючись на сторонні справи; продумано розміщувати креслення, схеми, таблиці і т. ін.


+2, +1, 0

0, –1, –2


Інтерпретування

Рухлива нервова система (+20) (+15).

Середня за рухливістю-інертністю нервова система (+14) (14).

Інертна нервова система (20) (15).


Сила-слабкість нервової системи

Як оцінювати


Шкала оцінок

Прояви властивостей нервової системи

+2

Прояв сили нервової системи у спостережуваній ситуації виражений яскраво, завжди себе виявляє; особливість, характерна для проявів слабкої нервової системи, відсутня.

+1

Прояв сили нервової системи виражений помітно і виявляє себе в більшості випадків. Протилежні особливості (слабкої нервової системи) проявляються дуже рідко.

0

Прояви як сильної, так і слабкої нервової системи виражені помірно; іноді можуть траплятися прояви, характерні як для сильної нервової системи, так і для слабкої, але вони епізодичні.

1

Прояви слабкої нервової системи виражені помітно й виявляють себе в більшості випадків; прояви, характерні для слабкої нервової системи, спостерігаються рідко.

2

Прояв слабкої нервової системи виражений яскраво, завжди себе виявляє. Протилежні особливості відсутні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка