Організаційно-методичні засади оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку-юридичної особи
Сторінка1/7
Дата конвертації21.04.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до випускної роботи


освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-02

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Трейзуб Я. В.

Керівник: Башлай С. В.

Рецензент: Жовковська С. Я.


Суми – 2014 рокуРЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 97 сторінки, 24 таблиці, 12 рисунків, список використаних джерел з 62 найменувань.
Актуальність теми пов’язана з необхідністю більш детального вивчення процесу оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку-юридичної особи, бо, як показує практика, на сьогоднішній день існує велика кількість методів оцінки індивідуального кредитного ризику, які через низку об’єктивних та суб’єктивних причин не можуть бути використані банком з метою захисту від можливих втрат.

Об’єктом дослідження є процес банківського кредитування юридичних осіб та процес охорони праці в ПАТ «Банк».

Предметом виступає механізм оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку-юридичної особи; нормативно-правові, санітарно-гігієнічні заходи з охорони праці та профілактики травматизму й професійних захворювань у банку.

Метою випускної роботи є формування теоретичних та практичних аспектів оцінки індивідуального кредитного ризику та визначення сучасних науково-обґрунтованих шляхів забезпечення її подальшого розвитку метою мінімізації негативного впливу кредитних ризиків на банк, а також дослідження стану організації охорони праці в банківській установі.

У процесі написання випускної роботи застосовувалися наступні методи дослідження: аналіз та синтез; індукція, дедукція; групування; економічний аналіз; графічний аналіз; табличний метод; конкретизація, порівняння тощо.

За результатами дослідження можна зробити висновки про те, що банківське кредитування завжди супроводжується ризиком. Точна і своєчасна оцінка кредитних ризиків є важливим етапом процесу управління ними. Механізм та методика, які використовує ПАТ «Банк» для кредитування та оцінки індивідуального кредитного ризику позичальників-юридичних осіб полягає у виставленні рейтингової оцінки позичальникам та присвоєнні їм відповідної категорії надійності із зарахуванням до відповідного класу.

У цілому така методика достатньо повно оцінює фінансовий стан позичальника, але у ході аналізу було виявлено, що недостатня увага банку приділяється дослідженню впливу грошових потоків на діяльність боржника-юридичної особи, а, отже, і на його кредитоспроможність, адже обсяг чистих грошових потоків характеризує власні можливості підприємства для фінансування об’єктів кредитування і власні джерела для покриття кредиту.

Виходячи з цього нами було запропоновано, окрім аналізу фінансового стану та якісних показників діяльності підприємства при оцінці його кредитоспроможності, проводити аналіз чистих грошових потоків по кожному з видів діяльності суб’єкта господарювання.

Крім того, ПАТ «Банк» варто також застосувати методику, що враховувала б позабалансові рахунки при розрахунку показників ліквідності та фінансової стійкості позичальника.


Ключові слова: банк, кредит, індивідуальний кредитний ризик, оцінка кредитних ризиків, кредитний портфель юридичних осіб, кредитоспроможність.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи
Випускна робота

на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-02

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Трейзуб Я. В.


Керівник: к.е.н., доцент Башлай С. В.

Консультант: к.т.н., доцент Бондаренко А. Ф.


Суми – 2014 рокуДержавний вищий навчальний заклад«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

_____________Т. А. Васильєва

«___»_____________ 20___ р.

З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Трейзуб Яні Валентинівні


1. Тема роботи «Організаційно-методичні засади оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку – юридичної особи»

керівник роботи Башлай С.В., к.е.н., доцент кафедри банківської справи

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__» _____20___ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «13» червня 2014 р.

3. Вихідні дані до роботи:

Мета: формування теоретичних та практичних аспектів оцінки індивідуального кредитного ризику та визначення сучасних науково-обґрунтованих шляхів забезпечення її подальшого розвитку з метою мінімізації негативного впливу кредитних ризиків на банк, а також дослідження стану організації охорони праці в банківській установі.

Об’єкт: процес банківського кредитування юридичних осіб та процес охорони праці в ПАТ «Банк».

Предмет: механізм оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку-юридичної особи; нормативно-правові, санітарно-гігієнічні заходи з охорони праці та профілактики травматизму й професійних захворювань у банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: визначити економічну сутність, види та фактори впливу на індивідуальний кредитний ризик банку; дослідити основний механізм, методи та інструменти проведення оцінки кредитного ризику; з'ясувати основну роль і функції елементів організаційного та інформаційного забезпечення банку при оцінці кредитних ризиків.

Розділ 2: студент повинен провести аналіз загального стану ринку банківського кредитування та кредитного портфелю банку (на основі даних за останні 3-5 років); визначити особливості та умови кредитного обслуговування юридичних осіб банками України; розкрити зміст механізму оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника-юридичної особи в банку.

Розділ 3: на основі проведеного аналізу та використовуючи власні методичні напрацювання, доповнити зміст випускної роботи сучасними аспектами механізму кредитного обслуговування юридичних осіб; обґрунтувати можливості вдосконалення оцінки ПАТ «Банк» індивідуальних кредитних ризиків на основі застосування методики аналізу грошових потоків та з урахуванням значень позабалансових рахунків.

Розділ 4: студент повинен ознайомитися з правовими та організаційними основами охорони праці в банківській установі; провести загальний аналіз санітарно-гігієнічних умов праці; визначити та охарактеризувати стан профілактики травматизму та професійних захворювань в банку.

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділи

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання

видав


завдання

прийняв


ІV

Бондаренко А. Ф.

к.т.н., доцент кафедри менеджменту

7. Дата видачі завдання «02» грудня 2013 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

ПриміткиЗавершення І розділу випускної роботи

до 03.03.2014 р.


Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

30.04.2014 р.


Проходження переддипломної практики

05.05 -01.06.2014 р.


Подання на кафедру звіту про проходження переддипломної практики

02.06.2014 р.


Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці»

05.06.2014 р.


Завершення ІІІ розділу випускної роботи

до 02.06.2014 р.


Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

30.05.2014 р.


Попередній захист випускних робіт на кафедрі

10.06.2014 р.


Погодження розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» з консультантом

11.06.2014 р.


Подання випускної роботи на кафедру

13.06.2014 р.


Захист роботи на засіданні ДЕК

23.06-29.06.2014 р.
Студент ___________ Трейзуб Я. В.
Керівник роботи ___________ Башлай С. В.

ЗМІСТ
ВСТУП....................................................................................................................

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ…………………

12

1.1

Економічна сутність індивідуального кредитного ризику банку, види та фактори його виникнення ………………………

12

1.2

Методичні засади оцінки кредитних ризиків банку……………

19

1.3

Організаційно-інформаційне забезпечення механізму оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку-юридичної особи ............................................................................

26
Висновки до розділу 1 ....................................................................

35

РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ АСПЕКТІВ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ……………………………………………………………..

37

2.1

Аналіз загального стану банківського кредитування та кредитного портфелю юридичних осіб ПАТ «Банк» ……….

37

2.2

Визначення особливостей видів та умов кредитного обслуговування юридичних осіб банками України …………….

45

2.3

Механізм оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника-юридичної особи в ПАТ «Банк» ………………

52
Висновки до розділу 2 ....................................................................

58

РОЗДІЛ 3

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ-ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ у ПАТ «БАНК»....................................................................................

60
3.1

Удосконалення методики оцінки кредитного ризику шляхом визначення рівня кредитоспроможності позичальника на основі аналізу грошових потоків………………………………...

60

3.2

Оцінка кредитоспроможності позичальника-юридичної особи з урахуванням позабалансових рахунків………………………...

67
Висновки до розділу 3…………………………………………….

71

РОЗДІЛ 4

ОХОРОНА ПРАЦІ У ВІДДІЛЕННІ ПАТ «БАНК»……………………………………………………………

73

4.1

Правові та організаційні основи охорони праці у відділенні ПАТ «Банк»………………………………………………………..

73

4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у відділенні ПАТ «Банк»……………………………………………………………..

78

4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань у відділенні ПАТ «Банк»……………...........................................

84
Висновки до розділу 4…………………………………………….

88

ВИСНОВКИ...........................................................................................................

89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................

92

ВСТУП


Оскільки кредитування традиційно є найбільш динамічним та найприбутковішими для банку видом операцій, воно пов’язане з високим рівнем ризику, що залежить від впливу значної кількості факторів та дій контрагентів, котрі точно передбачити неможливо. Тому у сучасних ринкових умовах проблема банківських кредитних ризиків набуває особливого значення.

Зазначений аспект обумовив необхідність розробки банками ефективного кредитного ризик-менеджменту, аналізу сутності кредитного ризику, визначення факторів, які на нього впливають, а також системи оцінки такого ризику. Як свідчить практика, існує велика кількість методів оцінки індивідуального кредитного ризику, але через низку об’єктивних та суб’єктивних причин (недостатня кваліфікованість ризик-менеджменту, неналежний рівень теоретичних та методологічних основ управління кредитним ризиком та ін.) банк не в змозі їх використати і тим самим захистити себе від ризику, що свідчить про актуальність обраної теми.

Актуальність досліджуваної проблеми підтверджується й тим, що даному питанню присвячена значна кількістю наукових праць, в яких з різною мірою повноти висвітлені основні аспекти сутності індивідуальних кредитних ризиків банку, їх класифікація, підходи до управління та оцінки. Зокрема, проблематикою ризиковості кредитних операцій юридичних осіб займалися: І. В. Сало [54], А. О.Єпіфанов [20], Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко [59], Л. А. Бондаренко [4], О. А. Криклій, Н. Г. Маслак [27], В. А. Фурсова [61] та ін.

Метою випускної роботи є формування теоретичних та практичних аспектів оцінки індивідуального кредитного ризику та визначення сучасних науково-обґрунтованих шляхів забезпечення її подальшого розвитку з метою мінімізації негативного впливу кредитних ризиків на банк, а також дослідження стану організації охорони праці в банківській установі.


Для реалізації даної мети виникла необхідність постановки та вирішення наступних завдань:

  • з’ясувати економічну сутність поняття «індивідуальний кредитний ризик», дослідити існуючі класифікації кредитного ризику банківської діяльності, виявити та систематизувати фактори впливу та причини виникнення індивідуального кредитного ризику банку;

  • вивчити основний механізм проведення оцінки кредитного ризику як ключової ланки етапу управління ризиками в банку, дослідити сучасні методи та інструменти оцінки індивідуального кредитного ризику;

  • визначити основну роль і функції елементів організаційної структури банку, а також сформувати комплексне уявлення про інформаційне забезпечення в процесі оцінки кредитними ризиками;

  • провести оцінку загального стану банківського кредитування та кредитного портфелю юридичних осіб ПАТ «Банк», визначити особливості та умови кредитного обслуговування юридичних осіб банками України;

  • детально ознайомитися з механізмом оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника-юридичної особи, який використовує при кредитуванні ПАТ «Банк»;

  • виявити можливі шляхи вдосконалення оцінки індивідуальних кредитних ризиків ПАТ «Банк» шляхом удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника на основі аналізу грошових потоків та з урахуванням позабалансових рахунків;

  • дослідити стан системи охорони праці у відділенні банку (відділення ПАТ «Банк») шляхом вивчення їх правових та організаційних основ, детального аналізу санітарно-гігієнічних умов праці та методів боротьби з травматизмом й випадками професійних захворювань у банку.

Об’єктом дослідження є процес банківського кредитування юридичних осіб та процес охорони праці в ПАТ «Банк». У свою чергу, предметом виступає механізм оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника банку-юридичної особи; нормативно-правові, санітарно-гігієнічні заходи з охорони праці та профілактики травматизму й професійних захворювань у банку.

У процесі написання курсової роботи застосовувалися такі загально- та конкретно-наукові методи дослідження, як аналіз та синтез (при з’ясуванні сутності понять); індукція, дедукція (при виявленні причин виникнення та дослідженні впливу факторів на ступінь кредитного ризику банку); групування (при класифікації кредитних ризиків); економічний аналіз (при оцінці динаміки та структури кредитного портфеля юридичних осіб); графічний аналіз (при побудові графіків та рисунків); табличний метод (при формуванні таблиць з основними аналітичними даними); конкретизація, порівняння тощо.

Теоретико-інформаційна база, що була використана при написанні випускної роботи формується банківським законодавством, інструкціями та положеннями НБУ, підручниками, навчальними посібниками, монографіями, статтями з періодичних видань, статистичними даними НБУ, даними офіційних сайтів банків, річними звітами та внутрішньобанківською документацією ПАТ «Банк», а також нормативними актами з питань охорони праці тощо.

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ

    1. Економічна сутність індивідуального кредитного ризику банку, види та фактори його виникнення

Будь-якій фінансово-економічної діяльності, у тому числі й банківській, властивий ризик. Як відомо, найприбутковішими для банку є операції, пов’язані з високим рівнем ризику, що залежать від впливу значної кількості факторів та дій контрагентів, котрі точно передбачити неможливо.

При дослідженні ризиків банківської діяльності їх зазвичай намагаються адаптувати до специфічних умов виникнення ризику в банківській сфері [59].

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка