Організація та проведення статистичного дослідження
Скачати 303.75 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір303.75 Kb.
Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №1

Тема: Організація та проведення статистичного дослідження

Актуальність теми: для того, щоб лікар-стоматолог міг правильно аналізувати результати своєї діяльності, йому необхідно досконало розуміти послідовність дій при проведенні будь-якого дослідження, а також знати методику розрахунку та оцінки похідних величин.

Навчальні цілі заняття:

Знати: зміст статистичного методу дослідження як основного в соціальній медицині і організації охорони здоров’я, поняття статистичної сукупності, її видів, етапи статистичного дослідження.

Вміти: поставити мету і завдання дослідження, визначити об’єкт, одиницю і облікові ознаки спостереження, скласти план і програму статистичного дослідження, макет таблиці, визначити вид та метод дослідження.

Самостійна поза аудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Статистика, її роль в медицині, стоматології та охороні здоров’я. Предмет і зміст.

 2. Статистична сукупність. Поняття про генеральну та вибіркову сукупності в медико-біологічних дослідженнях. Репрезентативність вибіркової сукупності.

 3. Застосування статистичного методу в медико-біологічних, клінічних, гігієнічних, експериментальних дослідженнях.

 4. Організація статистичного дослідження.

 5. Визначення мети та завдань теми, розкриття робочої гіпотези. Об’єкт і одиниця спостереження. Ознаки спостереження: якісні та кількісні, факторні та результативні.

 6. Види статистичних досліджень щодо повноти охоплення та часу спостереження.

 7. Реєстраційні (облікові) документи.

 8. Збирання матеріалу. Статистичне групування та зведення матеріалу.

 9. Види та правила побудови статистичних таблиць. Методика аналізу статистичних даних.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Поставити мету і завдання дослідження. Визначити об’єкт, одиницю і облікові ознаки спостереження. Скласти план і програму статистичного дослідження. Розробити макет таблиці.

 2. Визначити вид та метод дослідження.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань для визначення одиниці спостереження, облікових ознак, виду статистичної сукупності та її обсягу, проводить аналіз та робить висновки.

Література


основна

 1. Біостатистика / Під ред. Москаленка В.Ф. – К.: Книга плюс, 2009. – С. 57 – 71.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 11 – 36.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 7 – 23.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 23 – 47.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 5 –17.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від « » №

Завідувач кафедри ____________________________________________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони

здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття №2Тема: Відносні величини. Графічне зображення статистичних величин

Актуальність теми: для того, щоб лікар-стоматолог міг правильно аналізувати результати своєї діяльності, йому необхідно досконало розуміти методику розрахунку та оцінки відносних величин, а також методи графічного представлення статистичних даних.

Навчальні цілі:

Знати: визначення різних видів відносних величин, способи їх утворення і значення для оцінки різних явищ, як в статиці, так і в динаміці; основні види графічного зображення статистичних величин, методику їх побудови та практичне значення.

Вміти: розрахувати різні види відносних величин, обрати найдоцільніший вид графічного зображення стосовно відповідних статистичних даних, побудувати його, проаналізувати отримані результати.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Відносні величини (показники інтенсивності, екстенсивності, співвідношення, наочності).

 2. Визначення, способи обчислення, значення та застосування в діяльності лікаря.

 3. Графічні зображення медико-біологічних даних.

 4. Лінійні, стовпчикові, секторні, радіальні діаграми. Застосування, методика побудови.

 5. Картограми, картодіаграми. Застосування, методика побудови.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Розрахувати різні види відносних величин.

 2. Обрати най доцільніший вид графічного зображення стосовно відповідних статистичних даних, побудувати його, проаналізувати отримані результати.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує індивідуальне завдання на методику обчислення, графічного представлення та аналізу показників екстенсивності, інтенсивності, співвідношення та наочності. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.Література

основна

 1. Біостатистика / Під ред. Москаленка В.Ф. – К.: Книга плюс, 2009. – С. 72 – 85.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 37 – 42.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 18 – 23, 27 – 30.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.– С. 43 – 5

 3. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 22 – 27.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від « »№

Завідувач кафедри __________________________________________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття №3

Тема: Варіаційні ряди. Середні величини

Актуальність теми: медико-біологічні дані характеризуються варіабельністю. Тому для узагальнення особливостей статистичної сукупності, розуміння поняття "норми", аналізу показників здоров’я та діяльності стоматологічних закладів необхідно вміти використовувати середні величини, оцінити межі надійності, точності та достовірності статистичної інформації.

Навчальні цілі: Знати: основні положення теорії середніх величин, методи оцінки вірогідності медико-біологічних досліджень і їх практичне застосування.

Вміти: скласти варіаційний ряд, обчислити різними способами та оцінити середню арифметичну і середнє квадратичне відхилення, вирахувати та оцінити коефіцієнт варіації, обчислити середню похибку середньої арифметичної величини і відносних показників, визначити довірчі межі середніх та відносних величин, оцінити вірогідність різниці результатів при великих та малих числах спостережень.

Самостійна поза аудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Середні величини, їх застосування в діяльності лікаря-стоматолога.

 2. Визначення варіаційного ряду та методика його побудови. Види варіаційних рядів.

 3. Поняття про моду і медіану. Амплітуда ряду.

 4. Середня арифметична та її види, методика обчислення та аналізу, практичне використання.

 5. Показники різноманітності ознак, що вивчаються (середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації).

 6. Методи оцінки достовірності медико-біологічних досліджень (параметричні та непараметричні).

 7. Поняття про похибки репрезентативності. Середні похибки середньої арифметичної та відносних показників. Способи обчислення, значення та застосування.

 8. Довірчі межі середніх величин і відносних показників, методика їх обчислення.

 9. Оцінка достовірності результатів при великих і малих числах спостережень за допомогою параметричних і непараметричних методів.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Скласти варіаційний ряд, обчислити та оцінити середню арифметичну і середнє квадратичне відхилення. Вирахувати та оцінити коефіцієнт варіації.

 2. Обчислити середню похибку середньої арифметичної величини, визначити довірчі межі середніх величин. Оцінити вірогідність різниці результатів при великих та малих числах спостережень.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує індивідуальне завдання (варіаційний ряд значень певних досліджень) для обчислення середньої арифметичної величини і середнього квадратичного відхилення за способом моментів, коефіцієнта варіації.Література

Основна

 1. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 43 – 66.

 2. Біостатистика / Під ред. Москаленка В.Ф. – К.: Книга плюс, 2009. – С. 99 – 123.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 30 – 42.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.– С. 52 – 72.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” №

Завідувач кафедри _____________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття №4

тема: оцінка вірогідності результатів дослідження. Параметричні та непараметричні критерії оцінки вірогідності отриманих результатів

Актуальність теми: більшість медико-біологічних досліджень проводяться на вибіркових сукупностях, тому необхідним є визначення похибки відносної чи середньої величини. Визначення меж коливання показників дає змогу встановити межі норми показника. Оцінка вірогідність різниці результатів досліджень здійснюється за допомогою параметричних або непараметричних методів.

Навчальні цілі:Знати: методику оцінки вірогідності результатів досліджень, можливості та умови застосування параметричних та непараметричних методів оцінки вірогідності медико-біологічних досліджень і їх практичне застосування.

Вміти: обчислити середню похибку середньої арифметичної величини і відносних показників, визначити довірчі межі середніх та відносних величин, оцінити вірогідність різниці результатів при великих та малих групах спостережень, при невідомому типі розподілу.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Параметричні методи оцінки достовірності медико-біологічних досліджень.

 2. Поняття про похибки репрезентативності.

 3. Середні похибки середньої арифметичної та відносних показників.

 4. Способи обчислення, значення та застосування для аналізу даних у медицині.

 5. Довірчі межі середніх величин і відносних показників, методика їх обчислення.

 6. Оцінка достовірності результатів при великих і малих числах спостережень.

 7. Параметричні методи оцінки достовірності медико-біологічних досліджень (t-критерій).

 8. Непараметричні методи оцінки достовірності медико-біологічних досліджень.

 9. Можливості та доцільність застосування непараметричних критеріїв у незалежних і взаємопов’язаних сукупностях. Критерії: знаків, Вілкоксона, Вандер-Вардена, Колмогорова-Смирнова, відповідності (χ2).

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Вирахувати та оцінити оцінки достовірності медико-біологічних досліджень параметричним методом (t-критерій).

 2. Вирахувати та оцінити оцінки достовірності медико-біологічних досліджень непараметричним методом відповідності (χ2).

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань для визначення середньої похибки середньої арифметичної, знаходження довірчих меж, оцінку достовірності різниці медико-біологічних досліджень, проводить аналіз та робить висновки.


Література:

Основна

 1. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 181 – 191.

 2. Біостатистика / Під ред. Москаленка В.Ф. – К.: Книга плюс, 2009. – С. 111 – 123.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 30 – 42.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф.Москаленка. - Тернопіль:Укрмедкнига, 2000. – С. 52 – 72.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” №

Завідувач кафедри ________________________________________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№5

Тема: Методи стандартизації. Кореляційно-регресійний аналіз

Актуальність теми: Методи стандартизації та кореляційно-регресійний аналіз дають можливість розкрити взаємозв’язки чинників та результативних ознак в медико-статистичних дослідженнях.

Навчальні цілі: на основі вивчення матеріалу теми студент повинен:

Знати: методи стандартизації, їх суть, методику обчислення коефіцієнтів кореляції і регресії, їх значення та застосування для виявлення впливу різних чинників на показники здоров’я населення та діяльності медичних закладів.

Вміти: обчислити стандартизовані показники прямим методом і їх проаналізувати; обчислити коефіцієнти рангової та парної (лінійної) кореляції і їх похибки, оцінити напрямок, силу та достовірність зв’язку, обчислити коефіцієнт регресії та вивести рівняння регресії.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Методи стандартизації. Суть, значення та застосування для виявлення впливу різних чинників на показники здоров’я населення та діяльності закладів охорони здоров’я.

 2. Методика обчислення стандартизованих показників прямим методом та їх аналіз.

 3. Кореляційно-регресійний аналіз взаємозв’язків чинників і результативних ознак у медико-біологічних, клінічних, експериментальних, санітарно-гігієнічних та інших дослідженнях в медицині.

 4. Поняття про функціональний та кореляційний зв’язок.

 5. Особливості застосування коефіцієнтів рангової та парної (лінійної) кореляції, їх обчислення, оцінка напрямку та сили зв’язку.

 6. Достовірність коефіцієнтів кореляції.

 7. Визначення регресії. Обчислення коефіцієнта регресії, виведення рівняння регресії, застосування регресійного аналізу.

 8. Поняття про багатофакторні види статистичного аналізу.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Обчислити стандартизовані показники прямим методом і їх проаналізувати.

 2. Обчислити коефіцієнти рангової та парної (лінійної) кореляції і їх похибки.

 3. Оцінити напрямок,силу та достовірність кореляційного зв’язку.

Самостійна аудиторна робота

Студенти отримують індивідуальне завдання для обчислення та аналізу стандартизованих показників, а також для обчислення коефіцієнта кореляції, визначення напрямку та сили зв’язку, оцінки вірогідності коефіцієнта кореляції. Результати роботи оформляються протоколом.Література:

Основна

 1. Біостатистика / Під ред. Москаленка В.Ф. – К.: Книга плюс, 2009. – С. 86 – 90, 124 – 134.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 67 – 78.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 42 – 55.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 78 – 87.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 59 – 67, 78 – 93.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” №

Завідувач кафедри _____________________________________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№6

Тема: Методика обчислення та оцінка демографічних показників і показників смертності немовлят

Актуальність теми: демографічні показники використовуються в охороні здоров’я для оцінки рівня здоров’я і соціального благополуччя населення, для планування мережі медичних закладів і кадрів.

Навчальні цілі: на основі вивчення матеріалу теми студент повинен:

Знати: основні демографічні процеси, методику їх обліку та аналізу, практичне застосування в діяльності закладів і органів охорони здоров’я.

Вміти: заповнити облікові документи про народження і смерть; обчислити та оцінити основні демографічні показники.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Предмет і зміст демографії, значення демографічних даних для характеристики здоров’я населення та практики охорони здоров’я.

 2. Статика населення: чисельність, склад. Перепис населення, методика його проведення. Постаріння населення, його медико-соціальне значення.

 3. Динаміка населення. Методика вивчення, роль лікарів у реєстрації народження та смерті.

 4. Показники народжуваності, загальної смертності, природного приросту.

 5. Чинники, що впливають на показники природного руху. Регіональні особливості показників природного руху в Україні.

 6. Правила заповнення облікових документів про народження і смерть.

 7. Коефіцієнти загальної смертності та смертності різних вікових і статевих груп, міського та сільського населення, їх динаміка.

 8. Поняття про середню тривалість очікуваного життя та роки потенційно втраченого життя.

 9. Проблеми відтворення населення в різних регіонах світу та окремих країнах.

 10. Показники смертності немовлят: неонатальна, рання неонатальна, постнеонатальна смертність; мертвонароджуваність, перинатальна смертність. Методики визначення показників. Типи смертності немовлят: А. В. С.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Заповнити облікові документи про народження і смерть.

 2. Обчислити та оцінити основні демографічні показники.

 3. Обчислити та оцінити показники загальної, неонатальної, постнеонатальної смертності немовлят.

Самостійна аудиторна робота

Студенти отримують індивідуальне завдання на обчислення та оцінку показників народжуваності, загальної смертності, природного приросту, загального і спеціальних показників смертності немовлят. Результати самостійної роботи оформляються протоколом.Література:

Основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. Закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга,2011. – С. 74 – 100.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 86 – 102.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету)/ За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 56–62, 83, 86–95.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” №

Завідувач кафедри _____________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№7

Тема:Методика вивчення захворюваності. обчислення та оцінка показників окремих видів захворюваності, в т.ч. стоматологічної

Актуальність теми: Систематичний аналіз показників загальної і стоматологічної захворюваності дає оперативний матеріал для розробки профілактичних заходів з метою усунення факторів, які негативно впливають на здоров’я і стан ротової порожнини людей.

Навчальні цілі: вивчивши матеріал даної теми, кожний студент повинен:

Знати: методи вивчення захворюваності, їх практичне значення, особливості застосування в стоматологічній практиці, епідеміологічні методи вивчення стоматологічної захворюваності.

Вміти: розрахувати та проаналізувати показники та індекси, що використовуються в загальній лікарській і стоматологічній практиці .

Самостійна поза аудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Міжнародна статистична класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я.

 2. Методи вивчення захворюваності в загальній лікарській практиці, їх порівняльна оцінка. Методика вивчення, одиниці спостереження, облікові та звітні документи, показники.

 3. Захворюваність, що підлягає спеціальному обліку в загальній лікарській практиці. Методика вивчення, одиниці спостереження, облікові та звітні документи, показники.

 4. Концепція найважливіших соціально-значущих та небезпечних захворювань.

 5. Особливості застосування методів вивчення захворюваності в стоматологічній практиці. Епідеміологічні методи вивчення стоматологічної захворюваності (за даними стратифікаційних кластерних вибірок, ВООЗ).

 6. Облікові та звітні документи для вивчення стоматологічної захворюваності.

 7. Стоматологічні показники та індекси. Характеристика стоматологічного статусу популяції. Інтегральна оцінка стану ротової порожнини.

 8. Регіональні особливості стоматологічної захворюваності. Чинники, що впливають на поширеність стоматологічних захворювань. Довготривалі глобальні та європейські цілі (ВООЗ) щодо стоматологічного здоров’я та індексу КПВ.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Заповнити облікові документи,що використовуються для реєстрації загальної захворюваності.

 2. Обчислити та проаналізувати показники різних видів захворюваності

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань на обчислення та аналіз показників загальної і первинної захворюваності; результати самостійної оформляються протоколом.Література:

Основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. Закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга,2011. – С. 100 - 107.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 103 – 116.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 63 – 69.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 133 – 155.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” №

Завідувач кафедри _____________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№8

Тема: Організація медичної, в т.ч. стоматологічної, допомоги міському та сільському населенню

Актуальність теми: Амбулаторна допомога міському та сільському населення має пріоритетне значення в стоматологічному обслуговуванні населення як найбільш масова і загальнодоступна. Стаціонарна допомога є однією з найбільш високовартісних серед інших видів медичної допомоги, тому кожен лікар повинен знати не тільки принципи організації та оцінки діяльності стаціонарної служби, а й важливість раціоналізації використання ліжкового фонду.

Навчальні цілі: вивчивши матеріал даної теми, кожний студент повинен:

Знати: систему організації амбулаторної та стаціонарної, в т.ч. стоматологічної допомоги міському і сільському населенню, структуру і функції медичних закладів які надають стоматологічну допомогу,зміст та аналіз роботи лікарів-стоматологів.

Вміти:заповнювати основну медичну документацію, обчислювати та оцінювати показники діяльності медичних закладів які надають стоматологічну допомогу і лікарів-стоматологів.

Самостійна позааудиторна робота

Для самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Види медичної допомоги.

 2. Організація екстреної медичної допомоги.

 3. Організація амбулаторної допомоги міському та сільському населенню, заклади.

 4. Сімейна медицина. Організація та зміст роботи лікарів загальної практики / сімейної медицини.

 5. Завдання та сутність диспансерного методу, відбір контингентів для диспансерного спостереження.

 6. Види профілактичних оглядів, їх організація. Етапи диспансеризації.

 7. Особливості організації амбулаторної стоматологічної допомоги.

 8. Організація стаціонарної допомоги населенню, заклади. Особливості організації стаціонарної стоматологічної допомоги.

 9. Заходи з раціонального використання ліжкового фонду.

 10. Основна обліково-звітна документація стоматологічної поліклініки (відділення, кабінету) і стоматологічного відділення стаціонару; зміст і порядок її заповнення.

 11. Методика обчислення та аналіз показників діяльності стоматологічної поліклініки (відділення, кабінету) та стоматологічного відділення стаціонару.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Заповнити облікові документи стоматологічної поліклініки (відділення, кабінету).

 2. Обчислити та проаналізувати показники стоматологічної поліклініки та стоматологічного відділення стаціонару.

Самостійна аудиторна робота

Вивчивши основну документацію лікарів-стоматологів закладів охорони здоров'я, кожний студент отримує індивідуальне ситуаційне завдання на обчислення та аналіз показників діяльності закладів які надають амбулаторну стоматологічну допомогу, робить висновки, оформляє протокол.Література:

Основна

 1. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 158 – 180.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано–Франківськ, 2000. – С. 96 – 146, 151–174.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ”№

Завідувач кафедри _____________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття №9

Тема: Організація акушерсько-гінекологічної допомоги та медичної допомоги дітям. особливості стоматологічної допомоги


Актуальність теми: Від стану здоров’я жінок та дітей залежить безперервність та повноцінність репродукції населення. Тому ця проблема є не тільки медичною, а й соціальною і спричинює необхідність створення та реалізації в державі цілісної системи охорони материнства і дитинства (ОХМД), в якій профілактика стоматологічних захворювань займає важливе місце.

Мета заняття: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен:

Знати: основні завдання, елементи та етапи системи ОХМД, особливості, структуру і функції підрозділів та медперсоналу акушерсько-гінекологічної та педіатричної служб, особливості стоматологічної допомоги вагітним жінкам та дітям.

Вміти: оформлювати основні документи, обчислювати та аналізувати показники діяльності лікарів-стоматологів жіночої консультації та дитячої стоматологічної поліклініки (відділення).

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Система охорони материнства і дитинства (ОХМД), її місце та роль в охороні здоров’я.

 2. Елементи, принципи та етапи ОХМД. Законодавство з охорони материнства і дитинства в Україні. Державні та регіональні програми покращення здоров’я жінок, дітей і підлітків.

 3. Організація стоматологічної допомоги вагітним жінкам.

 4. Роль лікаря-стоматолога жіночої консультації в забезпеченні систематичного спостереження за вагітними, повноцінного їх обстеження та лікування.

 5. Організація стоматологічної допомоги дітям. Основні типи закладів.

 6. Дитяча стоматологічна поліклініка, завдання, функції, структура.

 7. Профілактична робота дитячої стоматологічної поліклініки.

 8. Диспансерний метод у роботі дитячої стоматологічної поліклініки.

 9. Організація стоматологічної допомоги в дошкільних закладах і в школах.

 10. Облікова та звітна документація лікарів-стоматологів жіночих консультацій та дитячих стоматологічних закладів, показники їх діяльності.

Перелік обов’язкових практичних навичок

 1. Оформлювати основні документи.

 2. Обчислити та аналізувати показники діяльності жіночої консультації,стаціонару пологового будинку,дитячої поліклініки та стаціонару дитячої лікарні,дитячих стоматологічних закладів.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань для обчислення та аналізу показників діяльності лікарів-стоматологів дитячих стоматологічних закладів, проводить аналіз та робить висновки.


Література:

Основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. Закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга,2011. – С. 396 – 441

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 181 – 191.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 175 – 179.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 410 – 457, 516 – 521.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” № Завідувач кафедри _____________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№10

Тема: Організація медичної експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності

Актуальність теми: Лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання з цих питань необхідні для кожного лікаря.

Навчальні цілі: в результаті засвоєння матеріалу студент повинен:

Знати: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ, функції лікарів-стоматологів з експертизи працездатності.

Вміти: вирішувати питання експертизи непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Мета та організація медичної експертизи, її види.

 2. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності (тимчасової та стійкої).

 3. Система соціального страхування та соціального забезпечення в Україні, роль ЛТЕ в ній.

 4. Експертиза тимчасової непрацездатності.

 5. Види тимчасової непрацездатності.

 6. Порядок видачі та продовження листків непрацездатності при різних її видах.

 7. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК), її склад, функції.

 8. Права та обов’язки лікарів-стоматологів з лікарської експертизи працездатності.

 9. Експертиза стійкої непрацездатності.

 10. Центр (бюро) медико-соціальної експертизи, його склад, функції, структура.

 11. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), їх види, склад, функції і структура.

 12. Групи та категорії інвалідності. Реабілітація та адаптація інвалідів, принципи, види.

Перелік обов’язкових практичних навичок


Вирішувати питання експертизи непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних ситуаційних текстових завдань для проведення лікарської експертизи непрацездатності (тимчасової та стійкої), проводить аналіз та робить висновки.


Література:

Основна

 1. Громадське здоров’я : підручник для студ. вищих мед. навч. Закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга,2011. – С. 472 – 496.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 206 – 212.

Додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 193 – 216 (крім експертизи тимчасової непрацездатності).

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 493 – 531 (крім експертизи тимчасової непрацездатності).

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 184 – 204.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ”№

Завідувач кафедри _____________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)Кафедра соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та медичного правознавстваДисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№11

Тема: Оцінка якості стоматологічної допомоги населенню. Аналіз діяльності лікаря-стоматолога та стоматологічних закладів

Актуальність теми: в сучасних умовах господарювання першочергового значення набуває контроль за якістю профілактики, діагностики і лікування хворих в медичних закладах як основа переходу до багатоукладності системи охорони здоров’я та до медичного страхування населення.

Навчальні цілі: вивчивши матеріал даної теми, кожний студент повинен:

Знати: визначення і аспекти якості медичного обслуговування, поняття стандартів та їх видів в системі охорони здоров’я, основи організації контролю за якістю медичних послуг на основі стандартів.

Вміти: оцінити рівень виконання структурних стандартів, стандартів процесу та результату в стоматологічних установах.

Самостійна поза аудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції.Контрольні питання

 1. Поняття якості. Аспекти якості медичного обслуговування та шляхи їх реалізації.

 2. Стандарти якості на медичні послуги. Визначення. Види.

 3. Структурні стандарти. Норми і нормативи.

 4. Організація та методика акредитації та ліцензування закладів охорони здоров’я.

 5. Стандарти процесу (медико-технологічні стандарти обстеження, лікування, диспансеризації). Організація контролю за якістю профілактики, діагностики та лікування на основі стандартів медичних технологій. Клініко-статистичні групи, принципи їх формування та значення.

 6. Стандарти результату. Методики оцінки ефективності діяльності в охороні здоров’я.

 7. Показники соціальної, медичної та економічної ефективності. Модель кінцевих результатів.

 8. Перспективи впровадження стандартів якості на медичні послуги в Україні.

Перелік обов’язкових практичних навичок

Оцінити рівень виконання стандартів структури, стандартів процесу та результату в стоматологічних установах.Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань із методики оцінки виконання стандартів результату діяльності стоматологічних закладів, проводить аналіз та робить висновки.Література:

Основна

 1. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / Під ред. Москаленка В. Ф. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 192 – 205.

Додаткова


 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н. І. Кольцової, О. З. Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 254 – 264.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 251 – 255, 465 – 476.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 174 – 183.

 4. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / Під ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 236 – 241.

Методична вказівка обговорена та затверджена на засіданні кафедри протокол від ” ” №Завідувач кафедри ______________________________________д. мед.н., професор Децик О.З.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка