Організм людини єдине ціле
Скачати 456.17 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір456.17 Kb.
  1   2   3
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1
Тема: ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ – ЄДИНЕ ЦІЛЕ
Мета: виявити закономірності розвитку організму дитини й особливості функціонування його фізіологічних систем на різних етапах онтогенезу.

ХІД РОБОТИ
І Теоретична частина:

1. Фізіологія як наука, поняття про вікову фізіологію.

2.Історичний нарис розвитку фізіології.

3.Розвиток фізіології в Україні.

4. Методи фізіологічних досліджень.

5. Системний принцип організації фізіологічних функцій в онтогенезі.


ІІ Практична частина:

 1. Схематично представити загальну будову організму людини.

 2. Назвати регулюючі системи організму.

 3. Скласти фізіологічний словник: організм, функція, фізіологічна система, функціональна система.

Запам’ятайте: Організм – складна, ієрархічно організована система органів і структур, що забезпечують життєдіяльність і взаємодію з оточуючим середовищем. Елементарною одиницею організму є клітина. Сукупність клітин східних за походженням, будовою, функціями утворюють тканини. Тканини утворюють органи, які виконують певні функції.

Функція – специфічна діяльність органу або системи.

Фізіологічна система – сукупність органів і тканин, поєднаних спільною функцією.

Функціональна система – динамічне поєднання різних органів або їх елементів, діяльність яких спрямована на досягнення певної цілі, корисного результату.
ІІІ Самостійна робота: назвіть українських вчених вчений, які зробили вагомий внесок у розвиток фізіології.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що таке фізіологія?

 2. Дайте визначення вікової фізіології.

 3. Що вивчає валеологія?

 4. Які завдання курсу вікової фізіології з основами валеології?

 5. Дайте визначення клітини, тканини, органу, системи органів.

 6. Які системи організму є регулюючими? Чому?

 7. Назвіть принципи організації фізіологічних функцій в процесі онтогенезу.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема:РОЗВИТОК ЛЮДИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ.

Мета: виявити закономірності розвитку організму дитини й особливості функціонування його фізіологічних систем на різних етапах онтогенезу.

ХІД РОБОТИ
І Теоретична частина:

1.Становище людини в природі.

2.Типи конституції людини.

3.Закономірності онтогенетичного розвитку.


ІІ Практична частина:

 1. Скласти таблицю вікової періодизації.

 2. Законспектувати основні поняття.

2. Встановити критичні періоди в постнатальному онтогенезі.
ІІІ Самостійна робота: охарактеризуйте критичні періоди пренатального онтогенезу людини.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які типи конституції людини Ви знаєте.

 2. Дайте визначення вікової фізіології.

3. Що вивчає валеологія?

4. Які завдання курсу вікової фізіології з основами валеології?

5. Назвіть принципи організації фізіологічних функцій в процесі онтогенезу.

6. Які критичні періоди є у постнатальному розвитку дитини?

Література


 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Мета: вивчити основні поняття фізіології.
План.

 1. Функції нервової системи.

 2. Поняття про рецептори. Види рецепторів.

 3. Поняття про подразливість.

 4. Подразнення. Види подразників.

 5. Поняття про збудження й гальмування.

 6. Поріг подразнення.

 7. Механізми регуляції організму.

ІІ Практична частина:

Завдання № 1 Визначити види подразників, навести приклади.

Завдання № 2 Вивчити механізм регуляції функцій в організмі.

Завдання №3 Вивчити функції нервової системи.
ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: законспектувати

1) класифікацію подразників;

2) класифікацію рецепторів.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Що таке подразливість?

 2. Назвіть види подразників.

 3. Чим відрізняються подразники між собою.

 4. Назвіть основні процеси фізіології.

 5. Охарактеризуйте збудження та гальмування.

 6. Що таке поріг подразнення?

 7. Відмінні ознаки мембранного потенціалу та потенціалу дії.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

Практична робота № 4
ФІЗІОЛОГІЯ КЛІТИНИ. ПОДІЛ КЛІТИН.
Мета:вивчити будову та функції клітини, з’ясувати функції органоїдів, фізіологічне значення мембрани, типи поділу клітин.

План


1. Будова та функції клітини.

2. Фізіологія органоїдів.

3. Будова та функції мембрани.

4. Мітоз.

5. Мейоз.
ІІ. Практична частина:


 1. Законспектувати основні функції органоїдів клітини. Замалювати будову клітини. Підписати її структурні елементи, вказати функції.

 2. Схематично представити будову мембрани, вказати функції.

 3. Описати основні положення клітинної теорії.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Дайте визначення клітини.

 2. Назвіть основні компоненти клітини, вкажіть їх функції.

 3. Які органоїди Ви знаєте? Які їх функції?

 4. Що таке глікокалікс?

 5. Назвіть засоби поділу клітини.

 6. Що таке мітоз, мейоз. Порівняйте ці процеси.


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Порівняйте мітоз та мейоз. Результати оформіть у вигляді таблиці


ЛІТЕРАТУРА


 1. Леонтьева Н.Н., Маринова К.Б., Каплун Э. Г. Анатомия и физиология детского организма. I и II часть. - М.: Просвещение, 1987. Просвещение, 1983.

 2. Данилова О.В., Шабанов Д.А., Брайон О.В., Данилов С.А., Біологія: підручник для 10 кл.загальноосвітніх навчальних закладів −Х.: Торсінг, 2001

 3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003

 4. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х т. Т.1: Пер. с англ./Под. ред. Р. Сопера — 3-е изд., — М.: Мир, 2004. —454с.,

 5. Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварин: підручник / К.: Вища шк.., 2003. 463 с.

 6. Ченцов Ю.С. ВВедение в клеточною биологию: Учебник для вузов. — 4-е изд. перераб. и доп./ Ю.С.Ченцов. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. — 495с.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 -6
Тема: БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ТКАНИН
Мета: вивчити будову та функції тканин, визначити взаємозв’язок будови та функцій тканин.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
студенти обговорюють та характеризують питання семінару згідно з планом. Під час відповіді спираються на сучасні уявлення, щодо предмету обговорення, наводять приклади. Ця робота проводиться в формі бесіди.
План

І Теоретична частина:


 1. Будова та функції епітеліальної тканини.

 2. Будова та функції сполучної тканини.

 3. Будова та функції м’язової тканини.

 4. Будова та функції нервової тканини.

 5. Взаємозв’язок будови та функцій тканин.


ІІ Практична частина:


 1. Зясувати, що таке тканина Тканина – група клітин та міжклітинної речовини, які поєднані загальною будовою, походженням та функціями. В організмі людини розрізняють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м’язову, нервову.

 2. Замалювати будову епітеліальної тканини.

 3. Відповісти на питання: У чому полягає взаємозв’язок будови та функцій епітеліальної, сполучної, м’язової, нервової тканин.

 4. Схематично представити функції опорно-трофічних тканин організму.


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Законспектувати механізм м’язового скорочення.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Що є найменшою структурно-функціональною одиницею організму людини?

 2. Дайте визначення тканини.

 3. Назвіть функції епітеліальної, сполучної, м’язової, нервової тканин.

 4. У чому полягає взаємозв’язок будови та функцій тканин.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6Тема: ФІЗІОЛОГІЯ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН

Мета: вивчити основні властивості збудливих тканин, мембранний потенціал спокою, механізм виникнення потенціалу дії, закони подразнення.

Хід роботи.
І. Теоретична частина:

1. Мембранний потенціал спокою.

2. Механізм виникнення потенціалу дії.

3.Закони подразнення.


ІІ. Практична частина:

 1. Запишіть рівняння Нернста. Описати формування мембранного потенціалу спокою.

 2. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Законспектуйте та вивчіть закони подразнення.

 4. Опишіть закони проведення збудження.

 5. Схематично представити будову мембрани. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: Законспектувати аксонний транспорт
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке мембранний потенціал спокою?

2. Механізм виникнення потенціалу дії.

3.Які закони подразнення Ви знаєте? 1. Запишіть рівняння Нернста. Описати формування мембранного потенціалу спокою.

 2. Охарактеризуйте системи руху іонів крізь мембрану.

 3. Опишіть закони проведення збудження.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с. . С. 4 – 43.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

НЕРВОВА СИСТЕМА

Мета: вивчити основні функції нервової системи.

ХІД РОБОТИ

І Теоретична частина: 1. Еволюція нервової системи.

 2. Класифікація нервової системи.

 3. Нейронна теорія будови нервової системи.

 4. Фізіологія синапсу.

 5. Рефлекторна теорія діяльності нервової системи

ІІ.Практична частина: 1. Вивчити еволюцію нервової системи.

 2. Законспектувати типи нейронів за функціями.

 3. Схематично представити будову синапсу.

 4. Схематично представити рефлекторний шлях, описати його складові.


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА: наведіть приклади медіатору.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. У чому полягає сутність нейронної та рефлекторної теорій будови та діяльності нервової системи?

 2. Що таке нервовий центр?

 3. Які властивості нервових центрів?

 4. Фізіологія синапсу.

 5. Які особливості координації нервових процесів у дітей?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С. с 7 – 23.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С. 6 – 18.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с. С. 6 - 23

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С. 6 – 11.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

НЕРВОВІ ЦЕНТРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Мета: вивчити основні властивості збудливих тканин, мембранний потенціал спокою, механізм виникнення потенціалу дії, закони подразнення, ознайомитися з рефлекторною теорією діяльності нервової системи, вивчити фізіологію нервових центрів, властивості нервових центрів, координацію нервових процесів.

План
І Теоретична частина: 1. Мембранний потенціал спокою.

 2. Механізм виникнення потенціалу дії.

 3. Поняття про нервовий центр.

 4. Властивості нервових центрів.

 5. Координація нервових процесів. Координація нервових процесів у дітей та підлітків.

 6. Гальмування.


ІІ Практична частина:

 1. Схематично представити класифікацію нервової системи.

I. За топографією:

 Центральна нервова система –– це спинний мозок і головний мозок.

 Периферична нервова система – це спинномозкові нерви (31 пара) і черепні нерви (12 пар).

II. За функцією:

 Соматична нервова система – виконує рухові (моторні) та чутливі (сенсорні) функції, зв’язує організм із зовнішнім середовищем.

 Вегетативна нервова система – виконує обмінні функції, відповідає за внутрішнє середовище організму (гомеостаз). Вегетативна нервова система поділяється на дві частини: симпатичну і парасимпатичну. 1. Дайте визначення нервового центру, наведіть приклади.

 2. Вивчіть механізми координації нервових процесів.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА:

1.Законспектувати механізм виникнення гальмування в центральній нервовій системі.
ЛІТЕРАТУРА


 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9

Тема: ФІЗІОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ.

Мета: вивчити будову та функції спинного мозку, провідні шляхи спинного мозку, механізм утворення спино-мозкових корінців, сегменти спинного мозку, рефлекси спинного мозку.
І Теоретична частина

План


 1. Загальна будова та функції спинного мозку.

 2. Провідні шляхи спинного мозку. Механізм утворення спино-мозкових корінців.

 3. Відділи спинного мозку.

 4. Сегменти спинного мозку. Потовщення спинного мозку.

 5. Рефлекси спинного мозку.

ІІ Практична частина 1. Описати оболонки спинного мозку, з’ясувати їх функції.

 2. З’ясувати, з чого складається сіра та біла речовина спинного мозку, їх функції.

 3. Описати у чому полягає рефлекторна та провідна функції спинного мозку:

 4. Опишіть вікові особливості розвитку спинного мозку


ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Описати спінальний шок.

 2. Законспектувати основні провідні шляхи спинного мозку. Особливу увагу приділити таким: тонкий пучок, клиноподібний пучок, латеральний і вентральний спинно-таламічні тракти, дорзальний (пучок Флексіга) і вентральний спинно-мозочкові тракти.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10
ФІЗІОЛОГІЯ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.
Мета: вивчити фізіологію відділів головного мозку, лімбічної системи.

План


І Теоретична частина:

 1. Загальна характеристика відділів головного мозку.

 2. Стовбур мозку, його функції.

 3. Великі півкулі мозку.

 4. Функції довгастого мозку, проміжного: таламусу, гіпоталамусу; фізіологія середнього мозку, мозочку.

 5. Будова та функції ретикулярної формації. Фізіологія лімбічної системи.

 6. Особливості будови великих півкуль.

 7. Ріст та розвиток головного мозку.

ІІ Практична частина 1. Законспектувати функції відділів головного мозку.

 2. Зясувати функції шлуночків мозку.

 3. Законспектувати розвиток головного мозку в онтогенезі::

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

1. Законспектувати функції базальних ганглій.

2. Законспектувати особливості будови та функцій лімбічної системи.

ЛІМБІЧНА СИСТЕМА (ВІСЦЕРАЛЬНИЙ МОЗОК).

 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 1. У чому полягає біологічне значення спинного мозку? Охарактеризуйте загальний план будови спинного мозку.

 2. Визначте біологічне значення головного мозку.

 3. Поясніть особливості анатомічної та мікроскопічної будови головного мозку.

  1. Що таке архітектоніка кори?

  2. Назвіть і дайте характеристику зон кори головного мозку.

  3. Охарактеризуйте ріст і розвиток головного мозку.

  4. Назвіть причини порушення стану нервової системи. У чомуполягає їхня профілактика?

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

Тема: КОРА ПІВКУЛЬ ВЕЛИКОГО МОЗКУ.

Мета: вивчити будову та функції базальних ядер, морфо-функціональну організацію кори головного мозку, електричну активність головного мозку.
План
І Теоретична частина:

 1. Будова, функції, значення базальних ядер.

 2. Загальна характеристика кори великих півкуль.

 3. Архітектоніка кори головного мозку.

 4. Функціональна гістологія кори.

 5. Електрична активність мозку.

ІІ Практична частина: 1. Законспектуйте локалізацію функцій в корі півкуль великого мозку.

 2. Дайте відповідь: що таке неокортекс?

 3. З’ясувати функції кори головного мозку.

 4. Схематично представити будову кори головного мозку.

 5. Схематично представити кірковий центр загальної чутливості та рухові ділянки кори.

ІІІ САМОСТІЙНА РОБОТА

Схематично представити зони кори великих півкуль за функціями.
Питання для самоперевірки


 1. У чому полягає біологічне значення спинного мозку? Охарактеризуйте загальний план будови спинного мозку.

 2. Визначте біологічне значення головного мозку.

 3. Поясніть особливості анатомічної та мікроскопічної будови головного мозку.

 4. Що таке архітектоніка кори?

 5. Назвіть і дайте характеристику зон кори головного мозку.

 6. Охарактеризуйте ріст і розвиток головного мозку.

 7. Назвіть причини порушення стану нервової системи. У чомуполягає їхня профілактика.

 8. У чому полягає сутність нейронної та рефлекторної теорій будови та діяльності нервової системи?

 9. Назвіть функції відділів головного мозку.

 10. Які шари кори великих півкуль головного мозку Ви знаєте?

 11. Що таке нервовий центр?

 12. Які особливості координації нервових процесів у дітей?

 13. У чому полягає електрична активність мозку?

Література 1. Сапин М.Р, Анатомия человека: учеб. для студ. биол. спец. вузов / Сапин М.Р., Билич Г.Л. – М.: Высш шк.., 1989. – 544 с.

 2. Федонюк Я.І., Анатомія та фізіологія з патологією \ Я.І.Федонюк. – К. : Либідь, 2001.- 700С.

 3. Антипчук Ю.П. Анатомія і фізіологія дитини / Антипчук Ю.П. – К.: Вища школа, 1984. С.

 4. Савка В.Г. Спортивна морфологія: Навчальний посібник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - 21, 2005. – 196 с.

 5. Маринова К.В., Анатомия и физиология детского организма / Маринова К.В., Леонтьева Н.Н. – Просвещение, 1976. С.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка