Основні поняття наркології, її предмет і завдання. Визначення понять тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.57 Mb.
  1   2   3   4
Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Медичний факультет

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №1

Тема: Основні поняття наркології, її предмет і завдання. Визначення понять тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії

Актуальність теми: З давніх часів людство застосовує психоактивні речовини, зокрема алкоголь і наркотики. Але тільки за останнє століття проблеми алкоголізму та наркоманії набули пандемічного характеру. Нині алкоголізм і наркоманія є суттєвою медичною, соціальною, економічною, психологічною і правовою проблемою. За останніми даними в Україні зареєстровано понад 700 тис. хворих з алкогольною та близько 70 тис. осіб з наркотичною залежністю. Тому вивчення даної проблеми є дуже актуальним у наш час.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Що таке наркологія?

2.Предмет та завдання наркології.

3.Що таке тютюнопаління?

4.Види тютюнопаління.

5.Шкідливість тютюнового диму і його дія на організм.

6.Що таке алкоголізм?

7.Боротьба з алкоголізмом.

8.Що таке токсикоманія?

9.Види токсикоманій.

10.Що таке наркоманія?

11.Що таке наркозалежність?2. Вміти:

- виявити основні ознаки токсикоманії та наркоманії;

- визначити діагностичні критерії наркологічних захворювань;

-визначити етіологічні і патогенетичні фактори залежності при зловживанні психоактивними речовинами;

- визначити основні аспекти профілактики наркоманії;

застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про шкідливу дію тютюну, алкоголю та наркотичних речовин на фізичне та соціальне здоров'я суспільства виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Міждисциплінарна інтеграція:Дисципліни

Знати

Вміти

1

Забезпечуючі: анатомія, фізіологія, філософія, історія медицини, основи психології

гуманітарні дисципліниАнатомія та фізіологія ц.н.с.; медико-соціальний аспект тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії і наркоманії; основні етапи розвитку наркології як науки; вчення про наркотики в рамках історії психатрії; особливість дії тютюну, алкоголю та токсичних і наркотичних речовин на людський організм як центральна тема літератури, та історичних аспектів.

Виявити прояви наркоманії та алкоголізму на основі знань про вплив наркотиків та алкоголю на людський організм

2

Забезпечувані:

медична психологія, психіатрія, всі клінічні дисципліни.Значення зовнішніх і особистісних факторів у формуванні відношення до залежності від тютюну, алкоголю, токсичних і наркотичних речовин; виховання професійних та особистісних якостей майбутнього лікаря в процесі роботи з залежними; комунікативні складності в спілкування з особами з тютюновою та алкогольною залежністю.

Виявити різноманітні прояви тютюнової, алкогольної, токсико- та наркозалежності.

3

Внутрішньо-предметна інтеграція

Сучасні підходи до типології залежної особистості, значення особистості в формуванні внутрішньої картини хвороби.

Поширювати серед молоді знання про медичні та соціальні наслідки наркоманії

План та організаційна структура заняття:Основні етапи заняття. Їх функції та зміст

Рівні

засвоєння

Методи контролю

та навчання

Матеріали метод.

забезпечення

Час (хв.)

1

Підготовчий етап:

Організаційні питання;

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знаньДругий

Тестовий контроль

Тести

15

2

310

2

Основний етап:

Розбір основних питань теми під керівництвом викладача.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача: порівняльна характеристика різних напрямків наркології


Третій

Дискусія з основних питань теми

Контроль засвоєння основних напрямків наркологіїПерелік контрольних питань

Таблиці, схеми, тексти (див.додаткову літературу)60

30

303

Заключний етап:

1.Контроль і корекція рівня спеціальних знань.

2. Підведення підсумків заняття.


Третій

Індивідуальний контроль розуміння теми

Ключові питання теми

15

10

5Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1. Історія вивчення різних видів залежності.

2. Визначити поняття залежності. Види залежності.

3. Алкоголізм, наркоманія і токсикоманія як медико-соціальна проблема.

4. Предмет вивчення наркології. Основні поняття та завдання.

5. Тютюнопаління. Визначення поняття. Причини та наслідки.

6. Що таке алкоголізм? Вплив алкоголю на фізичне і психічне здоров’я людини.

7. Що лежить в основі поняття «наркоманія».

8. Наркоманійна залежність в Україні.

9. Наркоманія як суспільна проблема.

10. Визначення поняття токсикоманії.

11. Основні завдання, поставлені перед практичними лікарями щодо лікування та профілактики психічної залежності.

Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №2

Тема: Донозологічні форми вживання психоактивних речовин. Психологічні та психопатологічні механізми формування залежної поведінки.

Актуальність теми: Певні форми вживання психоактивних речовин характеризуються відсутністю залежності, тим не менше вони становлять велику загрозу для здоров’я людини. Ці форми залежності називаються до нозологічними і можуть призводити до розвитку психічної та фізичної залежності. Тому кожному практикуючому лікареві необхідно вміти їх своєчасно діагностувати з метою профілактики розвитку залежності.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Що таке психоактивні речовини? Класифікація псиактивних речовин.

2.Психологічні механізми та прояви до нозологічних форм вживання психоактивних речовин.

3.Що таке залежна поведінка? Механізм формування залежності.

4.Діагностичні критерії уживання та залежності від психоактивних речовин у МКХ-10.

5.Психологічні механізми та прояви вживання психоактивних речовин без синдрому залежності.

6.Терміни формування залежності.

7.Визначення та соціально-психологічні умови формування аддиктивної (залежної) поведінки.

8.Методи запобігання аддиктивних станів.

2. Вміти:

- визначити залежну поведінку;

- виявити термін формування залежності;

- визначити фактори виникнення залежної поведінки;застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про психоактивні речовини та формування залежності сформувати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Міждисциплінарна інтеграція:Дисципліни

Знати

Вміти

1

Забезпечуючі: анатомія, фізіологія, філософія, історія медицини, основи психології

гуманітарні дисципліниАнатомія та фізіологія ц.н.с.; медико-соціальний аспект наркоманії; основні етапи розвитку наркології як науки; вчення про наркотики в рамках історії психатрії; особливість дії т наркотичних речовин на людський організм як центральна тема літератури, та історичних аспектів.

Виявити прояви наркоманії та на основі знань про вплив наркотиків та на людський організм

2

Забезпечувані:

медична психологія, психіатрія, всі клінічні дисципліни.Значення зовнішніх і особистісних факторів у формуванні відношення до залежності від наркотичних речовин; виховання професійних та особистісних якостей майбутнього лікаря в процесі роботи з залежними; комунікативні складності в спілкування з особами з наркозалежністю.

Виявити різноманітні прояви наркозалежності.

3

Внутрішньо-предметна інтеграція

Сучасні підходи до типології залежної особистості, значення особистості в формуванні внутрішньої картини хвороби.

Поширювати серед молоді знання про медичні та соціальні наслідки наркоманії

План та організаційна структура заняття:Основні етапи заняття. Їх функції та зміст

Рівні

засвоєння

Методи контролю

та навчання

Матеріали метод.

забезпечення

Час (хв.)

1

Підготовчий етап:

Організаційні питання;

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знаньДругий

Тестовий контроль

Тести

15

2

310

2

Основний етап:

Розбір основних питань теми під керівництвом викладача.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача: порівняльна характеристика різних напрямків наркології


Третій

Дискусія з основних питань теми

Контроль засвоєння основних напрямків наркологіїПерелік контрольних питань

Таблиці, схеми, тексти (див.додаткову літературу)60

30

303

Заключний етап:

1.Контроль і корекція рівня спеціальних знань.

2. Підведення підсумків заняття.


Третій

Індивідуальний контроль розуміння теми

Ключові питання теми

15

10

5Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Чи можливе вживання психоактивних речовин без синдрому залежності.

2.Епідеміологія, загальні закономірності етіології вживання й залежності відпсихоактивних речовин (ПАР).

3. Патогенез розвитку залежності від ПАР.

4. Роль соціальних, психологічних, фізіологічних і біологічних чинників в розвитку цих станів.

5. Психологічні механізми та прояви вживання ПАР.

6. Клінічні ознаки гострої інтоксикації та постінтоксикаційного стану.

7. Терміни формування залежності.

8. Систематичне вживання. Форми вживання.

9. Превентивні заходи аддиктивних станів.

10. Прогноз для пацієнтів на стадії формування залежності.

Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор М.І. Винник.

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №3

Тема: Діагностичні критерії та клініка вживання і залежності від алкоголю.

Актуальність теми: Проблема вживання алкоголю дуже актуальна в наші дні. На даний час споживання спиртних напоїв у світі зростає. Шкода алкоголю очевидна – він призводить до найтяжчих психічних, особистісних і поведінкових розладів, адміністративних порушень і карних злочинів.

Навчальні цілі заняття:

1. Знати:

1.Історія вчення про алкоголізм.

2.Сучасні уявлення проетіопатогенез алкоголізму.

3.Дитячий і підлітковий алкоголізм.

4.Алкоголізм у похилому та старшому віці.

5.Розповсюдженність алкогольних психозів.2. Вміти:

- виявити термін формування алкогольної залежності;

- визначити фактори сприяння виникнення алкоголізму;

застосовувати отримані знання та навички в практичній діяльності.

Виховна мета заняття: на основі отриманих знань про алкоголізм та формування залежності виховати у студентів прагнення до здорового способу життя та поширення цих знань серед молоді, щоб протистояти поширенню цього явища.

Міждисциплінарна інтеграція:Дисципліни

Знати

Вміти

1

Забезпечуючі: анатомія, фізіологія, філософія, історія медицини, основи психології

гуманітарні дисципліниАнатомія та фізіологія ц.н.с.; медико-соціальний аспект алкоголізму; вчення про алкоголь в рамках історії психатрії; особливість дії алкоголю на людський організм як центральна тема літератури, та історичних аспектів.

Виявити прояви алкоголізму та вплив алкоголю на людський організм

2

Забезпечувані:

медична психологія, психіатрія, всі клінічні дисципліни.Значення зовнішніх і особистісних факторів у формуванні відношення до залежності від алкоголю; виховання професійних та особистісних якостей майбутнього лікаря в процесі роботи з залежними; комунікативні складності в спілкування з особами з алкогольною залежністю.

Виявити різноманітні прояви алкогольної залежності.

3

Внутрішньо-предметна інтеграція

Сучасні підходи до типології залежної особистості, значення особистості в формуванні внутрішньої картини хвороби.

Поширювати серед молоді знання про медичні та соціальні наслідки алкоголізму

План та організаційна структура заняття:Основні етапи заняття. Їх функції та зміст

Рівні

засвоєння

Методи контролю

та навчання

Матеріали метод.

забезпечення

Час (хв.)

1

Підготовчий етап:

Організаційні питання;

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знаньДругий

Тестовий контроль

Тести

15

2

310

2

Основний етап:

Розбір основних питань теми під керівництвом викладача.

Самостійна робота студентів під керівництвом викладача: порівняльна характеристика різних напрямків наркології


Третій

Дискусія з основних питань теми

Контроль засвоєння основних напрямків наркологіїПерелік контрольних питань

Таблиці, схеми, тексти (див.додаткову літературу)60

30

303

Заключний етап:

1.Контроль і корекція рівня спеціальних знань.

2. Підведення підсумків заняття.


Третій

Індивідуальний контроль розуміння теми

Ключові питання теми

15

10

5Матеріали методичного забезпечення заняття:

А. Тестові завдання для контролю вихідного рівня знань.

Б. Перелік питань для опитування (основний етап):

Контрольні питання теми:

1.Визначення хронічного алкоголізму як захворювання.

2. Розповсюдження алкоголізму у світі та в Україні.

3. Диференціація побутового пияцтва та алкогольної хвороби.

4. Стадії алкоголізму.

5. Алкогольна деградація особистості.

6.Клінічна характеристика стадії алкоголізму.

7. Пивний алкоголізм.

8. Вікові особливості алкоголізму.

9. Жіночий алкоголізм.

10. Соматичні та неврологічні ускладнення алкоголізму.

Рекомендована література:

Основна:

1. А.М. Скрипніков, О.К. Напреєнко, Г.Т. Сонник «Наркологія». Полтава 2003.рік.

Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

2. Психіатрія: підручник за ред. О.К.Напреєнко. – Київ, Здоров’я, 2001

3. Наркоманів в Україні більшає: Виступ міністра охорони здоров'я України М. Поліщука під час проведення Дня уряду у Верховній Раді України на тему: «Про посилення боротьби з наркоманією»// Сіл. вісті. — 2005. — 16 черв. — С.1.

Додаткова:

1. Яременко О. О., Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі : вживання, залежність, профілактика.- К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, Український ін-т соціальних досліджень , 2005.- Кн.7.- 196 с.

2. Ломакин, Ю. Как вылечить наркоманию: // АиФ здоровье. — 2005.- окт.(№ 41). — С.12. Розмова з головним лікарем Медичного центру, де лікують хворих на наркоманію, М. Л. Зобіним.

3. Лубенский, А. Наркомания начинается с семьи / А. Лубенский // Киев. ведом. — 2002.- 21 мая (№ 105). — С.6. — Реабiлiтацiйна програма допомоги наркоманамМетодичну розробку підготував ас. Ромаш І.Р.

Методичну розробку затверджено на засіданні кафедри психіатрії, наркології і медичної психології

“____”________20__р. Протокол №______

Зав. кафедри, професор

Курс за вибором «Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму токсикоманії та наркоманії».

Методична розробка для викладачів до практичного заняття №4

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка