Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського
Сторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

За матеріалами науково-дослідної роботи опубліковано 47 статей, 127 тез, 7 патентів, 4 нововведення, 3 методичні рекомендації, захищено 1 кандидатську дисертацію.3. Назва науково-дослідної роботи: «Клінічний і патогенетичний поліморфізм психічних і поведінкових розладів».

Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: психіатрії, наркології, психотерапії з курсом загальної і медичної психології.

державної реєстрації № 0107U001254.Науковий керівник: д.м.н, професор Вербенко В.О.

Виконавці: Вербенко В.О. – д.м.н., зав. кафедри; Двірський А.О. – д.м.н., професор; Двірський О.А. – д.м.н., професор; Убейконь А.А. – к.м.н., доцент; Гуменюк Л.М. – д.м.н., доцент; Клінков В.М. – к.м.н., доцент; Михайлова О.О. – к.м.н., доцент; Іліаді І.В. – к.м.н., асистент; Сойко В.В. – к.м.н., доцент; Єжов А.В. – к.м.н., асистент; Ольшевська Н.С. – к.м.н., асистент; Мельников В.А. – к.м.н., доцент.

У ході науково-дослідної роботи було науково обґрунтоване і вирішене завдання щодо виявлення чинників поліморфізму психічних розладів на підставі порівняльного дослідження даних клініки, інструментальних досліджень, а також соціальних, вікових, спадкових, етнічних і багатьох інших характеристик стаціонарних і амбулаторних пацієнтів із психічними та поведінковими розладами. Було встановлено, що на поліморфізм інших психічних розладів впливають чинники гетерозису, середовищні і чинники зміни типу терапії. Вивчення структури поліморфізму психічних і поведінкових розладів дозволило вдосконалити систему надання медичної допомоги хворим шляхом оптимізації діагностики й лікування.

Доведена ефективність розробленої теоретичної моделі в клінічній практиці: комплексний підхід до діагностики нейрокогнітівних розладів і їх специфічних патернів лежить в основі використання нейрокогнітівних порушень у якості об'єктивних критеріїв оцінки ефективності терапії, що проводиться, і прогнозу функціональних результатів захворювання в цілому.

Виділені показники фонової електричної активності мозку й реактивних змін потужності основних ритмів ЕЕГ при функціональному навантаженні, що мають диференціально-діагностичне значення для оцінки функціональних порушень мозкової активності при різних формах психічних розладів.

За матеріалами НДР опубліковано 45 наукових робіт, 38 тез конференцій, 1 методичну рекомендацію, отримано 3 декларативні патенти, 2 свідоцтва авторського права.

4. Назва науково-дослідної роботи: «Патогенез, діагностика та лікування різноманітних форм риносинуситів».

Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: отоларингології і офтальмології, курс отоларингології

державної реєстрації 0107U002010.Науковий керівник: доцент Балабанцев О.Г.

Виконавці: доцент Завалій М.А, професор Завадський О.В., професор Завадський М.В., доц. Золотарьова М.А., доц. Богданов В.В., ас. Бондаренко А.О., доц. Кобіцький М.М., ас. Крилова Т.О., ас. Вагін Д.В., ст. лаборант Орел О.М., кл. ординатор Завалій А.О.
У звітній період на кафедрі запропоновано новий метод оцінки функціонального стану мукоциліарної транспортної системи навколоносових пазух. У рамках даної роботи вироблена адаптація даного методу для дослідження функцій миготливого епітелію навколоносових пазух у нормі й умовах експериментального запалення у тварин. Запропонований метод моніторингу функціонального стану мукоциліарного апарату навколоносових пазух дає можливість отримувати кількісні показники, що піддаються статистичному аналізу і мають динамічні зміни протягом хвороби і процесу лікування. Отримані дані можуть бути використані в практичній оториноларингології для визначення ступеня вираження запального процесу в навколоносових пазухах й оцінки ефективності лікування синуситів.

Продовжені роботи з вивчення репаративних можливостей миготливого епітелію навколоносових пазух при запальних захворюваннях і впливу на нього різних лікарських препаратів за допомогою електронної мікроскопії і имуногістохімичних методів дослідження.

Продовжувалося проведення цитологічних досліджень відбитків з поверхні і зрізів поліпів носа. У звітному періоді проведені спостереження над 105 хворими. За матеріалами спостережень за хворими запропонована гіпотеза поліпозу носа як ортостатичного гідропсу слизової оболонки гратчастого лабіринту в людини. При цій гіпотезі велике значення має наявність патергії у переважної більшості хворих, зниження ендокриної функції кори надниркових залоз (зниження рівня секреції 17-оксикортикостероїдів), посилення набряку слизової оболонки порожнини носа, прояв сил гравітації.

За матеріалами теми опубліковано 3 статті, 11 тез у фахових українських і закордонних журналах. Зроблені доповіді на конференціях українського наукового медичного товариства оториноларингологів і конференціях на рівні СНД.5. Назва науково-дослідної роботи: «Імуноендокринні порушення при офтальмопатології»

Строки виконання: 2007-2011 р.

Кафедра: отоларингології і офтальмології, курс офтальмології

держ. реєстрації 0107U004220Науковий керівник: професор Н.В. Іванова

Виконавці: Копаєнко Г.І. – к.м.н., асистент; Ярошева Н.А. – асистент; Воронова Н.Н. – асистент; Чистякова С.В. – асистент; Кондратюк Г.І. – асистент.
На кафедрі за звітний період вивчена роль статевих стероїдних гормонів у процесах катарактогенезу виявлено, що недостатність статевих стероїдних гормонів у людей репродуктивного віку спричиняє суттєві імунно-ендокринні порушення, викликає ранній розвиток катаракти та її прогресування при наявній природженій катаракті, розроблені методи корекції виявлених порушень з використанням флавоноїдів і корекції гормонального статусу суміжними спеціалістами.

Визначені зрушення в гормональному статусі жінок, що спричиняють порушення структури мембрани клітин, розвиток синдрому сухого ока. Розроблені методи корекції гормонального статусу.

Вивчені клінічні особливості HLA-B27 асоційованих передніх увеїтів. Досліджується роль ендотоксину грамнегативних бактерій і дисбалансу антиендотоксинового імунітету в патогенезі HLA-B27 асоційованих передніх увеїтів. Показана ефективність використання пробіотика біоспорин і ентнросорбента ентеросгель у комплексному лікуванні передніх ендогенних увеїтів.

Вивчені особливості прогресуючої міопії в дівчат-підлітків, встановлений взаємозв’язок гормонального фону і судинних змін у прогресуванні міопічної хвороби ока, а також вплив санаторно-курортних факторів на виявлені порушення.

Вивчена роль прозапальних цитокінів у розвитку хронічного запалення в кон’юнктиві у хворих на кон’юнктивіти. Розробляються методи корекції цитокінового дисбалансу.

За темою науково-дослідної роботи опубліковано 39 наукових робіт, з них 14 – у журналах і збірниках, затверджених ВАК України, 2 – у медичних журналах, 4 – у зарубіжних виданнях, 19 – у матеріалах Українських конференцій. Подана заявка на корисну модель «Спосіб лікування передніх ендогенних увеїтів».6. Назва науково-дослідної роботи: «Діагностика, лікування і профілактика захворювань органів травлення і сукупної патології».

Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: терапії і сімейної медицини ФПО.

державної реєстрації 0107U007504.Науковий керівник: професор Кляритська І.Л.

Виконавці: д.м.н., професор Кляритська І.Л., д.м.н., професор Крючкова О.М., д.м.н., професор Кілесса В.В., к.м.н., доцент Григоренко О.І., к.м.н., доцент Мошко Ю.О., к.м.н., асистент Вільцанюк І.О., асистент Цапяк Т.А., асистент Костюкова О.А., асистент Шкадова М.Г., аспірант Максимова Е.В., аспірант Стиліді Е.І., клінічний ординатор Балабанцева А.П., асистент Іськова І.А., асистент Жукова Н.В., асистент Лутай Ю.В., асистент Кривой В.В., асистент Лебедь О.І.
У рамках НДР було обстежено 132 пацієнти з неалкогольним стеатогепатитом, а також оцінка ефективності різноманітних стратегій лікування дозволяють запропонувати оптимальні алгоритми діагностики і стратегії лікування з урахуванням етіопатогенетичної форми НАСГ. Згідно з результатами обстеження найбільш частими причинами формування неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) у клінічному варіанті стеатогепатиту є ожиріння, цукровий діабет. Разом із тим, пацієнти, інфіковані 3 генотипом вірусу гепатиту С, становлять найбільш актуальну групу ризику. Більшість (70,5 %) пацієнтів з НАСГ не мають суб’єктивних проявів захворювання печінки, унаслідок чого діагноз НАСГ можна вважати діагнозом «пошуку», тобто таким, що потребує активної тактики лікаря при скринінзі всіх пацієнтів, які відносяться до групи ризику (пацієнти з ожирінням, цукровим діабетом, гепатомегалією, підвищенням ехогенності печінки за даними УЗД, з синдромом цитолізу та інфіковані 3 генотипом вірусу гепатиту С). У 19,8 % випадків НАСГ був єдиним клінічним проявом інсулінорезистентності. Таким чином, рання діагностика й лікування НАСГ, запобігатиме формуванню метаболічного синдрому.

Застосування урсодезоксихолевої кислоти в лікувальній стратегії ведення хворих на НАСГ достовірно знижує активність стеатогепатиту і дозволяє досягти нормального рівня АЛТ і тригліцеридів до 24 тижня лікування в 61,7 % пацієнтів. Очевидно, з практичної точки зору контрольне дослідження АЛТ не доцільно проводити раніше 24 тижня лікування. Разом із тим, рівень холестерину крові на фоні лікування УДХК статистично достовірно відрізняється від норми. Лікування препаратом есенціальних фосфоліпідів «Левінціале» достовірно знижує біохімічну активність стеатогепатиту, не впливаючи значною мірою на відхилення ліпідного спектра крові. Враховуючи зниження рівня холестерину, тригліцеридів і АЛТ крові, а також відсутність депресії показника 13С-МДТ у хворих на НАСГ на тлі лікування препаратом групи статинів «Ліпримаром», ця стратегія може розглядадись у якості перспективної для пацієнтів із НАСГ, які мають відхилення в показниках ліпідограми. Для корекції інсулінрезистентності в пацієнтів з первинним НАСГ у якості основної стратегії можна рекомендувати лікування інсулінсинтетайзером «Сіофором» у дозі 1000 мг/добу незалежно від ваги, мінімальним курсом 24 тижня. У пацієнтів зі вторинним НАСГ та ізольованим підвищенням активності АЛТ у якості монотерапії може бути застосована терапія левінціале, урсофальком; при сполученні синдрому цитолізу зі змінами ліпідограми крові найбільш ефективною є комбінація урсофалька з ліпримаром.

За результатами виконаної НДР було отримано 2 патенти, опубліковано 59 наукових статей, 17 тез, виконується 3 дисертаційні роботи. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу кардіологічного відділення 7 міської лікарні (м. Сімферополь) і центру інвазивної кардіології КРУ «КЛ ім. М.О. Семашка» (м. Сімферополь), у відділення УЗД КРУ «Діагностичний центр» (м. Сімферополь), в амбулаторний прийом гастроентеролога поліклінічного й терапевтичного відділення МКЛ № 7, амбулаторний прийом гастроентеролога Ялтинської міської поліклініки, Керченської МКЛ № 3, амбулаторний прийом гастроентеролога міської поліклініки № 1 м. Феодосія, амбулаторний прийом гастроентеролога КЗЗ «Євпаторійська міська поліклініка», амбулаторний прийом гастроентеролога поліклініки № 3 (м. Сімферополь), амбулаторний прийом гастроентеролога поліклініки № 2 (м. Сімферополь), гастроентерологічне та ендокринологічне відділення КРУ «КЛ ім. М.О. Семашка», терапевтичне відділення КУ «Міська лікарня № 1 ім. М.І. Пирогова» м. Севастополя.
7. Назва науково-дослідної роботи: «Етнічні особливості раку основних локалізацій: значення для первинної профілактики, раннього виявлення і тактики лікування».

Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: онкології.

державної реєстрації 0107U06604.Науковий керівник: професор Соркін В.М.

Виконавці: проф. В.М. Соркін, асистент Б.Д. Сеферов, лікар О.В. Петрова.
Було завершено вивчення етнічних особливостей раку шлунка і раку молочної залози у представників слов'янської й кримськотатарської популяцій в АР Крим. За допомогою багатофакторного аналізу був виявлений внесок основних факторів ризику РШ у розвиток захворювання в досліджуваних популяціях. У результаті проведеної роботи отримані дані про фактори ризику розвитку РМЗ, розраховані сегрегаційні частоти та рекурентний ризик виникнення захворювання в нащадків у родинах хворих, що дозволяє розробити цілеспрямовану стратегію первинної та вторинної профілактики, а також ранньої діагностики.

За результатами, отриманими при виконанні НДР опубліковано 4 статті, видано 6 тез у матеріалах конференцій. Матеріали досліджень доповідалися на 4 конгресах і конференціях. Підготовлено патент. У рамках НДР виконується 1 докторські та 2 кандидатські дисертації, захищена 1 кандидатьска дисертація.


8. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка перспективних методів профілактики, діагностики та лікування періопераційних ускладнень захворювань і травм у невідкладній абдомінальній хірургії».

Строки виконання: 2007-2011 рр.

Кафедра: хірургії ФПО.

державної реєстрації 0107U006627.Науковий керівник професор Старосек В.М.

Виконавці: доцент О.К. Влахов, доцент О.Є.Грінческу; доцент О.Г. Бутирський, доцент І.І. Фомочкін, доцент С.С. Хілько, асистент О.В. Бобков, асистент О.М. Скоромний, аспірант М.В. Поправко, аспірант М.В. Макаров, магістрант В.В. Шабуров, здобувач наукового ступеня кандидата медичних наук А.Є. Парай.
Розроблено диференційно-діагностичний алгоритм при хронічних парапроктитах, що визначає вибір хірургічного лікування і дозволяє прогнозувати перебіг періопераційного періоду. Вивчено стан мікроциркуляції параректальної й періанальної ділянки при складних транссфінктерних і екстрасфінктерних норицях. Встановлено кореляцію порушень доплерометричних показників із функціональними параметрами: тиск і асиметрія стиснення анального сфінктеру; інгібіруючий ректоанальний рефлюкс і векторний обсяг. Отримано патент України на розроблений спосіб проктопластики при хронічних і гострих парапроктитах.

Удосконалено техніку виконання інтраопераційного ультразвукового дослідження в невідкладній абдомінальній хірургії. Запропоновано термінологію й розроблено способи ехонавігаційної асистенції оперативно-технічних прийомів при кістах печінки, псевдокістах підшлункової залози, обструктивних процесах біліарного тракту.

Проведено аналіз результатів лікування хворих на гострий некротичний панкреатит, ускладнений формуванням парапанкреатичних відмежованих рідинних скупчень. Визначені показання до пункційно-дренувальних операцій під контролем сонографії, встановлена ​​їхня висока діагностична інформативність і лікувальна ефективність. Встановлено, що тонкоголкова пункція під контролем ехолокації є первинним втручанням у хірургічному лікуванні парапанкреатичних рідинних скупчень при гострому некротичному панкреатиті, що дозволяє диференціювати в 28,4 % асептичне, у 71,6 % – інфіковане запалення. Тонкоголкова пункція при неускладнених рідинних скупченнях є обов'язковим лікувально-діагностичним заходом, який дозволяє в 47,9 % хворих на гострий некротичний панкреатит ліквідувати рідинні осередки без операції. У 52,1 % використано мініінвазивні дренуючі втручання. Середня тривалість дренування склала 12,4 діб. Післяопераційна летальність склала 6,3 %.

Розроблено й впроваджено спосіб трансторакальної ехонавігаційної інтервенційної трепан-біопсії та черезшкірного дренування при осередкових ураженнях легенів і плеври периферичної локалізації.

За результатами, які отримані при виконанні НДР видано 1 монографію, опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях, 9 тез у матеріалах закордонних конференцій в англомовних виданнях, 7 тез в матеріалах конференцій, готуються до друку методичні рекомендації, отримано патент України, зроблено 5 доповідей на міжнародних конференціях, 5 доповідей на всеукраїнських конференціях; упроваджено в клінічну практику 11 нововведень; виконується 1 докторська, 3 кандидатських дисертації, 1 магістерська робота. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу хірургічних стаціонарів м. Сімферополя, м. Севастополя, м. Ялти, м. Херсона.
9. Назва науково-дослідної роботи: «Онкотермія (локальна електро-гіпертермія) із застосуванням системи EHY 2000 у лікуванні злоякісних пухлин різних локалізацій».

Строки виконання: 2009-2011 рр.

Кафедра: онкології.

державної реєстрації 0109U000647.Науковий керівник: професор В.М. Соркін.

Виконавці: проф. В.М. Соркін, асистент І.М. Платонова.
Було вивчена ефективність застосування онкотермії (локальній гіпертермії) при різних нозологічних формах злоякісних пухлин. Для встановлення ефекту гіпертермії, почато порівняння ступеня лікувального патоморфозу між хворими, що отримали короткий курс передопераційної променевої терапії в поєднанні з гіпертермією (15 хворих) і без гіпертермії (16 хворих) при раку молочної залози, при раку прямої кишки (8 хворих і 14 хворих відповідно), при раку гортані (10 хворих і 18 хворих відповідно).

За темою науково-дослідної роботи опубліковано 3 статті в журналі ВАК України.


Перехідні НДР
1. Назва науково-дослідної роботи: «Травма центральної і периферичної нервової системи».

Строки виконання: 2008-2012 р.

Кафедра: хірургії № 1 з курсом нейрохірургії і медицини катастроф.

державної реєстрації 0108U002088.Науковий керівник: професор В.В.Могила.

Виконавці: доц. Волкодав О.В., асистент Фурсов І.В.
У 2011 році за характером травми переважала побутова травма 87,3 %, причому побутова вулична виявлена в 37 %, дорожньо-транспортний травматизм установлений у 6,7 %. Виробнича травма відмічена в 1,8 % потерпілих, спортивна травма у 0,4 % .

Уперше встановлено, що 2,8 % потерпілих отримали травму внаслідок епілептичного нападу. Це свідчить про те, що серед населення Криму реальністю стала поява значної групи осіб, що страждають від епілептичних припадків різноманітної етіології і постійно ризикують отримати ЧМТ під час нападу.

При черепній мозковій травмі дія механічної енергії спричиняє первинні як оборотні, так і необоротні структурно-функціональні ушкодження мозку, які у свою чергу запускають каскад вторинних реакцій на молекулярному, клітинному, тканинному, органному і системному рівнях. Ці реакції втягують у патологічний процес не тільки первинно ушкоджені, але й неушкоджені структури. Тому, імовірно, збереження життя і подальше відновлення визначаються не тільки тяжкістю первинного ушкодження мозку, але й характером вторинних ушкоджень і реакцій.

Вторинні зміни у внутрішніх органах є основним питанням нашого вивчення.

При тяжкій черепно-мозковій травмі в слизовій оболонці і підслизовому шарі стінки шлунка виявляються різкі дистрофічні й деструктивні зміни аж до некрозу в деяких ділянках покривного епітелію. Відбувається оголення сполучної тканини слизової оболонки й утворюються мікроерозії. Їх дно представлено набряклою сполучною тканиною, а навколо зони набряку помітна інфільтрація лімфоцитами, плазматичними й лейкоцитарними клітинами. Як у слизовому, так і в сполучнотканинному прошаруванні стінки шлунка відмічаються також дрібні крововиливи.

Зі збільшенням строків після травми дистрофічні порушення і некротичні ділянки наростають.

У печінці структурні зміни - крововиливи в паренхіму, накопичення ліпідів, дистрофія печінкових клітин, невеликі ділянки некрозу, зменшення кількості глікогену. Усе це вказує на зниження функції печінки з одночасним ушкодженням гістогематичного бар’єра.

Наявність при тяжкій черепно-мозковій травмі поширених дистрофічних і дисциркуляторних змін у різних відділах головного мозку дозволяють пов’язати виявлені зміни в стінці шлунка і печінки з діями центральної нервової системи.

Зміни секреторної та інкреторної функції підшлункової залози показали, що її секреторна, ферментоутворювальна функція характеризувалась явищами «диспанкреатизму» зі збільшенням у крові активності амілази (у 4-5 разів), при зменшенні активності ліпази (у 3-4 рази), що змінюються паралельно зі зміно. стану тяжких хворих, що може бути використано з прогностичною метою.

Аналіз спостережень, проведених у 2011 році, ілюструє положення про те, що тяжка ізольована черепно-мозкова травма на найбільш ранніх етапах (перші 24 години) веде до грубих вегето-вісцеральних порушень, клінічні прояви яких залежать від ступені та рівня ураження підкірково-стовбурових утворень.

За результатами, отриманими при виконанні НДР у 2011 р. видано: 10 тез у матеріалах конференцій, у тому числі в матеріалах закордонних конференцій – 4, 48 наукових статей, 1 патент, 4 науково-методичних посібника, 9 актів упровадження, захищені 1 кандидатська і 1 докторська дисертації.

2. Назва науково-дослідної роботи: «Ефективність лікування розповсюджених захворювань у дітей та дорослих на різних етапах реабілітації»

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Кафедра: педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.

державної реєстрації 0108U009231.Наукові керівники: професор Лагунова Н.В., професор Каладзе М.М.

Виконавці: проф. Іванова М.В., проф. Третьякова О.С., проф. Фазел Хамид, доц. Сухарева Г.Е., доц. Дєдович Н.Г., доц. Соколовська В.І., доц. Трофімова І.О., доц. Семенчук Т.В., доц. Нікітіна Н.В., доц. Моцар В.В., доц. Лебедєва Т.М., доц. Дівінська В.О., доц. Кунцевич О.І., доц. Івановський С.В., ас. Єльникова Т.М., ас. Лебедєва О.Д.
У рамках НДР у 2011 р. обстежено 340 дітей із патологією гепатобіліарної зони, онкогематологічними захворюваннями, вродженими вадами серцево-судинної системи.

У дітей з патологією гепатобіліарной зони виявлені порушення фізико-хімічних властивостей жовчі. Проведена оцінка фрактальної розмірності кристалів жовчі і її зміни залежно від ступеня вираженості холестазу при запальних і функціональних порушеннях. У хворих із запальними захворюваннями спостерігається початковий етап порушення стабільності жовчі за рахунок достовірного зниження концентрації жовчних кислот (р<0,05) на тлі нормальних біохімічних маркерів холестазу сироватки крові. У дітей з функціональними розладами гепатобіліарної зони спостерігається нормальний дендритний тип кристалізації жовчі. У групі дітей із запальними захворюваннями гепатобіліарної зони зареєстрований патологічний дісклінаційний тип кристалізації жовчі з раннім кристалоутворенням структур. Після застосування мінеральних вод кримського курорту («Феодосія», «Планета» ) виявлено, що в дітей із функціональними розладами кількість рідких кристалів визначається в меншій кількості, а у дітей із запальними захворюваннями реєструється збільшення кількості регулярних твердокристалічних структур із меншою фрактальною розмірністю через руйнування великих твердих кристалів на дрібніші, що підтверджує зниження літогенних властивостей жовчі.

Була обстежена група дітей із гемобластозами в стадії ремісії що знаходилися на санаторно-курортному лікуванні в дитячих клінічних санаторіях «Чайка» і «Дружба» м. Євпаторія. Виявлені дисбіотичні зміни порожнини рота і кишечника в цієї групи хворих, які виражалися в зменшенні зростання сапрофітної флори і збільшенні зростання факультативної флори та мікроорганізмів, не характерних для даного біотопу. Також було виявлено зниження чинників місцевого захисту порожнини рота (лізоциму і секреторного імуноглобуліну А). Обґрунтовано застосування вдосконаленого курсу санаторно-курортної реабілітації цих дітей із застосуванням пробіотичної терапії.

У важко хворих дітей із вродженими вадами серця й судин виконання паліативного втручання приводить до успішної радикальної корекції гемодинаміки. Уперше в Україні наведено спостереження за дітьми з розвинутим інфарктом міокарду внаслідок аномального відходження коронарних артерій; прослідковано катамнез і показано адаптацію гемодинаміки в дітей із рідкісною природженою патологією серцево-судинної системи (природженими пухлинами серця, повною природженою атріовентрикулярною блокадою). Уперше виявлений взаємозв'язок вроджених вад серця і судин, що проходять із обструкцією аорти з супутньою судинною патологією шиї і голови як органічної, так і функціональної, що вимагає корекції і диктує необхідність включення доплерографії судин голови і шиї в протокол обстеження даної категорії хворих.

Продовжується робота з теми кандидатської дисертації «Стан маркерів апоптозу і цитокінового гомеостазу в дітей із хронічними гастритами, і корекція їх змін на санаторно-курортному етапі реабілітації».

Проведено дослідження у групи дітей, що пройшли стаціонарне лікування, і групи дітей, які перебували на санаторному етапі реабілітації з використанням імунологічних методів для визначення апоптозу - поверхневого рецептора Fas (CD 95) у біологічному середовищі - кров і білка сімейства BCL-2-анексіна А5; і цитокінового гомеостазу ( прозапальних ІЛ-6, ІЛ-8, ФНП і протизапального ІЛ-4, ІЛ-10) у біологічному середовищі - сироватці крові.

У даний час проводиться обробка отриманих даних.

Проведено якісне визначення IgG антитіл до H.pylori у сироватці крові на аналізаторах IMMULITE і IMMULITE 1000.

Проведено визначення АТ до H.pylori (IgG) за допомогою тест системи WESTERNBLOT для якісного аналізу наявності АТ людини класу IgG до H.pylori в біологічному середовищі - сироватка крові.

Так як цитокіни регулюють інтенсивність як системних, так і місцевих локальних патологічних процесів, зміна змісту цитокінів безпосередньо в осередках тканинного ушкодження, прилеглу зону і на відстані має місце при патології гастро-дуоденальної зони. Виражене збільшення вмісту цитокінів у периферичній крові є відображенням системної реакції організму, зокрема імунної, гемопоетичних систем, на локальні ушкодження органів і служить одним із показників інтенсивності запалення, імунної відповіді, активності, прогресування захворювання.

Захворювання органів травлення супроводжуються підвищеним синтезом цитокінів, які мають як протизапальний, так і прозапальний ефект, і залежно від конкурентних умов можуть виконувати роль фактора як агресії, так і захисту. Механізм захисної дії цитокінів пов'язаний з активацією вродженого і набутого імунітету, шляхом стимуляції неспецифічних реакцій і специфічних ланок імунітету.

За результатами, отриманими при виконанні НДР у 2011 р. видано: 10 тез у матеріалах конференцій, у тому числі в матеріалах закордонних конференцій – 4, 48 наукових статей, 1 патент, 4 науково-методичних посібника, 9 актів упровадження, захищені 1 кандидатська і 1 докторська дисертації.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка