Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

3. Назва науково-дослідної роботи: «Особливості впливу екологічних, стресових, імунних та інфекційних факторів на розвиток захворювань у дітей у різні вікові періоди і їх корекція».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Кафедра: пропедевтики педіатрії.

державної реєстрації - 0108V009232 .Науковий керівник: професор Кобець Т.В.

Виконавці: доцент Черняєва О.С., доцент Лєбєдєва О.М., ас. Бабич І.О., ас. Лузін А.В., ас. Кузьменко Т.В., ас. Гостіщева О.В., ас. Яковенко О.В., ас. Сосновський В.К., ас. Костанда О.Д., аспірант Танага В.О., клін. орд. Умерова А.Д.

У рамках НДР у 2011 році обстежено 205 здорових і хворих дітей та підлітків.

На базі 2-ї міської дитячої клінічної лікарні м. Сімферополя обстежено 37 (з них 9 здорових) дітей і підлітків з органічною патологією серцево-судинної системи, зокрема вродженими вадами серця. Виявлено, що використовування нових діагностичних методик, а саме «Стрес-ехокардіографія для оцінки реакції міокарду лівого шлуночка на фізичне навантаження в дітей та підлітків без органічної патології міокарду» і «Оцінка фізичної працездатності дітей і підлітків без органічної патології міокарду за методом PWC 170 (степ-ергометричний варіант)», дозволяє значно поліпшувати оцінку функціонального стану та адаптаційних можливостей серцево-судинної системи в обстежених.

На базі Лівадійської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату в рамках наукового дослідження за темою «Перебіг бронхіальної астми у дітей та підлітків з різних екологічних регіонів та їх реабілітація» обстежено 21 дитину та підлітка. За допомогою нових діагностичних методик, а саме «Спосіб діагностики гіперреактивності бронхів за допомогою тесту з фізичним навантаженням у дітей та підлітків із бронхіальною астмою, що знаходяться на реабілітації» та «Спосіб діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми за допомогою пікфлоуметра Piko-1 у дітей та підлітків, що знаходяться на реабілітації», було з’ясовано, що в дітей із різних за екологічною ситуацією районів Криму показники гіперреактивності бронхів та базові показники стану дихальної системи суттєво відрізняються.

Завершений початковий етап наукового пошуку за темами кандидатських дисертацій: «Клініко-імунологічна характеристика дітей з атопічним дерматитом» (здобувач – ас. Гостіщева О.В.) та «Нейроендокринні порушення у дітей із надмірною масою тіла» (здобувач – ас. Яковенко О.В.). Здобувачі подовжують освоєння нових методик і збирання клінічного матеріалу.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році складено 4 акта впровадження результатів наукових досліджень в практику роботи лікувально-профілактичних закладів, опубліковано 5 наукових статей, 35 тез у матеріалах конференцій, готуються до друку методичні рекомендації, виконується 4 кандидатські дисертації. Результати наукових досліджень впроваджені в роботу ЦРКЛ Сімферопольского району, Лівадійської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату.


4. Назва науково-дослідної роботи: «Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості актуальних інфекційних хвороб, удосконалення методів діагностики, терапії і профілактики».

Строки виконання: 2008-2012 р.

Кафедра: інфекційних хвороб.

державної реєстрації 0108U009230.Науковий керівник: професор Карімов І.З.

Виконавці: проф. Гафарова М.Т., доц. Аршинов П.С., доц. Петров В.М., доц. Яценко Н.Г., доц. Синіцин Б.Ф., доц. Пеньковська Н.О., ас. Ачкасова Т.А., ас. Бойко В.О., ас. Козловський О.А., ас. Бацюра Г.В., ас. Одинець Т.М., ас. Шмойлов Д.К.
У рамках НДР у 2011 р. обстеженні 159 хворих на різні форми Лайм-бореліозу та 433 особи для вивчення імунного прошарку до борелій за 2000-2010 роки. Проведені дослідження показали, що в Криму в гірсько-лісовій ландшафтній зоні сформувався стійкий осередок Лайм-бореліозу. Рівень інфікованності кліщів бореліями в середньому становив 7,8±0,8 %. Рівень імунного прошарку населення до збудників ЛБ склав 7,7±1,4%, у працівників лісництв – 19,1±4,8%. Отримані результати дозволили провести районування території Криму на три зони епідеміологічного ризику за вірогідністю інфікування ХЛ. Епідемічна ситуація на ХЛ в Криму має певні особливості: епідемічний сезон відмічається впродовж 10 місяців та має 2 піки активності. У структурі хворих переважають особи працездатного віку – 75,5±3,4 %, частіше жінки – 69,2±3,7%. Відмічено збільшення захворюванності серед міського населення (74,8±3,4%) та в антропургічних осередках (20,1±3,2 %). На території півострова частіше реєструються хворі в ранньому періоді захворювання (95,6±1,6%), відносно рідко в пізньому періоді – 4,4±1,6 %. Найчастіше зустрічається локалізована еритемна форма захворювання – 74,8±3,4 %. Дисемінована еритемна з ураженням різних органів та систем встановлена у 19,5±3,1%, безеритемна – 1,3±0,8%. Для покращення діагностки безеритемних, дисемінованих і хронічних форм Лайм-бореліозу розширені показання для обстеження на хворобу з урахуванням епідеміологічних і клінічних даних. Завдяки проведеному районуванню Криму виявлені осередки Лайм-бореліозу на півострові, що покращує епідеміологічний нагляд за хворобою.

Обстежено 46 вагітних, направлених для консультації інфекціоніста з центру охорони здоров'я матері та дитини м. Сімферополь, жіночих консультацій, центральних районних лікарень АР Крим. У всіх пацієнток був підтверджений діагноз хронічний вірусний гепатит В або/та С за допомогою виявлення маркерів гепатиту В (HBsAg, Ab HBs IgG, Ab HBcore IgM та сумарні Ab HBcore (IgM +IgG), HBe Ag, Ab HBeIgG), гепатиту С (Ab HCV IgM та сумарні Ab HCV (IgM +IgG)). Загострення хронічної рецидивуючої HSV 1 /2 – та CMV–інфекції підтверджували визначенням в ІФА Ab HSV 1 /2 IgM, Ab CMV IgM та Ab HSV 1 /2 IgG, Ab CMV IgG у всіх вагітних. Встановлено:у вагітних з хронічними вірусними гепатитами В та С як моноінфекціями, так і при мікст-формах виявлено високу частоту активних форм герпесвірусних інфекцій, спричинених HSV 1 /2 типів та CMV. Таким чином, необхідно при наявності високих титрів Ab IgG до HSV 1 / 2 та CMV додатково обстежувати вагітних із ХВГВ та ХВГС для виключення реактивації герпесвірусних інфекцій, що насамперед впливає на тактику ведення таких хворих.

Вивчена етіологія гострих кишкових інфекцій, досліджено стан антиендотоксинового імунітету й метаболічної інтоксикації у 96 хворих на ГКІ ротавірусної та ротавірусно-бактерійної етіології, визначені його показники та їх динаміка залежно від етіології і перебігу захворювання. Отримані клініко-лабораторні дані можуть служити об’єктивним критерієм для прогнозу хвороби, визначення тяжкості перебігу захворювання та ризику розвитку ускладнень.

За результатами НДР опубліковано 19 статей (з них у фахових виданнях – 16), 8 тез, виконуються 3 кандидатські та 2 докторські дисертації.


5. Назва науково-дослідної роботи: «Імунологічні, ендокринно-метаболічні та гемостатичні зміни і їх корекція у хворих із патологією серцево-судинної системи, органів дихання і печінки».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

державної реєстрації 0108U002086.Кафедра: внутрішньої медицини № 3.

Науковий керівник: професор Хрєнов О.А.

Виконавці:асистент Крутикова М.С., лікар Захарова М.А.
На етапі 2011 року продовжено вивчення клінічних, електрофізіологічних, гемодинамічних чинників арітмогенезу у хворих на некоронарогенні захворювання і ураження міокарду, набутими та природженими вадами серця, хронічними формами ІХС.

Продовжуються дослідження особливостей розвитку й перебігу інфаркту міокарду у хворих на цукровий діабет із використанням сучасних біохімічних і імунологічних методик. Проводяться дослідження гіпергомоцистєїнемії як чинника ризику розвитку ішемічної хвороби серця з вивченням можливостей її корекції. Продовжується вивчення особливостей перебігу інфаркту міокарду у хворих, інфікованих збудниками внутріклітинних інфекцій.

Вивчаються клініко-гемодинамічні характеристики серцево-судинної системи при недиференційованій дисплазії сполучної тканини, особливості перебігу ІХС при гіпервазопресинемії, ураження серця при анемічному синдромі. На основі отриманих результатів досліджень у практику охорони здоров'я упроваджені нові й вдосконалені клінічні, інструментальні та лабораторні методи діагностики й лікування ІХС, некоронарогенних захворювань міокарду.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році опубліковано 18 наукових статей, 47 тез у матеріалах конференцій, виконується 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій, захищено 2 кандидатських дисертацій. Результати наукових досліджень впроваджені в роботу базових клінічних закладів.


6. Назва науково-дослідної роботи: «Фiзiологiчнi аспекти пiдвищення ефективностi адаптації до психофізичних навантажень методами фізичної культури і реабілітації у різного контингенту населення».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Кафедра: ЛФК, спортивної медицини, фізіотерапії з курсом фізичного виховання.

державної реєстрації 0108И002087.Науковий керівник: доцент О.І.Пархоменко.

Виконавці: доц. Садовська Ю.Я., викладач. Маметова О.Б., ст. викладач Лукавенко А.В., ст. викладач Хрипунова Л.Д., викладач кафедри МБОФК ТНУ Снапков П.В., викладач. каф. МБОФК ТНУ Мішин Н.П., викладач КФУЮА Тарабрина Н.Ю.
На етапі 2011 року вивчали фізіологічні ефекти традиційної активної і пасивної міорелаксації мезодермальних утворень шийно-грудних сегментів на функціональний стан кардіо-респіраторної і рухової систем в умовах фіксованої постуральної тракції у водному середовищі (ФПТ) у спортсменів різних спеціалізацій і неспортсменів із використанням методів спіро- і кардіоаналізів, Гарвардського степ-тесту, а також тесту Pwc170. Обстежено 150 хлопців (вік 19-25 років, спортсменів і неспортсменів).

Показано, що передстартове виконання ФПТ у водному середовищі істотно підвищує аеробну працездатність (tф=39,4; р<0.001), ймовірно, за рахунок підвищення МПК (tф=38.5; р<0.001). Виявлено, що ефект від передстартового виконання ФПТ істотно вище в групі спортсменів із анаеробним типом працездатності (tф=2,08; р<0,05).

У рамках НДР опубліковано 8 наукових робіт, виконується 1 докторська і 2 кандидатські дисертації.
7. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка методів діагностики, лікування та профілактики захворювань органів травлення і нирок, поєднаних із порушенням інших органів і систем».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Кафедра: пропедевтики внутрішньої медицини.

державної реєстрації 0108U001525.Науковий керівник: професор Крутиков С.М.

Виконавці: професор Крутіков С.М., професор Зорін В.М., доцент Польська Л.В., доцент Куниця В.М., доцент Поліщук Т.Ф., доцент Шахназаров О.О., асистент Абрамова Т.Г., асистент Цвєтков В.О., асистент Чернуха С.М., старший лаборант Глушко О.С.
Проведений комплексний аналіз стану серцево-судинної системи у хворих на хронічний гломерулонефрит, вивчені особливості ураження міокарду.

У 50,8 % пацієнтів з хронічним гломерулонефритом за даними електрофізіологічних досліджень виявлено порушення біоелектричної активності міокарду на фоні метаболічних розладів, факторами ризику яких є активність системного запалення, артеріальна гіпертензія з переважанням non-dipper і night-picker типів; ендотеліальна дисфункція, підвищення рівня атерогенних ліпідів крові, підвищена агрегація й адгезія еритроцитів і тромбоцитів.

Лікування даної категорії хворих із застосуванням інгібіторів АПФ, статинів, антиагрегантів і антагонистів кальцію порівняно з доданням β-адреноблокатора метопрололу дозволяє раніше досягти контролю артеріальної гіпертензії в поєднанні з достовірним зменшенням системних запальних реакцій, ознак дисфункції ендотелію й порушення процесів мікроциркуляції за рахунок достовірного зменшення агрегації тромбоцитів і еритроцитів.

Комплексна терапія хронічного гломерулонефриту з доданням антагоніста кальцію амлодипіну має нефропротекторний ефект за рахунок антипротеїнуричної дії та сповільнення порушень клубочкової фільтрації на фоні тривалого лікування.

У хворих на цукровий діабет проводилось вивчення бактерицидної активності сироватки крові, вивчались показники бактеріємії крові до і після лікування.

Вивчались морфофункціональні особливості перебігу патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів із недиференційною дисплазією сполучної тканини (СДСТ).

У 100 % хворих на СДСТ були виявлені патологічні зміни верхніх відділів травного тракту. Причому, найбільшу питому вагу становила ГЕРХ, яка у якості основного захворювання зустрічалась у 47 осіб (57,3 %), а в 29 пацієнтів вона супроводжувалася дуодено-гастральним рефлюксом. На другому місті були хворі на пептичну язву, які становили понад третини всіх обстежених.

Асистентом Цвєтковим В.А. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «патогенетичні особливості ураження міокарду у хворих на хронічний гломерулонефрит, профілактика й лікування». Опубліковані 5 статей і 4 тези.8. Назва науково-дослідної роботи: «Нові аспекти патогенезу та терапії інфекційних хвороб у дітей на сучасному етапі».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Курс дитячих інфекційних хвороб кафедри педіатрії з курсом дитячих інфекційних хвороб.

державної реєстрації 0108U001523.

Науковий керівник: професор Богадельников І.В.

Виконавці: доцент Бобришева Л.Х., доцент Дябіна Т.А., ас. Римаренко Н.В., ас. Крюгер О.О., асс. Вяльцева Ю.В., ас. Павленко О.Ю., аспірант Назлімова Е.А.

Продовжена обробка і аналіз раніше отриманого клініко-лабораторного матеріалу. Показана роль мікробіоти природних біоценозів у фізіологічних і патологічних процесах організму людини.

Виявлений взаємозв’язок рівня експресії CD14 рецепторів на мембрані моноцитів периферичної крові хворих на бактеріальні ангіни, скарлатину та гнійні менінгіти від рівня ендотоксинемії: у хворих із середньотяжкими формами захворювань рівень експресії мCD14 зростав адекватно періоду захворювання й помірно підвищений концентрації ЕТ у сироватці крові; у хворих на тяжкі форми хвороби на висоті виявлень інфекційного токсикозу та на фоні вираженої ендотоксинемії рівень експресії мCD14 знижувався на 11-19 %, що свідчило про пригнічення механізмів клітинної активації.

У хворих на тяжкі форми гнійних менингітів установлено порушення здатності гранулоцитів периферичної крові зв’язувати й елімінувати ЕТ, що виявляється низьким рівнем експресії мембранних ЕТ-зв’язувальних рецепторів, особливо в гострому періоді захворювання в умовах розвитку вираженої ендотоксинемії.

Виявлена залежність підвищення рівня СРБ у сироватці крові хворих на бактерійні ангіни, скарлатину та гнійні менінгіти від змісту ЕТ і тяжкості захворювання: на тлі максимального рівня ендотоксинемії в гострому періоді захворювання у хворих із важкими формами хвороби, вміст СРБ зменшувався в 2-3 рази, що знижувало його функціональну активності щодо обмеження запального процесу.

У дітей, хворих на ГКІ встановлено, що наростання тяжкості захворювання супроводжувалося поглибленням дисбалансу цитокінового гомеостазу у вигляді підвищення рівня прозапальних цитокінів (TNF-α, IL - 1β, TGF- β1) і зниження вмісту цитокінів із протизапальною активністю (IL-4, IL-10), сприяючи формуванню Th1-асоційованої форми імунного дисбалансу і наростанню системного запального процесу.

Показана ефективність способу антиендотоксинової терапії, що передбачає паралельне вживання ентеросорбентів та імуноглобулінових препаратів для орального застосування (які містять антитіла до ентеробактерій), для лікування імунокомпетентних хворих на бактерільні ангіни та ВІЛ-інфікованих хворих, яка виявлялась нормалізацією як кількісного, так і якісного складу кишкової мікрофлори, активізацією антиендотоксинового імунітету.

Установлено, що використання лікарської форми фосфатидилхолінових ліпосом (ліпіну) інфузійно у хворих із тяжкою формою ГКІ, достовірно впливає як на системний цитокіновий потенціал, що виявляється зниженням рівнів прозапальних цитокінів у сироватці крові, так і на клінічний ефект.

За результатами досліджень захищена 1 кандидатська дисертація, виконується 1 докторська і 2 кандидатські дисертації. Опубліковано 1 нововведення в реєстрі, 32 наукові статті, 6 тез доповідей у матеріалах конференцій. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу КРУ «Дитяча інфекційна клінічна лікарня» м. Сімферополя, Ленінської центральної районної лікарні АРК.
9. Назва науково-дослідної роботи: «Актуальні питання хірургічних ендокринних захворювань і особливості епідеміології, діагностики та лікування в Кримському регіоні».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Кафедра: хірургії № 2.

державної реєстрації 0108U 002089Науковий керівник: професор Ільченко Ф.М.

Виконавці: доц. Безруков О.П., доц. Гривенко С.Г., доц. Сербул М.М., ас. Калачов Є.В., ас. Бугаєнко О.А., асп. Барановський Ю.Г., асп. Усманова Т.П., асп. Деркач М.М., кл. орд. Ляшенко Н.В., Гордієнко А.І.
У рамках розділу НДР, присвяченого проблемі келоїдних і гіпертрофічних рубців, з метою ранньої діагностики типу рубця, що формується, було проведено лектино- і імуногістохімічне дослідження інтраопераційних біоптатів і біоптатів рубців, що формуються. Отриманими даними послуговувалися у якості ранніх маркерів прогнозування типу рубця, що формується, і обґрунтування необхідності проведення своєчасних профілактичних заходів.

Основними критеріями для ранньої діагностики типу патологічного рубця, що формується, були наступні результати роботи.

За допомогою набору лектинів із вуглеводною специфічністю до всіх можливих моносахаридних залишків, наявних у глікополімерах людських тканин, нам вдалося виявити, що в клітинах і компонентах позаклітинного матриксу епідермісу й дерми рубців у різних кількостях і в різних структурах з'являються глікополімери з вуглеводними детермінантами N-ацетил-D-глюкозаміну, N-ацетил-D-галактозаміну, альфа-L-фукози, альфа-D-маннози і сіалової кислоти (рецептори лектинів клубнів картоплі, бузини чорної, карагани, золотого дощу і сочевиці), відсутні в здоровій шкірі. Поява рецепторів цих лектинів уже на 7-10-й день від початку рубцювання дозволяє з точністю до 91,4 % прогнозувати тип майбутнього рубця. Метод диференціальної діагностики келоїдних і гіпертрофічних рубців на основі локалізації рецепторів цих лектинів був запатентований.

Утворення рубців, як процес репаративної регенерації клітин і тканин – це результат взаємодії не тільки сигналів, що стимулюють, але й сигналів, які пригнічують, тому генетично запрограмована клітинна смерть (апоптоз) є невід’ємною частиною загоєння ран (В.І. Цимбалюк, 2005). Виявлено, що в епидермісі молодих келоїдних рубців, не зважаючи на активні процеси проліферації, кератиноцити активно елімінуються апоптозом, що стримує гіпертрофію епідермісу. У зоні росту молодих келоїдних рубців спостерігається активна проліферація клітин, апоптоз яких інгібується Bcl-2. Імовірно, терапія інгібітором Bcl-2 виявилась би корисною для лікування молодих келоїдних рубців із метою індукції апоптозу в зонах росту, які продукують власне келоїдну тканину. В епідермісі келоїдних рубців процеси апоптозу пригнічені на тлі посиленої проліферації епидермоцитів, що приводить до його гіпертрофії. Збільшено вміст негативного регулятора апоптозу Bcl-2, який не дозволяє Fas-індукованим кератиноцитам вступити в апоптоз.

Експресія Bcl-2 і р53 може слугувати ранніми діагностичними маркерами рубців із 7-10 доби віл початку рубцювання с точністю 95,1 %. В епидермісі КР у базальному шарі виявляється 95,41+0,02% клітин з міткою р53 в ядрі та 96,11+0,03 % клітин з Bcl-2. У ГР білок р53 зустрічається в 46,51+0,01 % клітин базального шару епідермісу і 27,12+0,02 % клітин містить активований ген Bcl2.

На основі ранньої морфологічної діагностики на 7-10 сутки від початку рубцювання типу рубця, що формується, передньої черевної стінки були запропоновані клініко-морфологічні алгоритми профілактики утворення й лікування келоїдних і гіпертрофічних рубців.

За результатами НДР у 2011 році отримано 10 патентів на винахід, опубліковано 6 статей і 10 тез у матеріалах конференцій, подана до захисту 1 і виконується 1 кандидатська дисертація.
10. Назва науково-дослідної роботи: «Клінічні, імуногенетичні, молекулярні, біохімічні аспекти стратифікації прогнозу перебігу, ускладнень та ефективності лікарської терапії ревматичних, ендокринних, нефрологічних і серцево-судинних захворювань».

Строки виконання: 2008-2012 рр.

Кафедра: внутрішньої медицини № 2.

державної реєстрації № 0102U006246.Науковий керівник: професор Білоглазов В.О.

Виконавці: професор Білоглазов В.О., професор Петров А.В., професор Крутиков Є.С., проф Кошукова Г.М., доцент Бісюк Ю.А., доцент Глушкова О.В., доцент Паневська Г.М., доцент Трішин С.В., асистент Доля О.М., асистент Алексєєва Г.А., асистент Знаменська Л.К., асистент Золотницька О.Ю., аспірант Абрамова К.В.

У рамках НДР у 2011 році обстежено більш ніж 287 хворих із ревматоїдним артритом, цукровим діабетом, НПВС-залежною гастропатією. Були встановлені особливості порушень різних факторів гуморального імунітету в поєднанні з вивченням генетичних детермінантів і Toll-like-рецепторів. Встановлено, що порушення антиендотоксинового імунітету здатні до поглиблення патогенетично значущих патологічних механізмів розвитку й прогресування цих захворювань, запропоновані методи корекції кишкової мікрофлори, а також прогностичні критерії подальшого розвитку захворювань, які можна використовувати при виборі тактики патогенетичної терапії. На кафедрі| продовжувалось| вивчення| патогенетичної| ролі| та клінічної| значущості| змін| антиендотоксинового| імунітету при різних| захворюваннях| внутрішніх| органів|. Доведена можливість| використання| антиендотоксинових| антитіл| як прогностичного| маркера при лікуванні| й оцінці| ризику| ускладнень| інфаркту міокарду|, цукрового| діабету| різних типів|типові|, а також| ураженя| серцево-судинної| системи| у|біля| хворих| на ревматоїдний| артрит. Була проведена перспективна| оцінка| ризику| інфекційних ускладнень| у|біля| хворих| на ревматоїдний| артрит – носіїв| герпес-вірусної| інфекції. Слід зазначити|, що| персистенція| цих| вірусів| може| розглядатися| як маркер пригнічення| деяких| ланок клітинного| імунітету на фоні| застосування імуносупресивної терапії. На кафедрі продовжувалось вивчення ефективності застосування біологічної терапії у|біля| хворих ревматологічного профілю, а також особливостей її використання в|біля| разі персистенції вірусів гепатиту з низьким вірусним навантаженням.

За результатами, отриманими при виконанні НДР у 2011 році опубліковано 17 наукових статей, 5 тез у матеріалах конференцій, захищена 1 і виконуються 3 кандидатські дисертації.
11. Назва науково-дослідної роботи: «Морфовідеоендоскопічні аспекти глютенової ентеропатії».

Строки виконання: 2010-2012 рр.

Кафедра: патоморфології.

державної реєстрації 0110U002974.Науковий керівник: доц. Новиков М.Ю.
У рамках розділу НДР, присвяченого проблемі захворювань шлунково-кишкового тракту, а саме глютенової ентеропатії за результатами виконаних 1814 ендоморфологічних досліджень верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, встановлено, що глютенова ентеропатія спостерігалася в 6,2 % випадків, дуоденопатії – 17,8 %, в свою чергу глютенова ентропатія (ГЕП) займає 35,18 % в структурі дуоденопатій.

На підставі виявлених особливостей цифрової відеоендоскопічної картини слизової оболонки дванадцятипалої кишки визначені диференційно-діагностичні критерії ГЕП і хронічного неспецифічного дуоденіту з використанням модифікованої візуальної Z-шкали.

Проведенні імуногістохімічні дослідження з використанням моноклональних антитіл CD3+ і CD8+ лімфоцитів, Ki-67 (маркер проліферації) в слизовій оболонци дванадцятипалої кишки дозволили встановити не тільки критерії патоморфологічної диференціальної діагностики хронічного неспецифічного дуоденіту і ГЕП, але й стадії патологічного процесу. Крім того, на підставі фенотипування CD8+ міжепітеліальних лімфоцитів і морфометричного визначеня їх кількості, встановлені параметри діагностики ранніх стадій ГЕП (інфільтративної і гіперпластичної), що неможливо було ідентифікувати при досліджені гістологічних препаратів, фарбованих гематоксиліном і еозином. Уперше описано комплекс послідовних ультраструктурних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки при прогресуванні ГЕП. Виявлений паралелізм між визначеною електронномікроскопічною деструкцією епітелію ворсин й інтенсивністю інфільтрації слизової оболонки CD8+ лімфоцитами, свідчить про наявність імунного цитолізу епітелію ворсин у патогенезі глютенової ентеропатії, який викликає компенсаторне підвищення проліферативної активності епітелію крипт.

Згідно результатам дослідження встановлені нові ланки патогенезу ГЕП, запропоновано комплексний ендоскопічний і морфологічний алгоритм діагностики ГЕП, що є важливим в призначенні адекватної патогенетичної терапії хворих на ГЕП.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році видано 1 патент, складено 5 актів впровадження результатів наукових досліджень у практику роботи лікувально-профілактичних закладів, опубліковано 5 наукових статей, 4 тези в матеріалах конференцій, 4 доповіді на науково-практичних конференціях, готуються до друку методичні рекомендації, подана до захисту 1 кандидатська дисертація.
12. Назва науково-дослідної роботи: «Клініко-функціональна характеристика порушень адаптації та їх комплексна корекція з використанням методів нетрадиційної медицини».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: нетрадиційної медицини.

державної реєстрації 0109U 007885.Науковий керівник: професор Мірошниченко Н.В.

Виконавцi: к.м.н, доц. Горова Е.В., ас. Кулiнiч Е.М., Аверiна О.В., Нагорний П.О.

У 2011 році проведено вiдбiр методик для дiагностики та корекцiї порушень адаптацiї. Проведено дослiдження 107 часто хворiючих дiтей із порушеннями адаптацiї в санаторiї «Опушки» Сiмферопольского району, 43 вiйсково-службовця з порушеннями адаптацiї у вiйсковому шпиталi, 102 студента 4 курсу КДМУ імені С.І. Георгієвського. У результатi порведеної роботи розроблено пiдходи оцiнки порушень адаптацiї у часто хворiючих дiтей і запропонована комплексна програма оздоровлення на етапi рекреації з включенням методiв нетрадицiйної медицини i впроваджено в практичну лiкувальну дiяльнiсть (сан. «Опушки», санаторій «Місхор валеологічна оздоровниця»). Упроваджено дiагностичний алгоритм оцiнки стану адаптацiї у студентiв КДМУ імені С.І. Георгієвського.

За темою НДР опублiковано 4 тези, результати проведених дослiджень було вісвітлено на науково-практичних конференцiях та нарадах провiдних фахiвцiв (Львiв, квiтень 2011, Алушта, вересень 2011р; Київ, листопад 2011), 4 клiнічні впровадження за результатами виконання НДР.
13. Назва науково-дослідної роботи: «Сучасні засоби лікування та профілактики стоматологічних захворювань».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: стоматології ФПО.

державної реєстрації 0109U004584.Науковий керівник: д.м.н. Романенко І.Г.

Виконавці: Доцент, д.м.н. Морозова М.М.; доцент Бобкова С.А.; доцент Чубар А.П.; доцент Пільтяй В.Г.; доцент Крилова Т.Л.; ас., к.м.н. Джерелей А.О.; ас., к.м.н. Горобець С.М.; ас., к.м.н. Казiнiна О.М.; ас., к.м.н. Дем’яненко С.О.; ас. Тимощенко В.Г.; ас. Крючков Д.Ю.; ас. Мельниченко Д.І.; ас. к.м.н. Макаренко В.М.; ас., к.м.н. Мостовий С.О.; ас. Морозов А.Л., ас., к.м.н. Сисоєв С.М., ас. Вагiн П.М., аспiрант Дудар Д.В., аспiрант Шаблiй Д.М., аспiрант Аблязов А.Р.

У рамках НДР у 2011 році обстежено 225 хворих із захворюваннями зубо-щелепної системи. Виявлені проблеми з профілактикою й лiкуванням перiiмплантитiв, тригімiнiтiв. Сформованi методики лiкування запальних процесів щелепно-лицевої ділянці. Розроблена програма комбінованого лiкування гнійних процесів щелепно-лицевої ділянки. Розроблена програма лiкування стiйкой ретенцiї iклiв. Ведеться робота щодо застосування рiзних розчинiв рослинних екстрактiв у лiкуваннi хворих на запальнi процеси порожнини рота. Кафедра продовжує роботу про застосування препаратів, що стимулюють репаративнi процеси в кістках ЩЛД.

За результатами, отриманими при виконанні НДР у 2011 році видано 1 монографію, 1 патент України на винахід, опубліковано 93 наукові публікації, готуються до друку методичні рекомендації, зроблено практичне керівництво, результати НДР кафедри впроваджено в практику в лікувально-профілактичних закладах міста — 10, у лікувально-профілактичних закладах АРК — 2, та в лікувально-профілактичних закладах інших областей — 29, захищено 1 кандидатська дисертація, 1 докторська дисертація, 6 магiстерських робіт. Результати НДР були представленi на науково-практичних конференціях, форумах (5) на рівні України (3), як доповіді. На сьогодні на кафедрi виконується 1 докторська дисертація, 5 кандидатських дисертацій.
14. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка нових методів лікування і профілактики поліорганної недостатності в анестезіології та інтенсивній терапії».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: медицини невідкладних станів та анестезіології.

державної реєстрації 0109U004582.Науковий керівник: доцент Бабанін А.А.

Виконавці: Доцент Потапов О.Л., доцент Глотов М.О., доцент Харченко Д.М., ас. Мельниченко П.В., ас. Пилаєв А.В., ас. Пилаєва Н.Ю., ас. Говдалюк О.Л., ас. Самарін С.О., ас. Андронік Ю.А., ас. Родін Є.Г., ас. Біркун О.О.

У рамках НДР кафедри за 2011 рік отримані наступні результати. Проведено дослідження механізмів розвитку системної запальної реакції (СЗР) після операцій на органах черевної порожнини і зачеревного простору, що дозволило дати патогенетичне обґрунтування застосування з метою її корекції торакальной епідуральної аналгезії (ТЕА), раннього ентерального живлення і гідроксиетилкрахмалів III покоління. Показано, що застосування даного комплексу сприяє зниженню проявів СЗР у післяопераційному періоді. Встановлено, що застосування ТЕА забезпечує ефективне знеболення в п/о періоді, сприяє ранішому відновленню функції ШКТ, зниженню числа ускладнень і скороченню термінів перебування пацієнтів у стаціонарі. Проведено дослідження даних літератури про можливість застосування жирових емульсій для лікування гострої інтоксикації розчинами місцевих анестетиків і при деяких інших отруєннях, що дозволило позначити клінічну токсикологію як нову сферу застосування жирових емульсій. Стаття на цю тему проіндексована в базах SCOPUS і NCBI/Pubmed. Вивчена можливість застосування концепції FAST TRACK хірургії в умовах університетської клініки. Отримані дані про локальну резистентність мікроорганізмів у відділенні анестезіології й інтенсивної терапії, що дозволило накреслити основні шляхи її подолання. Вивченій вплив антибіотиків, активних відносно даних збудників, на поверхневу активність сурфактанту легень.

За результатами НДР в 2011 році опубліковано 13 публікацій, зроблено 2 доповіді, отримано 2 патенти.
15. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка методів діагностики й реабілітації хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання легень у поєднанні з патологією інших органів і систем».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: фтизіатрії.

державної реєстрації 0109U004585.Науковий керівник: професор Грішин М.М.

Виконавці: Гришин М.М. – зав. кафедри професор, д.м.н.; Хрипунов О.І. – доцент, к.м.н.; Івашковський В.А. – доцент, к.м.н.; Зайцев Ю.О. – доцент, к.м.н.; Корчагіна О.О. - асистент, к.м.н; Аухадієв Н.Н. – асистент;

У рамках НДР у 2011 році обстежено 181 хворий на туберкульоз легенів і супутню неспецифічну бронхолегеневу патологію та цироз печінки. У ходе роботи встановлено, що істотним механізмом прогресування вторинного хронічного бронхіту при гнійно-деструктивних формах ХНЗЛ у хворих на субкомпенсований і декомпенсований (особливо при розвитку печінкового гідроторакса) ЦП є глибока фібронектинопенія, зниження функціональної активності ФН (КПА ФН і ФАК), а також дисбаланс у системі регуляції ендотоксинового гомеостазу. Виявлена системно-регіонарна (бронхолегенева система) дискретність рівня циркулюючих комплексів ЕТ-ФН, що залежить від наявності патології печінки: переважання у хворих на ХНЗЛ з ЦП системного рівня комплексів ЕТ-ФН у поєднанні зі зниженим (у порівнянні із хворими без патології печінки) рівнем ЕТ-ФН у мокротинні (БАС). Останнє свідчить про виражену інгібіцію елімінації ЕТ у бронхолегеневій системі у хворих із сукупною гепатопульмональною патологією. Особливостями патогенезу вторинного хронічного бронхіту при гнійно-деструктивних формах ХНЗЛ, що проходить у поєднанні з ЦП, є більш виражені (порівняно із хворими без патології печінки): порушенні функції зовнішнього дихання, підвищення рівня антигену CD14, що формує умови для індукції синтезу прозапальних цитокінів ІЛ 1β та ІЛ 4, а також дефіцит основного фактора нейтралізації ЛПС – анти-ЛПС-IgM у поєднанні з дисбалансом у системі анти-Re-антитіл того ж класу. Печінковий гідроторакс є «фактором обтяження» виявлених порушень. Доведена клінічна ефективність використання фібронектинзамісної терапії (інфузії гепаринизованої свіжозамороженої плазми і бікарбонату натрію) для корекції рівня плазменого ФН, а також ентеросорбції ГВДВ для корекції системної ендотоксинемії у хворих на гнійно-деструктивні форми ХНЗЛ і ЦП. Також установлено, що при порівняльному аналізі поширеності саркоїдозу легенів, інформативність радіонуклеїдних методів превалює над клініко-рентгенологічними.

За результатами, отриманими при виконанні НДР у 2011 р. видано 1 наукову статтю, 3 тези в матеріалах конференцій, захищено 1 кандидатську дисертацію, виконується 1 кандидатська дисертація. Результати наукових досліджень упроваджуються в роботу протитуберкульозних лікувально-профілактичних установ АР Крим (КРУ «ПТД № 1», Севастопольський ПТД, Протитуберкульозні санаторії: «Сонячний», «Передгірний», «Сосняк», «Червоний маяк», «Долоси», «Старий Крим»).
16. Назва науково-дослідної роботи: «Діагностика і лікування хірургічних захворювань черевної порожнини, передньої стінки та їх важливіших ускладнень».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: хірургії № 1.

державної реєстрації 0109U004586.Науковий керівник: професор Жебровський В.В.

Виконавці: доцент Шестопалов Д.В., доцент Татарчук П.О., доцент Древетняк А.А., доцент Гавриленко С.П., доц. Резніченко А.М., ас. Заєвська Е.В., ас. Трофімов П.С., аспірант Гербалі О.В.

Однією з актуальних проблем абдомінальної хірургії на сьогодні єг проблема острого панкреатиту, панкреонекрозу. У структурі ургентної хірургічної патології це захворювання займає одне з провідних місць, частота захворюваності досягає 12 %. Соціальну значущість проблеми визначає та обставина, що близько 70 % хворих на гострий панкреатит складають люди працездатного віку.

У процесі вивчення й лікування деструктивних форм панкреатиту визначаються строки і критерії переходу захворювання в інфіковану форму, відповідно до яких уточнюються строки й обсяг оперативного лікування, упроваджуються найбільш адекватні способи хірургічної санації і дренування гнійних осередків. Важливе значення в цьому питанні приділяється впровадженню малоінвазивної техніки, зокрема ультразвуковим пункціям. При септичних і поширених формах панкреонекрозу, його інтраабдомінальних ускладненнях є вкрай значущим питання адекватного операційного доступу. Розробці нових безпечних, функціональних і адекватних способів лапаротомії при цій патології також приділяється місце в дослідженні.

Новий етап в хірургії виразкової хвороби пов'язаний із застосуванням різних видів ваготомії, причому переважною більшістю авторів СПВ визнана «золотим стандартом» з оперативного лікування дуоденальної виразки. Накопичений великий досвід її застосування в плановій хірургії виразкової хвороби ДПК показав високу ефективність операції. В оперативному лікуванні суб- і декомпенсованих виразкових стенозів ми також віддаємо перевагу органозберігаючим операціям, доповнюючи ваготомію різними способами дренувальних операцій. Це дозволяє виконувати більш функціональні оперативні втручання, поліпшити результати оперативного лікування даної патології в ранньому і віддаленому післяопераційному періоді.

Основна причина прогресування інфекційного процесу при дифузному гнійному перитоніті полягає в трудності забезпечення адекватного безперебійного відтоку мікробно-токсичного ексудату з черевної порожнини при застосуванні традиційних «закритих» способів оперативного лікування і застосування пасивних дренажних систем. Це привело до розробки й застосування агресивних хірургічних методів лікування важких форм розлитого перитоніту, до використання різних видів лапаростомії, програмованої релапаротомії.

Основна причина прогресу інфекційного процесу при дифузному гнійному перитоніті полягає у важкості забезпечення адекватного безперебійного відтоку мікробно-токсичного ексудату з черевної порожнини при застосуванні традиційних «закритих» способів оперативного лікування і застосування пасивних дренажних систем. Це привело до розробки і застосування агресивних хірургічних методів лікування важких форм розлитого перитоніту, до застосування різних видів лапаростомії, програмованої релапаротомії.

Проте тяжкість загального стану хворих даної групи, висока частота розвитку ускладнень, крайній ризик летального результату обмежують широке впровадження програмованої санаційної релапаротомії. Нами розробляються критерії вибору найбільш адекватного способу лапаростомії для забезпечення адекватного дренування черевної порожнини у хворих з різними видами перітонітів, критерії і способи завершення лапаростомії як методу оперативного втручання і термінів закриття лапаростомної рани при стиханні інфекційно-запального процесу в черевній порожнині. Це може істотно вплинути на ранні результати лікування даного захворювання і поліпшити якість життя пацієнтів у віддаленому післяопераційному періоді.

За результатами НДР в 2011 році опубліковано 13 публікацій, зроблено 2 доповіді, отримано 2 патенти За даною темою завершується кандидатська дисертація Стаценко Н. І. «Лапаростомія в комплексному лікуванні перитоніту» і Торотатдзе Н.Н. «Ускладнення післяопераційного перітоніту».


17. Назва науково-дослідної роботи: «Вивчення екологічної патології населення Криму».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: гігієни загальної з екологією.

державної реєстрації 0109U004581.Науковий керівник: професор Шибанов С.Е.

Виконавці: проф. П.М. Колбасін, доц. В.В. Міхайлов, доц. С.Г. Ященко, доц. І.Б. Бутирська, доц. О.А. Пілунськая, доц. Г.І. Неуйміна, ас. Г.М. Носенко, ас. С.В. Козуля, ас. С.В. Іванов, ас. Е.В. Сарчук.
У результаті проведених досліджень на кафедрі гігієни встановлений достовірний вплив антропогенного забруднення довкілля в екологічно несприятливих регіонах на чимало показників здоров'я населення Криму. Екологічно залежними захворюваннями населення в Криму, що мають достовірні регіональні кількісні відмінності|відзнаки| залежно від рівня екологічного навантаження, слід вважати|лічити| наступні|слідуючі|: хвороби органів дихання, включаючи туберкульоз легенів, хвороби шкіри (зокрема злоякісні новоутворення і контактні дерматити), захворювання нирок, ревматизм і ревматичні ураження|поразки| серця, інфекційні хвороби, хронічний гепатит, ендокринна патологія, злоякісні пухлини, анемії, природжені|уроджені| аномалії розвитку, алергічні риніти, захворювання вуха і психічні розлади. Дані екологічно чутливі показники здоров'я населення необхідно використовувати при проведенні регіонального медичного моніторингу якості довкілля в Криму.

На підставі багатолітніх|багаторічних| досліджень дведено, що курортні ресурси Криму (прибережні морські акваторії, мінеральні води, лікувальні грязі) піддаються антропогенній деградації зважаючи на|внаслідок| значне хімічне і мікробне забруднення, що вимагає створення|створіння| системи комплексного еколого-гігієнічного| моніторингу курортних ресурсів Криму. Спільно з|із| Одеським НДІ курортології проводиться комплексне еколого-гігієнічне|| дослідження антропогенного впливу на лікувально-оздоровчий потенціал грязьових родовищ в Одеській області.

Досліджений негативний|заперечний| вплив чинників|факторів|, що виникають при роботі з|із| персональними комп'ютерами і користуванні мобільними телефонами на організм людини і лабораторних тварин, що виявляється в погіршенні | загального|спільного| самопочуття, появі головних болів, передчасного стомлення, зміні трансмембранної| дифузії бікарбонатів і вуглекислого газу, біоритмологічних| змінах, зниженні нічної продукції мелатоніну|, у тварин реєструється лейкопенія й еритроцитопенія|.

У 2011 р. розпочаті дослідження з профілактики захворювань органів дихання, пов'язаних із використанням систем кондиціонування повітря житлових приміщень|помешкань|. Отримано|одержувати| 9 патентів України, 1 авторське свідоцтво, опубліковано 59 наукових робіт, зокрема 24 - у виданнях з|із| переліку ВАК України, 16 - у зарубіжних виданнях.


18. Назва науково-дослідної роботи: «Комплексна морфо-функціональна оцінка стану деяких органів на тлі алкогольної інтоксикації в умовах імуномоделюючої, репаративної та антиоксидантної корекції».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: біології медичної .

державної реєстрації 0109U004587.Науковий керівник: професор Лазарев К.Л.

Виконавці: аспірант Сатаєва Т.П., асистент Лященко О.І., доцент Ромашова М.Ф.

У рамках НДР у 2011 році проаналізовані результати експерименту на 264 щурах із видаленням однієї нирки після алкогольної інтоксикації та подальшої корекції. На гістологічному, біохімічному, ультрамікроскопічному та імуногістохімічному рівні детально вивчені морфологічні зміни в єдиній нирці, а саме процеси регенерації, фіброгенезу та клітинної реактивності. Зокрема, вивчено додаткову роль міофібробластів у сприянні регенерації ушкоджених клітин. Доведено, що тривале вживання 40 % етанолу уповільнює темпи розвитку компенсаторної гіпертрофії єдиної нирки довше ніж 3 місяці, тоді як у нормі цій термін становить 2 місяці. Доведена незворотність проявів хронічної алкогольної нефропатії, що обґрунтовує необхідність застосування нетоксичних коректорів системної дії, що мають також і гепатопротекторну дію. Обґрунтована й доведена висока терапевтична ефективність і безпечність препаратів класу Ербісол та поліфенолів винограду в корекції хронічної алкогольної хвороби. Детально вивчено вплив цих препаратів на клітинні та біохімічні компоненти організму. Застосування імуномодуляторів, похідних з ембріональної тканини, сприяє активації макрофагів фенотипу М2, а також стовбурових гематопоетичних клітин (СD34+). У рамках НДР уперше проведено унікальні дослідження з репрограмування макрофагів in vivo з альтеративного фенотипу М1 (СD68+) у регенеративний фенотип М2 (СD163+). Додатково вивчаються регенераторні властивості макрофагів фенотипу М2 в умовах імуномодуляції та імунокорекції.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році видано 1 патент, 1 авторське свідоцтво, отримане 1 позитивне рішення, 3 нововведення включено до Реєстру нововведень, 4 нововведення подано для опублікування в реєстрі, на етапі кваліфікаційної експертизи знаходиться заявка на винахід, опубліковано 15 наукових статей, 20 тез у матеріалах конференцій, у тому числі 16 у матеріалах закордонних конференцій, матеріали НДР були представлені на виставці у IV Міжнародному Салоні Інновацій «Новий час», 5th International Warsaw Invention Show та Всеукраїнському фестивалі наук, отримано 4 міжнародні нагороди, виконується кандидатська дисертація. Результати наукових досліджень упроваджено в роботу науково-виробничого центра «Ербiс» у м. Києві.
19. Назва науково-дослідної роботи: «Діагностика, лікування та реабілітація деяких шкірних і венеричних захворювань».

Строки виконання: 2009-2013 рр.

Кафедра: шкірно-венеричних хвороб.

державної реєстрації 0109V004588.Науковий керівник: професор Притуло О.О.

Виконавці: проф. Притуло О.О., проф. Чинов Г.П., доц. Вінцерська Г.А., доц. Нгема М.В., доц. Прохоров Д.В., ас. Смолієнко В.М., ас. Кауд Дія, ас. Ніколашин Г.В., ас. Іспір'ян М.Б., ас. Марван Марака, ас. Жумикіна О.І., ас. Равлюк Д. О., ас. Бабанін В. А.

У рамках НДР у 2011 році обстежено 28 хворих на меланому та 27 хворих на невус. У хворих на меланому шкіри спостерігається гіпокоагуляція про що свідчить зростання рівня АЧТЧ і ЧТЧ, зростає рівень розчинних фібрин-мономерних комплексів, зниження антитромбіну III. Ці показники свідчать про системну гіпокоагуляцію та гіперфібриноліз. Уперше доведено, що зміни параметрів коагуляційного гемостазу мають виражену мінливість у хворих на меланому шкіри, визначено необхідне для проведення диференційного діагнозу з іншими пігментними новоутвореннями та для контролю комплексного лікування цієї патології.

Уперше в 2011 році був виявлений ​​ступінь активності неспецифічних протеїназ, вивчалось визначення трипсіноподібної та еластазоподібної активності у хворих на мікробну екзему й варикозну хворобу, ускладнені трофічними виразками. Установлено виражений дисбаланс між рівнем неспецифічних протеїназ і їх інгібіторами. Залежно від рівня дисбалансу проведена корекція препаратами кораргін і тивортин.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році видано 3 патента 1 методичну рекомендацію, наукових статей 15, тезів в матеріалах конференцій 8, в тому числі 3 в матеріалах закордонних конференцій, виконується 2 кандидатські дисертації, 1 магістранська робота, 1 докторська дисертація.


20. Назва науково-дослідної роботи: «Особливості пренатального і постнатального гісто- і органогенезу при типовій та атиповій імплантації та під впливом медикаментозних препаратів».

Строки виконання: 2009-2013 рр.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка