Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського
Сторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

Кафедра: гістології і ембріології.


держ. реєстрації: 0109U008095.

Науковий керівник: професор Шаповалова О.Ю.

Виконавці: д.м.н., проф. Шаповалова О.Ю., д.м.н., проф. Борсуков М. П., д.м.н., проф. Троценко Б.В., к.м.н., доц. Юнсі Г.О., к.м.н., доц. Георгієвська Л.С., к.м.н. ст. викл. Дем’яненко І. О., к.м.н. ас. Лугін І.А., к.м.н. ас. Купша О.І., к.м.н. асс. Харченко С.В., к.м.н. ас. Бойко Т.А., асп. Дорохова О.А., здоб. Борсуков А.Н. , здоб. Майструк Н.І. , здоб. Коломоєц Т.А., здоб. Акиншевіч I.Ю. , здоб. Семенов Ю.А., здоб. Каракулькина О.Н.

Успішно захищена кандидатська дисертація, виконана Бойко Тетяною Анатоліївною на тему «Ембріональний гістогенез нирки у ранніх зародків людини».

Уперше проведене дослідження зародків людини перших 12 тижнів ембріогенезу дозволило встановити, що виходячи з порівняння процесів проліферації й загибелі клітин, диференціювання, спеціалізації й інтеграції клітин і формування колагенової строми, складові структурні компоненти ембріонального гістогенезу, ембріональний гістогенез провізорного органу – мезонефроса і органу дефінітива – метанефроса проходить за єдиними законами. Успішно захищена кандидатська дисертація, виконана Майструком Миколою Івановичем на тему «Ранній гістогенез підшлункової залози у людини в умовах маткової і трубної імплантації».

Проведене на ембріонах людини перших 12 тижнів ембріогенезу при матковій імплантації і 60 діб при трубній імплантації морфологічне, гісто-, імуно- і лектиногістохімічне і морфометричне дослідження дозволило встановити, що імплантація в маткові труби істотно порушує ембріональний гістогенез підшлункової залози.

За результатами, отриманими при виконанні НДР у 2011 році видано 1 монографію, опубліковано 15 наукових статей, 19 тез у матеріалах конференцій, у том числі 4 у матеріалах закордонних конференцій, готуються до друку нововведення, захищено 2 кандидатські дисертації. Результати наукових досліджень впроваджені в наукову та навчальну роботу кафедр гістології та ембріології ряду ВНЗ України.
21. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка і вдосконалення методів діагностики, лікування та профілактики захворювань нервової системи».

Строки виконання: 2010-2014 рр.

Кафедра: нервових хвороб з курсом неврології ФПО.

державної реєстрації 0110U002972.Науковий керівник: професор Л.Л. Корсунська.

Виконавці: проф. Кушнір Г.М., проф. Корсунська Л.Л., доц. Могильников В.В., доц. Коханович О.М., доц. Ткач В.В., доц. Савчук О.О., доц. Самохвалова В.В., ас. Абібулаєв С.А., ас. Коробова А.А., ас. Микляєв О.О., ас. Клопотій Е.В., ас. Іошина Н.М., асп. Міщерякова А.В.

Проводиться робота з вивчення особливостей Холтерівського моніторування ЕКГ і АТ при неврологічній патології. Визначені свідчення для проведення даного дослідження в неврологічних пацієнтів, особливості його застосування, вірогідні результати. Проведене добове холтерівське моніторування ЕКГ 52 пацієнтам від 22 до 74 років, середній вік склав 52,0±12,4 років. Пацієнти були розділені на 4 групи: з хронічними порушеннями мозкового кровообігу, з гострими порушеннями мозкового кровообігу, пароксизмальними станами з втратою свідомості і пароксизмальними станами без втрати свідомості. Описані клінічні ситуації, при яких доцільне проведення даного дослідження в практиці невропатолога. Наведені особливості збору анамнезу в деяких групах пацієнтів, узагальнені свідчення для проведення даного дослідження в неврологічній практиці. Враховуючи результати роботи, визначено особливості збору анамнезу в пацієнтів із пароксизмами та скаргами на прискорене серцебиття. Рекомендовано обов'язкове застосування даного методу дослідження в пацієнтів із втратою свідомості і при інсульті в осіб молодого віку. Обґрунтовано застосування холтерівського моніторування ЕКГ за наявності в пацієнта інших важкопояснювальних пароксизмальних станів. Продовжується вивчення даної тематики.

За результатами НДР в 2011 році опубліковано 13 публікацій, зроблено 2 доповіді, отримано 2 патенти. Захищена дисертація на звання кандидата медичних наук ас. Клопотій Е.В. на тему «Особливості гемодинаміки головного мозку у хворих на цироз печінки та печінкову енцефалопатію». Виконується написання деяких глав до підручника з неврології для студентів ВНЗ України.
22. Назва науково-дослідної роботи: «Комплексна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих».

Строки виконання: 2010-2014 рр.

Кафедра: хірургічної стоматології.

державної реєстрації 0110U002973.Науковий керівник: професор Безруков С.Г.

Виконавці: доц. Філіппова Л.О., доц. Каладзе К.М., к.м.н., ас. Мороз В.Р., к.м.н. ас. Салієва З.С., к.м.н., ас. Балабанцева О.М., к.м.н., ас. Заїтова Р.Ю., к.м.н., ас. Кериченко В.Н., к.м.н., ас. Саєнко В.Л., ас. Роганов Г.Г., ас. Бом К.Г., ас. Апухтін Ю.П., ас. Єльчева Л.А., ас. Люперсольський М.Ю., ас. Черв’яков І.С.

Розроблена методика, що дозволяє підвищити ефективність хірургічного лікування генералізованого пародонтиту й попередити розвиток післяопераційної атрофії альвеолярного відростка при використанні комбінації ОМ ТОГМ і ТКФ ІПл. Експериментально встановлено, що дана комбінація підсилює темпи регенерації кістки, приводить до відновлення місцевого кровообігу й структури альвеолярного відростка завдяки формуванню колагенової матриці кістки.

Уперше для профілактики й лікування кандидо-асоційованого альвеоліту застосована лікувально-профілактична пов'язка, що складається з трикалена, що містить метронідозол і міконазол, і ліофілізованого ксенодермотрансплантату. Запропонована лікувально-профілактична пов'язка достовірно знижує частоту розвитку альвеоліту, вираженості місцевих запальних реакцій, сприяє нормалізації мікробного складу біоцинозу рани.

За результатами НДР в 2011 році отримано 1 патент, два нововведення, опубліковано 16 статей, 24 тезові статті, у матеріалах і збірках конференцій 21 доповідь, 1 доповідь, на зарубіжних конференціях, захищено 2 кандидатських дисертації. Результати наукових досліджень включені в роботу стоматологічних відділень м. Сімферополя, м. Херсона та м. Одеси.


23. Назва науково-дослідної роботи: «Безпека фармакотерапії: клініко-фармакологічний аналіз фармакодинаміки та побічних реакцій, взаємодії лікарських засобів, популяційні дослідження».

Строки виконання: 2010-2014 р.

Кафедра: клінічної фармакології та фармакотерапії.

державної реєстрації 0110U002966.Науковий керівник: доцент Коняєва О.І.

Виконавці: доц. Матвєєв О.В., Доцент Радзівіл П.М., доц. Захарова Г.М., ас. Єгорова О.О.

У рамках НДР cформована база даних побічних реакцій лікарських засобів за 2011 рік. З ціллю вивчення резистентності збудників інфекцій у відділеннях стаціонару КРЗ «КЛ ім. М.О. Семашка» (з жовтня 2011 - КТМО «Університетська клініка») та інших ЛПЗ зібрано та проаналізовано понад 5000 результатів бактеріальних посівів і визначення їх чутливості до антибіотиків. Результати: Аналіз повідомлень про побічні реакції лікарських засобів в АР Крим і м. Севастополь дозволив визначити поширені лікарські помилки, структуру розвитку реакцій у вікових групах, особливості реакцій окремих фармакотерапевтичних груп, наприклад – метаболітотропних та антибіотиків, а також провести порівняльний аналіз із даними 2008-2010 років.

Отримані результати посівів дозволяють встановити залежність ефективності лікування інфекцій від виду, доз та тривалості лікування антимікробними засобами, сформулювати фактори ризику розвитку резистентності бактерій, зробити пропозиції щодо підвищення ефективності та безпеки фармакотерапії, розробити локальні протоколи емпіричної терапії інфекцій. Проведено клінічне дослідження ефективності та безпеки комбінованого препарату «Комбіспазм». Проведено систематичний огляд літератури по препаратам із розторопши пляминистої, разом із співробітниками НДІ прикладної біохімії Білоруського державного університету надруковано статтю про визначення вмісту активного компоненту в засобах різного географічного походження (яку внесено до баз Scopus і PubMed). Продовжується робота з вивчення патології печінки у психіатричних хворих і методи її фармакологічної корекції, а також вплив нових вітчизняних сполук на процеси росту та старіння.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році опубліковано 22 наукові статті, у тому числі 5 за кордоном (3 із цитуванням у міжнародних базах даних Scopus і PubMed), 13 тез у матеріалах конференцій, у том числі 4 в матеріалах закордонних конгресів та конференцій, отримано 2 патенти і грант Верховної Ради Криму на подальшу розробку електронної бази даних побічних ефектів лікарських засобів. У 2011 році співробітниками кафедри за темою наукової роботи зроблено 32 доповіді на наукових і практичних форумах різного рівню. Виконується 1 кандидатська дисертація.


24. Назва науково-дослідної роботи: «Сучасні технології ортопедичного лікування часткової та повної відсутності зубів при супутній патології».

Строки виконання: 2010-2014 рр.

Кафедра: ортопедичної стоматології.

державної реєстрації 0110U002969.Науковий керівник: професор Жадько С.І.

Виконавці: доц. Марченко Н.В., доц. Міронова І.В., доц. Северінова С.К., доц. Кушнір К.Г., ас., к.м.н. Шишова О.В., ас., к.м.н. Лавровська О.М., ас. Михайлова С.Г., ас. Форостяний С.А., ас. Крилова О.О., ас. Овчаренко О.М., ас. Непрелюк О.А., ас. Ирза О.Л., ас. Машковський І.І., ас. Лукаш О.С., аспірант Безрукова О.Г., магістранти Дрига О.М., Степур О.О.

В межах НДР у 2011 році були обстежені 90 пацієнтів, що потребували на ортопедичне лікування. Пацієнтів було розподілено на 3 групи.

Першу групу (30 осіб) було складено з пацієнтів, котрим були виготовлені повні знімні пластинкові протези на верхню щелепу за загальноприйнятою технологією із використанням компресійного пресування. Другу групу (30 осіб) склали пацієнти, ортопедичне лікування яких було здійснено за методикою литвового пресування із застосуванням двостадійної полімерізації. Третю групу (30 осіб) склали пацієнти, підчас ортопедичного лікування яких було використовано запропоновану конструкцію протезу, армованого скляноволокняною стрічкою із застосуванням литвового пресування.

Дослідження були проведені за такими показниками як поламки знімних пластинкових протезів, наявність запалення протезного ложа, фізико-механічні випробування на статичний згиб, ударну в,язкість, стиснення, визначення залишкового мономеру.

Доведено, що запропонована армована конструкція базиса за фізико-механічними показниками переважує традиційну, що веде до збільшення терміну використання протеза, зниження кількості поламок базисів. Застосування запропонованої технології дозволяє скоротити адаптаційний період.

За результатами, що отримані підчас виконання НДР в 2011р., опубліковано 9 статей, 8 тезисів в матеріалах конференцій, в тому числі 6 у матеріалах закордонних конференцій, 1 підручник; отримано 4 патенти на корисну модель, 1 свідоцтво на регістрацію авторських прав; захищено 1 кандидатську дисертацію, 2 магістрантські роботи, виконуються 5 кандидатських та 1 докторська дисертації. Результати наукових досліджень було впроваджено в роботу стоматологічних клінік м. Сімферополя.


25. Назва науково-дослідної роботи: «Профілактика і лікування місцевих і системних ускладнень у хворих на гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини».

Строки виконання: 2008-2014 рр.

Кафедра: загальної хірургії.

державної реєстрації 0110U002970.Науковий керівник: професор Костирной О.В.

Виконавці: проф. Волобуєв М.М., проф. Клименко П.М., доц. Воронов М.В., доц. Косенко О.В., доц. Потапєнков М.О., доц. Керимов Е..Я., доц. Чемоданов Є.Б., доц.. Чабанов В.О., доц. Воровський С.М., ас. Гройзик К.Л., ас. Леоненко С.Н., ас. Ізосимов В.В., ас. Астапенко С.В., ас. Усеїнов Е.Б., ас. Лунін О.Г., ас. Луніна Т.Г., ас. Стаценко Н.І., ас. Резанов П.А., ас. Шимкус С.Е.

У рамках НДР у 2011 році був виконаний лабораторний етап роботи, що полягав у використанні запатентованого співробітниками кафедри способу моделювання перитоніту в дослідних тварин. На даний момент досліджені лабораторні результати у 25 тварин. Результати дослідження були порівняні з існуючими клінічними даними, отриманими в клініці. На підставі отриманих даних був розроблений і запатентований спосіб хірургічного втручання у хворих на розповсюджений гнійний перитоніт, отримані дані використовуються в повсякденній роботі.

Клінічний етап виконувався на базі хірургічного й реанімаційного відділень 7-ї міської лікарні, полягав у вимірюванні внутрішньочеревного тиску в оперованих хворих із різноманітною гострою хірургічною патологією черевної порожнини, використанні абсорбуючих речовин при виконанні програмованих лапаростомій. Використовувався метод позачеревинного вимірювання тиску за допомогою манометра, активна частина якого розташовувалася в шарах лапаротомної рани. Обстежено 25 хворих, проводилася порівняна оцінка ефективності традиційних методів вимірювання тиску (внутрішньоміхуровий, за допомогою сечового катетеру) та авторського методу. Також проводилась оцінка ефективності хірургічних методів лікування, запропонованих співробітниками кафедри, при лікуванні розповсюдженого перитоніту різноманітного походження – обстежено 25 хворих.

За результатами НДР у 2011 році отримано 5 патентів, 5 нововведень, опубліковано 6 наукових статей, виконуються 3 кандидатські дисертації. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу 7-ї клінічної міської лікарні м. Сімферополь.


26. Назва науково-дослідної роботи: «Профілактика та лікування акушерської, екстрагенітальної та гінекологічної патології жінок».

Строки виконання: 2010-2014 рр.

Кафедра: акушерства та гінекології № 2.

держ.реєстрації 0110U002967.Науковий керівник: професор І.І. Іванов.

Виконавці: доцент Пругло А.К, доцент Трушкевич О.О., доцент Черипко М.В., ас. Довгань А.А., ас. Косолапова Н.В, ас. Широкова А.А., ас. Брауде І.Є., ас. Прочан О.М., ас. Дурягін І.В.

У рамках НДР у 2011 році обстежено 50 дівчат-підлітків віком 11-18 років з ювенільними матковими кровотечами. Проведено вивчення наявності та впливу екстрагенітальної патології і дівчат з ювенільними матковими кровотечами. Найчастіше було діагностовано хронічний тонзиліт, бронхіт, гастрит, холецистит, туберкульоз, інсулінзалежний діабет, ревматизм та пролапс мітрального клапану. Установлено, що екстрагенітальна патологія в поєднанні з ювенільними матковими кровотечами зустрічається в 44 % пацієнток. Також було виявлено порушення росто-вагового співвідношення у 14 % дівчат.

Проведено вивчення взаємозв’язку наявності хронічної інфекції та захворювань сечостатевої системи в матерів із розвитком клінічних проявів внутрішньоутробного інфікування (ВУІ). Проаналізовано 52 випадки, в яких у дітей діагностовано ВУІ: пневмонії – 46, менінгіт – 1, сепсис – 1, ВІЛ-інфекція – 1, природжена цитомегаловірусна інфекція – 1, природжена інфекційна хвороба – 1, природжена вірусна не уточнена інфекція – 1. У матерів цих дітей було виявлено: хронічний пієлонефрит – 7, кольпіт – 3, карієс – 2, багатоводдя – 3, безсимптомна бактеріурія – 1. Таким чином, з 52 матерів новонароджених дітей з ознаками ВУІ у 35 % в анамнезі мали місце дані про наявність хронічної інфекції, у кожної 3-ї жінки з інфекцією народжувались діти з ВУІ.

Обстежено 101 з прееклампсією різного ступеню тяжкості. Виявлено, що при прогресуванні прееклампсії відбувається прямо пропорційне зростання рівня циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові. Мікроскопічно при прееклампсіїї тяжкого ступеню діагностовано незворотні порушення в ультраструктурній організації елементів, які входять у склад плацентарних ворсин, що призводить до загибелі ворсин. Встановлений взаємозв’язок між ступенем тяжкості прееклампсії та вираженістю редукції мікроциркуляторного русла в плаценті. Мікросудинна щільність хоріальних ворсин у тканині плаценти, яка визначалася імуногістохімічним методом шляхом кількісної оцінки експресії маркеру ангіогенезу CD34, достовірно зменшується в міру прогресування тяжкості прееклампсії: при преекламсії легкого ступеню – 54,7±0,8%, середнього – 37,9±1,7%, при тяжкій прееклампсії – 17,3±1,3%. Крім того, виявлена активація апоптотичних змін у плаценті при зростанні ступеню тяжкості прееклампсії, яка проявляється підвищенням експресії індуктора апоптозу р-53 та зниженням експресії антиапоптотичного протеїну bcl-2. На підставі отриманих даних розроблено метод лікування вагітних із прееклампсією легкого та середнього ступенів тяжкості з метою профілактики розвитку тяжких форм, що включав, крім загальноприйнятої терапії прееклампсії, застосування корвітину, сеанси плазмаферезу, адекватну інфузійну терапію. Застосування методу дозволило поліпшити (30,0 %) або стабілізувати (60,0 %) загальний стан вагітних, запобігти прогресуванню прееклампсії до тяжкого ступеня, зменшити кількість передчасних пологів на 7,7 % та оперативних розроджень з 35,4 % до 10,0 %, поліпшити перинатальні показники (кількість дітей, оцінених за шкалою Апгар менше, ніж на 7 балів, зменшилася з 19,7 % до 6,1 %).

Обстежено 100 жінок із гіперпластичними процесами ендометрію, серед них 50 – із залозистою та залозисто-кистозною гіперплазією, 25 – з атиповою гіперплазією, 25 – з фіброзними та залозистими поліпами. Вивчений кількісний та якісний склад рецепторів ендометрію (прогестеронових і естрогенових), а також експресія маркеру апоптозу р-53 і маркеру проліферативної активності Ki-67. Доведено, що порівняно із здоровими жінками в пацієнток з атиповою гіперплазією ендометрію рівень Ki-67 зростає на 23 %, із залозистою й залозисто-кистозною гіперплазією – на 20 %, з поліпами – на 9 %. Кількість протеїну р-53 при атиповій гіперплазії у 2,9 рази нижче, а при залозисто-кистозній гіперплазії – у 2,5 рази нижче, ніж у поліпах, що свідчить про зниження апоптозу та високу вірогідність малігнізації в поліпах. Удосконалено алгоритм лікувально-профілактичних і діагностичних заходів, спрямованих на поліпшення результатів лікування різних форм гіперпластичних процесів ендометрію в період менопаузи на підставі диференційованого вибору методу лікування. Його використання дозволило досягти низького рівня рецидивування гіперпластичних процесів ендометрію.

За результатами, які отримані при виконанні НДР, у 2011 році отримано 1 деклараційний патент на корисну модель, опубліковано 13 наукових статей, захищено 2 кандидатські дисертації, виконується 1 докторська дисертація. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу пологового та гінекологічного відділень ЦРКЛ Сімферопольського району, клінічних пологових будинків № 1 і № 2 м. Сімферополя, пологового відділення Центральної районної клінічної лікарні Сімферопольського району Автономної Республіки Крим, пологових будинків № 1 та № 2 м. Севастополя, Керченського міського пологового будинку.


27. Назва науково-дослідної роботи: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості серед конденсованих азагетероциклічних сполук»

Строки виконання: 2010-2014 рр.

Кафедра: хімії загальної.

держ.реєстрації 0110U002968.Науковий керівник: доцент, зав. кафедри Бородіна Н.І.

Виконавці: Романенко М.І., д.ф.н., професор, Сурова Н.А., к.х.н., доцент Мельникова К.Д., к.х.н., старший викладач Паршиков В.О., к.ф.н., старший викладач Дерзян Л.М., старший викладач Загорулько Г.В., старший викладач Наумова Н.В., асистент, старший лаборант Рак Т.М.
Кафедра загальної хімії проводила спільні дослідження з проф. Єфетовим К.О. (кафедра біохімії) з синтезу естерів бутанолу-2 як потенційних феромонів. До деяких синтезованих сполук виявили цікавість жуки і метелики окремих видів, що є перспективою для їх подальшого вивчення як з фундаментальних, так і практичних міркувань. Започатковано вивчення й опрацювання методик аналізу амінокислот у крові. Експерименти проводяться спільно з аспірантом кафедри внутрішньої медицини Мірошниченко Є.П. («Визначення концентрації оксипроліну в крові»). Виконується кандидатська дисертація Рак Т.М. за темою «Синтез, реакції, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-(2’-оксопропіл)-8-бромоксантинів».

Результати усіх напрямів роботи відображені в 16 статтях, з яких дві в журналах видавництва Springer, цитованих в базі Scopus та 27 тезах доповідей на конференціях різного рівня. У друці знаходяться декілька статей і подані заявки на патенти.


28. Назва науково-дослідної роботи: «Судово-медична оцінка алкогольно-наркотичної інтоксикації».

Строки виконання: 2010-2015 рр.

Кафедра: судової медицини з курсом права.

державної реєстрації 0110U002964.Науковий керівник: проф., член-кор. НАМН України Бабанін А.А.

Виконавці: доцент Біловицький О.В., доцент Скребкова О.Ю., асистент Щербакова В.М., магістрант Уланов В.С.

Уперше на експериментальному матеріалі виявлено зміни вмісту та ймовірні строки детекції етанолу і морфіну, а також їх комбінації в біологічних об’єктах в умовах гниття, замерзання і поховання в змішаному ґрунті.

Уперше виявлено тенденцію до збільшення частоти випадків (у 2,2 рази) комбінованої алкогольно-наркотичної інтоксикації у людини за наявності 9-ти повторів (VNTR) у гені DAT порівняно з випадками, коли 9 повторів (VNTR) відсутні.

За 2011 рік опубліковано 1 стаття, 5 тез, подано 1 нововведення.


29. Назва науково-дослідної роботи: «Розробка заходів щодо комплексного відновлюваного лікування пацієнтів після травм і захворювань опорно-рухового апарату».

Строки виконання: 2010-2014 р.

Кафедра: травматології та ортопедії.

державної реєстрації 0110U003985.Науковий керівник: доц. С.М. Куценко

Виконавці: Куценко С.М., доцент, д.м.н.; Брехов О.М., доцент, к.м.н., Мільнер В.Н., доцент, к.м.н., Андріанов М.В., доцент, к.м.н., Ткач А.В., асистент, к.м.н., Шпунтов О.Е., асистент, к.м.н., Кобець Ю.В., асистент.

У рамках НДР у 2011 році обстежено та проліковано 315 хворих із патологією опорно-рухового апарату. Удосконалені дистракційні апарати для подовження стегон, розроблені та використані повністю імплантовані та керовані апарати для подовження гомілки, проведена теоретична розробка, створена модель щодо створенню апаратів для подовження плеча. Дана методика дозволяє знизити інвалідність, скоротити час лікування та збільшити якість життя хворих під час лікування.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році видано 7 патентів, опубліковано 23 наукових статті, з них 3 у закордонних виданнях, 10 тез у матеріалах конференцій, у тому числі 2 у матеріалах закордонних конференцій, захищено 1 кандидатську дисертацію, 1 пройшла спеціалізовану раду, знаходиться на розгляді у ВАК. Виконується 1 кандидатська дисертація. Результати наукових досліджень упроваджені в роботу ортопедично-травматологічних відділень МКЛ № 6 м. Сімферополь ф лікарень № 1 і № 9 м. Севастополь.
30. Назва науково-дослідної роботи: «Використання фізіотерапевтичних факторів і ЛФК з урахуванням конституціонального і генетичного поліморфізму для підвищення ефективності адаптації та реабілітації».

Строки виконання: 2010-2014 рр.

Кафедра: ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії з курсом фізичного виховання.

державної реєстрації 0110U003984.Науковий керівник: Васильєва В.В. – завідувач кафедри ЛФК, спортивної медицини і фізіотерапії з курсом фізичного виховання, кандидат мед. наук, доцент.

Виконавці: Кулик М.М. – д.м.н., професор, Бобрик Ю.В. – к.м.н., доцент, Матвєєв О.Б. – асистент, Мтвєєва Н.В. – асистент, Кадала Р.В. – асистент, Нефед Ю.Г. – асистент, Пархоменко О.І. – к.б.н., доцент, Садовська Ю.Я. – к.б.н., доцент, Хрипунова Л.Д.– старший викладач, Лукавенко А.В. – старший викладач, Косячук Н.Л. – старший викладач, Наторов В.О. – старший викладач, Воробйов О.А. – старший викладач, Боженов В.О. – викладач, Мамєтова О.Б. – викладач, Пономарьов В.О. – к.м.н., доцент.

У рамках НДР у 2011 році проведено катамнестичне обстеження 35 хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами. У хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами виявлені зміни адаптаційних реакцій, кількісні й функціональні зміни показників клітинного і гуморального імунітету та якості життя пацієнтів під впливом різних способів комплексної терапії та реабілітації. Встановлено, що методика комплексного реабілітаційного лікування з обліком циркадіаних ритмів больової чутливості, розроблена на кафедрі, має вірогідно більше виражений позитивний вплив на показники адаптаційних реакцій, кількісні й функціональні зміни показників клітинного й гуморального імунітету та якості життя пацієнтів із неврологічними проявами остеохондрозу хребта. Обґрунтована й доведена клінічна ефективність раннього застосування фізіотерапевтичних факторів і ЛФК з урахуванням конституціонального й генетичного поліморфізму для лікування хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011 році, опубліковано 3 монографії, 4 нововведення у реєстрі, 28 наукових статей, 45 тез і матеріалах конференцій, і том числі 2 і матеріалах закордонних конференцій, готуються до друку методичні рекомендації, виконується докторська і кандидатські дисертації. Результати наукових досліджень впроваджені в роботу лікарень та санаторіїв м. Сімферополя, м. Євпаторії, м. Херсона, м. Запоріжжя.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка