Основні результати завершених та перехідних ндр, які виконувалися в рамках ініціативної тематики кдму імені С.І. Георгієвського
Сторінка5/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5

31. Назва науково-дослідної роботи: «Особливості кровопостачання деяких органів і анатомічних структур та венозний відтік від них».

Строки виконання: 2011-2015 р.

Кафедра: топографічної анатомії і оперативної хірургії.

державної реєстрації 0111U003832.Науковий керівник: завідувач кафедри, професор Т.А. Фоміних.

Виконавці: доц. Дяченко О.П., ас. Григор’янць А.В., ас. Можаєв П.М., ас. Кульбаба П.В., ст. лаб. Маркович О.В.

У науковому дослідженні вивчено особливості кровопостачання сухожилків у нормі та при накладанні нового сухожилкового шва (за Дяченком) у порівнянні із застосуванням загальноприйнятих на сьогодні швів. Досліджені також закономірності формування рубця при використанні нового шва та інших способів накладання швів на сухожилки. Вивчений венозний відтік від головного мозку (у якості об’єктів дослідження стали: стік пазух твердої оболонки головного мозку, венозні випускники голови людини, крилоподібні сплетення).

У дослідженнях використовуються наступні морфологічні методики: морфометрична, корозійна, метод ін'єкції, метод рентгенографії, експериментальний метод, статистичний аналіз і деякі інші. Методологічною основою наукової роботи є вчення про індивідуальну анатомічну мінливість, а також нова концепція анатомії ідентичних об’єктів, запропонована О.П.Дяченко. Результати дослідження активно відображаються у наукових публікаціях (статтях і тезах). Передбачається продовження впровадження нових інструментів, пристроїв і способів для морфологічного дослідження. Планується у найближчий час оформлення винаходів за науковою темою.

За даною темою виконуються 4 кандидатських та 1 докторська дисертація, протягом 2011 року опубліковано 20 наукових робіт, серед яких 10 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України. Взято участь у декількох наукових конференціях і конгресах. Є акти впровадження у діяльність лікувальних закладів Криму та інших областей України.


32. Назва науково-дослідної роботи: «Вплив біологічних екологічних і соціальних чинників на епідемічний процесу сучасних умовах».

Строки виконання: 2011-2015 р.

Кафедра: мікробіології

держ.реєстрації 0111U003826Науковий керівник: професор, д.мед.н. О.Б. Хайтович

Виконавці: Зініч Л.С. – к.мед.н., зав. епідлабораторії Української протичумної станції (УПС), Хайтович А.Г. – к.м.н., асистент кафедри мікробіології, вірусології і імунології КДМУ, Ільїчьов Ю.О. – зав. баклабораторії УПС, Чирний В.І. – зав. лабораторії моніторингу екосистем УПС, Павленко О.Л. – лікар-епідеміолог УПС, Коваленко И.С.– зоолог УПС, Шварсалон Н.О. – лікар бактеріолог УПС.

У рамках НДР у 2011 році проведений збір інформації щодо захворюваності людей на природно-осередкові захворювання (лептоспіроз) в країнах Європи (1985-2008 рр.), в Україні (1981-2010 рр.), в Криму (1946-2010), проаналізовано 195 карт епідеміологічного обстеження осередків лептоспірозу АР Крим і м. Севастополь з 1981 по 2010 рр. та дані дослідження дрібних ссавців на лептоспіроз, здобутих в АР Крим і м. Севастополі з 1980-2009 рр., досліджені водні екосистеми Криму у 2011 р. виділено V. cholerae (84 культур) та вивчено їх біологічні властивості. Вивчено біологічну ознаку у Vibrio cholerae non О1 – феномен біолюмінесценції, проведено дослідження мінливості світіння (збереження, втрата і відновлення) у музейних штамів холерних вібріонів після тривалого зберігання в Національній колекції Української протичумної станції. Досліджено особливості світіння вібріонів (світіння на рідких і щільних живильних середовищах, інтенсивність, ростові властивості мікроорганізму) і чинники, що впливають на прояв біолюмінесценції (якість і склад живильних середовищ, температура і час культивування, аеробні умови). Визначені сприятливі умови для формування біолюмінесценції у холерних вібріонів у лабораторних умовах (оптимальне середовище, температура і час інкубації).

Створені і поповнюються електронні бази даних: «Захворюваність людей на лептоспіроз у країнах Європи, 1985-2008 рр.», «Захворюваність людей на лептоспіроз в Україні, 1980-2010 рр.», «Захворюваність людей на лептоспіроз в АР Крим і м. Севастополі, 1946-2010 рр.», «Дослідження на лептоспіроз дрібних ссавців, здобутих в АР Крим і м. Севастополі, 1980-2009 рр.», «Біорізноманітність холерних вібріонів», «Холерні вібріони, виділені з об'єктів довкілля і від людей», «Холерні вібріони не О1 серогрупи». Вивчені можливості ГІС-технологій в епідеміології і створення географічних баз даних для картографічного відображення матеріалів. Проводитися робота зі створення ГІС-проектів «Лептоспіроз як природно-осередкове захворювання в Україні і Криму» і «Різноманітність вібріонів водних екосистем Криму», «Патогенні вібріони вигляду V.cholerae у регіонах України». Почата аналітична обробка баз даних і ГІС-карт. За результатами досліджень в 2011 році опубліковано 4 наукові роботи, зокрема в журналі ВАК – 1.
33. Назва науково-дослідної роботи: «Експериментальне обґрунтування фармакологiчної профiлактики i корекцiї цереброваскулярних порушень».

Строки виконання: 2011-2015 р.

Кафедра: фармакології.

державної реєстрації 0111U003829.Науковий керівник: зав. кафедри, професор I.Д. Сапегiн.

Виконавцi: доц. Полевик I.В, доц. Белякова А.Г., ас. Маметова А.H., ас. Кучер В.Г., ас. Батищева H.Ю., ас. Мельникова В.М., ас. Любиш А.П., ас. Шимкус Ю.Ю.

Науковi дослiдження за вказаною темою мають 2 напрямки.

Перший напрямок – розробка фармакологiчної профiлактики та корекцiї цереброваскулярних порушень пiд час експериментального моделювання дiї загальної широкосмугової вiбрацiї. За цим напрямком проводилось дослiдження препаратiв донепiзила та бетагiстина фiрми "Actavis" аспiрантом кафедри Шимкус Ю.Ю. (Керiвник зав. кафедри Сапегiн I.Д.)

Другий напрямок – використання деяких форм хвороби руху (антиортостатична гiпокiнезiя та загальна широкосмугова вiбрацiя) для дослiдження специфiчної активностi та скринiнгу нових фармакологiчно активних сполук. За цим напрямком проводилось дослiдження наступних класiв сполук.

Публiкацiї: 2 статтi, 10 тез доповiдей, 1 глава у пiдручнику з грифом МОН, 5 навчальних посiбникiв (1 з грифом МОЗ). Участь у 6 наукових форумах у межах України.
34. Назва науково-дослідної роботи: «Епідеміологія, тактика лікування та профілактика основних стоматологічних захворювань у дітей із соматичною патологією».

Строки виконання: 2011-2015 рр.

Кафедра: терапевтичної стоматології.

державної реєстрації 0111U003831.Науковий керівник: к.м.н., доц. К.О. Колеснік.

Виконавці: доцент, к.м.н. Райда А.І, доц. Жирова В.Г., доц. Каладзе Н.М., асистенти: Бабушкіна Н.С., Краснова Е.А., Нассонов А.Ю., Жердєва Г.В.

У рамках НДР був проведений моніторинг стоматологічних захворювань у 1517 дітей з ендокринною патологією й у 165 дітей з бронхіальною астмою. Визначена висока частота ЗЩА у дітей із дифузним зобом (84,37 %), природженим гіпотиреозом (86,96 %), автоімунним тиреоїдитом (83,6 %), гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду (85,5 %), цукровим діабетом (86,3 %), ожирінням (64,13 %), затримкою зростання (84,57 %). У дітей з БА частота ЗЩА в період раннього змінного прикусу – 78,4 %, у пізньому – 88,93% при високих показниках інтенсивності і поширеності карієсу, запальних захворювань пародонту і СОПР.

На моделі ортодонтичного переміщення зубів на тлі експериментального зобу апробований лікувальний комплекс, що включає: Теравіт - Тонік, Кальцикор, Терафлекс. На експериментальній моделі хронічної легеневої обструкції і моделі стоматиту визначена ефективність композиції препаратів – краплі Береш-плюс, лізомукоїд, розчин БАЗК.

Установлено, що використання лікувально-профілактичного комплексу при ортодонтичному лікуванні дітей із дифузним зобом забезпечує направлене кісткове моделювання, нормалізує функціонально-компенсаторні реакції, стимулює антиоксидантну й антимікробну захисну систему. Клініко-лабораторними дослідженнями підтверджена ефективність способів, що оптимізують ортодонтичне лікування дітей і підлітків за допомогою знімної і незнімної техніки. Уперше розроблена методика мінімальної інвазивної терапії в дітей за допомогою апарату повітряної абразії «Sandman ТМ Futura». Розроблені нові стандарти лікування, що максимально зберігають зубну тканину і що знижують відсоток ускладнень карієсу.

За результатами НДР у 2011 році видано 1 патент, 1 методичні рекомендації, опубліковано 20 наукових статей, 22 тези в матеріалах конференцій, виконуються 2 докторські і 4 кандидатські дисертації. Результати наукової роботи упроваджені в роботу лікувальних установ м. Сімферополя, Алушти, Євпаторії, Сак, Полтави, Одеси, Херсона, Миколаєва, Вінниці, Івано-Франківська, Тернополя, Львова, Харкова.
35. Назва науково-дослідної роботи: «Вивчення і прогноз медико-демографічної ситуації і оптимізація організації лікувально-профілактичної допомоги в АР Крим».

Строки виконання: 2011-2015 рр.

Кафедра: соціальної медицини й економіки охорони здоров’я.

державної реєстрації 0111U008525.Науковий керівник: к.м.н., доц. В.Г. Павлюк.

Виконавці: доцент Присенко В.Г., доцент Махкамова З.Р., доцент Сухарева І.О., доцент Голубова Т.М., доцент Лудан В.В., ас. Гливенко Г.В., ас. Базиліва Г.М., ас. Колбасіна Л.П.

У рамках НДР був проведений аналіз захворюваності за даними статистики МОЗ АР Крим по всіх регіонах Криму за 2010 рік. Отримані дані показали поширеність і первинну захворюваність всіма хворобами, склали відповідно 142626,7 і 39888,9 на 100.000 населення.

Найбільш високий рівень поширення захворювань визначено в містах: Сімферополь – 176327,1; Ялта – 155076,3; Євпаторія – 153229,9; Керч – 135189,7 (2011 р.). У сільській місцевості лідирують Сакський (172450,8), Білогірський (137575,3), Роздольненський райони – (133467,6).

Аналіз захворюваності, дозволив виділити наступні градації районів:

1) з дуже високим рівнем захворюваності (м. Сімферополь – 176327,1; Сакський район – 172450,8; м. Ялта – 155076,3; м. Євпаторія – 153229,9);

2) з високим рівнем захворюваності (м. Алушта – 138585,6; Білогірський район – 137575,3; Керч – 135189,7; Совєтський район – 134699,3; м. Судак – 134149,6; м. Феодосія – 133680,7; Роздольненський район – 133467,6);

3) з середнім рівнем захворюваності (Красноперекопський район – 130138,5; Джанкойський район – 128301,8; Бахчисарайський район – 127575,5; Сімферопольський район – 125420,3; Первомайський район – 124065,5; Красногвардійський район – 122560,1; м. Армянськ – 121957,5; Чорноморський район – 121575,3);

4) з низьким рівнем захворюваності (Ленінський район – 113302,3; Нижньогірський район – 111030,6; Кіровський – 108780). Нами проаналізовано рівні загальної захворюваності і захворюваності за основними класами хвороб. Порівняльний аналіз захворюваності сільського і міського населення показав, що більшість нозологічних форм і груп захворювань менш поширені в сільській місцевості порівняно з містами. Віково-статеві особливості захворюваності, в основному, однакові як для сільського, так і для міського населення, але міра поширеності захворювань різна. Ці закономірності, встановлені при вивченні загальної захворюваності досить стійкі. Їх слід враховувати при плануванні лікувально-профілактичних заходів. Аби вирішити питання про те, на які захворювання слід звернути особливу увагу, необхідно вивчити динаміку захворюваності населення регіону.

Проведений аналіз материнської і дитячої смертності в АР Крим за 2000–2010 рр. Проаналізовані чинники риски і передбачувані шляхи їх зниження. Готуються наукові статті.
36. Назва науково-дослідної роботи: «Пошук нових методів діагностики та фрагментів комплексного лікування гнійно-септичних захворювань з прогнозуванням їх перебігу, вад розвитку та набутих захворювань у дітей».

Строки виконання: 2011-2015 р.

Кафедра: курс дитячої хірургії.

державної реєстрації 0111U003830.Науковий керівник: д.м.н., доц. Л.Ф. Притуло.

Виконавці: доц. Васильєв О.В., доц.Джансиз К.М., ас.Іонічева О.В.

В 2011 році вивчено хірургічні методи лікування, клініко-лабораторні, морфологічні, імунологічні показники у 444 дітей з гнійно-септичними захворюваннями (гостра гнійно-деструктивна пневмонія – 220 дітей, перитоніт – 110 дітей, гострий гематогенний остеомієліт – 114 дітей) у віці від 1 до 14 років.

Встановлено, що зниження експресії рівня CD68 позитивних тканинних макрофагів in locus morbi до 30 % пов'язане з трансформацією системної запальної відповіді в сепсис, що є додатковим критерієм ранньої діагностики сепсису.

Гнійно-септичні захворювання призводять до виникнення вторинного комбінованого імунодефіциту і підвищеної секреції прозапальних медіаторів і цитокінів 1 типу (ІЛ-2, ІФ-γ).

При різних стадіях грамнегативного септичного процесу на 1, 7, 14 добу, ендотоксин викликає гіперсекрецію прозапальних медіаторів, зниження рівня цитокінів гуморального профілю (ІЛ-4) з активацією клітинних (ІЛ-2, ІФ- γ) в асоціації з дефіцитом специфічного, адаптивного (низькі рівні анти-ЕТ-IgG) і активацією неспецифічного, природженого (високі рівні LBP і sCD14) антиендотоксинового імунітету.

На підставі вивчення кореляційних зв'язків вперше встановлено прогностичні критерії ранньої діагностики сепсису, які додатково стратифікують основні положення класифікації септичного процесу і розширюють показання для імунозамісної терапії сепсису.

У клінічному аспекті, виходячи з отриманих результатів, які свідчать про дефіцит загального гуморального і специфічного антиендотоксинового імунітету при різних стадіях грамнегативного септичного процесу раціональним є визначення даних показників як додаткових критеріїв діагностики ССЗВ, інфекції, сепсису, тяжкого сепсису і септичного шоку.

Для корекції дисбалансу антиендотоксинового імунітету рекомендовано додаткове призначення патогенетичної імунокорекції з використанням плазми донорів, збагаченої антитілами до ендотоксину, в об’ємі 10-15 мл на 1 кг ваги (2 курси при ССЗВ і інфекціях, 3 курси при сепсисі, 4-5 курсів при тяжкому сепсисі і септичному шоку) з третьої доби знаходження в стаціонарі.За результатами науково-дослідної роботи було опубліковано 2 статті, 4 тези, 2 доповіді на наукових конференціях.
37. Назва науково-дослідної роботи: «Вивчення функціонального стану й механізмів реакцій фізіологічних систем організму людини на дію електромагнітних полів і випромінювань пристроїв мобільного зв'язку».

Строки виконання: 2011-2015 р.

Кафедра: медичної фізики і інформатики.

державної реєстрації 0111U003828.Науковий керівник: доц. С.Ю. Рибалко.

Виконавці: доц. С.Ю. Рибалко.

У рамках науково-дослідної роботи було обстежено 170 студентів-добровольців із метою вивчення активності мембранозв'язаних АХЕ еритроцитів людини при дії ЕМВ МТ. Для цього був проведений моніторинг індивідуальної дози електромагнітної навантаження (ІДЕН) МТ у групі студентів-добровольців, у них же була визначена активність АХЕ в плазмі і мембранах еритроцитів. У результаті статистичної обробки була виявлена достовірна кореляційна зв'язок ІДЕН з активністю АХЕ як в плазмі, так і в еритроцитах. Достовірний і негативний коефіцієнт кореляції між ІДЕН і активністю АХЕ плазми крові свідчить про зниження активності АХЕ плазми при збільшенні електромагнітної навантаження, а достовірний позитивний коефіцієнт кореляції між ІДЕН і активністю АХЕ еритроцитів про тенденцію до збільшення АХЕ еритроцитів при збільшенні ІДЕН. Виходячи з уявної суперечності даних, було проведено додаткове дослідження тих самих зразків крові в умовах опромінення ЕМІ МТ in vitro. Зразки крові були піддані електромагнітному опроміненню мобільного телефону, далі визначали активність АХЕ в плазмі та еритроцитах. Було виявлено що при опроміненні ЕМІ МТ активність АХЕ плазми достовірно зменшується, і навпаки активність АХЕ еритроцитів підвищується, що узгоджується з результатами попередніх спостережень. Виконані нами дослідження з вивчення дії ЕМІ МТ на активність АХЕ еритроцитів людини можуть допомогти простежити за стресогенною зміною досліджуваного ферменту на різних етапах його функціонування.

За результатами науково-дослідної роботи було опубліковано 2 статті, 3 тези, 3 доповіді на наукових конференціях та отримано 1 патент.
38. Назва науково-дослідної роботи: «Оптимізація методів профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань у пацієнтів із соматичною патологією».

Строки виконання: 2011-2015 рр.

Кафедра: терапевтичної стоматології.

державної реєстрації 0111U003827.Науковий керівник: доц. Л.Х. Дурягіна.

Виконавці: доцент Колесник В.М, ас. Прийма Н.В., ас. Андріанова І.І., ас. Дегтярьова Л.А., ас. Островський А.В., ас. Чепурова Н.І., ас. Михайлова Т.В., ас. Дорофєєва О.В., ас. Дубровіна-Парус Т.А., ас. Галкіна О.П., ас. Фещенко І.Ф., ас. Полєщук О.Ю., ас. Седих В.П.

У рамках НДР у 2011 році обстежено 267 хворих із захворюванням пародонту та слизової оболонки порожнини рота. За допомогою мікробіологічних обстежень запропоновано застосування способу лікування хронічного деструктивного періодонтиту на фоні дисбактеріозу порожнини рота, який сприяє скороченню терміна одужання приблизно на 39,5 %. За допомогою клініко-лабораторних досліджень розроблено і впроваджено в практику охорони здоров`я спосіб прогнозування розвитку хронічного верхівкового періодонтиту. Розроблений та впроваджений в практику спосіб лікування запальних і запально-дистрофічних захворювань пародонту та спосіб сполученого грязелікування генералізованого пародонтиту – БРС-грязелікування, що дозволяє прискорити репаративні процеси в тканинах пародонту на 43,5 % . При обстеженні 58 хворих на лейкоплакію слизової оболонки порожнини рота виявлені зміни показників гуморального (ІgА, ІgМ, ІgG) імунітету, найбільш виражені при бородавчастій формі. Обґрунтована й доведена клінічна ефективність препарату солковагін, що дозволило скоротити термін лікування приблизно в 2 рази та розширити показання до консервативної терапії захворювання.

За результатами, які отримані при виконанні НДР у 2011, році видано 3 патенти, 1 нововведення, опубліковано 6 наукових статей, 32 тези в матеріалах конференцій, матеріалах закордонних конференцій, захищена 1 кандидатська дисертація, виконується докторська і 4 кандидатські дисертації. Результати наукових досліджень впроваджені в роботу Центру стоматології університетської клініки Івано-Франківського НМУ, кафедри терапевтичної стоматології Винницького НМУ, Міської дитячої стоматологічної поліклініки м. Миколаїв, Університетського стоматологічного центру Харківського НМУ, стоматологічної поліклініки Центральної міської клінічної лікарня № 1 м. Донецька, КРУ «Стоматологічна поліклініка» м. Сімферополь, Мірненської дільничої лікарні Сімферопольського р-ну, стоматологічної клініки «Dr. SIEMENS» м. Севастополь та міської стоматологічної поліклініки м. Сімферополь.


39. Назва науково-дослідної роботи: «Семантика і функції одиниць сучасної російської мови: описання з метою викладання».

Строки виконання: 2011-2015 рр.

Кафедра: російської мови.

державної реєстрації 0111U008524.Науковий керівник: д.ф.н., проф. О.О. Ховалкіна.

Виконавці: Доцент Баранова Л.А., доцент Пономаренко О.А., ст. викладач Кушнарьова І.М., старший викладач Фільцова М.С., викладач Шахова О.М., викладач Майборода С.В.

В 2011 р розроблена концепція багатоаспектного дослідження за заявленою темою, заснована на трьох базових положеннях: мова має багатоярусну ієрархічну структуру, у якій одиниці нижніх ярусів є будівельним матеріалом для вищих; мова має системну організацію, тобто одиниці мови пов'язані між собою певними відношеннями взаємозалежності; мова є матеріальною системою знакового характеру, що функціонує у формі мовлення.Підготовлені реферативні огляди наукової літератури за розділами: абревіація (доц. Баранова Л.А.); морфемний склад термінологічних систем (Шахова О.М.); синтаксис словосполучення (Фільцова М.С.); структурна семантика тексту: жанротвірні одиниці мови (доц. Пономаренко О.А.); дискурс: «текст, занурений у поточну реальність нашого буття» (Майборода С.В.). Був зібраний і заздалегідь оброблений матеріал за заявленими розділами. Результати виконаної дослідної роботи з лінгвістики були представлені в доповідях і опубліковані в наукових виданнях.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка