Перелік питань до семестрового екзамену з неорганічної хімії
Скачати 466.08 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2016
Розмір466.08 Kb.
  1   2


1 курс І семестр
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ з НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


 1. Предмет і завдання хімії. Місце неорганічної хімії в системі природознавчих наук, її значення для розвитку фармації та медицини. Основні етапи розвитку хімії. Хімія та екологія.

 2. Основні поняття хімії: хімічний елемент, атом, молекула, атомна та молекулярна маси, моль - одиниця кількості речовини, молярна маса, прості та складні речовини. Хімічні формули речовин та хімічні рівняння реакцій.

 3. Основні закони хімії: закон збереження маси, закон сталості складу, закон кратних відношень, закон Авогадро. Еквівалент та молярна маса еквівалента речовин в умовах хімічної реакції.

 4. Відкриття періодичного закону Менделєєва. Періодична система елементів та її будова: період, група, підгрупа.

 5. Моделі атома. Сучасна квантово-механічна будова атома.

 6. Ядро атома. Характер руху електрона в атомі. Електронна хмара. Атомна орбіталь. Характеристика стану електронів в атомі за допомогою квантових чисел: головного, орбітального, магнітного та спінового.

 7. Принципи та правила, що визначають послідовність заповнення атомних орбіталей електронами: принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Гунда, правило Клечковського. Електронні та електронно-графічні формули атомів елементів та їх іонів.

 8. Періодичний характер зміни властивостей атомів елементів головних та побічних підгруп у світлі теорії електронної будови атома. Вплив електронної будови атомів на властивості елементів.

 9. Електронні конфігурації атомів елементів у стані спокою та в збудженому стані. Валентність. Ступінь окиснення. Енергія іонізації та енергія спорідненості до електрона. Електронегативність.

 10. Типи хімічного зв’язку: ковалентний, іонний та металевий.

 11. Ковалентний зв’язок. Види ковалентного зв’язку: неполярний та полярний. Властивості ковалентного зв’язку: насичуваність та напрямленість. Донорно-акцепторний зв’язок.

 12. Іонний зв’язок та його властивості. Будова та властивості сполук з іонним типом зв’язку.

 13. Металевий зв’язок. Міжмолекулярна взаємодія. Водневий зв’язок. Типи кристалічних граток: атомна, іонна, молекулярна.

 14. Класифікація неорганічних сполук. Номенклатура.

 15. Оксиди. Класифікація. Номенклатура. Добування. Фізичні та хімічні властивості.

 16. Гідроксиди. Класифікація. Номенклатура. Добування. Фізичні та хімічні властивості

 17. Кислоти. Класифікація. Номенклатура. Добування. Фізичні та хімічні властивості.

 18. Солі. Класифікація. Номенклатура. Добування. Фізичні та хімічні властивості.

 19. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.

 20. Комплексні сполуки. Будова. Класифікація. Номенклатура. Добування. Типи хімічних зв’язків.

 21. Суть основних положень: розчин, розчинник, розчинена речовина. Вода як розчинник.

 22. Поняття про дисперсні системи. Види дисперсних систем: суспензії, емульсії, колоїдні розчини, справжні розчини.

 23. Розчинність газів, рідин, твердих речовин. Швидкість розчинення.Теплові явища при розчиненні. Гідратна теорія розчинів Д.І.Менделєєва. Насичені, ненасичені і перенасичені розчини.

 24. Способи вираження складу розчинів: масова частка речовини у розчині; молярна; молярна концентрація еквіваленту. Титр розчину.

 25. Теорія електролітичної дисоціації. Процес дисоціації. Ступінь дисоціації. Поняття про сильні та слабкі електроліти.

 26. Властивості кислот, основ і солей з точки зору теорії електролітичної дисоціації. Іонно-молекулярні рівняння. Протолітична теорія Бренстеда—Лоурі.

 27. Дисоціація води. Іонний добуток води. Водневий показник.

 28. Гідроліз солей. Типи гідролізу.

 29. Загальні поняття про хімічні реакції. Суть хімічної реакції. Гомогенні та гетерогенні системи. Умови перебігу реакцій.

 30. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості хімічних реакцій від природи реагуючих речовин, температури, тиску, каталізатора, концентрації реагуючих речовин.

 31. Хімічна рівновага. Зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.

 32. Окиснювально-відновні реакції. Окиснення і відновлення. Складання рівнянь окиснювально-відновних реакцій: метод електронного балансу.

 33. Складання рівнянь окиснювально-відновних реакцій. Метод напівреакцій (електронно-іонний метод). Основні типи окиснювально-відновних реакцій.

 34. Загальна характеристика атомів елементів. Хлор, Бром, Йод, поширення у природі. Загальна характеристика простих речовин.Хлор. Добування. Фізичні та хімічні властивості.

 35. Хлороводень, кислота хлоридна. Добування. Фізичні та хімічні властивості. Хлориди. Якісна реакція на хлорид-іон.

 36. Оксигеновмісні сполуки Хлору: кислоти, солі. Добування, Властивості. Застосування.

 37. Бром. Добування. Фізичні та хімічні властивості. Бромоводень, кислота бромідна, солі. Добування, фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на броміди. Оксигеновмісні сполуки. Використання сполук у фармації.

 38. Йод. Добування. Фізичні та хімічні властивості. Йодоводень, кислота йодидна, солі. Добування, фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на йодиди. Оксигеновмісні сполуки. Використання сполук у фармації.

 39. Загальна характеристика атомів елементів. Оксиген та Сульфур, поширення у природі, загальна характеристика простих речовин.

 40. Оксиген. Кисень, добування, властивості. Застосування. Значення кисню у природі.

 41. Водневі сполуки Оксигену. Вода, пероксиди. Значення у природі, застосування.

 42. Сульфур. Алотропія. Добування сірки. Фізичні та хімічні властивості. Застосування.

 43. Сірководень: добування, фізичні та хімічні властивості. Фізіологічна дія сірководню. Сульфідна кислота, сульфіди їх властивості.

 44. Оксигеновмісні сполуки Сульфуру. Сульфур (IV) оксид: фізичні та хімічні властивості, добування. Властивості сульфітної кислоти і сульфітів. Якісні реакції на сульфіт-іон.

 45. Тіосульфатна кислота. Натрій тіосульфат: добування, фізичні та хімічні властивості, застосування.

 46. Сульфур (VI) оксид: фізичні та хімічні властивості. Кислота сульфатна: добування, властивості концентрованої та розбавленої. Правила користування концентрованою кислотою. Сульфати, їх властивості. Якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сполук у фармації.

 47. Загальна характеристика атомів елементів. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення у природі, загальна характеристика простих речовин.

 48. Нітроген. Азот у природі. Добування. Фізичні та хімічні властивості.

 49. Сполуки Нітрогену: амоніак, добування, фізичні та хімічні властивості, техніка безпеки та заходи першої допомоги під час роботи з ним; солі амонію, їх фізичні та хімічні властивості. Застосування амоніаку та солей амонію в медицині.

 50. Оксигеновмісні сполуки Нітрогену. Добування, властивості оксидів Нітрогену. Кислота нітритна та її солі. Добування, фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на нітрит-іон.

 51. Кислота нітратна та її солі. Добування, фізичні та хімічні властивості. Техніка безпеки та заходи першої допомоги під час роботи з нітратною кислотою. Якісні реакції на нітрат-іон.

 52. Фосфор. Добування. Алотропія. Сполуки: фосфін, фосфор (III) оксид, фосфор (V) оксид, кислоти фосфітна та фосфатна. Добування. Фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на фосфат-іон.

 53. Біологічна роль сполук Нітрогену, Фосфору, використання у медицині та фармації.

 54. Загальна характеристика атомів елементів ІV А групи. Карбон, поширення у природі. Карбон, алотропні видозміни: алмаз, графіт, карбін. Властивості простих речовин. Активоване вугілля.

 55. Сполуки Карбону: карбон (ІІ) оксид, карбон (IV) оксид, карбонатна кислота, солі карбонати та гідрогенкарбонати, добування, фізичні та хімічні властивості. Значення сполук Карбону для людини. Їх використання в медицині та фармації. Якісні реакції на карбонат-іон.

 56. Плюмбум. Поширення у природі. Фізичні та хімічні властивості свинцю. Сполуки: плюмбум (ІІ) оксид, плюмбум (ІІ) гідроксид, солі, добування, фізичні та хімічні властивості. Якісні реакції на плюмбум (ІІ)-іон. Використання сполук у фармації.

 57. Загальна характеристика атомів елементів ІІІ А групи. Бор, Алюміній, поширення у природі. Загальна характеристика простих речовин.

 58. Бор. Добування, фізичні та хімічні властивості сполук: ортоборатної кислоти, натрійтетраборату. Біологічна роль Бору. Використання сполук у фармації. Якісні реакції на борати та тетраборати.

 59. Алюміній. Добування, фізичні та хімічні властивості сполук Алюмінію: оксид, гідроксид. Амфортерність. Якісні реакції на іон Алюмінію.

 60. Загальна характеристика металів. Особливості електронної будови атомів металів. Металічний зв’язок. Типи кристалічних граток. Електрохімічний ряд напруг. Корозія металів. Сплави.

 61. Загальна характеристика атомів елементів І А групи. Літій, Натрій, Калій, поширення у природі. Загальна характеристика простих речовин. Біологічна роль елементів І А групи.

 62. Добування, фізичні та хімічні властивості сполук лужноземельних металів: оксиди, гідроксиди, солі. Твердість води та методи її усунення. Використання сполук цих елементів у медицині та фармації. Якісні реакції на іони Магнію, Кальцію, Стронцію, Барію.

 63. Загальна характеристика атомів елементів ІІ А групи. Магній, Кальцій, Стронцій, Барій, поширення у природі. Загальна характеристика простих речовин. Біологічна роль елементів підгрупи Кальцію.

 64. Добування, фізичні та хімічні властивості сполук лужноземельних металів: оксиди, гідроксиди, солі. Твердість води та методи її усунення.. Використання сполук цих елементів у медицині та фармації. Якісні реакції на іони Магнію, Кальцію, Стронцію, Барію.

 65. Загальна характеристика атомів елементів І В групи. Купрум, Аргентум, Аурум, поширення їх у природі. Властивості простих речовин. Комплексоутворення.

 66. Купрум. Фізичні та хімічні властивості сполук: оксиди, гідроксиди, солі. Добування. Якісна реакція на купрум (ІІ)-іон. Біологічна роль. Застосування.

 67. Аргентум. Фізичні та хімічні властивості сполук: оксиди, гідроксиди, солі. Добування. Якісна реакція на аргентум-іон. Використання у медицині та фармації.

 68. Загальна характеристика атомів елементів ІІ В групи. Цинк та Меркурій, поширення у природі. Властивості простих речовин.

 69. Цинк. Фізичні та хімічні властивості сполук: оксиди, гідроксиди, солі. Добування. Амфотерність. Якісні реакції на іон Цинку. Біологічна роль Цинку.

 70. Меркурій. Фізичні та хімічні властивості сполук, добування. Якісні реакції на іони Меркурію. Використання ртуті та її сполук у медицині та фармації.

 71. Загальна характеристика атомів елементів VI В групи. Хром, поширення у природі. Властивості простої речовини. Сполуки Хрому: оксиди, гідроксиди, солі хромати та діхромати. Фізичні та хімічні властивості, добування. Біологічна роль Хрому. Використання сполук у фарманалізі.

 72. Загальна характеристика атомів елементів VII B групи. Манган, його поширення в природі. Властивості простої речовини. Сполуки Мангану: оксиди, гідроксиди, солі. Фізичні та хімічні властивості, добування. Біологічна роль Мангану. Використання сполук у медицині та фармації.

 73. Загальна характеристика атомів елементів VIII B групи. Ферум, його поширення в природі. Властивості простої речовини. Біологічна роль Феруму.

 74. Сполуки Феруму: оксиди, гідроксиди, солі. Фізичні та хімічні властивості, добування. Використання у медицині та фармації. Якісні реакції на іони Феруму (ІІ) та (ІІІ).


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Голуб О.А., Корнілов М.Ю., Скопенко В.В. та ін. Вступ до хімічної номенклатури. — К.: Школяр, 1997. — 48 с.

 2. Левітін Є.Я., Клюєва Р.Г., Бризицька А.М. Загальна та неорганічна хімія. — В.: Нова книга, 2001. — 483 с.

 3. Левітін Є.Я., Клюєва Р.Г., Бризицька А.М. та ін. Практикум із загальної та неорганічної хімії. — Х.: Вища шк., 1998. — 116 с.

 4. Луцевич Д.Д., Березан О.В. Конспект-довідник з хімії. — К.: Вища шк., 1997. — 240с.

 5. Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія. — К.: Вища шк., 1998. — 480с.

 6. Сухан В.В., Табенська Т.В., Капустян А.Й., Горлач В.Ф. Хімія. — К.: Либідь, 1993. — 408 с.

 7. Державна Фармакопея України, 2001.


Додаткова

 1. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія. — К.: Вища шк., 1991. — 430с.

 2. Корнілов М.Ю., Білодід О.І., Голуб О.А. Термінологічний словник з хімії. — К.: ІЗИН. — 632 с.

 3. Середа І.П. Конкурсні задачі з хімії. — К.: Вища шк., 1995.

 4. Хомченко І.Г. Загальна хімія: Пер. з рос. Михайлової М.Д. — К.: Вища шк., 2000. — 424с.

 5. Хомченко І.Г. Збірник задач і вправ з хімії: Пер. з рос. Старобагатька Є.В.). — К.: Вища шк., 1992. — 246 с.


1 курс ІІ семестр

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ з

ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


 1. Предмет і завдання органічної хімії. Органічна хімія як базова дисципліна в системі фармацевтичної освіти.

 2. Класифікація органічних сполук за будовою вуглецевого скелету та природою функціональних груп. Основні функціональні групи й класи органічних сполук.

 3. Типи хімічних зв’язків в органічних молекулах. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Індуктивний ефект. Мезомерний ефект.

 4. Класифікація органічних реакцій і реагентів. Типи механізмів реакцій (гемолітичний, гетеролітичний). Типи органічних реакцій (приєднання, заміщення, відщеплення).

 5. Будова алканів, тетраедрична конфігурація sp3-гібридного атома Карбону. Утворення σ-зв’язків.

 6. Гомологічний ряд. Ізомерія. Номенклатура алканів. Поняття про конформаційну ізомерію.

 7. Фізичні властивості алканів. Хімічні властивості. Реакції радикального заміщення (SR). Механізм галогенування.

 8. Циклоалкани. Класифікація за розміром циклу (малі, звичайні, середні, макроцикли) та кількістю циклів. Номенклатура циклоалканів. Ізомерія.

 9. Хімічні властивості циклоалканів. Особливості малих циклів (реакції приєднання). Реакції заміщення в середніх циклах.

 10. Алкени. Будова та конфігурація sp2-гібридного атома Карбону. Утворення та характеристика π-зв’язку.

 11. Гомологічний ряд алкенів. Номенклатура, ізомерія. Фізичні властивості алкенів.

 12. Хімічні властивості алкенів. Реакції електрофільного приєднання Е). Правило Марковникова та його сучасна інтерпретація. Окиснення алкенів, реакція Вагнера.

 13. Алкадієни. Типи дієнів (кумульовані, спряжені, ізольовані). Будова. Номенклатура. Характеристика спряжених дієнів.

 14. Особливості реакцій електрофільного приєднання в спряжених дієнах Е) (галогенування, гідрогалогенування). Полімеризація 1,3-дієнів (бутадієн, ізопрен).

 15. Алкіни. Будова потрійного зв’язку. Конфігурація sp-гібридного Карбону. Номенклатура та ізомерія алкінів.

 16. Фізичні властивості алкінів. Хімічні властивості. Реакції електрофільного приєднання Е): галогенуван­ня, гідрогенгалогенування, гідратації (реакція Кучерова). Правило Ельтекова.

 17. Реакція заміщення в алкінах. СН-Кислотний характер алкінів.

 18. Окиснення та відновлення алкінів. Димеризація (вінілацетилен) і циклотримеризація (бензен) ацетилену.

 19. Сучасні уявлення про будову бензену. Ароматичність. Загальні критерії ароматичності. Правило Хюкеля.

 20. Гомологічний ряд аренів. Номенклатура. Ізомерія.

 21. Хімічні властивості аренів. Реакції електрофільного заміщення (SЕ) — галогенування, нітрування, сульфування, алкілювання, ацилювання.

 22. Правила орієнтації в бензенове ядро. Вплив електронодонорних та електроноакцепторних замісників на напрям та швидкість реакції електрофільного заміщення. Узгоджена та неузгоджена орієнтація.

 23. Реакції приєднання в аранів (гідрування, приєд­нання хлору). Окиснення аренів.

 24. Галогенопохідні вуглеводнів. Класифікація. Номенклатура. Ізомерія.

 25. Фізичні властивості галогеноалканів. Характеристика зв’язку Карбон—галоген залежно від природи атома галогену.

 26. Хімічні властивості галогенопохідних. Реакції нуклеофільного заміщення (SN): гідроліз, алкоголіз, амоноліз, взаємодія з сульфідами та ціанідами.

 27. Реакції відщеплення (елімінування) в галогенопохідних. Дегідрогенгалогенування. Правило Зайцева. Конкурентність реакцій нуклеофільного заміщення та елімінування.

 28. Спирти. Будова, класифікація за кількістю гідроксильних груп і природою вуглеводневого радикала. Номенклатура. Ізомерія.

 29. Фізичні властивості спиртів. Міжмолекулярний водневий зв’язок, утворення асоціатів.Фізіологічна дія спиртів на організм.

 30. Хімічні властивості одноатомних спиртів. Кислотно-основні властивості.

 31. Реакції нуклеофільного заміщення в алканолах (SN): утворення галогеноалканів, естерів. Міжмолекулярна та внутрішньомолекулярна дегідратація. Окиснення спиртів.

 32. Багатоатомні спирти. Хімічні властивості гліколів та гліцерину. Якісна реакція на гліцерин. Етиленгліколь. Гліцерин. Ксиліт. Сорбіт.

 33. Фізіологічна дія спиртів на організм людини. Метанол. Етанол (використання спирту етилового різної концентрації в медицині).

 34. Феноли. Класифікація за кількістю гідроксильних груп. Номенклатура. Фізичні властивості.

 35. Реакції фенолів за зв’язком О—Н (утворення фенолятів, етерів та естерів).

 36. Реакції електрофільного заміщення (SE) у фенолів: галогенування, нітрування, сульфування. Відновлення та окиснення фенолів.

 37. Етери. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості.

 38. Основні властивості естерів (утворення оксонієвих солей). Розщеплення етерів (ацидоліз).

 39. Окиснення етерів (виявлення пероксидів та гідропероксидів). Діетиловий ефір, застосування в медицині.

 40. Альдегіди. Класифікація. Гомологічний ряд. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості.

 41. Електронна будова карбонільної групи. Вплив природи вуглеводневого радикала на реакційну здатність оксосполук.

 42. Хімічні властивості альдегідів. Реакції нуклеофільного приєднання N): гідратація, утворення напівацеталів та ацеталів, ціановодневої кислоти.

 43. Реакції приєднання-відщеплення альдегідів. Взаємодія карбонільних сполук з амоніаком, амінами (основи Шиффа), гідроксиламіном, гідразинами.

 44. Реакції альдольної конденсації. Окиснення і відновлення оксосполук. Полімеризація альдегідів.

 45. Карбонові кислоти. Гомологічний ряд. Класифікація. Номенклатура.

 46. Електронна будова карбоксильної групи та карбоксилат-аніона.

 47. Фізичні властивості монокарбонових кислот. Кислотні властивості карбонових кислот та їх залежність від природи вуглеводневого радикалу. Утворення солей.

 48. Реакції нуклеофільного заміщення в монокарбонових кислотах (утворення функціональних похідних монокарбонових кислот: галогенангідридів, ангідридів, естерів, амідів). Якісна реакція на ацетат-іон.

 49. Особливості властивостей ароматичних карбонових кислот. Орієнтуюча дія карбоксильної групи в реакціях (SE). Бензойна кислота. Якісна реакція на бензоат-іон.

 50. Властивості дикарбонових кислот як біфункціональних сполук. Якісна реакція на оксалат-іон.

 51. Специфічні властивості дикарбонових кислот. Відно­шення до нагрівання (декарбоксилювання, утворення циклічних ангідридів, циклічних імідів).

 52. Загальна характеристика естерів. Будова. Номенклатура. Фізичні та хімічні властивості естерів. Нітрогліцерин.

 53. Аміди кислот. Будова. Номенклатура. Кислотно-основні властивості. Кислотний та лужний гідроліз амідів.

 54. Хлорангідриди вугільної кислоти, естери (уретани), аміди (карбамінова кислота, карбамід).

 55. Властивості сечовини: гідроліз, утворення солей, уреїдів та біурету. Застосування похідних сечовини в фармації.

 56. Аміни. Класифікація. Номенклатура. Ізомерія. Фізичні властивості. Основність амінів.

 57. Аміни як нуклеофільні реагенти. Реакції алкілювання, ацилювання, утворення основ Шиффа.

 58. Ароматичні аміни. Вплив аміногрупи на проходження реакцій електрофільного заміщення (SN) в ароматичних амінах: галогенування, сульфування, нітрування.

 59. Сульфанілова кислота. Сульфаніламідні препарати.

 60. Діазо- і азосполуки. Класифікація. Номенклатура. Реакція діазотування, умови її проведення. Будова солей діазонію.

 61. Реакції солей діазонію з виділенням азоту (заміщення діазогрупи на гідроксигрупу, галоген). Реакції солей діазонію без виділення азоту. Реакція азосполучення з фенолами і ароматичними амінами.

 62. Гідроксикислоти. Номенклатура. Відношення α-, β-, γ-гідроксикислот до нагрівання (лактиди, лактони). Одержання реактиву Фелінга.

 63. Оптична ізомерія. Оптична активність молекул. Асиметричний атом Карбону. Енантіомери, діастереомери, рацемічні форми.

 64. Будова фенолокислот. Саліцилова кислота. Хімічні властивості. Лікарські препарати (метил-, фенілсаліцилати, ацетилсаліцилова кислота, натрій саліцилат, саліциламід) та їх фармакологічна дія на організм.

 65. Будова амінокислот. Номенклатура. Хімічні властивості. Амфотерний характер амінокислот. Специфічні реакції α-, β-, γ-амінокислот.

 66. Загальна характеристика вуглеводів. Класифікація (моно-, оліго- та полісахариди). Біологічне значення.

 67. Будова, номенклатура і класифікація моносахаридів (альдо-, кетопентози та гексози). Стереоізомерія. Цикло-оксо- (кільчато-ланцюгова) таутомерія; фуранози і піранози. Формули Хеуорса; α- і β-аномери. Мутаротація.

 68. Хімічні властивості моносахаридів. Реакції напівацетального гідроксилу. Утворення глікозидів. Реакції спиртових гідроксильних груп (ацилювання, алкілювання): утворення етерів та естерів.

 69. Відновні властивості моноз. Окиснення глюкози; утворення глюконової, глюкарової і глюкуронової кислот. Якісні реакції на виявлення глюкози.

 70. Гомополісахариди: крохмаль (амілоза, амілопектин), глікоген, целюлоза. Відношення полісахаридів до гідролізу.

 71. Гетероциклічні сполуки. Класифікація за розміром циклу, природою гетероатома, кількістю гетероатомів та ступенем насиченості. Основні принципи номенклатури гетероцик­лічних сполук.

 72. Ароматичний характер найважливіших гетероциклічних сполук. Кислотно-основні властивості. Атоми Нітрогену пірольного і піридинового типу.

 73. Пірол, фуран, тіофен. Будова. Хімічні властивості. Реакції електрофільного заміщення (SE). Особливості реакцій нітрування, сульфування і галогенування ацидо­фобних гетероциклів. Реакції відновлення.

 74. Азоли: піразол, імідазол, тіазол, тіазолідин, тіадіазол, оксазол. Будова. Хімічні властивості. Кислотно-основні властивості. Реакції електрофільного заміщення (SE). Відновлення.

 75. Піразолон-5 і його таутомерія. Лікарські засоби на основі піразолону-5: антипірин, анальгін.

 76. Азини: піридин, хінолін, ізохінолін, акридин. Будова, ароматичність.

 77. Хімічні властивості піридину. Реакції за участю гетероатома. Основні властивості.

 78. Реакції електрофільного (SE) та нуклеофільного (SN) заміщення в піридину. Реакції відновлення. Піперидин.

 79. Піридинкарбонові кислоти та їх функціональні похідні. Властивості й застосування в медицині. Нікотинова кислота. Нікотинамід (вітамін РР). Ізонікотинова кислота. Ізоніазид. Фтивазид.

 80. Діазини: піримідин, піразин, піридазин. Будова, ароматичність. Хімічні властивості. Основність. Реакції нуклеофільного заміщення (SN). Особливості реакцій електрофільного заміщення (SE).

 81. Гідрокси- та амінопохідні піримідину. Барбітурова кислота. Кетоенольна і лактам-лактимна таутомерія, кислотні властивості. Барбітал. Фенобарбітал.

 82. Пурин: будова, ароматичність. Азольна таутомерія. Амфотерний характер.

 83. Метильні похідні ксантину: кофеїн, теофілін, теобромін. Кислотно-основні властивості. Реакції ідентифікації.

 84. Алкалоїди. Хімічна класифікація. Знаходження в природі. Основні властивості (утворення солей).

 85. Загальноалкалоїдні реакції. Хінін, папаверин, морфін, кодеїн, атропін, кокаїн.

 86. Класифікація терпенів за кількістю ізопренових фрагментів та природою карбонового скелету. Природні джерела. Ациклічні терпени: гераніол, цитраль.

 87. Моноциклічні монотерпени: лимонен, ментан, ментол, терпін, терпінгідрат. Хімічні властивості.

 88. Біциклічні терпени: камфора, бромкамфора.ЛІТЕРАТУРА

 1. Боєчко Ф.Ф., Найдан В.М., Захарик Д.М., Захарченко Н.М. Органічна хімія. — К.: Вища шк. Головне видавництво, 1986.

 2. Буринська Н.М. Тренувальні вправи з органічної хімії. — К.: Рад. школа, 1981.

 3. Вступ до хімічної номенклатури. Для викладачів і вчителів хімії та учнів середніх навчальних закладів. — К.: Школяр, 1997.

 4. Державна фармакопея України, 2001.

 5. Посібник до лабораторних і семінарських занять з органічної хімії / За ред. проф. В.П.Черних. — Харків: Основа, 1991.

 6. Черних В.П., Зименковський Б.С., Гриценко І.С. Органічна хімія (у трьох книгах). — Харків: Основа, 1993


2 курс ІІІ семестр
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ з

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

 1. Фармація як розділ медицини. Предмет технології ліків. Основні терміни і поняття в технології лікарських форм. Роль і значення ліків у сучасній медицині. Вимоги до ліків з точки зору безпеки, ефективності, санітарно-гігієнічних норм. Вимоги, які ставляться до фармацевта під час виготовлення ліків. Класифікація лікарських форм.

 2. Біофармація, визначення, основні поняття про біофармацевтичні чинники: фізико-хімічний стан лікарських та допоміжних речовин, вид лікарської форми і шляхи введення її в організм, особливості технологічні операції.

 3. Державне нормування виробництва лікарських препаратів. Нормативна документація, яка регламентує якість виготовлення лікарських форм в аптеках: Державна фармакопея України (2001), ФС, ТФС, накази МОЗ України з питань технології лікарських форм, інформаційна та довідкова література.

 4. Основні поняття про державну систему контролю якості лікарських препаратів.

 5. Правила приймання рецепта, приготування, зберігання і відпускання лікарських форм, до складу яких входять отруйні і сильнодіючі лікарські форми.

 6. Рецепт, його значення. Правила прописування. Поняття про дози.

 7. Дозування за масою. Способи дозування. Види ваг (тарирні, ручні). Будова і перевірка метрологічних властивостей ваг. Важки. Правила користування. Догляд за вагами і важками. Правила відважування. Державний контроль ваг і гир.

 8. Відмірювання, його переваги й недоліки. Мірний посуд: колби, циліндри, піпетки, краплеміри. Бюреткова установка. Догляд і контроль за мірними приладами. Умови точного дозування. Способи дозування рідких лікарських форм під час приймання. Прилади та апарати, що використовуються для дозування.

 9. Порошки як офіцинальна лікарська форма. Класифікація порошків за складом, дозуванням, застосуванням. Способи прописування, перевірка доз отруйних, сильнодіючих лікарських засобів у порошках. Біофармацевтичні аспекти приготування порошків.

 10. Загальна технологія порошків. Визначення однорідності суміші. Дозування порошків за масою, об’ємом. Препарати малої механізації для виготовлення порошків. Медичні капсули.

 11. Правила виготовлення простих недозованих і дозованих порошків. Навести приклади.

 12. Виготовлення порошків з отруйними та сильнодіючими речовинами, використання тритурацій. Навести приклади.

 13. Виготовлення порошків із сухими, густими екстрактами. Порошки з рідкими засобами. Навести приклади.

 14. Виготовлення порошків залежно від властивостей лікарських речовин: барвних, забарвлених, летких, легковагих. Навести приклад.

 15. Виготовлення порошків з лікарськими речовинами, що відрізняються властивостями, кількістю, відносною густиною.

 16. Збори як лікарська форма. Класифікація зборів. Способи прописування зборів. Правила виготовлення зборів. Уведення в збори солей та ефірних олій. Відпускання і зберігання зборів.ЛІТЕРАТУРА

Державна Фармакопея України., 1-ше вид. — Харків: PIPER, 2001. — 556 с.

Інструктивні матеріали та накази МОЗ України щодо приготування, зберігання, відпуску ліків.

Перцев І.М., Шевченко Л.Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. — Х.: Прапор, 1995. — 303 с.

Тихонов О.І, Ярних Т.Г., Гудзенко О.П. та ін. Навч. посібник з аптечної технології ліків. — Х.: Основа, 1998. — 336 с.

Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. — Х.: РВЛ Оригінал, 1995. — 600 с.


2 курс IV семестр
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ з

ФАРМАКОЛОГІЇ

 1. Фармакологія як наука та її місце серед медичних та фармацевтичних наук. Розділи фармакології (фармакодинаміка, фармакотерапія, фармакокінетика). Значення фармакологічних знань для практичної діяльності фармацевта. Визначні фармакологи.

 2. Фармакокінетика. Шляхи введення лікарських препаратів в організм.

 3. Розподіл лікарських препаратів в організмі. Метаболізм лікарських препаратів та шляхи виведення їх з організму.

 4. Види дії лікарських препаратів. Механізм дії.

 5. Дозування. Види доз. Правила розрахунку вищих доз отруйних та сильнодіючих лікарських препаратів для дітей та людей похилого віку.

 6. Чинники, що впливають на дію лікарських препаратів.

 7. Особливості дії лікарських препаратів при повторному введенні (кумуляція, залежність, звикання).

 8. Комбінована дія лікарських препаратів (синергізм, антагонізм). Фармакологічна несумісність.

 9. Негативна дія лікарських препаратів.

 10. Місцевоанестезійні препарати (новокаїн, анестезин, лідокаїн, ультракаїн). Порівняльна характеристика дії, застосування.

 11. В’яжучі засоби (танін, шавлія). Обволікальні та асорбуційні лікарські препарати. Механізм їх дії. Застосування.

 12. Подразнювальні препарати (ментол, гірчичники). Місцева та рефлекторна дія. Застосування.

 13. м-холіноміметичні препарати (пілокарпіну гідрохлорид, ацеклідин). Фармакодинаміка. Фармакотерапія. Отруєння пілокарпіном, мускарином. Допомога.

 14. н-холіноміметики (цититон, лобеліну гідрохлорид). Вплив на дихальний центр. Особливості дії. Застосування. Токсична дія нікотину. Шкідливість паління.

 15. Антихолінестеразні препарати (фізостигміну саліцилат, прозерин, армін). Механізм дії. Фармакотерапія. Токсичність фосфорорганічніих сполук (ФОС). Допомога в разі отруєння.

 16. м-холіноблокувальні препарати (атропіну сульфат, препарати беладонни, платифіліну гідротартрат, гастроцепін). Дія. Застосування. Гостре отруєння атропіном. Допомога.

 17. н-холіноблокувальні препарати: гангліоблокатори (бензогексоній та ін.), м’язові релаксанти (тубокурарин-хлорид). Механізм дії. Застосування. Ускладнення. Профілактика.

 18. α- і β-адреноміметики (адреналіну гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид). Фармакодинаміка. Фармакотерапія.

 19. β-Адреноміметики (сальбутамол, ізадрин). α-Адреноміметики (норадреналіну гідрохлорид, мезатон тощо). Фармакодинаміка. Фармакотерапія.

 20. Антиадренергічні препарати: α-адреноблокатори (піроксан) і β-адреноблокатори (анаприлін, атенолол, віскен). Фармакодинаміка. Фармакотерапія.

 21. Симпатолітичні препарати (октадин, резерпін). Особливості дії, застосування.

 22. Визначення наркозу. Види наркозу. Механізм дії. Препарати для інгаляційного наркозу (ефір для наркозу). Стадії наркозу, побічні ефекти, застосування.

 23. Препарати для неінгаляційного наркозу (гексенал, тіопентал-натрій). Премедикація. Застосування.

 24. Спирт етиловий. Місцева та резорбтивна дія. Вплив на ЦНС, протимікробна дія. Застосування. Гостре отруєння. Допомога. Хронічне отруєння (алкоголізм). Лікування.

 25. Снодійні препарати (фенобарбітал, нітразепам). Сон, його значення. Причини безсоння. Порівняльна характеристика окремих препаратів. Застосування. Гостре отруєння. Допомога.

 26. Протисудомні препарати. Класифікація: протиепілептичні (фенобарбітал, карбамазепін), протипаркінсонічні препарати. Дія. Застосування.

 27. Наркотичні анальгетики (морфіну гідрохлорид, промедол). Вплив морфіну на організм. Фармакотерапія. Залежність. Профілактика.

 28. Ненаркотичні анальгетики (анальгін, ацетилсаліцилова кислота тощо). Протизапальна, жарознижувальна, анальгезуюча дія. Фармакотерапія.

 29. Седативні препарати (броміди, препарати валеріани, персен тощо). Фармакодинаміка. Фармакотерапія. Бромізм, його профілактика.

 30. Транквілізатори (діазепам, еленіум тощо). Загальна характеристика дії. Класифікація. Лікарська залежність. Фармакодинаміка. Фармакотерапія.

 31. Невролептики (аміназин, трифтазин тощо). Антипсихотична дія. Фармакодинаміка. Фармакотерапія.

 32. Антидепресанти (імізин, ніаламід). Загальна характеристика дії. Застосування. Ноотропні препарати (пірацетам, аміналон). Механізм дії. Застосування.

 33. Психостимулятори (кофеїн, сіднокарб). Особливості впливу на психічну діяльність та серцево-судинну діяльність. Застосуваня. Загальнотонізуючі препарати (препарати женьшеню та ін.). Механізм дії. Застосування.

 34. Аналептики (камфора, кордіамін тощо). Стимулююча дія на кровообіг, дихання. Порівняльна характеристика препаратів. Застосування.

 35. Протикашльові препарати (кодеїн, лібексин тощо). Механізм дії наркотичних та ненаркотичних протикашльових препаратів. Лікарська залежність. Застосування. Відхаркувальні препарати ( термопсис, мукалтин, анброксол). Застосування.

 36. Бронхолітичні препарати (ізадрин, адреналіну гідрохлорид, ефедрину гідрохлорид, сальбутамол, інтал). Класифікація за механізмом дії. Порівняльна характеристика окремих препаратів та можливість вживання їх хворими на бронхіальну астму.

 37. Загальна характеристика серцевих глікозидів. Класифікація. Препарати строфанту і конвалії. Особливості дії. Застосування при гострій серцевій недостатності.

 38. Препарати наперстянки (дигітоксин, дигоксин, целанід) і препарати горицвіту. Особливості дії. Застосування. Отруєння серцевими глікозидами. Допомога. Неглікозидні кардіотонічні препарати (амринон, мілринон). Дія, застосування.

 39. Протиаритмічні препарати (хінідину сульфат, новокаїнамід, ксикаїн). Причини і види аритмій. Характеристика й механізм дії окремих препаратів. Можливість застосування їх при тахіаритміях та брадиаритміях.

 40. Гіпохолестеринемічні препарати (ловастатин, фенофібрат), препарати, що впливають на мозковий кровообіг (ноотропіл, кавінтон). Дія, застосування.

 41. Антиангінальні препарати. Класифікація. Препарати. Порівняльна характеристика. Застосування. Препарати, що застосовуються в разі інфаркту міокарда.

 42. Гіпотензивні препарати. Класифікація. Механізм дії. Застосування. Препарати, що впливають на водно-мінеральний обмін.

 43. Сечогінні препарати. Загальна характеристика дії. Класифікація за механізмом дії. Характеристика сечогінних препаратів різних груп. Застосування.

 44. Препарати, що підвищують виведення сечової кислоти і конкрементів. Механізм дії, застосування при подагрі.

 45. Лікарські препарати, що впливають на тонус міометрію (окситоцин, препарати маткових ріжків). Класифікація. Застосування.

 46. Стимулятори еритропоезу (препарати заліза, ціанокобаламін, кислота фолієва). Види анемії. Препарати, що застосовуються при гіпохромній і гіперхромній анемії. Механізм дії. Стимулятори лейкопоезу.

 47. Коагулянти (тромбін, кальцію хлорид та ін.). Механізм дії. Застосування.

 48. Антикоагулянти прямої дії та непрямої дії. Механізм дії. Застосування. Плазмозамінники (желатиноль, реополіглюкін, декстран). Дія, застосування. Препарати для парентерального харчування.

 1. Речовини, що впливають на апетит. Анорексигенні препарати. Механізм дії. Застосування. Гіркоти. Речовини, що призначаються у випадку недостатньої секреції залоз шлунка (пепсин, кислота хлороводнева та ін.). Лікарські препарати, що застосовуються при надмірній секреції залоз шлунка (атропіну сульфат, гастроцепін, циметидин, альмагель). Механізм дії препаратів окремих груп. Застосування.

 2. Препарати, що призначаються хворим на панкреатит. Жовчогінні препарати (алохол, холосас, магнію сульфат, есенціале, гепабене). Класифікація. Застосування.

 3. Проносні препарати (магнію сульфат, олія рицинова, фенолфталеїн, кора крушини). Класифікація за механізмом дії. Механізм дії препаратів окремих груп. Застосування.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Державна фармакопея України, 2001.

 2. Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях. — Х., 2000.

 3. Западнюк В.Г., Гарбарець М.О. Фармакологія з рецептурою. — К.: Вища шк., 1989.

 4. Казанюк Т.В., Нековаль І.В. Основи фармакології та загальної рецептури. — К.: Здоров’я, 2003.

 5. Компедиум (Лекарственные препараты, 1999—2000) / Под ред. проф. В.Н. Коваленко и проф. А.П. Викторова. — К.: Моріон, 1999.

 6. Машковский М. Д. Лекарственные средства. — М.: Медицина, 2000, т. 1—2.

 7. Скакун М. П., Посохова К. А. Основи фармакології з рецептурою. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

Чекман І.С. Фармакологія. – К.: Вища школа, 2001

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ


 1. Основні завдання курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

 2. Основні тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі.

 3. Культура фахового мовлення.

 4. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови.

 5. Стилі і типи мовлення.

 6. Основні ознаки офіційно-ділового стилю.

 7. Літературна мова. Мовна норма. Види норм.

 8. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

 9. Мова і професія.

 10. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

 11. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

 12. Основні закони риторики.

 13. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.

 14. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

 15. Основні правила ділового спілкування.

 16. Мовленнєвий етикет.

 17. Професійна етика медичного працівника.

 18. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

 19. Терміни і термінологія.

 20. Лексика за сферою вживання.

 21. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

 22. Типи термінологічних словників.

 23. Складні випадки слововживання.

 24. Пароніми та омоніми в діловому мовленні.

 25. Синоніми в діловому мовленні.

 26. Фразеологічні звороти у мовленні медиків.

 27. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.

 28. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

 29. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

 30. Правопис прізвищ, імен та по батькові.

 31. Вживання м’якого знака та апострофа.

 32. Правопис префіксів.

 33. Безособові конструкції на -но, -то.

 34. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.

 35. Ознаки культури мови.

 36. Орфоепічна правильність мовлення.

 37. Граматична правильність мовлення.

 38. Точність мовлення.

 39. Логічність мовлення.

 40. Багатство і різноманітність мовлення.

 41. Чистота мовлення.

 42. Доречність мовлення.

 43. Виразність мовлення.

 44. Культура діалогу.

 45. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм.

 46. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку.

 47. Рід, число невідмінюваних іменників.

 48. Правопис складних іменників та прикметників.

 49. Правопис прислівників.

 50. Особливості вживання числівників у діловому мовленні.

 51. Прийменник по в діловому мовленні.

 52. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови.

 53. Складні випадки керування в службових документах.

 54. Однорідні члени речення в діловому мовленні.

 55. Вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у діловому мовленні.

 56. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання документів.

 57. Види документів та їх класифікація.

 58. Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.

 59. Реквізити документів та вимоги до їх написання.

 60. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

 61. Довідково-інформаційні документи.

 62. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.

 63. Телеграма. Факс.

 64. Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

 65. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

 66. Укладання фахових документів.

 67. Температурний листок.

 68. Термінове повідомлення про інфекційне захворювання.

 69. Направлення хворого на дослідження.

 70. Протокол про порушення санітарних норм.

Література
Основна
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування. — Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. — 480 с.

Культура фахового мовлення: навч. посіб. / За ред. Н.Д. Бабич. — Чернівці: Книги ХХІ. 2005. — 572 с.

Мацюк З.О., Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування. — К.: Каравела, 2005.

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення: навч. посіб. — К.: ВЦ “Академія”, 2007. — 360 с.

Український правопис / НАН України. Інститут мовознавства імені О.О. Потебні: Інститут української мови. — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / За ред. Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 2000. — 1017 с.

Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: навч. посіб. — К.: Арій, 2008. — 160 с.
Додаткова
Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. — К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. — 344 с.

Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у таблицях. — Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. — 106 с.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 291 с.

Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Т.М. Антонюк. —Чернівці, 2000. — 57 с.
Словники
Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2003. — 896 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. — 1736 с.

Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.

Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс,1996.

Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови: 2-ге вид.,перероб. і доп. — К., 2000.

Івченко А. Тлумачний словник української мови. — Харків: Фоліо, 2001.

Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.

Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000. — 635 с.

Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук. думка, 1994.

Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наук. думка, 2000.

Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).

Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення. Русско-украинский словарь деловой речи. — К.: Вища шк., 2008.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ з ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

1. Основні законодавчі акти України з охорони праці.

2. Права й обов’язки громадян з охорони праці.

3. Структура КЗпП.

4. Трудові угоди, трудовий договір.

5. Охорона праці жінок, молоді і інвалідів.

6. Державний і громадський контроль за охороною праці.

7. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

8. Нормативні акти з охорони праці.

9. Управління охороною праці.

10. Міжнародні стандарти управління охороною праці.

11. Служба охорони праці.

12. Навчання й інструктажі з охорони праці.

13. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

14. Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.

15. Методика аналізу умов праці.

16. Атестація робочих місць.

17. Паспортизація робочих місць.

18. Пільги та компенсації за несприятливі умови праці.

19. Причини нещасних випадків і професійних захворювань, їх класифікація.

20. Основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.

21. Характеристика аварій і аварійних ситуацій.

22. Ідентифікація об’єктів підвищенної небезпеки.

23. Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.

24. Виробнича документація з охорони праці.

25. Державний санітарний нагляд за виробництвом.

26. Державний пожежний нагляд за виробництвом.

27. Безпека праці під час виконання технологічних процесів.

28. Вимоги до виробничих приміщень.

29. Вимоги до технологічного обладнання.

30. Вимоги до апаратів і посудин, які працюють під тиском.

31. Засоби індивідуального захисту працівників.

32. Умови виникнення горючого середовища.

33. Характеристика пожежовибухонебезпечності об’єкта.

34. Категорії приміщень за вибухопожежною небезпекою.

35. Правила пожежної безпеки на фармацевтичних підприємствах.

35. Засоби та методи гасіння пожеж.

36. Вогнегасні речовини.

37. Засоби первинного пожежогасіння.

38. Стаціонарні устаткування та пристрої пожежогасіння.

39. Техніка безпеки й особиста гігієна персоналу під час роботи в аптеках.

40. Вимоги до ТБ та виробничої санітарії під час виготовлення ЛЗ.

41. Вимоги до ТБ та виробничої санітарії під час зберігання ЛЗ.

42. Безпека праці під час роботи з наркотичними засобами.

43. Безпека праці під час роботи з отруйними засобами.

44. Безпека праці під час роботи з сильнодіючими засобами та прекурсорами.

45. Вимоги до безпеки праці під час зберігання та застосування горючих речовин.

46. Вимоги до пожежної безпеки закладів фармації.

47. Пожежний нагляд за закладами фармації.

48. Поводження з фармацевтичними відходами.

49. Плани ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

50. Гігієнічні вимоги до виробничого середовища приміщень, у яких встановлено ПК.


ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Законодавство України про охорону праці. — К., 1995.

 2. Правила пожежної безпеки в Україні. — К.: Укроргбудінформ, 1995.

 3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / За ред. М.П. Гандзюка. — К.: Каравела; Львів: Новий Світ. — 2000, 2003.

 4. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Савчук О.М., Скороход В.М. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях. — К.: Здоров’я, 2005. — 430 с.

 5. Мороз В.М., Сергета І.В., Фещук Н.М., Олійник М.П. Охорона праці в медицині та фармації. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. — 544 с.

6. Жуковіна О.В., Зайцев О.І., Жуковін О.І., Грецька Г.А. Охорона праці у фармацевтичніц галузі. - К.: Медицина, 2009. – 431с.

Методична

 1. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 року.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05..1995 р. за № 447 “Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження правил роздрібної реалізації”.

 3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.06.1993 за № 139 “Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек”.

 4. Інструкція про порядок зберігання та поводження в аптечних закладах з лікарськими засобами та виробами медичного призначення, які мають вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості.


3 курс V семестр

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО СЕМЕСТРОВОГО ЕКЗАМЕНУ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

 1. Перелік закладів, які належать до аптечних (фармацевтичних).

 2. Якими законодавчими актами регламентована діяльність аптечних закладів?

 3. Аптека, її завдання.

 4. Типи та види аптек.

 5. Організаційна структура аптек залежно від специфіки діяльності, функції відділів.

 6. Приміщення аптеки, їх призначення та оснащення.

 7. Критерії спеціалізації аптек.

 8. Штат аптеки.

 9. Види матеріальної відповідальності, їх сутність, умови застосування.

 10. Вимоги до техніки безпеки й особистої гігієни персоналу при роботі в аптеках.

 11. Вимоги до розміщення та складу приміщень аптечного складу.

 12. Аптечний склад, його функції та організаційна структура.

 13. Приймальний відділ, його завдання та функції. Організація приймання товарів

 14. Організація праці оперативних відділів аптечного складу.

 15. Особливості зберігання, безпека праці та відпуск наркотичних, психотропних, отруйних лікарських засобів з аптечного складу.

 16. Експедиційний відділ аптечного складу, його завдання. Відпуск товару зі складу.

 17. Основні завдання та функції міжлікарняних та лікарняних аптек.

 18. Структура приміщень міжлікарняних та лікарняних аптек та їх оснащення.

 19. Організація відпуску товарів з міжлікарняних та лікарняних аптек до лікувально-профілактичних закладів.

 20. Асептичний блок. Вимоги до техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні лікарських засобів.

 21. Основні завдання Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.

 22. Основні завдання, приміщення та оснащення лабораторій з контролю якості лікарських засобів.


Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ АПТЕКИ З ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

 1. Товарні запаси: визначення потреби та організація їх замовлення від постачальників.

 2. Організація приймання товарів в аптеці.

 3. Порядок здійснення вхідного контролю якості товарів, що надійшли в аптеку.

 4. Особливості приймання наркотичних, психотропних, отруйних лікарських засобів та прекурсорів.

 5. Загальні вимоги до організації зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення в аптечних умовах.

 6. Особливості зберігання наркотичних, психотропних, отруйних лікарських засобів та прекурсорів.

 7. Особливості зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних лікарських засобів.

 8. Особливості зберігання гумових виробів, перев’язувальних засобів та лікарської рослинної сировини.

 9. Порядок проведення лабораторно-фасувальних робіт, їх облік.


Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНОГО ТА БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 1. Організація роботи з приймання рецептів.

 2. Рецепт, його значення та структура.

 3. Загальні правила виписування рецепта.

 4. Особливості оформлення рецептів на наркотичні, психотропні, отруйні лікарські засоби та прекурсори.

 5. Особливості оформлення рецептів на безоплатний та пільговий відпуск ліків.

 6. Порядок приймання рецептів.

 7. Термін зберігання рецептів в аптеці.

 8. Реєстрація рецептів.

 9. Сутність показника рецептури, структура рецептури.

 10. Предметно-кількісний облік, його ведення.

 11. Порядок таксування різних видів лікарських форм.

 12. Сутність видів внутрішньоаптечного контролю.

 13. Правила оформлення до відпуску виготовлених в аптеці лікарських засобів.

 14. Відпуск лікарських засобів по рецептам. Обов’язки фармацевтичного працівника при відпуску по рецептам.

 15. Фармацевтична етика та деонтологія при спілкуванні з клієнтами, колегами та медичними працівниками.

 16. Порівняльна характеристика аптечного пункту та аптечного кіоску.

 17. Оснащення приміщення та асортимент товарів відділу безрецептурного відділу.

 18. Сутність концепції відповідального самолікування.

 19. ОТС-препарати, їхня характеристика.

 20. Критерії віднесення лікарських засобів до безрецептурних.

 21. Порядок здійснення фармацевтичної опіки при відпуску ОТС-препаратів.

 22. Завдання, організаційна структура, оснащення, штат лабораторій.

 23. Назви лікарських засобів (міжнародна непатентована, торговельна, патентована).

 24. Основні завдання Державного фармакологічного центру МОЗ України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів.


Розділ 4. Облік та звітність аптек

 1. Характеристика економіки як науки та її рівнів (макро- та мікроекономіки).

 2. Облік, його завдання та вимоги до нього, види вимірювачів, які застосовують в обліку.

 3. Характеристика системи обліку та звітності.

 4. Структура господарських засобів аптеки.

 5. Здійснення первинного обліку товарів, що надходять в аптечну установу.

 6. Порядок здійснення обліку лікарських засобів, які підлягають предметно-кількісному обліку.

 7. Роздрібна реалізація товарів та її облік.

 8. Оптова реалізація товарів та її облік.

 9. Облік інших витрат товарів, що зменшують товарний запас (на господарчі потреби та ін.).

 10. Порядок здійснення касових операцій з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

 11. Порядок ведення обліку прибуткових та видаткових касових операцій.

 12. Поняття про дебіторську та кредиторську заборгованість.

 13. Форми та системи оплати праці.

 14. Порядок нарахування заробітної плати та різних видів доплат.

 15. Оплата відпусток.

 16. Порядок розрахунку та виплати соціальної допомоги (по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологам).

 17. Розрахунок утримань із заробітної плати.

 18. Звітність, її види та значення.

 19. Складання звітності структурних підрозділів аптеки щодо руху товарно-матеріальних цінностей.

 20. Інвентаризація: завдання, види, випадки проведення.

 21. Склад та обов’язки інвентаризаційних комісій.

 22. Загальний порядок проведення інвентаризацій.

 23. Оформлення інвентаризаційної документації та результатів інвентаризації.

 1. Порядок зарахування нестач та надлишків, що виявлені в результаті інвентаризації.


Розділ 5. Основи економічного аналізу та планування

 1. Основні економічні показники торговельно-фінансової діяльності аптек та фармацевтичних фірм, їх значення в діяльності аптечних закладів.

 2. Товарообіг як економічна категорія, його структура.

 3. Торговельні накладення, порядок їх розрахунку.

 4. Аналіз товарообігу в загальній сумі та за складовими частинами.

 5. Товарні запаси, їх класифікація.

 6. Аналіз та розрахунки товарообіговості та товарного запасу.

 7. Витрати, їх види та класифікація.

 8. Аналіз витрат аптечного підприємства.

 9. Прибуток, його характеристика та види. Рентабельність торговельної діяльності.

 10. Розрахунки прибутку та рентабельності.

 11. Чинники, які впливають на показники прибутку та рентабельності.

ЛІТЕРАТУРА
Основна
ДФУ, І частина, 2001.

Громовик Б.П. Організація роботи аптек. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 272 с.

Громовик Б.П., Терещук С.І. Практикум з організації та економіки фармації. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 447 с.

Немченко А.С., Котвіцька А.А., Панфілова Г.Л. та ін. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. — Х.: Авіста — ВЛТ, 2007. — 488 с.

Немченко А.С. Основи економіки та системи обліку у фармації. — Х.: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2005. — 503 с.

Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в аптеках: навч. посіб. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 280 с.

Юридические аспекты фармацевтического и медицинского бизнеса. Спецвыпуск журн. “Провизор”, 2008.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка