Перспективний прогнозований розвиток освітньої галузі Луганської зш І-ІІІ ступенів на 2013-2018 роки
Сторінка3/9
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Основні цілі, напрями та завдання


Інтеграція української освіти в світовий освітній простір, вільний доступ до якісної освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти залишаються пріоритетними напрямками роботи закладу нового типу. Велика увага приділятиметься формуванню і розвитку соціально активної особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, цілісною системою знань про природу, людину і суспільство, почуттям національної самосвідомості. В діяльності Луганської ЗШ І-ІІІ ступенів послідовно будуть поєднані інтереси вихованців та вчителів, толерантні взаємини у спільній праці, дотримання принципів педагогіки, співпраці, індивідуальний підхід та врахування особливостей, запитів та інтересів кожної особистості та повага до неї.

Освітня програма школи призначена задовольнити потреби:

- учня в пізнавальних і ціннісних засадах особистісного і професійного самовизначення, в формуванні творчої особистості;

суспільства в побудові освіти, що сприяє готовності молодого покоління до збереження й відтворення культури в різних галузях життя та діяльності людини.

Головними завданнями є:

Освітні та виховні:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти відповідно до навчальних програм закладу цього типу;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, потреби і вміння самовдосконалення, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство та творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку учнів;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації.

Організаційні:

- створення оптимальних умов для ефективної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- вихід на створення індивідуальних програм (траєкторій розвитку), комплексних планів через персоналізацію навчально-виховного процесу;

- моделювання сприятливого соціально-психологічного простору для життєдіяльності школи задля максимально широкої актуалізації творчих здібностей кожної особистості на засадах ціннісно-орієнтаційної єдності педагогів і учнів, відкритості, довіри, партнерства, взаємоповаги у стосунках між учителями, учнями, батьками;

- створення умов щодо отримання реальної соціальної практики старшокласниками як важливого засобу адаптації.

Методично-кадрові:

- залучення педагогів до перспективних моделей педагогічного досвіду, формування нового педагогічного мислення;

- впровадження, прогресивних, ефективних моделей, технологій навчання.

Управлінські:

- управління якістю освіти на основі інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

- запровадження нових напрямків у менеджменті як основної умови для творчої самореалізації особистості

Досягнення мети і виконання завдань передбачає:

1. Створення закладу, в центрі уваги якого – творча особистість.

2. Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно-зорієнтовану творчу педагогіку.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

Головними результатами діяльності школи мають стати:

- конкурентноздатність випускників;

- позитивний імідж в районі і області;

- підвищення активності учнів у навчанні, позакласній роботі, громадській діяльності;

- рейтинг закладу.
Загальна характеристика нової моделі закладу

Педагогічний колектив Луганської загальноосвітньої школи І - IIІ ступенів складається з 20 педагогічних працівників.

Вчитель вищої категорії –7 осіб;

Вчитель І категорії – 5 осіб;

Вчитель ІІ категорії – 0;

Спеціаліст – 8 осіб.

Вища освіта – 18 осіб

За віком : до 30 років – 1

до 40 років – 3

до 55 років – 10

пенсійного віку – 2

В школі вчителі викладають предмети відповідно здобутого фаху.

Кількість класів – 11 , кількість учнів – 143

Методична робота та самоосвіта обов'язково повинні бути комплексними .

Такого принципу дотримуються в Луганській загальноосвітній школі І – IIІ ступенів, визнавши наступні напрями діяльності:

- організація особистісно зорієнтованої методичної роботи, спрямованої на оволодіння вчителем теоретичних і практичних основ педагогічної майстерності;

- методичне оформлення приміщень школи.

Водночас було визначено пріоритети у змісті методичної роботи:

1. Спрямування на виконання нового Державного стандарту

2. Бачення перспективи освіти, підвищення її престижу, стимулювання мотивації навчання

3. Вироблення діяльнішого, системного підходу до змін у змісті освіти

4. Виявлення і створення умов для розвитку особистості учасників педагогічного процесу

5. Визначення особистості та змін в особистості учня
ВЧИТЕЛЬ ШКОЛИ

Педагогічний працівник школи має бути широко освіченою, глибоко ерудованою людиною, з високою професійною компетентністю, самостійністю суджень, оперативністю щодо прийняття рішень, він повинен створювати захоплюючу атмосферу дитячої творчості.

Педагогічні працівники школи можуть поєднувати навчально-виховну роботу з методичною та експериментальною, використовуючи поряд з традиційними методами і формами організації навчальних занять інноваційні технології навчання.
ВИПУСКНИК ШКОЛИ

Випускник школи повинен мати:

-високі моральні якості;

-стійкі навички самостійного здобутгя знань, застосування їх у практичній діяльності;

-гуманістичний світогляд, спрямований на відродження й утвердження національної культури та науки;

-громадську гідність.


Повинен бути:

-соціально зрілою, творчою особистістю;

-патріотом своєї держави, готовим до трудової діяльності, відповідальним за свої дії, за долю суспільства і людства.
Досконало володіти:

-державною мовою;

-знанням загальноосвітніх дисциплін в обсязі державного стандарту;

-мати високий рівень науково-практичної підготовки.


Модель випускника

Луганської загальноосвітньої школи І- ІІ ступенів


Сфера

компетентності

Характеристика сфер компетенції

випускника школи

Готовність до безперервного

навчання


Начитаність, глибокі знання в окремих галузях науки і практики.

Культура мови.

Уміння використовувати теоретичні знання на практиці.

Самостійність і регулярність навчальної діяльності.Професійно – трудова

Розуміння своїх здібностей і інтересів у подальшій професійно-трудовій діяльності.

Знання основних положень законодавства про працю, права та обов’язки неповнолітніх у трудовій сфері.

Дотримання норм і правил людського співіснування у школі та поза нею.

Активна участь у житті класу і школи.

Наявність досвіду організаторської роботи , участі у виборних органах учнівського самоврядування.


Сімейно – побутова

Вияв турботи, милосердя й терпимості до рідних і близьких.

Дотримання етичних, правових, фізіологічних, гігієнічних аспектів статевих стосунків.

Наявність чітких уявлень про різні аспекти сімейного життя.

Виконання щоденних господарсько-побутових функцій у сім’ї.Культурно – дозвіллєва

Відвідування культурних центрів (бібліотек, кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок ).

Вміння вести діалог, дискусію, обґрунтовувати свою думку і життєву позицію.

Наявність улюблених занять у вільний час.

Наявність досвіду участі у різних видах художньо- естетичної творчої діяльності.

Наявність уявлень про можливості школи, району в проведенні дозвілля стосовно особистісних потреб.


Особистісно-етична

Переважання гуманістичної орієнтації в системі особистісних цінностей.

Здатність оцінювати явища навколишньої дійсності, свою поведінку й поведінку інших людей з позиції моральності, відчуття краси світу.

Дбайливе ставлення до живої природи, прагнення зберегти природу в повсякденній життєдіяльності й роботі.

Організованість і відповідальність, терпимість до недоліків інших людей.

Самоповага, самодисципліна, самокритичність.


Психолого-фізіологічна

Наявність уявлень про особливості свого темпераменту і характеру, стану здоров’я.

Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних та інфекційних захворювань, негативне ставлення до шкідливих звичок.

Уміння організувати режим і дотримуватися його.

Регулярні заняття фізкультурою та спортом, правильне харчування.

Досвід особистих досягнень у спортивній діяльності, корекція свого фізичного стану, зовнішнього вигляду.Необхідні умови реалізації концепції
Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, де регулюються всі питання освіти, правові відносини школи, необхідними умовами реалізації концепції є:

- вибір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та інтеграції, забезпечення альтернативних можливостей для одержання освіти відповідно до індивідуальних потреб та здібностей;

- орієнтація та інтегровані курси. Пошук нових підходів до структурування знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу;

- оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових освіти, теоретичних і практичних компонентів, органічний зв'язок з національною історією, культурою, традиціями;

- створення умов для максимального розвитку учнів, формування готовності і

здатності до самоосвіти, широкого застосування нових педагогічних

технологій;

- активне використання новітніх теоретичних розробок та здобутків педагогів-новаторів, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень;

- досягнення якісно нового рівня у вивчені базових навчальних предметів;

- забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи;

- створення належної матеріально-технічної бази, науково-методичного - забезпечення педагогічного процесу.
Закони, за якими ми живемо


 • Переступивши поріг школи, залиш за ним свої неприємності та поганий настрій: вони можуть затьмарити тобі радість спілкування з однокласниками й учителями.

 • Поважаючи себе, поважай тих, хто поруч: не підвищуй без потреби голос, не вживай непристойних слів, у спілкуванні будь терплячим і доброзичливим.

 • Школа, клас - твоє робоче місце. Тут прийнятий діловий стиль в одязі. Виняток — свята.

 • Половину дня ти проводиш у школі. Тобі приємно сидіти в чистому і красивому кабінеті? Приємно проходити по чистим коридорам та сходинках? Підтримуй цю чистоту!

 • Тобі погано без нас - нам не вистачає тебе. Ходімо ж по життю поруч! Разом ми - сила!

 • Головне завдання школи - надати тобі знання. Візьми їх і не заважай іншим їх отримувати.

ЦЕ ТВОЯ ШКОЛА, ТИ ТУТ ХАЗЯЇН!


РОЗДІЛ ІІ

Характеристика навчального закладу
Школа працює над проблемою:

Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах ”.Мета діяльності закладу:

- Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

- Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;

- Формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

- Впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтовного підходу;

- Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль.


У складі школи функціонують:

Методичні об'єднання вчителів - предметників;

Методичне об'єднання класних керівників;

Міжшкільні методичні об’єднання вчителів інформатики та вителів художньо-естетичного циклу;

Рада школи;

Піклувальна рада;

Учнівський парламент.

В школі працює 19 вчителів

Вчитель вищої категорії –7 осіб;

Вчитель І категорії – 5 осіб;

Вчитель ІІ категорії – 0;

Спеціаліст – 7 осіб.

Вища освіта – 18 осіб

За віком : до 30 років – 2

до 40 років – 3

до 55 років – 10

пенсійного віку – 1Середня наповнюваність учнів за 2008- – 2013 навчальні роки в школі становить – 160 учнів.

Всього класів – 11, з них:

1-4 класи – 4

5-9 класи – 5

10 – 11 класи – 2
1 клас-13 учнів 5 клас -13 учнів 10 клас-10 учнів

2 клас-12 учнів 6 клас -14 учнів 11клас- 11 учнів

3 клас-14 учнів 7 клас -15учнів

4 клас-12 учнів 8 клас -18 учнів 1

9 клас -17 учнів
Характеристика контингенту учні

Окремі категорії:

Діти - сироти та позбавлені батьківського піклування- 2

Напівсироти - 24

Діти - інваліди - 1

Малозабезпечені - 10

Неблагонадійні сім’ї - 13

З девіантною поведінкою - 12

Багатодітні - - 11Учні, що підвозяться до школи - 25 с.Братське

Випускники 2012 – 2013 навч. року - 16

вступили на навчання у ВНЗ ІІ – ІV рівня акредитації - 3

Переможці олімпіад різного рівня - 7

Правопорушення за рік - 1

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

- 8 навчальних кабінетів;

- 9 класних кімнат;

- 2 майстерні;

- 1 комп'ютерний клас;

- спортивний зал;

- спортивний майданчик;

- бібліотека:

- забезпечені 5-ма комп’ютерами для роботи вчителів

Комп ютерний комплекс-9

Ноутбук-1

Мультимедійний проектор-1

Інтерактивна дошка - 1

Періодичних видань - 3

Книжковий фонд - 15812

Фонд підручників – 7399В школі працює 5 гуртків зокрема:

Петриківський розпис Бовкун Н.М.

Спортивні Кононенко В.М.

Кононенко Н.С.

Лисицін К.А.

Хореографічний Філіпова С.М.

Загальна характеристика території -3254 кв.м

навчальні - 0.5га

спортзал - 302 кв.м.

майстерня - 210 кв кв.м бібліотека –186кв. м

майданчик - 1564 кв.м методкабінет –36кв. актовий зал 180 кв.м.Характеристика соціуму оточення:

Школа тісно співпрацює з:

дитячим садочком

бібліотекою

будинком культури

ДЮСШ


Школа працює в І зміну, початок занять о 8.30, закінчення 7 уроку – о 15.20

Тривалість уроків: 1 клас – 30 хвилин

2 клас – 35 хвилин

3 – 4 класи – 40 хвилин

5-11 класи – 45 хвилин

Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 2 великі перерви по 20 хвилин. Гарячим харчуванням охоплено 100% учнів початкової школи за рахунок бюджетних коштів та 88% учнів основної школи за батьківську плату.

Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі Петрівської районної лікарні діти проходять медичне обстеження.

Школа забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву (знання двох іноземних мов), загальнокультурну підготовку дітей.

РОЗДІЛ ІІІ

Педагогічний аналіз за минулі роки
Робота Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів спрямована на реалізацію положень Конституції України, сучасної державної політики в галузі освіти, Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, Програми розвитку освіти в Україні , її інтеграції в європейський освітній простір, Постанов Уряду, нормативно-інструктивних матеріалів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, управління освіти Петрівської районної ради, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників .

На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України навчальний заклад створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти за 11-ти річним терміном навчання, 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів. Школа працювала в одну зміну. Навчальний заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів. Школа другий рік працюває за інформаційно-технологічним профілем. З метою введення допрофільного навчання в 9 класі було введено 1 годину курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій».

Моніторинг впровадження профільного навчання

в 11 класі за результатами І семестру двох навчальних років


Моніторинг впровадження профільного навчання

в 11 класі за результатами ІІ семестру двох навчальних років

Моніторинг впровадження профільного навчання

в 10 класах за результатами річного оцінювання


Моніторингові дослідження показують, що впровадження профільного навчання дає позитивні результати.

Результати навчальної діяльності учнів Луганської ЗШ І-ІІІ ст. представлені у таблицях:


Рівень навчальних досягнень за 2007– 2008 навчальний рік

Всього учнів у школі

Оцінюється

Високий рівень

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий

189

189

-

36

130

13

Рівень навчальних досягнень за 2008– 2009 навчальний рік

Всього учнів у школі

Оцінюється

Високий рівень

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий

182

182

-

39

129

14

Рівень навчальних досягнень за 2009 – 2010 навчальний рік

Всього учнів у школі

Оцінюється

Високий рівень

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий

175

175

-

30

129

16


Рівень навчальних досягнень за 2010 -2011 навчальний рік

Всього учнів у школі

Оцінюється

Високий рівень

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий

161

150

3

23

78

46


Рівень навчальних досягнень за 2011 -2012 навчальний рік

Всього учнів у школі

Оцінюється

Високий рівень

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий

157

142

4

27

63

48


Рівень навчальних досягнень за 2012 -2013 навчальний рік

Всього учнів у школі

Оцінюється

Високий рівень

Достатній рівень знань

Середній рівень знань

Початковий

151

138

4

29

33

52

ДПА в класах І, ІІ та ІІІ ст.. проводиться в письмовій формі за збірниками екзаменаційних матеріалів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

На виконання листа МОНМС від 08.02.2013 року №1/9-92 « Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012-2013 н.р.» з метою визначення відповідності освітнього рівня 4 класу вимогам Державного стандарту та готовності школярів навчатися в основній школі були проведені Державна підсумкова атестація з української мови, читання та математики та моніторингові дослідження якості знань учнів 4 класу з української мови та математики.

Досягнення школи: • Удосконалення шкільної системи профільного і до профільногонавчання. Школа працює за інформаційно-технологічним профілем. З 2013 року запроваджено курси за вибором у 3-4, 6-11 класах.

 • Апробація підручників з алгебри і геометрії 7 клас ,вчитель Родзінська Ю.К.

 • Впровадження «Єдиного методичного дня» для батьків.

 • Удосконалення системи роботи Ради школи.

 • Випуск буклетів з описом передового педагогічного досвіду вчителів.

 • Обладнання сучасного комп’ютерного класу.

 • Переможці обласних, республіканських змагань по гандболу.

 • Призери міжнародних змагань « Стрімкий м’яч».

 • Друковані роботи в фахових виданнях та на сторінках учительського журналу On-line вчителів Міщаніної Ю.Г., Лисиціна К.А., Лисиціної Г.В., Лютої О.Г., Родзінської Ю.К.

Педагогічний колектив робить все для того, щоб підвищити престиж школи, виробити власний імідж , подбати про високий рівень викладання, шукати інноваційні технології організації навчально-виховного процесу.

Успішна робота педагогічного колективу значною мірою залежить і від знання основних документів про освіту, змісту нового Держстандарту, а також спрямування всіх зусиль на їх успішне виконання. З цією метою у школі проводилась робота по виконанню Закону України «Про освіту», а саме:

- проведено облік дітей 5-17 років у мікрорайоні школи (вересень-січень);

- в школі постійно ведеться облік відвідування учнями школи за місяць (це питання розглядається на нарадах при директору, педрадах).

В школі систематично контролювався стан шкільної документації з обліку учнів:

- списки дітей мікрорайону;

- алфавітна книга;

- класні журнали;

- щоденники учнів;

- журнали відповідного зразка з БЖ.

За результатами перевірки класних журналів, учнівських щоденників, зошитів були видані відповідні розпорядження та накази по школі. Також ці питання розглядалися на нарадах при директорові. Діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей отримували безкоштовне харчування, подарунки на Новий рік.

Адміністрація школи велику увагу приділяла організації навчально-виховного процесу: відвідувались уроки та виховні заходи, кожен з них аналізувався, вказувалися позитивні та негативні сторони їх проведення. Контроль адміністрації органічно поєднувався з інструктивно-методичними нарадами, консультаціями, оглядом методичної літератури, педагогічними радами, нарадами при директору.

Головна увага педагогічного колективу була зосереджена на створенні умов для здійснення диференціації навчання, розвитку розумових здібностей учнів, їх творчого мислення, потреб і навиків самоосвіти самовдосконалення.

Навчально-виховний процес, методична робота були підпорядковані і спрямовані на підвищення якості і ефективності уроку, його матеріально-технічного оснащення, розвиток особистісно-орієнтованого навчання, виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення у відповідності Закону “Про мову”.

Під контролем у заступна з навчально-виховної роботи – стан виконання програм, лабораторних, практичних робіт з хімії, фізики, біології, географії, аналіз якості знань учнів.

Навчально – виховний процес було організовано відповідно до навчальних планів на навчальні роки та планів роботи школи . Плануванню річної роботи передувала система заходів , які поєднують різноманітні форми і проведені на різних рівнях.

Проаналізувавши діяльність школи за минулі роки , адміністрація школи шляхом збалансованості взаємодії всіх шкільних підрозділів досягла тісної взаємодії керівництва школи з шкільними методичними об’єднаннями , всіма вчителями , обслуговуючим персоналом , батьками , громадськістю.

Реалізація плану роботи за минулі 2008-2013 роки сприяла визначенню комплексу заходів щодо поліпшення навчання і виховання школярів , вдале визначення відповідальних за виконання пунктів плану .


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка