Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23. 11. 2007 №742 [далі Положення про атестацію. Атестація таких спеціалістів здійснюється один раз на п’ять
Дата конвертації25.04.2016
Розмір72.8 Kb.
Атестація медичних сестер дошкільних навчальних закладів

Атестація молодших спеціалістів з медичною освітою, зокрема сестер медичних (старших, патронажних) дошкільних навчальних закладів, проводиться відповідно до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 [далі — Положення про атестацію).

Атестація таких спеціалістів здійснюється один раз на п’ять років. За бажанням медичної сестри за наявності необхідного стажу роботи атестація може бути проведена і через менший строк, але не раніше ніж через рік з моменту попередньої атестації. У разі позачергової атестації строк встановлення наступної атестації становить 5 років.

Атестація проводиться за спеціальностями, передбаченими Номенклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик молодших спеціалістів з медичною освітою. Атестація може проводитись як за основним місцем роботи, так і на роботі за сумісництвом.

Законодавством установлено два види атестації молодших спеціалістів з медичною освітою:

• на присвоєння кваліфікаційної категорії;

• на підтвердження кваліфікаційної категорії.
Атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії підлягають:

молодші спеціалісти з медичною освітою всіх спеціальностей, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» або «бакалавр» у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації;

особи, що мають незакінчену вищу освіту та в установленому порядку допущені до медичної діяльності на посадах, які вони обіймають;

особи, що не мають відповідної освіти, але допущені Міністерством охорони здоров’я України або СРСР до роботи на посадах молодших спеціалістів з медичною освітою (середніх медичних працівників). Такі особи відповідно переноситься наказом керівника закладу.

Стаж роботи за спеціальністю, за якою атестуються, має становити не менше 5 років. За працівниками, які перейшли з виборних посад на практичну роботу на посаду, що відповідає спеціальності, з якої вони мали кваліфікаційну категорію, остання зберігається протягом трьох років після повернення на практичну роботу з дальшим проходженням атестації (переатестації).

Однією з вимог для проведення атестації є проходження протягом останніх п’яти років у закладі (підрозділі) післядипломної освіти курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою.

Від атестації звільняють вагітних жінок, а також осіб, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною, згідно з законодавством. Термін їх чергової атестації відповідно переноситься наказом керівника закладу.
У виняткових випадках з об’єктивних причин (тривала хвороба та інше) термін чергової атестації може бути перенесено наказом органу управління охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці на підставі особистої заяви спеціаліста та документів, що засвідчують важливість причин, на строк не більше одного року.
Кваліфікаційні категорії сестер медичних

Кваліфікація сестер медичних визначається атестаційною комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша, вища.

Друга кваліфікаційна категорія присвоюється (підтверджується) сестрам медичним зі стажем роботи зі спеціальності не менше п’яти років, які мають необхідний практичний досвід, добру теоретичну і практичну підготовку, пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, мають знання із суміжних дисциплін, сумлінно виконують свої обов’язки і беруть активну участь у пропаганді здорового способу життя.

Перша кваліфікаційна категорія присвоюється (підтверджується) сестрам медичним зі стажем роботи зі спеціальності не менше семи років, які мають високу теоретичну, практичну і професійну підготовку, пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, мають знання із суміжних дисциплін, сумлінно виконують свої обов'язки, беруть активну участь у використанні і впровадженні нових методів діагностики і лікування, у пропаганді здорового способу життя.

Вища кваліфікаційна категорія присвоюється (підтверджується) сестрам медичним зі стажем роботи зі спеціальності не менше десяти років, які вирізняються високим професіоналізмом, мають відмінну теоретичну і практичну підготовку, мають знання із суміжних дисциплін, досконало володіють сучасною оргтехнікою, комп’ютером, активно використовують і впроваджують нові передові методи діагностики та лікування, пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації, сумлінно виконують свої обов’язки і є наставниками молодих спеціалістів, пропагандистами здорового способу життя.
Атестаційні комісії, що проводять атестацію

Атестація на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій проводиться:

• територіальними атестаційними комісіями;

• атестаційними комісіями при закладах охорони здоров’я.

Засідання атестаційної комісії проводяться не рідше одного разу на квартал відповідно до щорічного графіка, який затверджується керівником органу управління.

Пунктом 1.14 Положення про атестацію встановлено, що молодші спеціалісти з медичною освітою, які працюють у закладах (підрозділах) охорони здоров’я, підпорядкованих відомствам, що не мають своїх атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог цього Положення в атестаційних комісіях системи Міністерства охорони здоров’я України.Обрахування стажу роботи для атестації

Молодші спеціалісти з медичною освітою, що працюють на посадах сестер медичних усіх найменувань (крім сестер медичних операційних та сестер медичних — анестезистів), які працюють у закладах (підрозділах) охорони здоров’я, проходять атестацію за спеціальністю «сестринська справа».

Тому медичні сестри дошкільних навчальних закладів мають проходити атестацію в атестаційних комісіях відповідних місцевих органів та установ охорони здоров’я за спеціальністю «сестринська справа».

До стажу роботи для проходження атестації за цією спеціальністю медичним сестрам дошкільних закладів зараховується також період роботи на посадах фельдшерів та акушерок усіх найменувань, сестер медичних операційних та сестер медичних-анестезистів закладів охорони здоров'я всіх типів. Крім того, до цього стажу зараховується час роботи в апараті Органів управління, на виборних посадах, у комітетах профспілки працівників охорони здоров’я, служба у Збройних силах України та інших військових формуваннях, а також підприємницька діяльність за однією зі спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою та робота за спеціальністю за кордоном, що підтверджуються відповідними документами (п. 4.1 Положення про атестацію).


Формування атестаційної справи

Медичні сестри, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають секретарю відповідної атестаційної комісії не пізніше ніж за 2 місяці до її засідання атестаційну справу, до якої входять такі документи:

• письмова заява про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за спеціальністю згідно з Номенклатурою спеціальностей;

• заповнений атестаційний листок встановленого зразка;

• оригінал та копія посвідчення про кваліфікаційну категорію (за наявності);

• копія свідоцтва про проходження підвищення кваліфікації (спеціалізація, тематичне удосконалення) в закладах (підрозділах) підвищення кваліфікації;

• копія диплома про освіту;

• копія трудової книжки;

• фотокартка 3x4 см;

• звіт про професійну діяльність за останні три роки. Фахівці, які змінювали місце роботи за останні 3 роки, також подають звіти з попередніх місць роботи, затверджені керівниками (заступниками керівників) цих закладів (стаж роботи на останньому місці не менше 1 року);

• рецензія на звіт про професійну діяльність.

Усі копії засвідчуються в установленому законодавством порядку.

У звіті відображають виконану за цей (звітний. — Прим, ред.) час роботу, її обсяг, основні показники, перелік та ступінь володіння практичними навичками зі спеціальності, проведені санітарно-освітні заходи та інформація про підвищення кваліфікації. Звіт фахівця затверджує керівник закладу (заступник керівника).

Рецензія на затверджений звіт готується:

• на молодших спеціалістів з медичною освітою — старшою медичною сестрою та завідувачем структурного підрозділу;

• на старшу медичну сестру структурного підрозділу — головною (старшою) медичною сестрою закладу та завідуючим структурним підрозділом.

Особу, що атестується, ознайомлюють з рецензією під підпис.


Проведення атестації

Атестація на присвоєння кваліфікаційної категорії проводиться із запрошенням медичної сестри на засідання атестаційної комісії.

За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії комісія може приймати такі рішення:

• присвоїти кваліфікаційну категорію;

• відмовити в присвоєнні кваліфікаційної категорії.

У разі відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку претендує фахівець, комісія може підтвердити раніше присвоєну категорію (за її наявності) або понизити її.

Особі, якій відмовлено в присвоєнні іншої кваліфікаційної категорії, видається витяг з протоколу засідання комісії, завірений органом охорони здоров’я, у двотижневий строк з дня атестації.

Особі, якій за результатами атестації присвоєна кваліфікаційна категорія з конкретної спеціальності, видається посвідчення встановленого зразка. Молодшим спеціалістам з медичною освітою, яким внаслідок атестації змінена кваліфікаційна категорія, видається нове посвідчення.


Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії проводиться, як правило, без запрошення особи, яка атестується, на засіданні атестаційної комісії на підставі наданої атестаційної справи.

Рішення атестаційної комісії про зняття (зниження) кваліфікаційної категорії у десятиденний строк письмово доводиться головою комісії до відома адміністрації закладу за місцем роботи атестованого.При незгоді особи, що атестувалася, з рішенням атестаційної комісії воно може бути оскаржене у двомісячний строк з дня затвердження рішення комісії у територіальній атестаційній комісії або в суді.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка