Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи. Під час розробки Інструкції враховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладах Міністерства освіти України
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Відділ освіти Самбірської РДА Директор НВКЛуківський навчально-виховний комплекс МП _____________ Ольга Возна

«СЗШ І-ІІІ ст.. - ДНЗ»


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №1

ДЛЯ ЗАВІДУВАЧА ГОСПОДАРСТВОМ НВК

1.Загальні положення

1.1.Ця інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики завідувача господарством школи, на підставі Законів України “Про освіту”, “Про охорону праці”, Кодексу Законів “Про працю України”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи. Під час розробки Інструкції враховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладах Міністерства освіти України.


1.2.Завідувач господарством школи з призначається на посаду і звільняється з неї директором школи. У період відпустки і тимчасової непрацездатності завгоспа його обо-в’язки виконує директор школи.
1.3.Завідувач господарством школи повинен мати професійно-технічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років .Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу роботи, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно та в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду завгоспа школи. Завгосп школи повинен мати відповідну групу допуску з електробезпеки, якщо в штаті школи немає електрика.
1.4. Завідувач господарством школи підпорядковується безпосередньо директору школи.
1.5.У своїй діяльності завідувач господарством школи керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань адміністративно-господарської діяльності закладів освіти, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Завідувач господарством школи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності завідувача господарством школи є:


2.1.Забезпечення господарської діяльності школи.
2.2.Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.
2.3.Забезпечення здорових та безпечних умов праці і навчання.

3. Посадові обов’язки

Завідувач господарством школи виконує такі посадові обов’язки:


3.1.Керує господарською діяльністю школи.
3.2.Приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар школи під відповідальність на зберігання в порядку, встановленому законодавством.
3.3.Забезпечує працівників школи канцелярським приладдям, предметами господарського призначення.
3.4.Забезпечує своєчасну підготовку школи до початку навчального року.
3.5.Здійснює поточний контроль за господарським обслуговуванням і належним технічним та санітарно-гігієнічним станом споруд, класів, навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, іншого майна школи, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил життєдіяльності.
3.6.Контролює раціональні витрати матеріалів і коштів школи.
3.7.Керує роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.
3.8.Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому технічного і обслуговуючого персоналу школи, веде облік робочого часу цієї категорії працівників.
3.9.Організовує інвентарний облік майна школи, проводить інвентаризацію майна, своєчасно складає звітність і веде документацію щодо відповідної ділянки роботи.
3.10.Здійснює заходи щодо розширення господарської самостійності школи, забезпечує своєчасне укладання необхідних угод.
3.11.Забезпечує дотримання вимог охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт.
3.12.Забезпечує дотримання вимог техніки безпеки під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території школи.
3.13.Організовує дотримання норм пожежної безпеки забудов і споруд, слідкує за справністю засобів пожежогасіння.
3.14.Забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відповідають правилам і нормам безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці.
3.15.Організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, періодичне випробовування і відповідне підтвердження справності водонагрівних та парових котлів, ємностей, які працюють під тиском, балонів для зріджених газів та газів під тиском, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парі шкідливих речовин, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм безпеки життєдіяльності.
3.16.Організовує не менш як один раз на 5 років розробку інструкцій з охорони праці для технічного персоналу.
3.17.Організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності.
3.18.Отримує відповідно до поданих заявок спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів школи.
3.19.Забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту.

4. Права

Завідувач господарством школи роботи має право в межах своєї компетенції:


4.1.Давати обов’язкові для виконання розпорядження і вказівки підпорядкованим йому працівникам з числа технічного і обслуговуючого персоналу школи.
4.2.Вільно відвідувати будь-які приміщення школи для контролю за збереженням майна, дотриманням правил пожежної безпеки, виробничої санітарії і безпеки праці без порушення нормального перебігу навчального процесу.
4.3.Робити подання директору школи про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності працівників школи за знищення майна школи, порушення правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.
4.4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення організації праці технічного і обслуговуючого персоналу, рекомендувати працівників цієї категорії для нагородження та заохочення.

5. Відповідальність

5.1. Завідувач господарством школи несе відповідальність за збереження майна і господарського інвентарю школи, їх своєчасне відновлення і поновлення, дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки у встановленому законом порядку.


5.2.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень, директора школи та інших локальних актів, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, завідувач господарством школи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дисциплінарне покарання може бути застосоване звільнення.
5.3.За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу завідувач господарством школи притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.
5.4.За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв’язку з виконання (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки завідувач господарством школи несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв’язки за посадою)

Завідувач господарством школи:


6.1.Працює в режимі ненормованого робочого дня.
6.2.Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та семестр. План роботи затверджується директором школи не пізніше ніж через п’ять днів після початку запланованого періоду.
6.3.Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового та організаційно методичного, господарсько-розпорядчого характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.4.Візує накази директора школи з питань адміністративно-господарської діяльності.
6.5.Систематично обмінюється з працівниками школи інформацією з питань, які належать до його компетенції.

 
Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Відділ освіти Самбірської РДА Директор НВК

Луківський навчально-виховний комплекс МП _____________ Ольга Возна

«СЗШ І-ІІІ ст.. - ДНЗ»


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №2

ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ
1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики секретаря. на підставі Законів України “Про освіту”, “Про охорону праці”, Кодексу Законів “Про працю України”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту школи. Під час розробки Інструкції враховані також рекомендації з питань організації охорони праці в закладах Міністерства освіти України.


1.2. Секретар призначається на посаду і звільняється з неї директором школи, установи.
На посаду секретаря призначаються особи, які мають професійно-технічну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою (без вимог до стажу роботи).
1.3. Секретар підпорядковується безпосередньо директору школи, керівнику установи.
1.4. Під час виконання посадових обов'язків секретар керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законодавством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових книжок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехнікою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами роботи секретаря є:


2.1. Виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування роботи директора школи та його заступників.
2.2. Ведення діловодства.

3. Посадові обов'язки

Секретар виконує такі посадові обов'язки:


3.1. Отримує для директора школи, керівника установи і його заступників відомості про працівників школи, установи викликає за дорученням директора працівників школи і установи, учнів.
3.2. Організовує телефонні переговори директора школи.
3.3. Приймає і передає телефонограми, записує під час відсутності директора школи, керівника установи прийняті повідомлення і доводить їх до його відома.
3.4.Здійснює роботу щодо підготовки загальних зборів працівників школи, засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор школи, керівник установи (збір необхідних матеріалів; повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора школи, керівника установи веде і оформляє протоколи засідань і нарад.
3.5. Слідкує за канцелярськими приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора, керівника установи.
3.6. Передає і приймає інформацію щодо роботи школи, установи.
3.7. Друкує за вказівкою директора школи, керівника установи різні документи і матеріали.
3.8. Веде діловодство, оформляє справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву.
3.9. Приймає кореспонденцію, що надходить на ім'я директора школи, керівника установи здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в школі, установі порядку і передає її після розгляду директором за призначенням конкретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки ради, слідкує за термінами виконання доручень директора школи, керівника установи взятих на контроль; відсилає кореспонденцію.
3.10. Приймає особисті заяви працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документи на підпис директору школи, установи.
3.11. Організовує прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників.
3.12. Здійснює документальне забезпечення кадрової роботи в школі, ( за згодою) веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.

4. Права

Секретар має право:


4.1. Вимагати від працівників школи, установи а в разі необхідності й від адміністрації школи, установи необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль.
4.2. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил складання й оформлення документів.
4.3. Візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю школи, установи.
4.4. Вносити на розгляд адміністрації школи, установи пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.
5. Відповідальність

5.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, секрета несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим


законодавством.
5.2. За завдані школі, установі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки секретар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Секретар:


6.1. Працює в режимі робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня.
6.2. Взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміністративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і подання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради школи, педагогічної і учнівської рад, перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації школи, керівника установи, кадрової, фінансово-господарської діяльності школи, установи.

 

Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»Відділ освіти Самбірської РДА Директор НВК

Луківський навчально-виховний комплекс МП _____________ Ольга Возна

«СЗШ І-ІІІ ст.. - ДНЗ»


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №3

ДЛЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики медичної сестри.


1.2. Медична сестра призначається на посаду керівником закладу освіти. На посаду медичної сестри призначаються особи, які мають відповідну фахову освіту (без вимог до стажу роботи).
1.3. Медична сестра підпорядковується керівнику закладу освіти.
1.4. У процесі виконання посадових обов'язків медична сестра керується Законами України, постановами уряду, розпорядчими наказами органів системи охорони здоров'я та освіти, іншими керівними і нормативними документами з питань санітарії та гігієни, охорони здоров'я, профілактичної роботи, а також Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, цією Інструкцією.

2. Функції

Основними напрямами діяльності медичної сестри є:


2.1. Здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти.
2.2. Обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час.
2.3. Організація санітарно-просвітницької роз'яснювальної роботи та участь у ній.
2.4. Здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні.
2.5. Проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

3. Посадові обов'язки

Медична сестра виконує такі обов'язки:


3.1. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.
3.2. Під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контролює проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів.
3.3. Здійснює профілактичні заходи.
3.4. Контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні.
3.5. Організовує медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти.
3.6. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками.
3.7. Перевіряє наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу.
3.8. Веде поточну та звітну документацію.
3.9. Постійно підвищує свій професійний рівень шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах.
3.10. Здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів.

4. Права

Медична сестра має право в межах своєї компетенції на:


4.1. Участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.
4.2. Ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень.
4.3. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування.
4.4. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
4.5. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу.
4.6. Висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

5. Відповідальність

5.1. Медична сестра несе відповідальність за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.


5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.3. За використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсестра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законодавства й Закону України «Про освіту».
5.4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Медична сестра:


6.1. Працює за графіком, затвердженим керівником закладу освіти, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня
6.2. Самостійно планує свою роботу на рік. План роботи затверджується керівником закладу освіти.
6.3. Подає керівнику письмовий звіт про свою діяльність за певний термін роботи.
6.4. Одержує від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
6.5. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями.
6.6. Співпрацює з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Відділ освіти Самбірської РДА Директор НВК

Луківський навчально-виховний комплекс МП _____________ Ольга Возна

«СЗШ І-ІІІ ст.. - ДНЗ»


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №4

ДЛЯ СТОРОЖА

1. Загальні положення

1.1. Сторож приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням завідувача господарством школи. На цю роботу приймаються особи, що досягай 18-річного віку (без вимог до освіти та досвіду роботи).


1.2. Сторож підпорядкований безпосередньо завідувачу господарством школи.

1.3. У своїй роботі сторож керується правилами охорони будівель в нічний час, загальними правилами і нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.2. Функції

Головне призначення сторожа - охорона будівлі школи і шкільного майна у нічний час.3. Посадові обов'язки

Сторож виконує такі обов'язки:


3.1. Під час чергування через кожні 2 години обходить будівлю школи, її територію з метою перевірки її цілісності, непошкодженості замків, ґрат на вікнах, систем життєзабезпечення школи.
3.2. У разі пошкодження замків, дверей, вікон, виникнення пожежі, аварійних ситуацій, пов'язаних із системами тепло-, водо-, енергопостачання негайно повідомляє директора школи, завідувача господарством школи, відповідні аварійні та інші служби (пожежну охорону, міліцію тощо).
3.3. Слідкує за економією енергоресурсів

4. Права

Сторож має право на:


4.1. Надання йому спеціального приміщення для власних речей.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, сторож несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.


5.2. За завдані школі та учасникам освітнього процесу в зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки сторож несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Сторож:
6.1. Працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи із 40-го-динного робочого тижня і затвердженим директором школи за завгоспа школи.


6.2. Проходить інструктаж під керівництвом завгоспа школи з правил охорони приміщень і території будівель у нічний час, техніки безпеки, пожежної безпеки, правил поведінки в разі виникнення аварійних ситуацій.

 

Міністерство освіти і науки України «ЗАТВЕРДЖУЮ»Відділ освіти Самбірської РДА Директор НВК

Луківський навчально-виховний комплекс МП _____________ Ольга Возна

«СЗШ І-ІІІ ст.. - ДНЗ»


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №5

ДЛЯ ГАРДЕРОБНИКА
1.Загальні положення

1.1. Ця посадова Інструкція розроблена на основі тарифно- кваліфікаційної характеристики з загальногалузевої професії робітника "гардеробник".

1.2. Гардеробник призначається на роботу і звільняється з роботи директором школи з числа осіб, старших за 18 років, без вимог освіти і досвіду роботи.

1.3. В своїй роботі гардеробник керується правилами прийому і збере­ження особистих речей; правилами оформлення документів у випадку втра­ти речей; графіком роботи школи; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка