Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту
Сторінка4/5
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5
ЗРАЗОК
книг обліку споруд, що можуть бути використані для укриття населення ___________ (району, міста)№ з/п

Приміщення

Балансоутримувач

Юридичний стан приміщення

(для об’єктів недержавної форми власності вказати входить або не входить до статутного фонду)Характеристи

ка та місце розташування (окрема, вбудована), коеф. захисту, місткістьПерелік робіт необхідних

для пристосуван

ня під захисну споруду


Потреба в обладнанні

Пропозиції щодо подальшого використання

Рік вводу в експлуатацію приміщення

Місце

знаходженняІдентифі

каційний код ЄДРПО

(якщо у державній власності)


Най

менування об’єктаМісце знаходження юри

дич


ної особи


1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 2

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку

АКТ

про прийняття обладнання після індивідуального випробування

м.___________                                                                                        "____"___________20__р.

          Робоча комісія, яка призначена ______________________________________________

­­­­________________________________________________________________________________(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__ р.   №_____у складі:

голови - представника замовника (забудовника)______________________________________

____________________________________________________________________     (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 членів комісії— представників:

генерального підрядника ___________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

 

субпідрядних (монтажних) організацій _______________________________________________(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)
експлуатаційної організації _________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

генерального проектувальника ______________________________________(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

органу, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту____________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ____________________________________________________________________(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки_________________________________________(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ________________________________________________(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)
ВСТАНОВИЛА:

1. Генеральним підрядником ______________________________________________________(назва організації та її відомча належність)

____________________________________________________________________

пред'явлено для прийняття наступне обладнання:_______________________________________(перелік обладнання та його коротка

____________________________________________________________________

характеристика ( за необхідності перелік вказується в додатку)

змонтоване в___________________________________________________________________(назва споруди, приміщення)

що входить до складу______________________________________________________________(назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

___________________________________________________________________________________

     


      2. Монтажні роботи виконані____________________________________________________

(назва монтажних організацій та їх відомча підпорядкованість)

____________________________________________________________________

 

3. Проектну документацію розроблено ____________________________________________                          (назва проектних організація та їх відомча ____________________________________________________________________

                                 підпорядкованість, номери креслень і дати їх складання)

4. Дата початку монтажних робіт________________________________________________

(місяць і рік)

Дата закінчення монтажних робіт______________________________________________

                                                            (місяць і рік)

     Робочою комісією проведені додаткові випробування обладнання (крім випробувань, зафіксованих у виконавчій документації, що подана генпідрядником): _____________________

        

___________________________________________________________________

(назва випробувань)

            Рішення робочої комісії

      Роботи з монтажу пред'явленого обладнання виконано згідно з проектом, стандартами, буді­вельними нормами, технічними умовами і відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.

Пред'явлене до прийняття обладнання, вказане в пункті 1 цього акта, вважати прийнятим з "__"______________ 20__ р. для комплексного випробування.

Голова робочої комісії                                   ________________

                                                                                    ( підпис)

     Члени робочої комісії                                      ________________

                                                                                                                                                                            

                                                                                         ( підписи)

 

ЗДАЛИ                                                               ПРИЙНЯЛИпредставники генерального                            представники власника (забудовника)

підрядника і субпідрядних організацій

 

____________________________________       ___________________________________ 

____________________________________       ___________________________________

 

____________________________________       ___________________________________                              (підписи)                                                     (підписи)

Додаток 3

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку

АКТ

                 про прийняття обладнання після комплексного  випробування

м. ___________                                                                                     "____"___________ 20__ р.

       Робоча комісія, яка призначена ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва організації-замовника (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішенням від "____"___________ 20__ р. №_____

       у складі:

голови - представника замовника (забудовника)________________________________________(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

      членів комісії- представників:

генерального підрядника ____________________________________________________________

                              (прізвище, їм я та по батькові, посада)

субпідрядних (монтажних) організацій_______________________________________________

                                                                      (прізвище, ім я та по батькові, посада)

експлуатаційної організації _________________________________________________________

                                                                        (прізвище, їм я та по батькові, посада)


генерального проектувальника ______________________________________________________

                                                     (прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органу, центрального органу виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері цивільного захисту ________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду ________________________________(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
органів державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки_________________________________________

(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

органів державної екологічної інспекції ________________________________________________(прізвище, ім 'я та по батькові, посада)

ВСТАНОВИЛА:

Обладнання __________________________________________________________________ 

(назва обладнання, установки, агрегату (за необхідності вказується в додатку .до акта)

змонтоване в___________________________________________________________________(назва споруди, приміщення)

що входить до складу _______________________________________________________________

                (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

пройшло комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи разом з комунікаціями з "__"_________ 20__ р. по "__"_________ 20__ р. протягом

 

___________________  відповідно до встановленого замовником порядку за __________   ( дні або години)

(назва документа, за яким здійснювалось комплексне випробування)

      2. Комплексне випробування, включаючи необхідні пусконалагоджувальні роботи, виконано(назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)

3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу обладнання (за необхідності вказується в додатку до акта), виявлені у процесі комплексного випробування, а також недоробки: __________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________  усунено. 

4. У процесі комплексного випробування виконано додаткові роботи, вказані в додатку до акта.Рішення робочої комісії

     Обладнання, що пройшло комплексне випробування, вважати готовим до експлуатації, пе­редбаченої проектом, і прийнятим з "__"_________ 20__ р.

Голова робочої комісії                                    ________________

                                                                                                                                                              (підпис)

         Члени робочої комісії                                      __________________

                                                         

                                                                                                  __________________

                                                                                                                    (підписи)

___________________________________________________________

Додаток 4

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку

ПОГОДЖЕНО

Керівник територіального органу

центрального орган виконавчої влади,

який реалізує державну політику

у сфері цивільного захисту

М П ______ ______ ____________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)

ВИСНОВОК

щодо наявності у складі цілісного майнового комплексу

державного (комунального) підприємства, що приватизується (корпоратизується), захисних споруд цивільного захисту
Підприємство _______________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)
що приватизується (корпоратизується) відповідно до рішення

_________________________________________________________________,(найменування органу приватизації чи засновника відкритого акціонерного

товариства, дата та номер рішення)

має на балансі такі захисні споруди цивільного захисту:

вид захисної споруди (сховище, протирадіаційне укриття ) та її обліковий номер;

місце знаходження захисної споруди;

характеристика захисної споруди (місткість, клас, група, рік прийняття в експлуатацію тощо);

мета використання захисної споруди підприємством для власних потреб;

балансова вартість згідно з документами бухгалтерского обліку, тис. гривень;

оцінка стану готовності до використання за призначенням


Пропозиції щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Місцевий орган виконавчої влади,

орган місцевого самоврядування, який веде

документальний облік захисних споруд

М П ______ ______ ____________

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище)
Додаток 5

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення його обліку


ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про безоплатне зберігання захисних споруд

цивільного захисту

________


_________________ « ____» _________ 20___ р.

(населений пункт)
Підприємство, установа, організація ________________________________

(повна юридична назва, адреса)

_____________________________________________________в особі керівника

__________________________________________, який діє на підставі Статуту

(прізвище, ім’я, по батькові)

(іншого установчого документа), зареєстрованого _________________________,

(дата, номер, ким зареєстровано)

(далі – Зберігач), з однієї сторони, і суб’єкт управління державним майном – захисною спорудою (територіальний орган), в особі керівника _______________________________________­­­_____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
який діє на підставі відповідного Положення (іншого установчого документа) (далі – Орган управління), з іншої сторони (у подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1. Орган управління передає, а Зберігач приймає на себе зобов’язання щодо зберігання майна (захисна споруда цивільного захисту № ______, її інженерно-технічне та спеціальне обладнання, засоби зв’язку тощо), що знаходиться за адресою: _____________ та обліковується на балансі і не увійшов до статутного капіталу господарського товариства ______________________.

(назва господарського товариства)


Склад, балансова (залишкова) вартість та стан майна визначається в
акті приймання-передачі, що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.2. Сторони враховують те, що Зберігач при здійсненні зберігання майна, що є предметом Договору, дотримується обмежень щодо користування і розпорядження майном, відповідно до цього Договору.

1.3. Зберігач здійснює зберігання майна безоплатно, витрати Зберігача на зберігання майна Органом управління не відшкодовуються.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Зберігач зобов'язаний:

2.1.1. Прийняти від Органу управління на зберігання майно, зазначене у акті приймання-передачі. Майно обліковувати на позабалансовому рахунку та щокварталу подавати до Органу управління звіт про його стан та використання.

2.1.2. Вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання та утримання майна протягом строку зберігання та підтримки його у постійній готовності до використання за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових документів.

2.1.3. Нести відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження майна відповідно до цього Договору та чинного законодавства України з моменту отримання майна від Органу управління до моменту його повернення.

2.1.4. Не допускати використання майна як заставу, продавати або відчужувати іншим способом.

2.1.5. Зберігач не має права передавати майно у користування третім особам.

2.1.6. Утримувати майно на умовах Договору та відповідно до вимог щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у мирний час.

2.1.7. Надавати безперешкодний доступ на свою територію та до майна представників Органу управління та органів виконавчої влади (територіальні органи центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які здійснюють документальний облік захисних споруд).

2.1.8. Повернути майно Органу управління за першою вимогою останнього, навіть якщо передбачений Договором строк не закінчився. Майно має бути повернуто протягом доби у такому стані, в якому воно було прийнято на зберігання з урахуванням його нормативного зносу, передбаченого для цього виду майна, що відповідає вимогам нормативно-правових актів.

2.2. Зберігач має право:

2.2.1. У разі небезпеки втрати, нестачі або загрози пошкодження майна Зберігач вживає вичерпних заходів щодо його збереження та утримання.

2.2.2. Утримувати, відновлювати та ремонтувати майно відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, щодо захисних споруд та цього Договору за погодженням з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

2.3. Орган управління зобов’язаний:

2.3.1. Передати Зберігачеві майно за актом приймання-передачі, що є додатком до цього Договору, на зберігання не пізніше, ніж через ______ календарних днів після підписання Договору.

2.3.2. Здійснювати контроль за виконанням Зберігачем вимог нормативно-правових документів, цього Договору щодо зберігання майна, утримання його в готовності до використання за призначенням.

2.3.3. Надавати спільно із територіальними органами центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, які здійснюють документальний облік захисних споруд, методичну допомогу Зберігачеві у здійсненні ним заходів щодо зберігання майна та утримання його у належному стані.

2.4. Орган управління має право:

2.4.1. У будь-який час вимагати у Зберігача повернення майна (всього або його частини).

2.4.2. У разі погіршення стану та ефективності використання майна вимагати від Зберігача вжиття заходів щодо усунення недоліків, що виникли при зберіганні.

2.4.3. Вимагати відшкодування збитків, завданих втратою або пошкодженням майна, за рахунок Зберігача відповідно до законодавства.

2.4.4. Отримувати від Зберігача звітність про майно та його стан.
3. Особливі умови Договору
3.1. Зберігач не має права користуватися майном не за цільовим призначенням. Цей Договір не є підставою для використання Зберігачем майна для господарських, культурних та побутових потреб.

Зберігач відповідно до вимог Порядку використання захисних споруд для господарських, культурних та побутових потреб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 253, може порушити питання щодо можливості використання переданого йому майна для власних потреб.

3.2. Майно не підлягає знищенню, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.3. Майно не може бути предметом застави, на нього не може бути накладено стягнення за претензіями кредиторів.

3.4. Вилучення захисних споруд проводиться згідно з вимогами цього Порядку.

Відчуження і списання іншого майна, переданого Зберігачеві відповідно до цього Договору, здійснюється у порядку, встановленому законодавством щодо відчуження майна, що належить державі.

3.5. Зберігача повідомлено про усі властивості майна, особливості його зберігання та утримання.

3.6. У разі розроблення проекту відведення земельної ділянки, на якій розташоване майно Зберігач зобов’язаний погодити цей проект із територіальним органом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо його відповідності вимогам із збереження та утримання захисної споруди.


4. Відповідальність Сторін
4.1. У разі порушення вимог Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору та вимог чинного законодавства щодо захисних споруд.

4.1.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

4.2. Зберігач несе відповідальність за збереження, утримання і цілісність майна з моменту передачі майна на зберігання і до моменту його повернення Органу управління. У разі втрати (нестачі) або пошкодження майна (його частини) Зберігач повинен відшкодувати Органу управління всі пов'язані з цим збитки та відновити стан майна для подальшого належного використання за цільовим призначенням.

4.3. Якщо внаслідок пошкодження майна його якість змінилась настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Орган управління має право відмовитися від нього і вимагати від Зберігача відшкодування його вартості або відновлення.

4.4. У разі втрати майна Зберігач відшкодовує кошти у розмірі вартості майна, у разі пошкодження майна – у розмірі суми, на яку завдано пошкодження.

4.5. У разі неповернення майна Органу управління за першою вимогою Зберігач оплачує Органу управління пеню (неустойку) у розмірі
0,5 % вартості майна за кожний день затримки.
5. Форс-мажор
5.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин, що не залежать від волі сторін, а саме: воєнних дій, землетрусу, повені, Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором. Доказом дії форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України.
6. Вирішення спорів
6.1. Усі спори, які виникають щодо цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
7. Дія Договору
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, а також погодження уповноваженими державними органами (територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, який веде документальний облік захисних споруд).

7.2. Строк дії цього Договору починається з моменту, визначеного у


пункті 7.1 цього Договору, та закінчується „___” ________ 20____ року.

7.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце.

7.4. Сторони можуть продовжувати строк дії Договору на таких же умовах на новий визначений строк після закінчення строку дії цього Договору.

7.5. Зміни до Договору вносяться за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.

7.6. Зміни, внесені до цього Договору, набирають чинності з моменту підписання Сторонами додаткової угоди, погодженої у порядку, передбаченому цим Договором.

7.7. Розірвання Договору здійснюється за згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

У разі прийняття законодавчих актів, норми яких змінюють статус майна, зміну умов типового Договору, Договір підлягає перегляду за ініціативою однієї із Сторін.

7.8. Реорганізація Органу управління чи Зберігача не може бути підставою для зміни умов Договору чи припинення його дії. У такому разі права та обов’язки Сторін за Договором переходять до правонаступників.


8. Прикінцеві положення
8.1. Усі правовідносини, що виникають з дії цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом ________ днів у друкованому вигляді повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Усі виправлення у тексті цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.4. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу (один примірник зберігається в Органі управління, другий - у Зберігача).

Державним органам, які уповноважені на погодження цього Договору (територіальним органам центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, місцевим органам виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, які веддуть документальний облік захисних споруд), надаються копії Договору, оформлені відповідно до вимог законодавства.

8.5. Інші умови, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством.


Місце знаходження та реквізити Сторін:
Зберігач Орган управління

__________________________________ _______________________________


_________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________
__________________________________ ________________________________

Підписи Сторін


Зберігач Орган управління
Керівник ____________/____________/ Керівник ____________/__________/
м п м п
Державні органи, уповноважені на погодження Договору:


Територіальний орган центрального

органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захистуРада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, які ведуть документальний облік захисних споруд

Підписи Сторін


Керівник ____________/____________/ Керівник ____________/__________/
м п м п

Додаток 6

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку

ПАСПОРТ СХОВИЩА


(ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ) №______

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Адреса _______________________________________________________
(місто, район, вулиця, № будинку)

2. Кому належить ________________________________________________


(до якого підприємства приписане сховище
(протирадіаційне укриття))

3. Найменування проектної організації, ким затверджений проект

__________________________________________________________________

4. Найменування генпідрядної і субпідрядних організацій, які


будували сховище (протирадіаційне укриття) _______________________

__________________________________________________________________

5. Призначення сховища (протирадіаційного укриття) у мирний час

__________________________________________________________________

6. Організація, яка експлуатує сховище (протирадіаційне укриття)
у мирний час, з якого періоду ____________________________________

7. Дата прийняття в експлуатацію ________________________________


(рік, місяць, число)

8. Час приведення сховища (протирадіаційного укриття) у


готовність _________________________________ ________________ год.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СХОВИЩА


(ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО УКРИТТЯ)

1. Місткість, осіб ______________________________________________

2. Загальна площа, кв.м _________________________________________

3. Загальний об'єм, куб.м _______________________________________

4. Розташування сховища (протирадіаційного укриття):

вбудоване у будівлю _____________________________________ поверхів


окремо розміщене _________________________________________________
у гірничих виробках ______________________________________________

5. Кількість входів _____________________________________________

6. Кількість аварійних виходів __________________________________

7. Кількість дверей і ставень (марка або шифр):

захисно-герметичних ______________________________________________
герметичних ______________________________________________________

8. Клас сховища (група укриття) _________________________________

9. Технічна характеристика систем вентиляції

Таблиця
Вентиляційна система

Вентилятори

Фільтри і засоби регенерації

Герметичні клапани

Противибухові

пристрої


тип

кільк.

продукт.

тип

кільк.

тип

кільк.

тип

кільк.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Продовження таблиці

Насоси

Калорифери або повітроохолоджувачі

Холодильні машини

тип

кільк.

продукт.

тип

кільк.

продукт.

тип

кільк.

продукт.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10. Наявність і перелік вимірювальних приладів __________________

11. Ступінь герметичності (величина підпору повітря) ____________

12. Система опалення ____________________________________________

13. Система енергопостачання ____________________________________

14. Система водопостачання ______________________________________

__________________________________________________________________
(вид водопроводу, свердловина, ємкість аварійних резервуарів)

15. Тип каналізації, кількість санітарно-технічних приладів

__________________________________________________________________

16. Інструмент, інвентар і обладнання, які є у сховищі


(протирадіаційному укритті) ______________________________________

__________________________________________________________________

17. Дата заповнення паспорта ____________________________________

Керівник організації, яка експлуатує захисну споруду

______________ ______________________________ ___________________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис, печатка)

Представник органу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації мм. Києва та Севастополя, який веде документальний облік захисних споруд.

______________ ______________________________ ___________________
(посада) (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис, печатка)

Додаток 7

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку
Зразок

облікової картки сховища (протирадіаційного укриття)
Область


Прим.

Клас сховища
Група ПРУОблікова картка
 


Сховища

(Протирадіаційного укриття - ПРУ)


 

На

чол.
 


1. Адреса (місце розташування) ___________________________________________________________________________________________

 

(місто, район,село, 

вулиця, № будинку)

2. Кому належить _____________________________________________________________

 
найменування підприємства ( установи) - балансоутримувача (власника) сховища, ПРУ; 
відомча приналежність - найменування міністерства (відомства); форма власності сховища, ПРУ

3. Хто укривається ___________________________________________________________________________

 
(найменування організації, категорія населення)

4. Засоби зв`язку: телефони: міські №

   


 

Внутрішня АТС №

 

 

від " "20_р.

Інші засоби зв`язку

  

 

 
 

Наявність радіоточки міської лінії 

М П

Підпис

 

 
Технічна характеристика

 

1. Конструкція, показник захисту (для сховищ - кгс/смІ, для ПРУ - "Кз") ___________________________

__________________________________________________________________________

2. Тип проекту _____________________________________________________________________________

 


3. Місце розташування (вбудоване в будівлю (кількість поверхів) , окремо розташоване, в гірничих виробках тощо) __________________________________________________________________________________________________________________

4. Рік вводу в експлуатацію_______________

  5. Місткість __________________________ осіб

6. Загальна площа (мІ) ____________________

7. Загальний об’єм (мі) ________________________

8. Кількість входів _______________________

аварійних виходів _____________________________

9. Герметизація (марка або шифр дверей і ставень, герметичних клапанів, величина підпору) ______________________________________

_____________________________________________________________________________________________

10. Система повітропостачання ______________________________________________________________

11. Система енергопостачання _______________________________________________________________

12. Система водопостачання _______________________________________________________________  

13. Система опалення ____________________

14. Тип каналізації _____________________________

15. Використання сховища (ПРУ) у мирний час _________________________________________________

16. Склад ланки обслуговування (осіб) _____________________________________________________

17. Час приведення сховища (ПРУ) в готовність (годин) _________________________________________

18. Місця зберігання технічної документації та ключів _________________________________________

19. Оцінка стану сховища (ПРУ) ______________________________________________________________Примітка:
Облікова картка має розмір 100мм Х 150мм.

Додаток 8

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх обліку

ЗРАЗОК
книг обліку захисних споруд цивільного захисту

СХОВИЩ


№ з/п

Балансоутримувач (власник)Сховище

Характеристики

Відомості про перевірки,

готовністьПримітка

(використання у мирний час)Назва підприємства (установи) – балансо -

утримувача (власника)Код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Обліковий номер

Адреса розташування

Форма власності


Орган управління сховищем, як об’єктом нерухомого майна

рік введення в

експлуатаціюклас сховища

місткість, осіб

площа, кв.м

система вентиляції
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


протирадіаційних укриттів
Балансоутримувач (власник)

ПРУ

Характеристики

Відомості про перевірки,

готовністьПримітка

(використання у мирний час)№ з/п


Назва підприємства (установи) – балансо

утримувача (власникаКод ЄДРПОУ

Юридична адреса

Обліковий номер

Адресе розташування

Форма власності


Орган управління сховищем, як об’єктом нерухомого майна

рік введення в

експлуатаціюгрупа

укриття


коефіцієнт захисту Кз

місткість, осіб

площа, кв.м.

система вентиляції1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Примітки:

1.

Книги обліку захисних споруд за область мають після заповнення гриф „для службового використання”.
2.

Книги обліку споруд, які можливо використовувати для укриття населення, повинні передбачати ведення обліку: підвальних приміщень, споруд підземного простору, паркінгів, станцій метрополітену тощо.

Додаток 9

до Порядку створення, утримання фонду

захисних споруд цивільного захисту

та ведення їх облікуПОГОДЖЕНО (центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту)ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада)(посада)

(підпис, ініціали і прізвище)(підпис, ініціали і прізвище)

“____” __________ _______ р.“____”__________ _______ р.

АКТ


вилучення сховища з фонду захисних споруд № 00000

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва заявника)

«___»_______ ______ р. ______________________________________________

(назва населеного пункту)

Комісія у складі:

голови ______________________________________________________________

(посада, ініціали і прізвище)

членів комісії :_______________________________________________________

(посада, ініціали і прізвище)

______________________________________________________________________________,

що призначена _______________________________________________________

(наказ, розпорядження керівника - заявника)

від «____» __________ _______ р. № ________

на підставі __________________________________________________________

____________________________________________________________________

провела огляд ____________________________________________________________________

(назва захисної споруди )

______________________________________________________________________________,


розглянула надану технічну та іншу документацію (перелік усіх документів) і дійшла висновку:

1. Захисна споруда – сховище (клас) обліковий № __ , місткістю на (__) осіб.

2. Рік введення в експлуатацію - __________.

3. Форма власності сховища - __________________________________.

(державна, комунальна, приватна)
4. Сума нарахованого зношення за даними бухгалтерського обліку ________________ гривень.

5. Проведено (________) капітальних ремонтів, на суму _______ тис. гривень


(у цінах - * ______ року).

6. Балансова вартість споруди на момент списання її з балансу заявника __________ тис. гривень.

7. Фізичний стан конструкцій захисної споруди і причини, що призвели до виходу її із ладу (стан її основних захисних і несучих будівельних конструкцій, захисного обладнання, систем життєзабезпечення, невідповідність вимогам ДБН):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


8. Висновок та пропозиції комісії:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються до акта:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Голова комісії ____________________ _________________________

(підпис) ** (ініціали, прізвище)


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка