Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Тематичний план на поточний навчальний рік
Сторінка1/16
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК
Кафедра тактико-спеціальної підготовки

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
підготовки бакалавра
напряму 6.030401 «Правознавство»
денна та заочна форми навчання

Автор:


Коломієць О.В., доцент кафедри, кандидат психологічних наук

Затверджено

на засіданні кафедри, протокол № 1 від 30 серпня 2013 р.


Київ-2013

ЗМІСТ


 1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики……………………………...3

 2. Витяг з освітньо-професійної програми…………………………………………3

 3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)………………………………………………..3

 4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни……………………………...5

 5. Тематичний план на поточний навчальний рік………………………………....7

 6. Плани-конспекти лекційних занять……………………………………………...8

 7. Плани семінарських занять……………………………………………………..77

 8. Плани практичних занять…………………………………………………….....97

 9. Плани лабораторних занять……………………………………………………120

 10. Завдання для самостійної підготовки…………………………………………120

 11. Індивідуальні навчально-дослідні завдання………………………………….121

 12. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (слухачів)………………………………………………………………………..122

 13. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового (модульного) контролю………………………130

 14. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни……………………………………………………………………...150

 15. Методичні, наочні, мультимедійні матеріали для лекцій і семінарів………150

 16. Рекомендована література……………………………………………………..151


1. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Відповідно до п.1. Галузь використання

Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника Національної академії внутрішніх справ є складовою стандарту вищої освіти вищого навчального закладу та застосовується при підготовці фахівців:

галузі знань «право»

напряму 6030401 «Правознавство»»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

кваліфікації «юрист»

з узагальненим об’ємом діяльності – «Правознавство»

з нормативним терміном навчання – 4 роки

галузеве міністерство – Міністерство внутрішніх справ України

Складова стандарту вищої освіти вищого навчального закладу придатна для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників Національної академії внутрішніх справ.

Напрям 6.03040101 «Правознавство».

Відповідно до п.1. Галузь використання  1. Нормативний термін навчання – 4 роки

  2. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.

  3. Кваліфікація – діяльність у сфері права – К.74.11;2. ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ


Відповідно до додатка В

Рекомендований перелік навчальних дисциплінНавчальні цикли та назви навчальних дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів ECTC

ФПН ВНЗ 11. Безпека життєдіяльності

54

1,5

залік


3. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗІ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЮ СХЕМОЮ«Безпека життєдіяльності» вивчає негативні впливи внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків, а також основи організації захисту населення і територій з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек.


СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

4. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними вимогами. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.Мета вивчення дисципліни полягає у набутті курсантами компетенційних знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації, формування у курсантів відповідальності за особисту та колективну безпеку, здатності творчо мислити, й приймати продуктивні рішення у сфері захисту від над, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» курсанти (слухачі) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» курсанти (слухачі) повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

Загальнокультурні компетенції охоплюють: • культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в житті й діяльності;

 • знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації;

 • вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

 • здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень;

 • вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту (далі ЦЗ);

 • знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій (далі НС), побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

 • здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

організаційно-управлінська діяльність:

 • здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки;

 • знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;

 • вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

педагогічно-консультативна діяльність:

 • обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних ситуацій;

 • вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;

контрольно-консультативна діяльність:

 • оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам організації (підрозділу) щодо підвищення його рівня;

 • здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражаючих факторів.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка