Пояснювальна записка Метою спеціалізації є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів
Скачати 339.91 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2016
Розмір339.91 Kb.
  1   2
Пояснювальна записка

Метою спеціалізації є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності із спеціальності „Внутрішні хвороби”.

Основним завданням спеціалізації із спеціальності „Внутрішні хвороби” є набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-терапевта. Спеціалізація проводиться в очній формі. В якості клінічних установ очного навчання використовуються, крім стаціонарних, і заклади амбулаторної допомоги (поліклініки, амбулаторії). Підготовка лікарів проводиться за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі типового навчального плану і програми спеціалізації.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря за спеціальністю «Внутрішні хвороби» упродовж 6 місяців на кафедрі (936 годин׃ лекції – 52 уч. години; семінари – 206 уч. год.; практ зан. – 614 уч. год. ; іспит – 6 годин та суміжні дисципліни та додаткові програми,״ Особливо небезпечні інфекції - 6 учбових годин.

На додаткові програми виділено 71 годину з включенням викладання медичної генетики, клінічної імунології, прикладної медичної інформатики, основ трансплантології. Загальна кількість годин, відведених на проведення певних тематичних блоків, структурування навчального плану за видами занять (лекції, семінари, практична лікарська діяльність) за рішенням ВНЗ може змінюватися в межах 15% в залежності від актуальності питань на сучасному етапі розвитку медичної науки та регіональних особливостей роботи лікарів. Питання перерозподілу викладання тем і розділів за роками навчання може змінюватись при умові відповідної компенсації годин з інших розділів навчального плану. Як правило, робочий день лікаря формується так: ранкова конференція (підсумки чергувань, обговорення ситуації у відділенні) – 1 година, курація хворих у палатах, ведення і заповнення історій хвороб, медичної документації – 3,5 години, перерва – 0,5 годин, клінічний розбір хворого і/або семінар, контроль засвоєння матеріалу, підсумки – 2 години. Самостійна робота лікаря над засвоєнням навчального матеріалу поза аудиторією може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних класах, клініці тощо.

Для визначення початкового рівня знань і практичних навиків на кафедрі проводиться базовий контроль знань, який складається з двох етапів. Перший етап – перевірка рівня оволодіння практичними навиками, який проводиться у відділенні біля ліжка хворого із заповненням відповідних атестаційних листків, другий етап – тестовий контроль, який проводиться у вигляді вирішення тестових завдань чи у вигляді комп’ютерного контролю. Результати базового контролю враховуються при складанні індивідуального плану. Викладання кожного розділу дисциплін закінчується перевіркою засвоєння практичних навичок з даної дисципліни. Іспит проводиться по традиційній схемі׃ перевірка практичних вмінь та навичок, загальна співбесіда. При проведенні оцінки володіння практичними навиками лікарі підлягають обов'язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності.

Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем. За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря.

Проведення атестації та підведення її підсумків регламентуються відповідними директивними документами.
Навчальний план циклу ״Спецıалıзацıя״

за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

на кафедрі терапії і ciмейної медицини ФПО

Тривалість навчання – 6 місяців ( 936 годин)

Головний цикл:

Лекцій- 48 год.

Семінарів- 206 год.

Практичні заняття – 665 год.

Додаткові програми - 17Всього – 936 год.


Назва курсу

Лек

Сем

Пр.

Разом

Організація терапевтичної допомоги населенню.

2

8

26

36

Хвороби органів дихання та професійнı хвороби

6

24

78

108

Хвороби серцево-судинної системи.

8

32

104

144

Ревматичні хвороби.

6

24

78

108

Хвороби органів травлення

6

24

78

108

Хвороби нирок

4

16

52

72

Клiнiчна алергологiя

2

10

31

43

Iнтенсивна терапiя. Невiдкладнi стани

8

36

112

156

Iнфекцiйнi хвороби Особливо небеспечнi iнфекцiї. СНIД I вiруснi гепатити

2

8

26

36

Радiацiйна медицина
2

5

7

Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядерних аварій. Променева хвороба.
2

5

7

Ендоскопiчна i променева дiагностика

2

14

49

65

ДОДАТКОВI ПРОГРАМИ

Медична генетика

22

Організаційні принципи допомоги хворим із спадковою патологією.


8

Клінічна імунологія

-

5

2

7

Клітинний та гуморальний імунітет. Імунні зміни при захворюваннях внутрішніх органів. Сучасні методи діагностики.

-

5

2

7

Основи первинної профілактики

-

3

4

7

Принципи профілактики внутрішніх захворювань.

Розвиток трансплантології на сучасному етапі. Загальні принципи. Методи. Завдання та проблеми


1

іспит

-

-

-

6
48

206

665

936Тематичний план лекцiйНазва курсу

Кiлькiсть годин

Організація терапевтичної допомоги населенню.

2

Хвороби органів дихання та професійні хвороби

6

Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

2

Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври.

2

Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.

2

Хвороби серцево-судинної системи.

8

Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

2

Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи.
Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

2

Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

2

Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

2

Ревматичні хвороби.

6

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

2

Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування.

2

Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії

2

Хвороби органів травлення

6

Виразкова хвороба. Основні методи лікування. Хвороби оперованого шлунка.

2

Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

2

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз.

2

Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії.

2

Печінкова кома. Печінкова енцефалопатія. Діагностика. Тактика.

2

Хвороби нирок

4

Методи обстеження при патології нирок.
Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Тактика.Гломерулонефрит: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний. Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.

2

Хронічний пієлонефрит. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

2

Клiнiчна алергологiя

2

Принципи діагностики алергічних захворювань (алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні тести, лабораторні, інструментальні методи дослідження).
Бронхіальна астма. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики, лікування.

2

Iнтенсивна терапiя. Невiдкладнi стани

8

Принципи надання невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Основні реанімаційні заходи.

2

Гострий коронарний синдром.

2

Гостра серцева недостатність.

2

Кардіогенний шок.

2

Всього за 1-й рiк

52Тематичний план семiнарських занять

Назва курсу

Кiлькiсть годин

Організація терапевтичної допомоги населенню.

8

Основи законодавства про охорону здоров’я Україні.

4

Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота.

4

Хвороби органів дихання та професійні хвороби

24

Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження.

2

Гострі респіраторні захворювання.

2

Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції.

2

Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування.

2

Рак легень.

2

Хвороби плеври. Плеврити. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги.

2

Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври.

2

Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.

2

Саркоїдоз органів дихання.

2

Паразитарні та грибкові захворювання легень.

2

Синдром нічного апное.

2

Дихальна недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії.

2

Хвороби серцево-судинної системи.

32

Методи обстеження при серцево-судинній патології.

2

Основи електрокардіодаігностики, методика проведення, основні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення.

2

Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

4

Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи.

2

Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів.

4

Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

2

Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.

4

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

2

Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Інфаркт міокарда. Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

2

Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація.

2

Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

2

Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

2

Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальному періоді.

2

Ревматичні хвороби.

24

Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, Ехо-кардіографія.

2

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

2

Хронічна ревматична хвороба серця. Діагностика. Лікування. Набуті вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

2

Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

2

Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера.

2

Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз.

2

Остеоартроз. Клінічні варіанти. Критерії діагнозу. Базисна терапія. Хондростимулятори. Профілактика.

2

Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування.

2

Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії

2

Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах

2

Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

2

Клінічна фармакологія імуномодулюючих та протизапальних препаратів

2

Хвороби органів травлення

24

Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, сонографічних). Інтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу дигестивного тракту та гелікобактеріозу.

2

Хвороби стравоходу. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії.

2

Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.

2

Виразкова хвороба. Основні методи лікування. Хвороби оперованого шлунка.

2

Рак стравоходу. Рак шлунку. Діагностика передракових станів в гастроентерології.

2

Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба.

2

Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

2

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз.

2

Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії.

2

Печінкова кома. Печінкова енцефалопатія. Діагностика. Тактика.

2

Хвороби підшлункової залози. Хронічний панкреатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

2

Хвороби кишок. Глютенова ентеропатія. Целіакія. Синдром надлишкового бактеріального росту.

2

Хвороби нирок

16

Методи обстеження при патології нирок.

2

Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Тактика.

2

Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

2

Хронічний пієлонефрит. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

2

Нефропатія вагітних.

2

Гостра ниркова недостатність. Хронічна ниркова недостатність. Інтенсивна терапія при захворюваннях нирок.

2

Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.

2

Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку

2

Клiнiчна алергологiя

10

Принципи діагностики алергічних захворювань
Бронхіальна астма. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики, лікування.

2

Алергічний риніт. Атопічний дерматит. Полінози. Кропив’янка. Набряк Квінке. Харчова алергія.

2

Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Передвісники гострих алергічних реакцій.

2

Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба.

2

Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії.

2

Iнтенсивна терапiя. Невiдкледнi стани

36

Принципи надання невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Основні реанімаційні заходи

2

Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть.

2

Гострий коронарний синдром.

2

Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця.

2

Гостра серцева недостатність.

2

Гіпертензивні кризи.

2

Колапс.

2

Кардіогенний шок.

2

Втрата свідомості

2

Інсульти.

2

Судомний синдром.

2

Гострий психоз.

2

Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).

2

Гостра дихальна недостатність ( в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо).

2

Кров у випорожненні.
Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічні, мікседематозна коми).

2

Гостра наднирникова недостатність, тиреотоксичний криз.

2

Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок).

2

Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

2

Iнфекцiйнi хвороби Особливо небеспечнi iнфекцiї. СНIД I вiруснi гепатити

8

Патогенез, епідеміологія і клініка ВІЛ-інфекції. Принципи діагностики. Методи профілактики.

2

Вірусні гепатити: епідеміологія, класифікація, лабораторна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

2

Грип та інші гострі респіраторні захворювання.

2

Радiацiйна медицина

2

Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядрних аварій.

2

Ендоскопiчна i променева дiагностика

14

Рентгенологічне дослідження органів і системорганізму при захворюваннях внутрішніх органів.
Поняття про магнітно-ядерний резонанс.

2

Основи ехокардіографічного обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево- судинної системи

2

Ультразвукова діагностика органів ШКТ

2

Ультразвукова діагностика сечовидільної системи.

2

Ендоскопічні методи дослід. езофагогастродуод. зони.

2

Ультразвукова діагностика ендокринної системи.

2

Ендоскопічне дослідження проктосигмоїдальної зони.

2

Всього

206Тематичний план практичних занять


Назва теми

Кiлькiсть годин

Організація терапевтичної допомоги населенню.

26

Загальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально - поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога.

10

Функціональні обов’язки дільничного лікаря-терапевта. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота.

10

Профілактичні та реабілітаційні державні програми. Реабілітація терапевтичних хворих

4

Хвороби органів дихання та професійні хвороби

78

Методи обстеження хворих з патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження.

6

Гострі респіраторні захворювання.

Клінічна картина та діагностика основних

форм і ускладнень. Лікування.

Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.8

Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

6

Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування.

8

Рак легень.

6

Хвороби плеври. Плеврити. Пневмоторакс. Діагностика, методи невідкладної допомоги. Покази до плевральної пункції та дренування порожнини плеври.

6

Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври.

8

Інтерстиціальні захворювання легень. Фіброзуючі альвеоліти.

8

Саркоїдоз органів дихання.

6

Паразитарні та грибкові захворювання легень.

6

Синдром нічного апное.

4

Дихальна недостатність. Класифікація. Діагностичні критерії.

6

Хвороби серцево-судинної системи.

104

Методи обстеження при серцево-судинній

патології. Значення лабораторних та

інструментальних методів обстеження в

діагностиці захворювань.6

Основи електрокардіодаігностики, методика проведення, основні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення.

6

Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Загальні принципи терапії.

8

Вторинні артеріальні гіпертензії.

Гіпертензивні кризи. Загальні

принципи терапії. Невідкладна допомога.


6

Клінічна фармакологія

антигіпертензивних засобів.8

Атеросклероз. Сучасні погляди на проблему. Принципи лікування та профілактика.

8

Клінічна фармакологія основних груп препаратів, що застосовуються при лікуванні хворих з атеросклерозом.

8

Ішемічна хвороба серця. Класифікація. Стенокардія. Діагностика, диференційна діагностика, лікування. Реабілітація.

10

Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Інфаркт міокарда. Діагностика, диференційна діагностика. Ускладнення. Невідкладна допомога. Лікування. Реабілітація.

10

Інтенсивна терапія і реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу та дихання. Раптова серцева смерть. Причини. Діагностика. Тактика лікаря. Методиоживлення. Реабілітація.

8

Основні групи та клінічна фармакологія засобів, що використовуються при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця.

12

Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань.

6

Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальному періоді.

8

Ревматичні хвороби.

78

Методи обстеження хворих з ревматичними захворюваннями. Лабораторна біохімічна, імунологічна діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, Ехо-кардіографія.

10

Ревматична лихоманка. Класифікація. Діагностичні критерії. Методи лікування. Первинна та вторинна профілактика.

6

Хронічна ревматична хвороба серця. Діагностика. Лікування. Набуті вади серця. Тактика лікаря-терапевта. Методи лікування. Прогноз. Диспансеризація.

6

Захворювання суглобів. Ревматоїдний артрит. Класифікація. Діагностичні критерії. Сучасні методи лікування. Експертиза непрацездатності.

6

Спондилоартрити. Анкілозуючий спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера.

6

Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз.

6

Остеоартроз. Клінічні варіанти. Критерії діагнозу. Базисна терапія. Хондростимулятори. Профілактика.

6

Системні захворювання сполучної тканини. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий периартеріїт. Диференційно-діагностичні критерії. Сучасні програми лікування.

8

Системна склеродермія. Дерматоміозит (поліоміозит). Паранеопластичні артропатії

6

Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).


4

Особливості перебігу ревматичних захворювань у хворих похилого та старечого віку.

6

Клінічна фармакологія імуномодулюючих та протизапальних препаратів

8

Хвороби органів травлення

78

Методи обстеження хворих з патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних методів дослідження (рентгенологічних, сонографічних). Інтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу дигестивного тракту та гелікобактеріозу.

10

Хвороби стравоходу. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії.

6

Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.

4

Виразкова хвороба. Основні методи лікування. Хвороби оперованого шлунка.

6

Рак стравоходу. Рак шлунку. Діагностика передракових станів в гастроентерології.

6

Захворювання біліарної зони. Хронічний некаменевий холецистит. Жовчнокам’яна хвороба.

6

Синдром холестазу. Диференційний діагноз жовтяниць.

6

Хвороби печінки. Хронічні гепатити. Алкогольна хвороба печінки. Алкогольна кома. Діагностика. Тактика лікаря. Прогноз.

6

Цирози печінки. Гепатоцелюлярна недостатність. Синдром портальної гіпертензії.

8

Хвороби підшлункової залози. Хронічний панкреатит. Зовнішньосекреторна панкреатична недостатність.

6

Хвороби кишок. Глютенова ентеропатія. Целіакія. Синдром надлишкового бактеріального росту.

6

Хвороби нирок

52

Методи обстеження при патології нирок.

4

Хронічна хвороба нирок. Поняття. Класифікація. Тактика.

Гломерулонефрит: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний. Діагностичні критерії. Лікування. Соціально-професійна реабілітація хворих.8

Нефротичний синдром. Диференційна діагностика. Патогенетична і симптоматична терапія.

6

Хронічний пієлонефрит. Диференційний діагноз, лікування. Основні принципи антибактеріальної терапії. Амбулаторний нагляд та протирецидивна терапія. Нефролітіаз.

8

Нефропатія вагітних.

8

Гостра ниркова недостатність. Хронічна ниркова недостатність. Інтенсивна терапія при захворюваннях нирок.

6

Гостра затримка сечі. Ниркова еклампсія.

6

Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку

6

Клiнiчна алергологiя

31

Принципи діагностики алергічних захворювань (алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні тести, лабораторні, інструментальні методи дослідження).

6

Бронхіальна астма. Анафілактичний шок. Сучасні підходи до класифікації, діагностики, лікування.

5

Алергічний риніт. Атопічний дерматит. Полінози. Кропив’янка. Набряк Квінке. Харчова алергія.

4

Інтенсивна терапія і реанімація при алергічних захворюваннях. Передвісники гострих алергічних реакцій.

6

Гострі алергічні реакції. Медикаментозна хвороба.

4

Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії.

6

Iнтенсивна терапiя. Невiдкладнi стани

112

Принципи надання невідкладної допомоги. Етичні та юридичні аспекти. Основні реанімаційні заходи

2

Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть.

2

Гострий коронарний синдром.

2

Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця.

2

Гостра серцева недостатність.

2

Гіпертензивні кризи.

2

Колапс.

2

Кардіогенний шок.

2

Втрата свідомості

2

Інсульти.

2

Судомний синдром.

2

Гострий психоз.

2

Епілептичний статус

2

Абстинентний синдром. Алкогольний делірій.

2

Жертва сексуального насильства.

2

Гострий біль (біль голови, у шиї, у спині, у м’яких тканинах).

2

Гостра дихальна недостатність ( в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо).

2

Кров у випорожненні.

2

Коматозні стани (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічні, мікседематозна коми).

2

Гостра наднирникова недостатність, тиреотоксичний криз.

2

Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок).

2

Гостра шкірна висипка. Токсикодермії. Основні діагностичні критерії сифілісу.

2

Гострі радіаційні ураження.

2

Організація допомоги при масових гострих радіаційних ураженнях.

2

Організація допомоги при промислових отруєннях.

Гострі побутові отруєння. Гострі медикаментозні отруєння. Гострі професійні отруєння. Гострі бойові отруєння. Покуси, вжалення.2

Системні інфекційні захворювання (висипний тиф, холера, бруцельоз).

2

Організація невідкладної допомоги при особливо небезпечних інфекціях.

2

Трансфузіологія.

1

Гостра печінкова недостатність.

1

Гостра ниркова недостатність.

1

Гостра затримка сечі. Гостра гематурія.

1

Гострий абдомінальний біль, напруження передньої черевної стінки.

1

Глибокий венозний тромбоз.

1

Гострий біль у промежині і тазовій ділянці.

1

Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах.

2

Iнфекцiйнi хвороби Особливо небеспечнi iнфекцiї. СНIД I вiруснi гепатити

26

Патогенез, епідеміологія і клініка ВІЛ-інфекції. Принципи діагностики. Методи профілактики.

4

Вірусні гепатити: епідеміологія, класифікація, лабораторна діагностика, диференційоване лікування, профілактика.

8

Грип та інші гострі респіраторні захворювання.

6

Харчові токсикоінфекції. Ботулізм. Дизентерія. Сальмонельоз

10

Радiацiйна медицина

5

Гігієнічні аспекти радіаційної безпеки та ядерних аварій. Променева хвороба. Хронічні і віддалені наслідки опромінення. Диспансеризація осіб, які постраждали від радіаційного опромінення.

5

Ендоскопiчна i променева дiагностика

49

Рентгенологічне дослідження органів і систем організму при захворюваннях внутрішніх органів.

6

Поняття про магнітно-ядерний резонанс.

4

Основи ехокардіографічного обстеження пацієнтів із захворюваннями серцево-судинної системи, методика проведення, тлумачення результатів, значення в діагностиці.

19

Ультразвукова діагностика органів

шлунково-кишкового тракту.4

Ультразвукова діагностика сечовидільної

системи.


4

Ендоскопічні методи дослідження

езофагогастродуоденальної зони.4

Ультразвукова діагностика ендокринної

системи.


4

Ендоскопічне дослідження

проктосигмоїдальної зони.4

Всього

614


Освітньо-кваліфікаційна характеристика

лікаря-спеціаліста-терапевта.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка