Правила Трутона c правила фаз Гіббса d рівняння Менделєєва-Клапейрона e законів Коновалова 2 Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1

Обчислення температури фазових перетворень при різних тисках має важливе

практичне значення для сучасного фармацевтичного виробництва і здійснюється

відповідно до:A *Рівняння Клапейрона-Клаузіуса

B Правила Трутона

C Правила фаз Гіббса

D Рівняння Менделєєва-Клапейрона

E Законів Коновалова
2

Вода у потрійній точці на діаграмі стану є системою:A *Інваріантною

B Моноваріантною

C Біваріантною

D Триваріантною

E Чотирьохваріантною
3

Точка максимуму на діаграмі плавкості, коли речовини утворюють стійку сполуку,

зветься:

A Сінгулярною

B Евтектичною

C Рівноважною

D Максимальною

E Критичною
4

Хлорсрібний електрод широко використовується як електрод порівняння при

потенціометричному аналізі розчинів лікарських речовин. Його будова відповідає

схемі:A *Ag|AgCl, KCl

B Ag|Cl2

C (-)Ag0|Ag0(+)

D Ag|AgCl|HCl|скло|H^+

E Ag|KCl
5

Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іонселективного електроду

визначається величиною:

A *Коефіцієнта селективності

B Коефіцієнта дифузії

C Коефіцієнта активності

D Коефіцієнта електропровідності

E Осмотичного коефіцієнта
6

Для точного обчислення константи швидкості за величиною енергії активації

застосовується стеричний фактор, який враховує:

A *Взаємну орієнтацію реагуючих молекул

B Хімічні властивості взаємодіючих сполук

C Концентрацію реагуючих речовин

D Температуру реакційної суміші

E Будову молекул взаємодіючих сполук
7

За правилом Дюкло-Траубе , що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе

дорівнює:

A *3-3,5

B 1-2

C 2-3

D 0-1

E 4-4,5
8

На біодоступність порошку впливає ступiнь подрібненості речовини, мірою якого є:A *Дисперсність системи

B Концентрація речовини

C Об’єм частинок

D Маса частинок

E Щільність розчину
9

Для визначення інтенсивності світла, розсіяного колоїдними частинками

використовується рівняння:

A Релея

B Ламберта-Бера

C Бінгама

D Ейнштейна

E Пуазейля
10

В центрі міцели розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки, які утворюють:A *Агрегат

B Дифузний шар протиіонів

C Гранулу

D Шар потенціалоутворюючих іонів

E Адсорбційний шар протиіонів
11

Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?A * Cереднім зсувом.

B Коефіцієнтом дифузії.

C Швидкістю седиментації.

D дзета-потенціалом.

E Швидкістю коагуляції.
12

Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають

вигляд поліедрів?

A * Висококонцентрована.

B Концентрована.

C Розбавлена.

D Пряма.

E Зворотня.
13

Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?A * Коалесценція.

B Флокуляція.

C Седиментація.

D Флотація.

E Коагуляція.
14

У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції

описується кінетичним рівнянням…

A * Другого порядку

B Нульового порядку

C Першого порядку

D Третього порядку

E Дробового порядку
15

Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого?A * Синергізм

B Антагонізм

C Адитивність

D Реопексія

E Форетизм
16

За правилом Шульце-Гарді на коагулюючу дію іона-коагулянта впливає:A *Заряд іона

B Розмір іона.

C Адсорбованість

D Здатність до гідротації

E Полярізовність
17

Какой электрод используется в качестве индикаторного при титровании основания?A *Стеклянный

B Хлорсеребряный

C Каломельный

D Хингидронный

E Водородный
18

Что произойдет, если слить равные объемы положительно и отрицательно

заряженных золей берлинской лазури?

A *Взаимная коагуляция

B Седиментация

C синерезис

D Пептидация

E Тиксотропия
19

Какая из приведенных реакций относится к реакциям псевдопервого порядка?A *гидролиза сахарозы

B этирификации

C омыления

D нейтрализации

E горения
20

Уравнением реакции какого порядка можно описать процесс разложения

лекарственного препарата?

A *1

B 2

C 3

D 0

E дробного
21

Укажите какой параметр учитывает отклонение свойств реального раствора от

идеального

A *активность

B Фугитивность

C изотонический коэффициент

D степень диссоциации

E Концентрация
22

Система знаходиться в ізобарно-ізотермічній рівновазі. Яку функцію потрібно вибрати

для описання процесу?

A *Енергію Гіббса;

B Енергію Гельмгольца;

C Внутрішню енергію;

D Ентальпію;

E Ентропію
23

Який осмотичний тиск повинні мати розчини, що використовуються в медицині, як

ізотонічні розчини:

A *700 - 800 кПа

B 200 - 300 кПа

C 300 - 400 кПа

D 500 - 600 кПа

E 900 - 1000 кПа
24

За якою величиною порівнюють швидкості хімічних реакцій однакових порядків:A За величиною константи швидкості хімічної реакції;

B За величиною швидкості хімічної реакції;

C За часом закінчення реакції;

D За зміною концентрацій реагуючих речовин;

E За зміною концентрацій продуктів реакції
25

Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його:A *Високій адсорбційній здатності;

B Гідрофобних властивостях;

C Гідрофільних властивостях;

D Малій густині;

E Розчинності в воді
26

Золь гідроксиду феруму (ІІІ) заряджений позитивно. Вкажіть йон, який має по

відношенню до нього найменший поріг коагуляції:

A *SO42-

B Cl-

C Cu2+

D Na+

E J-
27

При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається

явище:

A *Світлорозсіювання;

B Зломлення світла;

C Інтерференція світла;

D Відбиття світла;

E Оптимальна анізотропія
28

В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього

додають високомолекулярну речовину:

A *Для підвищення його стійкості;

B Для пониження його стійкості;

C Для коагуляції колоїдного розчину;

D Для коалесценції колоїдного розчину;

E Для седиментації колоїдного розчину
29

Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок

10-6м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров?

A *Мікрогетерогенна система;

B Гомогенна система;

C Грубодисперсна система;

D Колоїднодисперсна система;

E гетерогенна система.
30

Кінетику термічного розкладу лікарської речовини досліджують у бомбовому

калориметрі. До якого типу відноситься цей процес?

A * Ізохорний

B Ізобарний

C Ізотермічний

D Рівноважний

E Циклічний
31

Синтез лікарської речовини відбувається в ізольованій системі. Що є критерієм

напрямку перебігу самодовільного процесу?

A *Зміна ентропії

B Енергія Гіббса

C Енергія Гельмгольца

D Внутрішня енергія

E Ентальпія
32

Уявні ступені дисоціації нижче наведених електролітів у 0,01М водному розчині

однакові. Вкажіть речовину, розчин якої має найвищу температуру кипіння :

A *Al2(SO4)3

B KCl

C Na3PO4

D Cu(NO3)2

E K3PO4
33

Розчини деяких електролітів є лікарськими препаратами. Яке максимальне значення

ізотонічного коефіцієнта для розчину MgSO4?

A *2

B 4

C 3

D 5

E 7
34

Ізотонічність – це обов’язкова вимога, яку ставлять до інфузійних розчинів. Вкажіть

значення, неможливе для ізотонічного коефіцієнта.

A *1

B 2

C 3

D 4

E 4,5
35

Ізотонічність – це вимога, яку ставлять до ін’єкційних розчинів та очних крапель.

Розчин якої з речовин має найбільший осмотичний тиск при однаковій молярній

концентрації і температурі?A *Al2(SO4)3

B Cu(NO3)2

C CuSO4

D C6H12O6

E C12H22O12
36

Потенціометрія – це метод аналізу, який широко застосовують у фармацевтичному

аналізі. ЕРС якого гальванічного елемента не залежить від величин стандартних

потенціалів електродів?A * Концентраційного

B Хімічного

C З переносом

D Без переноса

E Оборотного
37

Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних

систем належать емульсії?

A * Р – Р

B Р – Т

C Т – Т

D Т – Р

E Г – Р
38

Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. Ізоелектрична точка білка

дорівнює 4,7. При якому рН макроіон білка рухається до катоду?

A * 3,5

B 4,7

C 5,0

D 7,0

E 11,5
39

Білки відіграють велику роль у процесах життєдіяльності. При якому значенні рН

електрофоретична рухомість желатину дорівнює нулю (ізоелектрична точка желатину

дорівнює 4,7)A *4,7

B 7,0

C 14,0

D 5,5

E 9,4
40

Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинівA * Активоване вугілля

B Силікагель

C Бентоніт

D Кварц

E Целюлоза
41

Який метод є фармакопейним для визначення молекулярної маси

високомолекулярних речовин?

A *Віскозиметрія

B Осмометрія

C Кріометрія

D Ебуліоскопія

E Потенціометрія
42

Кров є типова колоїдна система. Внаслідок складного ферментативного процесу

відбувається її згортання, що обумовлює мінімальну крововтрату. Це пояснюється

здатністю колоїдних частинок доA * коагуляції

B адсорбції

C адгезії

D когезії

E змочування
43

Біопотенціали, викликані різноманітними фізіологічними процесами, є результатом

виникнення на межі поділу фаз

A * подвійного електричного шару

B адгезійного шару

C абсорбційного шару

D дифузного шару

E нічого з переліченого
44

Гепарин - антикоагулянт прямої дії, який знижує згортання крові та протидіє

тромбоутворенню. Його дія заснована на явищі

A * “колоїдного захисту”

B синерезіса

C тіксотропії

D міцелоутворення

E діаліза
45

Порошки, гранули, таблетки складають до 80% готових лікарських форм сучасної

рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія

A * збільшується

B зменшується

C не змінюється

D зникає

E нічого з переліченого
46

На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: “Перед вживанням збовтати!”. Це

попередження обумовлено

A * седиментацією

B коагуляцією

C розчинністю дисперсних систем

D нерозчинністю дисперсних систем

E нічим з переліченого
47

Серед перелічених водних розчинів лікарських препаратів з однаковою молярністю

максимальна температура кипіння відповідає розчину :

A * натрій сульфату

B промедолу

C нікотинаміду

D резорцину

E йода
48

Синтетичні високомолекулярні сполуки контактних лінз набрякають у вологому

середовищі очей. Набрякший матеріал лінз має певну кількість води . Це приклад

A * обмеженого набрякання

B необмеженого набрякання

C синтетичного набрякання

D кинетичного набрякання

E адгезійного набрякання
49

При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до

суспензій додають

A * желатин

B натрію хлорид

C глюкозу

D етанол

E нічого з переліченого
50

Яким має бути тиск пари рідини при кипінні ?A *Рівним атмосферному

B Максимальним

C Рівним тиску насиченої пари при 273 К

D Мінімальним

E Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі
51

Селективний розчинник, який використовують для вилучення речовин із лікарської

рослинної сировини, називають …

A *Екстрагент

B Екстрактор

C Екстракт

D Рафінат

E Елюент
52

Лінію на діаграмі стану, вище якої не може існувати тверда фаза, називають …A *Солідус

B Евтетика

C Медіана

D Ліквідус

E Конода
53

У фармації часто застосовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу

належить ця дисперсна система?

A *Т-р

B Г-г.

C Г-р.

D Р-р.

E Р-г.
54

Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих

речовин до води. Який метод при цьому використовується?

A * Заміна розчинника.

B Хімічна конденсація.

C Конденсація з пари.

D Механічне диспергування.

E Хімічна конденсація.
55

Колоїдний захист використовують при виготовленні лікарських препаратів. Як

називається колоїдний препарат срібла, захищений білками?

A * Протаргол

B Фестал

C Ензимтал

D Аргентум

E Колаген
56

Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші?A *Синергізм

B Антагонізм

C Адитивність

D Синерезис

E Тіксотропія
57

В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох

прозорих середовищ?

A *Рефрактометрія

B Кондуктометрія

C Кулонометрія

D Поляриметрія

E Турбідиметрія
58

Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно якого

кристали добудовуються ..

A *Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

B Лише аніонами

C Лише катіонами

D Будь-якими йонами з розчину

E Лише тими йонами , які не входять до їх складу.
59

Ферменти широко використовуються у фармації як лікарські препарати. Яка основна

відмінність ферментів від небіологічних каталізаторів ?

A *Висока специфічність дії і селективність

B Висока універсальність

C Мала універсальність

D Висока дисперсність

E Висока гомогенність
60

Одним из важных этапов в изучении физико-химических свойств воды является

анализ ее диаграммы состояния. Какие фазы находятся в равновесии в тройной

точке на диаграмме состояния воды?A * жидкая вода, лед, пары воды

B жидкая вода, лед

C жидкая вода, пары воды

D лед, пары воды

E лед
61

В стоматологической практике используются жидкие лекарственные формы,

содержащие камфору и хлоралгидрат. Какие фазы находятся в равновесии в

эвтектической точке ?A * расплав эвтектического состава, кристаллы хлоралгидрата, кристаллы камфоры

B расплав эвтектического состава

C кристаллы камфоры и хлоралгидрата

D расплав эвтектического состава и кристаллическая камфора

E расплав эвтектического состава и кристаллический хлоролгидрат
62

Суспензию какого из адсорбентов применяют для снятия интоксикации, вызванной

отравлением алколоидами?

A * активированного угля

B силикагеля

C бентонита

D каолина

E крахмала
63

При расчетах количеств вспомогательных веществ, необходимых для изотонирования

жидких лекарственных форм, используют значения изотонических коэффициентов.

Чему он равен для сульфата цинка, при условии его полной диссоциации в водном

растворе?

A *2

B 0

C 1

D 3

E 4
64

Структурной единицей коллоидного раствора лекарственного вещества является.A * мицелла

B молекула

C атом

D ион

E цвиттер-ион
65

Дисперстные системы используются в фармацевтической практике. Методом

подтверждения коллоидного состояния является прохождение света через систему.

При этом пучок света:A * рассеивается в виде светящегося конуса

B отражается

C поглощается

D испытывает преломление

E проникает внутрь частицы
66

Чему равно число компонентов в точке пересечения линии ликвидуса с осью ординат

на диаграмме плавкости?

A *1

B 3

C 2

D 0

E -
67

Кинетические методы широко используют для определения стабильности

лекарственных форм. Период полупревращения какой из реакций выражается

уравнением T_1/2=ln2/KA *Первого порядка

B Второго порядка

C Третьего порядка

D Нулевого порядка

E Дробного порядка
68

Для количественного определения гидроксида калия выбран метод

потенциометрического титрования. Точку эквивалентности в этом методе

определяют по резкому изменению:A *Электродвижущей силы

B Напряжения

C Силы тока

D Интесивности флуоресценции

E Диффузного тока
69

Порошки, одержащие экстракт красавки и активированный уголь, имеют пониженную

терапевтическую активность. Какое поверхностное явление влияет на снижение их

активности?A *Адсорбция

B Десорбция

C Адгезия

D Когезия

E Растекание
70

В лаборатории получен коллоидный раствор лекарственного вещества. С какой

целью к нему прибавляют высокомолекулярное вещество?

A *Для повышения его устойчивости

B Для понижения его устойчивости

C Для коагуляции

D Для седиментации

E Для усиления действия электролита – стабилизатора
71

Конденсованою системою називають систему, в якій:A *Відсутня газоподібна фаза

B Відсутня тверда фаза

C Відсутня рідка фаза

D Компоненти знаходяться в рідкому стані

E Є більше двох компонентів
72

Розчини,що використовуються для їнєкцїй, мають бути їзотонїчними. Ізотонічними

розчинами називають такі, у яких:

A *Однаковий осмотичний тиск

B Однаковий онкотичний тиск

C Однаковий рН розчинїв

D Однакова полярнїсть молекул розчинених речовин

E Однакова масова частка розчинених речовин
73

Одним із сучасних методів вимірювання рН біологічних рідин є потенціометричний.

Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення

(індикаторний)?A *Скляний

B Хлорсрібний.

C Каломельний.

D Платиновий.

E Срібний.
74

Правило Вант-Гоффа застосовують при визначеннї термїну придатностї лїкїв. В яких

межах знаходиться температурний коефіцієнт швидкості більшостї хїмїчних реакцій?

A *2 – 4

B 2 – 3

C 1 – 3

D 3 – 4

E 1 – 5
75

Ферменти (бїологїчнї каталїзатори) застосовують як фармакологїчнї препарати. Який

механізм дії ферментів в біохімічних реакціях?

A *Знижують енергію активації реакції

B Підвищують енергію активації

C Інгібірують процес реакції

D Змінюють константу швидкості реакції

E Змінюють порядок реакції
76

Поверчнево-активнї речовини (ПАР) широко використовують у фармацевтичнїй

практицї, як стабїлїзатори диспертних систем. Характерною особливістю будови

молекул ПАР є:A *Дифільність.

B Полярність.

C Неполярність.

D Їоногенність.

E Неіоногенність
77

Процес, під час якого відбувається хімічна взаємодія між молекулами адсорбата і

активними центрами адсорбенту, називають:

A *Хемосорбцією.

B Адсорбцією.

C Сольватацією..

D Десорбцією.

E Сублімацією.
78

В колоїднї препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярнї

сполуки (ВМС) для збїльшення стїйкостї золей. Здатність ВМС захищати золь від

коагуляції визначають:A *Захисним числом.

B Порогом коагуляції.

C Величиною електрокїнетичного потенцїалу

D Величиною електротермодїнамїчного потенцїалу

E Електрофоретичною рухливїстю
79

При боротьбї з шоком використовують розчин полїглюкїну

Розчини високомолекулярних сполук одержують:

A *Розчиненням у відповідному розчиннику.

B Реакцією полімеризації.

C Реакцією поліконденсації.

D Диспергуванням.

E Пептизацією.
80

Одним из факторов, влияющих на увеличение выхода лекарственного вещества в

процессе его синтеза, является понижение энергия активации реакции. Этому

способствует:A Добавление катализатора

B Повышение температуры

C Понижение температуры

D Увеличение концентрации

E Уменьшение концентрации
81

Для расчетов тепловіх эффектов реакций синтеза лекарственных препаратов при

повышенных температурах следует использовать:

A *Уравнение Кирхгоффа

B Уравнение Больцмана

C Уравнение изобары

D Уравнение изохоры

E Уравнение изотермы
82

В изобарно-изотермических условиях для прогнозирования возможности и

направления самопроизволиных процессов используют изменение

A *Энергии Гиббса

B Энергии Гельмгольца

C Энтальпии

D Энтропии

E Внутренней энергии
83

Термодинамические расчеты позволяют определить возможность и направление

самопроизвольных процессов. В изолированной системе для этой цели используют

изменение термодинамической функции:A *Энтропии

B Энергии Гиббса

C Энергии Гельмгольца

D Внутренней энергии

E Энтальпии
84

Поверхностная активность – это один из факторов биодоступности лекарственных

препаратов. Во сколько раз возрастет поверхностная активность при удлинении

углеводородного радикала ПАВ на группу СН2?A *3,2

B 1,5

C 6,4

D 2,8

E 0,5
85

Растительные и животные организмы относятся к таким биологическим системам,

которые обмениваются с окружающей средой веществом и энергией. Как

называются такие системы?A *Открытая, гетерогенная

B Изолированная, гетерогенная

C Закрытая, гомогенная

D Закрытая, гетерогенная

E Открытая гомогенная
86

Потенциометрия широко используется в анализе лекарственных препаратов. Э.д.с.

какого гальванического элемента не зависит от величины стандартного электродного

потенциала?A *Концентрационного

B Химического

C С переносом

D Без переноса

E Обратимого
87

Кинетические методы используются для определения стабильности лекарственных

препаратов. Определите порядок реакции, если константа скорости ее имеет

размерность с-1A Первый

B Нулевой

C Дробный

D Второй

E Третий
88

При производстве лекарственных препаратов их выход можно повысить при

правильном выборе температурного режима. Какое уравнение устанавливает

зависимость константы равновесия от температуры при постоянном давлении?A *Изобары химической реакции

B Изотермы химической реакции

C Кирхгоффа

D Изохоры химической реакции

E Гиббса-Гельмгольца
89

Для ізохорного процесу тепловий ефект рівний:A *Зміні внутрішньої енергії.

B Зміні ентальпії процесу

C Нулю.

D Зміні ентропії системи.

E Зміні вільної енергії Гібса.
90

Стандартні умови визначаються наступними значеннями тиску та температури

(параметрами стану):

A *101,3 кПа, 298 К.

B 101,3 кПа, 273 К.

C 101,3 кПа, 0 К.

D 50 кПа, 273 К.

E 50 кПа, 298 К.
91

Тепловий ефект реакції нейтралізації кислот HCl, HNO3:A *Однаковий.

B Залежить від їх основності.

C Визначається окислювальними властивостями.

D Залежить від природи кислотного залишку

E Залежить від послідовності злиливання компонентів кислота-луг
92

В евтектичній точці двокомпонентної системи з простою евтектикою в рівновазі

знаходяться фази:

A * 2 твердих і розплав евтиктичного складу

B 2 рідких і 1 тверда

C 3 твердих фази

D 1 тверда, 1 рідка і 1 газоподібна

E 1 рідка і 1 тверда
93

Число ступенів свободи в точці перетину лінії ліквідуса з віссю ординат на діаграмі

плавкості двокомпонентної системи дорівнює:

A *0

B 2

C 3

D 4

E 1
94

Яким повинен бути тиск пари рідини при кипінні?A *Рівним атмосферному.

B Мінімальним

C Максимальним.

D Рівним тиску насиченої пари при кімнатній температурі.

E Рівним тиску насиченої пари при 273 К.
95

При виготовленні деяких лікарських форм необхідно враховувати величину

осмотичного тиску. Який з перерахованих 0,1М розчинів: глюкози, сахарози, AlCl3,

KNO3, CaCl2, має найбільший осмотичний тиск?A *0,1М розчин AlCl3

B 0,1М розчин глюкози

C 0,1М розчин сахарози

D 0,1М розчин CaCl2

E 0,1М розчин KNO3
96

Який з перерахованих розчинів однакової моляльності кипить при найбільшій

температурі?

A *Розчин Al2(SO4)3

B Розчин K3[Fe(CN)6]

C Розчин сахарози

D Розчин CaCl2

E Розчин NaCl.
97

Потенціометричний метод визначення рН, як найбільш універсальний, занесений до

Державної фармакопеї України. Який з електродів використовують у якості електроду

порівняння?A *насичений каломельний

B Хінгідронний

C Скляний

D Водневий

E Цинковий
98

Хімічна кінетика має велике значення для фармації. Який порядок має реакція

гідролізу сахарози?

A * псевдоперший

B нульовий;

C другий;

D третій;

E дробний.
99

Скільки фаз має рівноважна система, шо застосовується у технології

фармацевтичного виробництва, як розрихлювач? NH4HCO3(T) ------> NH3(Г) + CO2(Г) +

H2O(P).A *3;

B 1;

C 4;

D 5;

E 2.
100

Більшість технологічних процесів у фармації відбувається в гетерогенних системах.

Яка кількість фаз міститься у суміші евтектичного складу при евтектичній температурі

двохкомпонентної системи?A *3;

B 2;

C 5;

D 4;

E 1.
101

Водно-спиртові суміші широко застосовується в медичній та фармацевтичній

практиці. Вони відносяться до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?

A *Нероздільно киплять;

B Не змішуються;

C Взаємодіють між собою;

D Не взаємодіють між собою;

E Мають критичну температуру змішування.
102

Міцелярні розчини ПАР застосовують у фармацевтичному виробництві як

стабілізатори і солюбілізатори. Для якого з розчинів колоїдних ПАР можна очікувати

найбільшого значення ККМ (критичної концентрації міцелоутворення)?A *C9H19SO3Na;

B C14H29SO3Na;

C C16H33SO3Na;

D C12H25SO3Na;

E C10H21SO3Na.
103

У фармацевтичній промисловості міцелярні розчини ПАР використовуються для

виготовлення водорозчинних препаратів із нерозчинних у воді речовин, наприклад,

вітамінів А і Е. В розчинах яких речовин критична концентрація міцелоутворення має

найменше значення?

A * С17H35COONa

B C12H25COONa

C C13H27COONa

D C15H31COONa

E C11H23COONa
104

Фармацевтичний препарат коларгол - це колоїдний розчин срібла, до складу якого

входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?

A *Підвищує агрегативну стійкість

B Викликає коагуляцію

C Сприяє седиментації

D Знижує агрегативну стійкість

E Збільшує ступінь дисперсності
105

До якого типу відноситься електрод, складений за схемою Au3+|Au ?A *до електродів І роду

B до електродів ІІ роду

C до електродів ІІІ роду

D окисно-відновних електродів

E іон-селективних електродів
106

Приготовленная эмульсия лекарственного вещества имеет размер частиц

дисперсной фазы 10-6 м. К какому типу дисперсных систем (классификация по

степени дисперсности) следует отнести данную лекарственную форму?A *микрогетерогенная система

B гетерогенная система

C грубодисперсная система

D коллоидно-дисперсная система

E ультрамикрогетерогенная
107

Пороги коагуляции золя лекарственного вещества электролитами MgSO4, NaCI,

AI(NO3)3 равны соответственно 0,81; 51,0; 0,095 ммоль/л. Какой из ионов

электролитов оказывает наибольшее коагулирующее действие?A *Al3+

B Mg2+

C Na+

D CI-

E SO42-
108

Высокомолекулярные вещества при определенных условиях образуют студни,

которые широко используются при изготовлении лекарственных форм. Какое

явление происходит при старении студней?A *Синерезис

B Тиксотропия

C Набухание

D Сольватация

E Диффузия
109

Йодоформ при хранении самопроизвольно разлагается с образованием йода. Какая

из термохимических функций служит критерием направления этого процесса при

постоянстве V и Т?A *энергия Гельмгольца F

B энтропия S

C энтальпия Н

D энергия Гиббса G

E внутренняя энергия U
110

При яких умовах обмежене набрякання желатину переходить у необмежене

(утворення розчину)?

A *При нагріванні

B При охолодженні

C У присутності йонів SO42–

D У присутності йонів Cl

E За рН середовища, що відповідає ізоелектричній точці
111

Положительно заряженный золь гидроксида железа получен методом гидролиза.

Какой из ионов-коагулянтов будет иметь наименьший порог коагуляции?

A фосфат

B сульфат

C хлорид

D нитрат

E бромид
112

При фармацевтическом синтезе применяют простые и сложные реакции . Укажите

порядок простой реакции вида 2А+В=3D

A 3

B 2

C 1

D 0

E 0,5
113

В фармацевтической практике широко используется изотонический раствор натрия

хлорида. Какую массу натрия хлорида нужно взять для приготовления 100 г

изотонического раствора?A *0,85 г

B 8,5 г

C 4,5 г

D 0,45 г

E 5,0 г
114

Важной характеристикой жидкостей является поверхностное натяжение. Для какого

из веществ оно является максимальным ?

A *Вода

B Этанол

C Бензол

D Ацетон

E Хлороформ
115

Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція.

Яке фізичне явище лежить в основі цього методу ?

A *Адсорбція

B Осмос

C Електропровідність

D Коагуляція

E Адгезія
116

Состояние системы, которое не изменяется во времени, при неизменяющихся

внешних факторах называется:

A *Равновесным

B Неравновесным

C Изотермическим

D Изобарным

E Изохорным
117

При каких условиях ограниченное набухание желатина переходит в неограниченное

(образование раствора)?

A *При нагревании

B При охлаждении

C В присутствии ионов SO42-

D В присутствии ионов Cl-

E При рН среды, которое соответствует изоэлектрической точке
118

Золь - это одна из лекарственных форм. При сливании золей с противоположно

заряженными гранулами происходит:

A *Взаимная коагуляция

B Седиментация

C Повышение агрегативной устойчивости

D Повышение седиментационной устойчивисти

E Коллоидная защита
119

Некоторые лекарственные препараты являются коллоидными растворами. К

коллоидно-дисперсным относятся системы, размер частичек которых находится в

пределах:A * 10-9 - 10-7 м

B 10-7 - 10-4 м

C 10-4 м

D 10-9 м

E 10-9 - 10-4 м
120

Катализаторы широко используются в технологии производства лекарственных

веществ. Чем можно объяснить тот факт, что в присутствии катализатора скорость

реакции увеличивается?A *Уменьшается энергия активации

B Возрастает общее число столкновений молекул

C Увеличивается энергия активации

D Уменьшается число столкновений молекул

E Возрастает скорость движения молекул
121

При исследовании лекарственных веществ используют потенциометрический метод

определения рН. Какой из электродов можно использовать как индикаторный при

измерении рН раствора?A *Стеклянный

B Медный

C Хлорсеребренный

D Каломельный

E Цинковый
122

Потенциометрический метод определения рН как наиболее универсальный занесен

в Государственную фармакопею. С помощью, какой пары электродов определяют

рН?


A *Стеклянный - нас. каломельный

B Цинковый - хлорсеребрянный

C Медный -водородный

D Медный - каломельный

E Кислородный - хингидронный
123

Теорія хімічної рівноваги дозволяє прогнозувати шляхи максимального виходу

лікарських препаратів. Який з факторів не впливає на зміщення хімічної рівновагиї?

A *додавання каталізатору;

B Зміна концентрації вихідних речовин;

C Зміна концентрації продуктів реакції;

D Зміна температури;

E Зміна тиску.
124

В методе определения срока годности лекарственного препарата допускают, что

реакция разложения лекарственного вещества является реакцией?

A *Первого порядка

B Второго порядка

C Нулевого порядка

D Третьего порядка

E Дробного порядка
125

Потенциометрический метод определения рН как наиболее универсальный занесен

в Государственную фармакопею. Какой из электродов используют как электрод

сравнения?A *Нас. каломельный

B Водородный

C Стеклянный

D Медный

E Хингидронный
126

Технология изготовления лекарственных препаратов широко использует явление

адсорбции и ионного обмена. Какой из ионов избирательно адсорбируется из

водного раствора на кристалле хлорида серебра?A *Ag+

B Н+

C NO3–

D Cu2+

E OH
127

Изоэлектрическая точка миозина мышц равняется 5. При каких значениях рН

электрофоретическая подвижность макроионов равняется 0?

A * 5,0;

B 2,0;

C 3.0;

D 4,0;

E 7,0;
128

Осмотическое давление является важной характеристикой биологических жидкостей.

Укажите, в каком из приведенных растворов осмотическое давления имеет

непостоянное значение?A *Золь хлорида серебра

B Глюкозы

C Сульфата кальция

D Хлорида натрия

E Сульфата магния
129

Фармакопейным методом определения степени чистоты антибиотиков, витаминов и

др., является изучение движения частичек дисперсной фазы в неподвижной

дисперсионной среде под действием разности потенциалов. Это явление:A *Электрофорез

B Электроосмос

C Потенциал течения

D Потенциал седиментации

E Броуновское движение
130

В аптечній практиці застосовують мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним

середовищем і твердою дисперсною фазою. Така лікарська форма є:

A * суспензія

B піна

C порошок

D аерозоль

E емульсія
131

При ослаблении защитного действия белков холестерин откладывается на стенках

сосудов вследствие слипания его частиц, это явление называется

A * коагуляция

B седиментация

C сенсибилизация

D синергизм

E тиксотропия
132

Процесс самопроизвольного растворения в мицеллярних системах, нерастворимых в

данном растворе веществ, это

A * солюбилизация

B коагуляция

C адсорбция

D нейтрализация

E седиментация
133

Использование активированного угля для очистки антибиотиков обусловлено

процессом самопроизвольного изменения концентрации компонента в

поверхностном слое водных растворов, по сравнению с объёмом фазы. Этот процесс

называется

A * адсорбцией

B смачиванием

C десорбцией

D когезией

E адгезией
134

Эмульсии, мази, пасты и др., могут быть приготовлены дроблением твёрдых и жидких

веществ в соответствующей среде. Этот процесс является

A * диспергацией

B конденсацией

C седиментацией

D коагуляцией

E адгезией
135

С помощью "искусственной почки" возможна очистка крови, которая под давлением

протекает между двумя мембранами, которые омываются извне физраствором. Этот

процесс базируется наA *диализе и ультрафильтрации

B коагуляции

C седиментации

D диспергации

E адсорбции
136

Протаргол и колларгол могут терять агрегативную устойчивость при слипании

частичек дисперсной фазы, этот процесс называется

A * коагуляция

B пептизаия

C набухание

D седиментация

E гелеобразование
137

Яким буде число ступенів свободи у системі салол - камфора, якщо з розплаву

одночасно виділяються кристали обох компонентів?

A * 0

B 1

C 2

D 3

E - 1
138

Метод "ускоренного старения лекарств", который применяется для изучения сроков

годности лекарственных препаратов, основан на

A * правиле Вант-Гоффа

B правиле Паннета-Фаянса

C постулате Планка

D законе Оствальда

E законе Рауля
139

Среди перечисленных водных растворов лекарственных веществ, моляльность

которых составляет 0,1 моль/кг, максимальное повышение температуры кипения

соответствует растворуA * ацетата натрия

B глюкозы

C никотиновой кислоты

D этанола

E аскорбиновой кислоты
140

Дібазол характерізується спазмолітичною та гіпотензівною дією. Для розрахунку об

єму хлороформу потрібного для екстракції дібазолу з водного розчину необхідно

знати:


A * коефіцієнт розподілу

B температуру кипіння хлороформу

C коефіцієнт дифузії

D температуру плавлення дібазолу

E ебуліоскопічнусталу води
141

В технологии фармацевтических препаратов важную роль играют: давление,

температура, концентрация. Понижение температуры какого из процессов ускоряет

его?


A * Экзотермический

B Эндотермический

C Адиабатический

D Изохорный

E Изобарный
142

Поверхностно-активные вещества широко используются в технологии производства

лекарств. Укажите поверхностно-активное вещество для границы раздела водный

раствор - воздух?A *масляная кислота

B Сахароза

C NaCI

D NaOH

E HCI
143

Большинство химических реакций протекают в несколько стадий. Как называются

реакции, в которых многократно повторяется цикл элементарных актов с участием

активных частиц.A * цепные

B Сопряженные

C Последовательные

D Параллельные

E Фотохимические
144

Как называется процесс получения лекарственных препаратов при постоянных

температуре и объеме системы?

A * изохорно – изотермический

B изобарно – изотермический

C изобарный

D изохорный

E изотермический
145

Каломельный электрод внесен в ГФ Украины как вспомогательный электрод для

измерения рН. К какому типу электродов относится каломельный электрод?

A * Второго рода

B Первого рода

C Газовый

D Окислительно-восстановительный

E Ион-селективный
146

Какое уравнение может быть использовано для рассчета поверхностного натяжения

водного раствора пропионовой кислоты?

A * Шишковского

B Фрейндлиха

C Гиббса

D Гельмгольца-Смолуховского

E Релея
147

При приготовлении некоторых лекарственных форм необходимо учитывать величину

осмотического давления. Какой из перечисленных 0,01 М растворов имеет

наибольшее осмотическое давление?A * AI2(SO4)3

B мочевины

C фруктозы

D Cu(NO3)2

E KCI
148

Яке рівняння застосовують для розрахунку електродних потенціалів?A * Нернста.

B Вант-Гоффа.

C Кольрауша.

D Фіка.

E Гольдмана.
149

Золь Al(OH)3 одержали обробкою свіжо виготовленого осаду Al(OH)3 невеликою

кількістю розчину HCl. Яким способом одержали золь?

A *Хімічною пептизацією

B Хімічною конденсацією

C Промиванням розчинником

D Механічним диспергуванням

E Фізичною конденсацією
150

Ізоелектрична точка білка дорівнює 5,7. При якому значенні рН макроіон білка

рухається до аноду?

A *7,0

B 5,0

C 5,7

D 4,0

E 4,7
151

Чи залежить число ступенів свободи рівноважної гетерогенної системи від числа

компонентів системи?

A * Залежить

B Не залежить

C Залежить у конденсованих системах

D Залежить у рідких двокомпонентних системах

E Залежить у біохімічних системах
152

Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?A *зменшується

B збільшується

C переходить у хемосорбцію

D збільшується у гетерогенних системах

E збільшується у гомогенних системах
153

До колоїдно-дисперсних відносяться системи, розмір частинок яких знаходиться у

межах:

A * 10-9 -- 10-7 м

B 10-7 -- 10-4 м

C > 10-4 м

D ><10-9 м

E 10-9 -- 10-4 м
154

Коагулююча дія електроліту залежить від :A * заряду коагулюючого іону

B йонів, що мають однаковий з колоїдною частинкою заряд

C електричної провідності розчину

D складу агрегату міцели

E розмірів частинок колоїдної системи
155

Ізоелектричний стан молекул білка залежить від:A *pH середовища

B Концентрації розчинника

C Маси розчиненої речовини

D Форми білкової молекули

E Способу приготування розчину
156

У технології фармацевтичних препаратів важливу роль мають: тиск, температура,

концентрація. Зниження температури якого процесу збільшує вихід продуктів реакції?

A *Екзотермічного.

B Ендотермічного.

C Ізохорного.

D Ізобарного.

E Адиабатичного.
157

Золь - одна з лікарських форм. Що відбувається при зливанні золів з протилежно

зарядженими гранулами?

A *Взаємна коагуляція.

B Тіксотропія.

C Седиментація.

D Контракція.

E Ліофілізація.
158

Який осмотичний тиск розчинів ліків, що застосовують в медицині, як ізотонічні до

крові?

A *740 – 780 kПа

B 420 – 448 kПа

C 900 – 960 kПа

D 600 – 670 kПа

E 690 – 720 kПа
159

У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді

колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної

конденсаці?A *Заміна розчинника

B Відновлення

C Окислення

D Гідролізу

E Подвійного обміну
160

За яких умов обмежене набрякання желатини переходить у необмежене?A *При нагріванні.

B При охолодженні.

C У присутності іонів PO43-

D У присутності іонів Cl-

E У присутності іонів Н+, концентрація яких дорівнюється концентрації їх в

ізоелектричній точці.


161

В якому з наведених розчинників желатина набрякатиме найкраще?A *Вода

B Бензол

C Етиловий спирт

D Хлороформ

E Ацетон
162

ИЭТ белка равна 8,3. При каком значении рН электрофоретическая подвижность

макромолекулы белка будет равна нулю?

A * 8,3

B 7,0

C 11,5

D 2,3

E 4,7
163

В електрохімічному аналізі широко застосовуються електроди різноманітної

конструкції. До електродів першого роду належить:

A *Водневий газовий електрод

B Каломельний стандартний електрод

C Хлорсрібний стандартний електрод

D Хінгідроновий електрод

E Скляний електрод
164

Біологічна систем (живий організм) обмінюється з навколишнім середовищем

речовиною і енергією. До яких систем вона може бути віднесена?

A *Відкрита, гетерогенна

B Ізольована, гетерогенна

C Закрита, гомогенна

D Закрита, гетерогенна

E Відкрита, гомогенна
165

Скляний електрод широко використовується для вимірювання рН в біологічних

середовищах та рідинних лікарських формах тощо. Вкажіть, до якого типу відноситься

скляний електрод:A *Йонселективний електрод

B Електрод І роду

C Редокс-електрод

D Електрод ІІ роду

E Газовий електрод
166

Укажите число степеней свободы пересечения линии ликвидуса с осью ординат

диаграммы состояния двухкомпонентной системы:

A С=0

B С=2

C С=1

D С= –1

E С=3
167

Гідрозоль холестерину отримують додаючи невеликими порціями його спиртовий

розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем отримав назву

A *заміна розчинника

B конденсація із парів

C пептизаця

D диспергація

E хімічна конденсація
168

Для збільшення стійкості концентровані емульсії додають ПАР та ВМС, котрі єA *емульгаторами

B активаторами

C каталізаторами

D розчинниками

E поглинувачами
169

Определить порядок простой реакции вида 2А + В=3Д.A реакция 3 порядка

B реакция 1 порядка

C реакция 2 порядка

D реакция 0 порядка

E не возможна
170

Розчин містить суміш білків: глобулін, альбумін і колаген, ізоелектричні точки яких

дорівнюють відповідно 7,0; 4,9 та 4,0. При якому значенні рН можна виділити

альбумін?A *4,9

B 7,0

C 4,0

D 4,4

E 4,2
171

До якого електрода буде переміщуватися частинка білка при електрофорезі, якщо

його ізоелектрична точка дорівнює 4,0, а рН розчину становить 5,0?

A *До анода

B До катода

C Спочатку до катода, а потім – до анода

D Спочатку до анода, а потім – до катода

E Не буде переміщуватися
172

Коагулююча здібність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у

такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має

колоїдна частинка?A *Позитивний.

B Від’ємний.

C Не має заряду.

D Електронейтральний.

E Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним.
173

Соотношение между массами равновесных фаз в системе на диаграмме плавкости

при данной температуре можно определить по правилу:

A *Рычага

B Фаз Гиббса

C Дюкло — Траубе

D Шульце — Гарди

E Вант—Гоффа
174

Какой из приведенных ниже растворов одинаковой молярной концентрации имеет

максимальное осмотическое давление:

A Нитрата алюминия

B Глюкозы

C Хлорида натрия

D Сульфата магния

E Йодида калия
175

Стеклянный электрод часто применяют в фармацевтическом анализе. К какому типу

электродов его относят?

A *Ионселективные

B Первого рода

C Второго рода

D Окислительно—восстановительные простые

E Окислительно—восстановительные сложные
176

Какой из перечисленных физико—химических методов применяют для определения

рН инъекционных растворов?

A *Потенциометрию

B Кондуктометрию

C Амперометрию

D Полярографию

E Электролиз
177

Якщо кількість ВМР, доданої до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а

зниження стійкості. Це явище одержало назву:

A *сенсибілізації;

B солюбілізації;

C взаємної коагуляції;

D колоїдного захисту;

E звикання золів
178

В медицині для лікування шкірних захворювань застосовують пасти. До якого класу

дисперсних систем належить дана лікарська форма?

A *суспензій

B емульсій

C порошків

D пін

E аерозолів
179

До якого типу електродів відноситься каломельний електрод:A *другого роду

B першого роду

C газових

D окисно-відновних

E йон-селективних
180

До якого виду систем можна віднести фізіологічний розчин NaCl:A *гомогенна, двокомпонентна

B гетерогенна, двокомпонентна, трифазна

C гомогенна, трикомпонентна

D гомогенна, однокомпонентна

E гетерогенна, двофазна, трикомпонентна

181

Гідрозолі сірки, холестерину каніфолі одержують, додаючи спиртові розчини цих

речовин до води. Яким методом одержані дані золі:

A *заміною розчинника;

B реакцією подвійного обміну;

C реакцією гідролізу;

D конденсацією з пари

E реакцією окислення

182

Катализаторами биохимических процессов являются белки. К какому типу

гомогенного катализа относят процессы с их участием?

A Ферментативный

B Кислотно—основной

C Окислительно—восстановительный

D Координационный

E Гомогенный газофазный
183

Какой из адсорбентов наиболее эффективен при адсорбции вещества из водного

раствора?

A *Активированный уголь

B Силикагель

C Кварц

D Белая глина

E Гипс
184

Для осмотического давления коллоидных растворов характерны:A Низкое и непостоянное значение

B Высокое и непостоянное значение

C Высокое и постоянное значение

D Низкое и постоянное значение

E Ничего из перечисленного
185

Константа швидкості гіпотетичної реакції вимірюється в с–1. Яким буде загальний

порядок реакції?

A *Перший;

B Нульовий;

C Другий;

D Третій;

E Дробний.
186

Який термодинамічний потенціал слід вибрати як критерій можливості

самодовільного процесу, що відбувається в ізобарно-ізотермічних умовах

A *ізобарно-ізотермічний потенціал Гіббса;

B ізохорно-ізотермічний потенціал Гельмгольця;

C термодинамічний потенціал Гіббса – Гельмгольця

D хімічний потенціал

E електрокінетичний потенціал
187

Фармакопейний ебуліоскопічний метод кількісного визначення спирту у складіводно-спиртової суміші засновано на експериментальному визначенні

A * Температур кипіння

B Температур кристалізації

C Опору

D Температур розчинення

E Осмотичного тиску


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка