Програма дисципліни «ріст І розвиток рослин»
Скачати 187.68 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір187.68 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН»

КИЇВ – 2011

Київський національний

університет

імені Тараса Шевченка


ННЦ «Інститут біології»

Кафедра фізіології та

екології рослин


Доцент Панюта О.О.
РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


освітньо-професійної програми бакалавра за напрямом

7.0704 – «біологія»


Затверджена

Вченою радою

ННЦ «Інститут біології»

29 червня 2011 р., протокол №

Голова Вченої Ради Остапченко Л.І.


Голова НМК Кілочицький П.Я.

КИЇВ – 2011

Методичні рекомендації по вивченню дисципліни

Дисципліна „Ріст і розвиток рослин” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 0704 –Біологія згідно до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ) «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0704- біологія”, введеного у дію наказом Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2005 р. № 193. Дисципліна викладається в VII семестрі в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ЕСТS), а саме 72 год., з яких 34 години лекцій, 38 годин самостійної роботи і підсумовується іспитом.


Мета і завдання навчальної дисципліни „Ріст і розвиток рослин” ознайомити студентів з теоретичними та практичними аспектами пізнання особливостей і закономірностей процесів росту і розвитку рослин, . способами регуляції цих процесів.

Завдання дисципліни:

1) сформувати уявлення про онтогенез рослинної клітини, життєвий цикл вищих рослин і способи та шляхи управління цими процесами;

2) сформувати розуміння еволюційної єдності рослинних організмів різних екологічних груп;

3) сприяти розвитку аналітичного та екологічного мислення студентів з питань збереження біорізноманіття, охорони фітоценозів, раціонального використання рослинних ресурсів, біотехнології та інтродукції рослин.


Предмет навчальної дисципліни “Ріст і розвиток рослин” охоплює вивчення мікроскопічної будови структур рослинного організму, їх розвитку і змін в різноманітних умовах життєдіяльності. В ході вивчення дисципліни демонструється практичне застосування і значення окремих методів і понять в галузі біологічної науки (морфології, анатомії, фізіології, екології, біохімії, систематики та фітоценології).
Вимоги до знань та вмінь.

Знати:

основні поняття та терміни, що стосуються росту і розвитку рослин,

органоїди рослинної клітини,

твірні тканини,

вегетативні та генеративні органи рослин,

особливості росту і розвитку однодольних та дводольних рослин,

основні принципи регуляції росту та морфогенезу рослин.

Вміти:

збирати в природних умовах та фіксувати рослинний матеріал,

на основі набутих знань та за допомогою відповідних атласів розпізнавати органоїди рослинної клітини, певні типи тканин, органи рослин залежно від етапу індивідуального розвитку,

обирати та використовувати на практиці основні методи досліджень для розв’язання практичних завдань,

самостійно працювати з науковою літературою.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна „Ріст і розвиток рослин” є обов’язковою складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом «біологія», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як “Біотехнологія рослин”, “Біохімія рослин”, “Кореневе живлення”, “Екологія рослин”, “Стій кість рослин”.

Дисципліна є базовою для засвоєння знань і вмінь зі спеціальних дисциплін у системі професійної підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр», зокрема: ”Фотосинтез”, „Фізіологія розмноження вищих рослин”, „Фітоіндикація та фітомоніторинг”, „Водний режим рослин”, „Цитофізіологія рослин”.

У цій дисципліні рослини вивчаються на клітинному, тканинному, органному та організменному рівнях. Методи та прийоми фізіологічних досліджень можуть застосовуватись як у дослідженнях суміжних наук, так і в міждисциплінарних.
Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна “Ріст і розвиток рослин” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів: до першого входять 1-3 теми, до другого 4-8 теми.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.Форми поточного контролю: оцінювання усних відповідей та доповнень на лекціях, підготовка та представлення рефератів.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за виконання завдань поточного контролю в кожному зі змістовних модулів наведена у таблиці.


Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи.
Змістовий модуль 1.

Вид роботи


Бали

Усні відповіді та доповнення на лекціях

5

Доповідь за рефератом

10

Модульна контрольна робота 1

15

Сума


30

Змістовий модуль 2.

Вид роботи


Бали

Усні відповіді та доповнення на лекціях

5

Доповідь за рефератом

10

Модульна контрольна робота 1

15

Сума


30

З кожного з розділів курсу студенти отримують підсумкову рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою, яка розраховується за накопичувальною системою як сума балів, отриманих студентом за поточні модулі. В таблиці представлена максимальна кількість балів за змістові модулі та розрахунок підсумкової оцінки за накопичувальною системою з курсу “Ріст і розвиток рослин”, який складається з 2-х змістових модулів і має загальний обсяг рівний 2 кредитам (34 години лекцій, 38 годин самостійної роботи студента, всього 72 години).


Загальна кількість балів, які можуть отримати студенти з курсу

Ріст і розвиток рослин”


Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

Поточний контроль

тест

Поточний контроль

тест

15

15

15

15

40

100

Сума

30

30

40

100


Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Ріст і розвиток рослин” виставляється на основі поточного контролю та модульної контрольної роботи. В разі відсутності студента під час написання модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля рівна нулю.

Отримана кількість балів переводиться в традиційну п’ятибальну систему та виставляється в екзаменаційну відомість.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

теми

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин


Лекції

Самостійна

робота

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1


Онтогенез рослинної клітини.

Життєвий цикл вищих рослин.”


1.

Історія вивчення росту та розвитку рослин, напрями сучасних досліджень.

2

2


2.

Онтогенез рослинної клітини.

2

2

3.

Життєвий цикл вищих рослин.

12

10
Модульна контрольна робота 1
4


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Регуляція процесів росту і розвитку рослин.”
4.

Вплив внутрішніх факторів на ріст рослин.

4

3

5.

Основні принципи регуляції росту та морфогенезу рослин

6

5

6.

Вплив світла та температури на процеси росту і розвитку.

4

4

7.

Рухи рослин.

2

2

8.

Шляхи управління ростом і розвитком рослин.

2

2
Модульна контрольна робота 2
4


Всього годин за семестр 72


34


38


Загальний обсяг годин – 72

Лекцій – 34 години

Самостійна робота – 38 годин

Теми лекцій та завдання для самостійної роботи
змістовий МОДУЛЬ 1. ОНТОГЕГЕЗ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ВИЩИХ РОСЛИН.
ТЕМА №1. Історія вивчення росту та розвитку рослин, напрями сучасних досліджень.
Лекція 1. Історія вивчення росту та розвитку рослин, напрями сучасних досліджень – 2 год.

Ріст і розвиток рослин – головна проблема фітофізіології. Теоретичні та практичні аспекти пізнання особливостей і закономірностей цих процесів. Визначення понять “ріст” і “розвиток”. Рівні вивчення, моделі. Культура ізольованих органів, тканин і клітин рослин як модель для вивчення процесів росту і розвитку.Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 2 год

Література [5, 7, 12, 13].
ТЕМА №2. Онтогенез рослинної клітини.

Лекція 2. Онтогенез рослинної клітини. Пухлинний ріст – 2 год.

Основи клітинного росту. Фази росту клітини. Мітоз і амітоз. Мітотичний і клітинний цикли. Порушення координаційних процесів і аномальний ріст. Пухлини рослин і причини їх утворення.Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції 2 год

Література [3, 7].

ТЕМА №3 Життєвий цикл вищих рослин.

Лекція 3. Поняття про онтогенез рослин. Фенологічні фази – 2 год.

Уявлення про життєвий цикл. Періодизація життя рослин. Монокарпіки та полікарпіки. Фенологічні фази.

Основні етапи онтогенезу: ембріональний, ювенільний, зрілості, розмноження та старості. Практичні аспекти ювенільності. Вегетативний ріст як передумова генеративного розвитку.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції 1 год
Завдання для самостійної роботи – Етапи органогенезу у злаків – 1 год.

Література [5, 7, 8].

Лекція 4. Ріст і розвиток вегетативних органів – 2 год.

Локалізація ростових центрів і меристематичних зон у різних рослин. Апікальний ріст. Організація верхівкових меристем як основи гістогенезу й органогенезу. Інтеркалярні меристеми та вставний ріст пагонів. Ріст пагонів і коренів у товщину як результат діяльності латеральних меристем. Базальні й раневі меристеми. Адвентивний ріст.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції - 2 год

Література [1, 3, 5, 7].
Лекція 5. Ріст пагона. Формування і ріст листка – 2 год.

Апекс пагона. Меристема очікування. Формування пазушних бруньок. Формування провідного пучка. Ріст стебла в довжину. Первинне потовщення стебла. Вторинне потовщення стебла. Галуження стебла. Напрям росту пагонів. Спокій бруньок.

Утворення листкового примордія. Ріст листкової пластинки і черешка. Крайова, або маргінальна меристема. Особливості закладання листка однодольних. Формування продихів.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції 2 год

Література [3, 5, 7, 8].
Лекція 6. Ріст кореня – 2 год.

Апекс кореня і формування тканин. Центр спокою. Кореневий чохлик. Зона росту клітин розтягуванням. Ріст кореневих волосків. Диференціювання тканин центрального циліндра. Ріст кореня в довжину. Ріст кореня в товщину. Галуження кореня.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції 1 год

Література [3, 5, 7, 8].
Лекція 7. Розмноження рослин – 2 год.

Способи розмноження. Детермінація статі. Утворення квітки. Запилення та запліднення. Фізіологія дозрівання насіння, соковитих плодів та інших продуктивних частин рослин. Вегетативне розмноження.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год.
Завдання для самостійної роботи – Живородіння у рослин – 1 год.

Література [1, 5, 7].
Лекція 8. Старіння рослин – 2 год.

Структурні і фізіолого-біохімічні ознаки старіння. Клітинні механізми старіння. Гіпотези механізму старіння. Гормони і старіння. Старіння цілої рослини. Омолодження.Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год.

Література [5, 7].

Модульна контрольна робота – 4 год.

Питання до змістового модуля 1.

 1. Дайте визначення понять ріст і розвиток. Яке взаємовідношення цих двох процесів?

 2. Охарактеризуйте етапи онтогенезу рослинної клітини.

 3. Охарактеризуйте клітинний цикл.

 4. Назвіть структурні та фізіологічні особливості клітини у фазі росту розтягуванням. Який гормон регулює цей процес?

 5. Назвіть особливості росту клітинної стінки у фазі розтягування.

 6. Що зумовлює диференціацію клітини?

 7. Що таке тотипотентність клітини? Які існують експериментальні докази тотипотентності рослинних клітин?

 8. Які причини старіння та відмирання диференційованих клітин?

 9. Назвіть типи рослинних пухлин.

 10. Охарактеризуйте корончаті гали.

 11. Назвіть етапи життєвого циклу вищих рослин.

 12. Поясніть, як відбувається проростання, первинний і вторинний ріст. Які особливості первинного росту пагона і кореня?

 13. Схарактеризуйте формування і ріст листка.

 14. Особливості закладання листка однодольних.

 15. Що таке адвентивний ріст? Які структури називають адвентивними?

 16. Назвіть типи росту. Що зумовлює різноманітність типів росту?

 17. Як змінюється швидкість росту з часом? Схарактеризуйте сигмоїдну криву росту.

 18. Назвіть основні форми розмноження рослин.

 19. Схарактеризуйте життєвий цикл різних рослин, його зв'язок із процесами цвітіння.

 20. Як відбувається утворення квітки, запилення та запліднення?

 21. Що таке вівіпарія?

 22. Особливості статевого розмноження вищих рослин.

 23. Назвіть особливості вегетативного розмноження рослин.змістовий МОДУЛЬ 2. РЕГУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОСТУ

І РОЗВИТКУ РОСЛИН

ТЕМА №4 Вплив внутрішніх факторів на ріст рослин.

Лекція 9. Внутрішні фактори росту рослин – 2 год.

Уявлення про домінуючі центри. Їх роль у регуляції життєдіяльності на організменому рівні. Ростові кореляції. Періодичність росту. Циркадна ритміка. Біологічний годинник. Явище спокою, його фізіологічне значення. Типи спокою. Полярність у рослин.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції 2 год

Література [1, 5, 6, 7].

Лекція 10. Регенерація у рослин – 2 год.

Фізіологічна регенерація. Травматична регенерація. Регенерація, обумовлена дедиференціацією клітин: загоєння ран, органогенез з утворення калюсу, відновлення частин без утворення калюсу, соматичний ембріогенез. Регенерація за участю меристем. Адвентивні бруньки.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції 1 год.

Література [1, 5, 7, 8].

ТЕМА №5. Основні принципи регуляції росту та морфогенезу рослин

Лекція 11. Внутрішньоклітинні системи регуляції – 2 год.

Внутрішньоклітинні системи регуляції: метаболічна, мембранна та генетична регуляція. Системи регуляції на міжклітинному рівні. Трофічна регуляція. Електрофізіологічна регуляція.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 1 год.
Завдання для самостійної роботи – Значення морфогенетичної РНК – 1 год.

Література [3, 5, 8].
Лекція 12. Фітогормональна регуляція. Фітогормони-стимулятори – 2 год.

Фітогормони: класифікація та поділ на групи (ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизини й етилен).

Фізіологічна характеристика ауксинів. Хімічна природа, вміст і локалізація біосинтезу. Природні та синтетичні ауксини. Індолилоцтова кислота (ІОК) і ріст клітини. Морфогенез, апікальне домінування, тропізми, старіння як ІОК-залежні процеси.

Хімічна природа, вміст і місця біосинтезу цитокінінів. Природні та синтетичні цитокініни. Фізіологічні аспекти дії цитокінінів (онтогенез клітин, морфогенез, затримка старіння тощо).

Хімічна природа, вміст і біосинтез у рослині гіберелінів. Їх участь у морфогенезі, репродуктивному процесі, визначенні статті, фотоперіодизмі.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції2 год.

Література [2, 3, 11].

Лекція 13. Фітогормональна регуляція. Фітогормони – інгібітори росту і розвитку рослин – 2 год.

Спектр біологічної дії , хімічна природа і локалізація синтезу абсцизинів (АБК). АБК і стан спокою в рослин. Опадання плодів та ростові рухи.

Механізм і спектр дії етилену. Етилен і дозрівання плодів. Старіння тканин та органів.

Брасиностероїди.

Жасмонова кислота.

Саліцилова кислота.Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції1 год.

Література [2, 3, 4, 6, 11].

ТЕМА №6 Вплив світла та температури на процеси росту і розвитку

Лекція 14. Фотоморфогенез – 2 год

Етіоляція. Фоторецептори: фітохром, криптохром. Фітохромна система та її роль в розвитку рослин. Світло та диференціальна активність генів. Фітохром і фітогормони. Дія світла на функціональну активність мембран.


Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції – 2 год.

Література [5, 7, 8, 10].

Лекція 15. Фотоперіодизм. Яровизація – 2 год.

Типи фотоперіодичної реакції рослин. Листок як орган, що сприймає фотоперіодичний вплив. Роль фіохрому в фотоперіодичній реакції. Природа флорального стимула. Гормональна теорія цвітіння М.Х.Чайлахяна.

Яровизація. Умови яровизації. Рецепція низької температури. Фізіологічні аспекти яровизації.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції1 год.
Завдання для самостійної роботи – Флориген – 1 год.

Література [5, 7, 8, 10].

ТЕМА №7 Рухи рослин

Лекція 16. Рухи рослин – 2 год.

Подразливість та реакції рослин. Ростові рухи як умова орієнтації рослин у просторі. Тропізми та їх типи. Настичні рухи. Ендогенні рухи. Таксиси. Внутрішньоклітинні рухи. Рослини-бомбардири.

Ріст рослин у невагомості та в умовах гіпогравітації.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції2 год.

Література [1, 3, 7].

ТЕМА №8 Шляхи управління ростом і розвитком рослин

Лекція 17. Управління ростом і розвитком рослин – 2 год.

Використання регуляторів росту і розвитку для підвищення продуктивності культурних рослин.Ретарданти як специфічні рістрегулюючі сполуки синтетичного походження.

Самостійна робота по вивченню матеріалів лекції2 год.

Література [2, 7, 8].

Модульна контрольна робота – 4 год.

Питання до змістового модуля 2.

 1. Що таке корелятивний ріст?

 2. У чому суть фізіологічної функції явища спокою? Назвіть типи спокою та чим вони зумовлені.

 3. Дайте визначення регенерації рослин. Яке практичне значення має здатність соматичних клітин рослин до регенерації цілого організму?

 4. Поясніть явище полярності у рослин.

 5. Назвіть системи регуляції морфогенезу рослин на рівні клітини і цілого організму.

 6. Схарактеризуйте метаболічну, мембранну та генетичну систему регуляції.

 7. Що таке морфогенетична РНК?

 8. Назвіть особливості трофічної регуляції.

 9. Яке значення гормональної системи регуляції для багатоклітинних рослинних організмів?

 10. Що таке фітогормони? Назвіть основні класи фітогормонів.

 11. Чи є чітка межа між гормонами, які стимулюють чи гальмують ріст рослин?

 12. Які типи гормонів мають подібні етапи в процесі їхнього біосинтезу? Яке це має фізіологічне значення?

 13. Назвіть основні прояви фізіологічної дії ауксинів.

 14. Як відбувається пересування ауксинів по рослині?

 15. Назвіть основні прояви фізіологічної дії цитокінінів.

 16. Назвіть основні прояви фізіологічної дії гіберелінів.

 17. Назвіть основні прояви фізіологічної дії абсцизової кислоти та етилену.

 18. Що таке етіоляція?

 19. Фоторецептори та морфогенез.

 20. У чому полягає функція фітохрому?

 21. Схарактеризуйте фітохромну систему та її значення в розвитку рослин.

 22. Що таке фотоперіодизм? Яке значення фотоперіоду в регуляції росту і розвитку рослин?

 23. Що зумовлює перехід рослин до цвітіння?

 24. Що таке яровизація?

 25. Поясніть взаємозв’язок між подразливістю і реакцією рослин на зовнішні хімічні або фізичні умови.

 26. Яке значення для життєдіяльності рослин мають рухи рослин?

 27. Назвіть основні положення гормональної теорії тропізмів.

 28. Що таке настичні рухи рослин?

 29. Наведіть приклади внутрішньоклітинних рухів, поясніть їх механізми.

 30. Що таке таксиси?

 31. Схарактеризуйте ендогенні рухи рослин.

 32. Як здійснюється інтеграція регуляторних механізмів на рівні цілісної рослини?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Брайон О.В. Фізіологія рослин для допитливих. Стежина в зелений світ. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2003. – 219 с.

 2. Мананков М.К., Мусиенко М.М., Мананкова О.П. Регуляторы роста растений и практика их применения. – Симферополь, 2003. – 175 с.

 3. Медведев С.С. Физиология растений. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 336 с.

 4. Панюта О.О., Шаблій В.А., Белава В.Н. Жасмонова кислота та її участь у захисних реакціях рослинного організму // Український біохімічний журнал – 2009. – Т. 81, №2. – С. 14-26.

 5. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991. – 240 с.

 6. Тарчевский И.А. Сигнальные системы клеток растений. – М.: Наука, 2002. – 294 с.

 7. Терек О.І. Ріст рослин - Львів:Видавничий центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2007 – 248 с.

 8. Уоринг Ф., Филлипс И. Рост растений и дифференцировка. – М.: Наука, 1984. – 512 с.


Додаткова література

 1. Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. – К.: Вища школа, 1975. – 432 с.

 2. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. – М.: Высш. шк., 1982. – 240 с.

 3. Полевой В.В. Фитогормоны.– Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 249 с.

 4. Чайлахян М.Х., Бутенко Р.Г., Кулаева О.Н. и др. Терминология роста и развития высших растений. – М.: Наука, 1982. – 96 с.

 5. Черевченко Т.М., Лаврентьева А.Н., Иванников Р.В. Биотехнология тропических и субтропических растений in vitro. – К.: Наукова думка, 2008. – 560 с.

Доцент Панюта О.О.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка