Програма для підготовки студентів за спеціальністю 060101 «Правознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»
Сторінка1/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 1. ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 2. ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 4. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

 5. для підготовки студентів

 6. за спеціальністю 7.060101 «Правознавство»

 7. (освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст права»)


 1. КИЇВ 2012

Безклубий І.А.

Цивільне право України : Робоча навчальна програма – К. : КНУ, 2011. – 103 с.
Укладач:

д.ю.н., проф. Безклубий Ігор Анатолійович


Рецензент:

д.ю.н., проф. Луць Володимир Васильович

Схвалено

науково-методичною комісією

Протокол №________

від «___»______ 2012р.

© І.Безклубий, 2012

ЗМІСТвступ ………………………………………….………………...........……….. 4
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ……………………………..............…… 5
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ……...........…………………...... 8

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ................... 12Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, СУБ’ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ

ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН …………………………….…….…... 12
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І .………. 25
Змістовий модуль ІІ. ПРЕДСТАВНИЦТВО, ПРАВОЧИНИ,

СТРОКИ, ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

РЕЧОВІ ПРАВА ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ….. 27
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ………. 44

Змістовий модуль ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ

ТА ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ …...……….…………………………… 47КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІІ……… 59
Змістовий модуль ІV. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ, НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ТА СПАДКОВЕ ПРАВО…………….…………………..………………….. 62
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІV……… 76
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК …………………… 79
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ІСПИТ …………………... 81
НОРМАТИВНІ АКТИ ………….......……………………………………...... 85


вступ
«Цивільне право України» є однією з основних нормативних дисциплін серед інших навчальних курсів, що викладаються студентам, які здобувають спеціальність правознавство. Вивчення студентами юридичного факультету ряду основних та спеціальних цивілістичних дисциплін закладає теоретичні підвалини професійного кваліфікації юриста.

Слухачі курсу мають можливість отримати знання з загальних засад цивілістики та основних її інститутів, а саме: ознайомитись з предметом і методом цивільного права; його джерелами, системою, принципами, завданнями та функціями; поняттям цивільних правовідносин, особистими немайновими правами і правом інтелектуальної власності; поняттям та змістом статусу фізичної та юридичної особи, учасника та суб’єкта цивільних правовідносин; термінами «представництво», «правочин», «строки» тощо; інститутами речового, зобов’язального та спадкового права.

Для вивчення цього курсу студентам рекомендовані: підручник «Цивільне право України», підготовлений вченими-цивілістами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за редакцією О.В. Дзери, Н.С. Кузнецової, Р.А. Майданика. – 3-те вид., перероб. і допов., 2 кн. – К. : Юрінком Інтер. 2010.; підручник «Зобов’язальне право України» за редакцією Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - К.: Істина, 2011; посібник Заїки Ю.О. Українське цивільне право: Навчальний посібник – 2-е вид. змін. і доп. – К.: Всеукраїнська асоціації видавців «Правова єдність», 2008 – 368 с.; а також практикум Цивільне право. Практикум: Навчальний посібник. / Відп. ред. Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців “Правовая єдність”, 2008. – 624 с. (надалі по тексту цієї Програми – Практикум).

Нормативна дисципліна «Цивільне право України» вивчається студентами Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство» в другому – п’ятому семестрах. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 648 годин учбових занять. З них на лекції відведено - 64 години, на практичні заняття – 26 годин, на самостійну роботу – 558 годин. Формою контролю є залік та іспит. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи (КМС) і складається з чотирьох змістовних модулів. Перший змістовий модуль складають теми 1-8, другий - теми 9-17, третій – теми 18-22, четвертий – теми 23-27.

З найбільш важливих тем курсу проводяться практичні заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання практичних завдань, виконання самостійних і контрольних робіт, тестування, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

У четвертому семестрі в письмовій формі проводиться залік, предметом якого є питання з 1 по 17 теми. Завершується вивчення дисципліни «Цивільне право України» проведенням комплексного іспиту (тестування та співбесіда). До заліку допускаються ті студенти, які відпрацювали всі пропущені заняття, виправили незадовільні оцінки, отримані на семінарських заняттях, набрали мінімальну кількість балів і успішно здали змістовні модулі.


СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Цивільне право України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом другого – п’ятого семестрів та складається з чотирьох змістовних модулів (ЗМ). У другому семестрі 20 год. лекцій та 4 год. практичних занять, у третьому – 24 год. лекцій та 8 год. практичних занять, у четвертому – 10 год. лекцій, 8 год. практичних занять та залік; у п’ятому – 10 год. лекцій, 6 год. практичних занять, іспит та курсова робота. На самостійну роботу відводиться 558 годин. На залік та іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2, ЗМ3, ЗМ4), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент за один змістовий модуль дорівнює 20 балів. За результатами вивчення тем дисципліни, що входять до ЗМ1 та ЗМ2, студенти здають залік. Підсумкова оцінка за залік складається з балів отриманих за ЗМ1 та ЗМ2, які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються студентом за комплексний підсумковий модуль (КПМ). Підсумкова оцінка за іспит складається з балів отриманих за ЗМ3 та ЗМ4, які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються студентом за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.


Четвертий семестр – залік:Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100


П’ятий семестр – іспит:
Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ3)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ4)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

(підсумкова

оцінка (СК))

Оцінка в балах

0 - 20

0 - 20

0 - 60

0 - 100Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) – до 5 балів;

 • доповнення доповіді – до 3 бал;

 • експрес опитування – до 3 балів;

 • колоквіум – до 4 балів;

 • самостійна робота – до 4 балів;

 • домашня робота – до 4 балів;

 • есе (короткі відповіді на запитання) – до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота – до 5 балів;

 • розв’язання практичних завдань – до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті він зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах.

Таким чином, за дану дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів у четвертому семестрі під час заліку та в п’ятому семестрі під час іспиту. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, що наведена нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.


Шкала оцінювання:


За шкалою університету

100-бальн. системаОцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

відмінно

5

75 – 89

добре

4

60 – 74

задовільно

3

0 – 59

незадовільно

2


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

20 балів ЗМ1 + 18 балів ЗМ2 + 57 балів КПМ = 95 балів – оцінка знань студента за семестр.За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 5 – „відмінно”.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Другий семестр


змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА,

СУБ’ЄКТИ ТА ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

темиНазва теми

Кількість годин
лекціїсемінари


самостійна

робота

студента

1

Цивільне право в системі права України

4

2

24

2

Цивільне законодавство України

2

-

16

3

Наука цивільного права та приватне право зарубіжних країн

2

-

14

4

Цивільні правовідносини

2

-

20

5

Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

4

2

20

6

Юридичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин

2

-

20

7

Держава та публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин

2

-

18

8

Об’єкти цивільних правовідносин

2

-

20
Модульна контрольна робота

-

-

-
Всього за семестр

20

4

152


Третій семестр


змістовий модуль ІІ

ПРЕДСТАВНИЦТВО, ПРАВОЧИНИ, СТРОКИ,

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,

РЕЧОВІ ПРАВА ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

темиНазва теми

Кількість годин
лекціїсемінари


самостійна

робота

студента

9

Правочини

4

2

20

10

Представництво

2

-

14

11

Строки. Позовна давність

2

-

16

12

Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків

2

-

16

13

Захист цивільних прав і цивільно-правова відповідальність

2

2

14

14

Особисті немайнові права фізичних осіб та їх види

4

2

18

15

Право власності

2

-

20

16

Інші речові права

2

-

20

17

Право інтелектуальної власності

4

2

20
Модульна контрольна робота

-
-

Всього за семестр

24

8

158


Четвертий семестр


змістовий модуль ІІІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ

ТА ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ


темиНазва теми

Кількість годин
лекціїсемінари


самостійна

робота

студента

18

Загальні положення про зобов’язання

2

2

30

19

Виконання, припинення та забезпечення виконання зобов’язання


2

2

24

20

Загальні положення про договор


2

2

26

21

Договори, спрямовані на передачу майна у власність та в користування

2

2

26

22

Договори, спрямовані на виконання робіт

2

-

24
Модульна контрольна робота

-

2

-
Всього за семестр

10

8

130


П'ятий семестр


змістовий модуль ІV

ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ, НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА СПАДКОВЕ ПРАВО

темиНазва теми

Кількість годин
лекціїсемінари


самостійна

робота

студента

23

Загальні положення про послуги

2

2

20

24

Окремі види договорів про надання послуг

2

2

28

25

Банківські правочини та договори в сфері інтелектуальної діяльності

2

2

24

26

Недоговірні зобов’язання


2

-

24

27

Спадкове право

2

-

22
Модульна контрольна робота

-

2

-

Всього за семестр

10

6

118


  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка